Detall de Procediment

Tallers de reparació d'automòbils per a la instal·lació de limitadors de velocitat : alta, modificació, trasllat, renovació, canvi de titularitat. Indústria

Codi SIA:: 210757
Codi GVA:: 731
Organisme: Conselleria d'Innovació, Indústria, Comerç i Turisme
Termini de sol·licitud: OBERT
  • Informació bàsica

  • Formularis

  • Sol·licitud

  • Tramitació

  • Resolució

Mostrar tot

Ocultar tot

Informació bàsica

Què és i per a què serveix?

Autoritzar els tallers de reparació d'automòbils per a poder realitzar l'activitat d'instal·lació de limitadors de velocitat ( alta, modificació, trasllat, renovació, canvi de titularitat) i per a l'alta o la modificació en el Registre integrat industrial i en el Registre de tallers, si escau.

Observacions

Observacions

PÒLISSA DE RESPONSABILITAT CIVIL Les entitats i els tallers que s'autoritzen per a la instal·lació i comprovació del funcionament de dispositius de limitadors de velocitat han de disposar del document vigent de subscripció de la pòlissa de responsabilitat civil, avals o altres garanties financeres atorgades per una entitat degudament autoritzada, que cobrisquen els riscos de la seua responsabilitat, respecte a danys materials i personals a tercers, per la quantia mínima establida en la normativa vigent i actualitzada anualment segons l'índex de preus de consum mitjà de l'any anterior. La quantia mínima de la pòlissa, que estableix el Reial decret 1417/2005, de 25 de novembre, que regula la utilització, instal·lació i comprovació del funcionament de dispositius de limitació de velocitat, és de 60.000 euros. Aquesta quantitat s'incrementarà percentualment segons l'IPC. CONCEPTES S'entendrà per: a) Vehicle de motor: qualsevol vehicle de motor de les categories M2, M3, N2 o N3, destinat a circular per carretera, que tinga almenys quatre rodes i que puga arribar per construcció a una velocitat màxima superior a 25 km/h. b) Dispositiu de limitació de velocitat: un aparell de limitació de velocitat destinat a ser utilitzat en un vehicle per al qual puga expedir-se una homologació d'unitat tècnica independent en el sentit de la Directiva 70/156/CEE. Els sistemes instal·lats de limitació de la velocitat màxima dels vehicles, incorporats d'origen durant la fabricació dels vehicles, han de complir els mateixos requisits que els dispositius de limitació de velocitat. Els vehicles de motor de les categories M2 i M3 només podran circular per la via pública si tenen instal·lat un dispositiu de limitació de velocitat regulat de tal manera que la seua velocitat no puga superar els 100 quilòmetres per hora. Els vehicles de motor de les categories N2 i N3 només podran circular per la via publica si tenen instal·lat un dispositiu de limitació de velocitat regulat de tal manera que la seua velocitat no puga superar els 90 quilòmetres per hora.

Requisits

Requisits

Podran ser autoritzats per a la instal·lació i comprovació del funcionament de dispositius de limitació de velocitat: a) Els fabricants i representants legals de fabricants estrangers de dispositius homologats segons la Directiva 92/24/CEE, del Consell, de 31 de març de 1992, i les modificacions que se'n fan. b) Els tallers concessionaris dels fabricants i representants anteriors. c) Els fabricants de vehicles amb instal·lacions productives a Espanya que estiguen obligats a instal·lar els dispositius. d) Els tallers concessionaris d'importadors i fabricadors de vehicles, amb instal·lacions productives a Espanya o sense, que estiguen obligats a instal·lar els dispositius. e) Els tallers de reparació de vehicles automòbils en general de les branques d'activitat mecànica o electricitat.

Qui pot sol·licitar-ho?

Qui pot sol·licitar-ho?

La personal titular del taller o el seu representant legal.

Dubtes sobre la tramitació

Dubtes sobre la tramitació

Dubtes del tràmit

Problemes informàtics

Termini

Termini

Durant tot l'any.

Formularis documentació

* Documentació per a la sol·licitud d'ALTA, TRASLLAT, AMPLIACIÓ i CANVI TITULAR de la instal·lació de limitadors de velocitat, segons el tipus d'empreses instal·ladores de limitadors: A) Fabricants i representants legals de fabricants estrangers de cada marca dels dispositius: - Sol·licitud d'autorització d'instal·lació i reparació dels dispositius (SOLAUTAL). - Certificació individual d'haver superat els cursos de formació impartits pel fabricant per a un mínim de 2 treballadors de la plantilla amb categoria professional mínima d'oficial de 2a categoria. - Llista dels mitjans tècnics que s'especifiquen en l'apartat G de la sol·licitud d'autorització - Document vigent de la pòlissa d'assegurança de responsabilitat civil en la quantia establida en la normativa vigent. - Sol·licitud de posada en servei de les instal·lacions subjectes a reglaments de seguretat industrial (SOLINTRV). B) Tallers concessionaris dels fabricants i representants anteriors de cada marca de dispositiu: - Sol·licitud d'autorització d'instal·lació i reparació dels dispositius (SOLAUTAL). - Certificació individual d'haver superat els cursos de formació impartits pel fabricant per a un mínim de 2 treballadors de la plantilla amb categoria professional mínima d'oficial de 2a categoria. - Llista dels mitjans tècnics que s'especifiquen en l'apartat G de la sol·licitud d'autorització - Document vigent de la pòlissa d'assegurança de responsabilitat civil en la quantia establida en la normativa vigent. - Sol·licitud de posada en servei de les instal·lacions subjectes a reglaments de seguretat industrial (SOLINTRV). C) Fabricants de vehicles amb instal·lacions productives a Espanya, que estan obligades a instal·lar els dispositius: - Sol·licitud d'autorització d'instal·lació i reparació dels dispositius (SOLAUTAL). - Certificació individual d'haver superat els cursos de formació impartits pel fabricant per a un mínim de 2 treballadors de la plantilla amb categoria professional mínima d'oficial de 2a categoria. - Llista dels mitjans tècnics que s'especifiquen en l'apartat G de la sol.licitud d'autorització. - Document vigent de la pòlissa d'assegurança de responsabilitat civil en la quantia establida en la normativa vigent. - Sol·licitud de posada en servei de les instal·lacions subjectes a reglaments de seguretat industrial (SOLINTRV). D) Tallers concessionaris d'aquests fabricadors: - Sol·licitud d'autorització d'instal·lació i reparació dels dispositius (SOLAUTAL). - Certificació individual d'haver superat els cursos de formació impartits pel fabricant per a un mínim de 2 treballadors de la plantilla amb categoria professional mínima d'oficial de 2a categoria. - Llista dels mitjans tècnics que s'especifiquen en l'apartat G de la sol.licitud d'autorització. - Document vigent de la pòlissa d'assegurança de responsabilitat civil en la quantia establida en la normativa vigent. - Sol·licitud de posada en servei de les instal·lacions subjectes a reglaments de seguretat industrial (SOLINTRV). E) Tallers concessionaris d'importadors de vehicles sense instal·lacions productives a Espanya: - Sol·licitud d'autorització d'instal·lació i reparació dels dispositius (SOLAUTAL). - Certificació individual d'haver superat els cursos de formació impartits pel fabricant per a un mínim de 2 treballadors de la seua plantilla amb categoria professional mínima d'oficial de 2a categoria. - Llista dels mitjans tècnics que s'especifiquen en l'apartat G de la sol.licitud d'autorització. - Document vigent de la pòlissa d'assegurança de responsabilitat civil en la quantia establida en la normativa vigent. - Sol·licitud de posada en servei de les instal·lacions subjectes a reglaments de seguretat industrial (SOLINTRV). F) Tallers concessionaris de fabricants sense instal·lacions productives a Espanya: - Sol·licitud d'autorització d'instal·lació i reparació dels dispositius (SOLAUTAL). - Certificació individual d'haver superat els cursos de formació impartits pel fabricant per a un mínim de 2 treballadors de la plantilla amb categoria professional mínima d'oficial de 2a categoria. - Llista dels mitjans tècnics que s'especifiquen en l'apartat G de la sol.licitud d'autorització. - Document vigent de la pòlissa d'assegurança de responsabilitat civil en la quantia establida en la normativa vigent. - Sol·licitud de posada en servei de les instal·lacions subjectes a reglaments de seguretat industrial (SOLINTRV). G) Tallers de reparació de vehicles automòbils de les branques d'activitat mecànica o electricitat: - Sol·licitud d'autorització d'instal·lació i reparació dels dispositius (SOLAUTAL). - Certificació individual d'haver superat els cursos de formació impartits pel fabricant per a un mínim de 2 treballadors de la seua plantilla amb categoria professional mínima d'oficial de 2a categoria. - Llista dels mitjans tècnics que s'especifiquen en l'apartat G de la sol.licitud d'autorització. - Document vigent de la pòlissa d'assegurança de responsabilitat civil en la quantia establida en la normativa vigent. - Sol·licitud de posada en servei de les instal·lacions subjectes a reglaments de seguretat industrial (SOLINTRV). * Documentació per a la sol·licitud de RENOVACIÓ de tota mena d'empreses esmentades: - Certificació individual d'haver superat els cursos de formació impartits pel fabricant per a un mínim de 2 treballadors de la seua plantilla amb categoria professional mínima d'oficial de 2a categoria.

Presentació

Presentació

Telemàtica
1.- La presentació telemàtica de la sol·licitud i de la documentació requerida es realitzarà MITJANÇANT EL CORRESPONENT TRÀMIT TELEMÀTIC. Per a això hauran de disposar d'un sistema de firma electrònica reconeguda o qualificada i avançada basat en certificats electrònics reconeguts o qualificats de firma electrònica expedits per prestadors inclosos en la «Llista de confiança de prestadors de servicis de certificació». Entre estos sistemes s'admeten: - El DNIe (DNI electrònic), els certificats emesos per la FNMT (Fàbrica Nacional de Moneda i Timbre) i els certificats de persona jurídica, empleat públic o persona física emesos per la ACCV (Autoritat de Certificació de la C.Valenciana). - I el sistema clau-firma de l'Estat únicament per a les persones físiques (per tant, queden excloses les persones jurídiques: empreses, ajuntaments, entitats ....). Més informació respecte als sistemes admesos en la Seu Electrònica de la Generalitat en: https://sede.gva.es/es/sede_certificados 2.- Per a realitzar tràmits per via telemàtica davant l'Administració de la Generalitat actuant en representació d'una altra persona (física o jurídica), haurà d'inscriure's prèviament en el REGISTRE DE REPRESENTANTS de la ACCV, o bé en el REGISTRE ELECTRÒNIC D'APODERAMENTS de l'Administració General de l'Estat, la respectiva informació del qual està disponible en l'apartat "Enllaços" d'este tràmit. Sense eixa inscripció prèvia, a més de no quedar acreditada la seua representació, no es rebrà res en la carpeta ciutadana de la persona presentadora. 3.- Clickando en l'enllaç Sol·licitud_Presentació autenticada (en color roig a l'inici d'este tràmit), accedirà al tràmit telemàtic, que li permetrà emplenar el formulari web, annexar la sol·licitud i altra documentació emplenada i firmada digitalment que haja d'aportar i realitzar la presentació telemàtica de tot això, obtenint el corresponent justificant de registre. 4.- Respecte als DOCUMENTS A ANNEXAR, si és el cas: - És recomanable que, en primer lloc, els reunisca tots i els emplene, ferm i guarde electrònicament en el seu ordinador, de manera que posteriorment puga incorporar-los en el pas corresponent del tràmit telemàtic. - IMPORTANT: tots els documents certificats o firmats que es presenten telemàticament hauran de ser enviats en format PDF i hauran d'incorporar les FIRMES DIGITALS de la/s persona/s o entitat/és que ho/s subscriga/n. - En este tràmit de la Guia Prop: * En l'apartat denominat "Quina documentació s'ha de presentar?" apareix el llistat de documents a presentar. * I en l'apartat "IMPRESOS ASSOCIATS"(a més d'en el propi tràmit telemàtic) existixen models normalitzats i emplenables de tots o alguns d'eixos documents, segons el cas. Si existix model normalitzat el document deure presentar-se en ell. No obstant això, aquells documents per als quals no existisca model normalitzat hauran de ser creats o recaptats per la persona sol·licitant per a poder-los adjuntar. - En el tràmit telemàtic s'indica la grandària màxima permesa dels documents a annexar i els seus possibles formats o extensions (pdf, doc, odt, xls, ods, zip, etc.). Comprove'ls abans d'annexar els documents. 5.- Disposa de MÉS INFORMACIÓ sobre la tramitació telemàtica en: http://www.gva.es/es/inicio/atencion_ciudadano/at_ciud_faq/at_ciud_faq_tramitacion

Procés de tramitació

Procés de tramitació

- Presentació de la sol·licitud (de manera telemàtica) i documentació. - Si la documentació no és correcta, es requerirà telemàticament a l'interessat perquè la complete, aclarisca o amplie en el termini de deu dies. Si no es presenta en el termini establit, es procedirà a arxivar l'expedient amb la prèvia resolució d'arxiu. - Si la documentació és correcta, s'emetrà una resolució positiva o negativa. - Si és positiva, es registrarà el taller en el registre específic de tallers de limitadors de velocitat i el registre o modificació del registre integrat industrial, i s'emetrà una resolució d'autorització i notificació telemàtica a l'interessat. - Si és negativa, no es registrarà el taller en el registre específic de tallers de limitadors de velocitat i s'emetrà una resolució de denegació i notificació telemàtica a l'interessat. Nota: Aquest procediment inclourà el pas d'inscripció i/o modificació en el Registre industrial i/o en el Registre de tallers, per a la qual cosa s'enviaran els fulls de dades tècniques i els números d'inscripció dels dos registres conjuntament amb la resolució d'autorització d'instal·lació i comprovació de funcionament de limitadors de velocitat.

Obligacions

Obligacions

El dispositiu de limitació de velocitat, la placa de muntatge, si escau, i les connexions necessàries per al seu funcionament s'han de precintar i marcar per l'entitat o el taller autoritzat.

Observacions

Observacions

La resolució no posa fi a la via administrativa i, contra aquesta, es pot interposar un recurs d'alçada davant de la direcció general competent en matèria d'indústria, en el termini d'un mes a comptar de l'endemà de la notificació, si l'acte fora exprés, o en qualsevol moment a partir de l'endemà del dia en què es produïsquen els efectes del silenci administratiu, de conformitat amb la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

Esgota via administrativa

Esgota via administrativa

No

Sancions

Sancions

L'incompliment dels titulars dels vehicles o les entitats o tallers autoritzats del que s'estableix en aquest reial decret serà sancionat segons el que es disposa en la Llei 16/1987, de 30 de juliol, d'ordenació dels transports terrestres, i en el títol V de la Llei 21/1992, de 16 de juliol, d'indústria.