Detall de Procediments

Ajudes a les entitats intermèdies en matèria de mercats de qualitat per a l'exercici 2021 (CMMOAS). Comerç.
 • Què es pot sol·licitar?

  Nom del tràmit

  Ajudes a les entitats intermèdies en matèria de mercats de qualitat per a l'exercici 2021 (CMMOAS). Comerç.

  Objecte del tràmit

  L'objecte d'aquestes ajudes és incrementar la competitivitat, la innovació i la qualitat en els mercats municipals de la Comunitat Valenciana.

  Inici
 • Qui pot sol·licitar-ho?

  Interessats/Sol·licitants

  Podran ser beneficiàries d'aquestes ajudes les agrupacions de comerciants en mercats municipals de la Comunitat Valenciana que hagen obtingut algun tipus de reconeixement de qualitat en la gestió, vigent, emés per un organisme públic.

  Requeriments

  Les beneficiàries d'aquestes ajudes han de complir els requisits següents:
  a) Estar legalment constituïdes.
  b) No estar incurs en les prohibicions per a obtindre la condició de beneficiària establides en l'article 13, apartats 2 i 3, de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, i no haver sigut sancionada per resolució administrativa ferma, d'acord amb el que estableix el títol VI de la Llei 14/2017, de 10 de novembre, de la Generalitat, de memòria democràtica i per a la convivència de la Comunitat Valenciana.
  c) Estar al corrent de les obligacions tributàries (davant de la Generalitat i l'AEAT) i de la Seguretat Social.
  d) No ser deutora de la Generalitat per reintegrament de subvencions.
  e) Les altres que, si escau, es determinen en el capítol corresponent del títol II de l'Ordre 22/2018.
  - Les beneficiàries han de mantindre aquests requisits durant l'àmbit temporal de l'ajuda.

  Inici
 • Quan s'ha de sol·licitar?

  Termini de presentació

  El termini de presentació de sol·licituds serà des del dia 11 de GENER DE 2021 FINS AL 1 DE FEBRER DE 2021, els dos inclusivament. (La resolució de convocatòria per a 2021 s'ha publicat en el DOGV núm. 8977, de 17/12/2020).

  Inici
 • Què s'ha de presentar?

  1 - SOL·LICITUD general de subvenció (segons el model normalitzat disponible en el mateix tràmit telemàtic) i ANNEX a aquesta (segons el model normalitzat que figura com a imprés associat a aquest tràmit i també al tràmit telemàtic).

  Per a la presentació telemàtica de la sol·licitud d'ajudes i l'altra documentació requerida, cal atendre el que preveu l'article 9.2 de l'Ordre 22/2018 i l'apartat d'aquest tràmit denominat Com es tramita telemàticament? - Informació de tramitació.

  2 - DOCUMENTACIÓ que ha de presentar-se amb la sol·licitud:

  - Els impresos normalitzats de sol·licitud, annexos i la resta de models estan disponibles en l'apartat "Impresos associats" d'aquest tràmit de la Guia PROP [localitzable en la pàgina web de la Generalitat (www.gva.es), per a la qual cosa cal accedir als apartats - ], a partir de la publicació de la resolució de convocatòria en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana, o en l'adreça web que s'indique en aquesta resolució de convocatòria.

  - En el cas que els documents exigits que han d'acompanyar la sol·licitud de concessió d'aquestes ajudes ja estiguen en poder de qualsevol òrgan de l'administració actuant, el sol·licitant podrà al·legar aquesta circumstància, de conformitat amb la legislació vigent de procediment administratiu comú, sempre que es faça constar la data i l'òrgan o la dependència en què van ser presentats o, si és el cas, emesos.
  En els casos que no siga possible materialment obtindre el document, l'òrgan competent podrà requerir a la persona sol·licitant que el presente, o, en defecte d'això, que l'acredite per altres mitjans els requisits a què fa referència el document.

  - A més de la documentació (general i addicional) requerida, l'Administració podrà recaptar de l'entitat sol·licitant l'aportació addicional d'altres documents o dades aclaridores que considere necessàries per a resoldre millor sobre la sol·licitud presentada.

  2.1 - DOCUMENTACIÓ GENERAL

  - Les sol·licituds s'han de presentar acompanyades de la documentació general següent:

  a) a.1. Si en la sol·licitud de subvenció s'ha denegat a la conselleria competent en matèria de comerç, consum i artesania l'autorització perquè comprove, de manera directa i per mitjans telemàtics, les dades d'identitat de la persona física que siga el/la representant de l'entitat sol·licitant que actue en el seu nom i representació subscrivint l'esmentada sol·licitud de subvenció, cal presentar la documentació acreditativa de la identitat d'aquesta o aquestes persones (DNI, NIE o passaport).
  A més, si de la comprovació efectuada per la Conselleria, resultara alguna discordança amb les dades facilitades per la mateixa persona interessada, l'òrgan instructor estarà facultat per a dur a terme les actuacions procedents per a aclarir-la.


  a.2.- Si la sol·licitant és una persona jurídica, s'haurà d'aportar, a més, documentació acreditativa i identificativa d'aquesta, que consisteix en una còpia de la targeta d'identificació fiscal, una còpia de l'escriptura de constitució/estatuts actualitzada i l'acreditació de la inscripció en el Registre Mercantil o el registre corresponent.
  En el cas que aquesta documentació s'haja aportat anteriorment i no haja experimentat cap variació, només caldrà el certificat del secretari de l'entitat que acredite que no s'ha produït cap canvi en la documentació identificativa de l'entitat i de la vigència del nomenament del president o de qui en tinga la representació en la data de presentació de la sol·licitud.

  b) Certificat expedit per l'Agència Estatal de l'Administració Tributària sobre l'Impost d'Activitats Econòmiques, còpia de l'alta censal o declaració responsable sobre la no-realització de cap activitat econòmica, si és el cas.

  c) Memòria (es podrà utilitzar el model normalitzat inclòs com a imprés associat a aquest tràmit), en la qual s'especifiquen els objectius de la proposta i com es pretén aconseguir-los, així com un programa d'actuació que garantisca la seua execució en l'exercici en el qual es concedeix la subvenció.

  d) Pressupostos o factures proforma detallats per unitats, que han de ser externs a la persona sol·licitant.

  e) Dades de domiciliació bancària:
  - Si el compte bancari no ha sigut utilitzat en les relacions amb aquesta Conselleria, s'ha d'aportar el "model de domiciliació bancària" vigent degudament omplit (el model normalitzat actual figura com a imprés associat a aquest tràmit).
  - En qualsevol altre cas, s'ha d'indicar el número del compte anteriorment utilitzat i donat d'alta a aquest efecte. (Aquesta informació es facilitarà en l'apartat corresponent de la sol·licitud de subvenció).

  f) Autorització a la conselleria competent en matèria de comerç, consum i artesania perquè aquesta obtinga de manera directa, per mitjà de certificats telemàtics, l'acreditació del compliment d'obligacions tributàries i davant de la Seguretat Social, en els termes previstos en els articles 18 i 19 del Reial decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions. (Aquesta autorització està inclosa en un dels apartats de l'imprés de sol·licitud de subvenció).
  La direcció general competent en matèria de comerç, consum i artesania es reserva el dret de requerir el sol·licitant si la informació obtinguda presenta alguna incidència.
  No obstant això, el sol·licitant podrà denegar expressament aquesta autorització, per a la qual cosa ha d'aportar les certificacions que a continuació s'indiquen:
  - De l'Agència Estatal d'Administració Tributària, el certificat que acredite que la persona sol·licitant es troba al corrent de les seues obligacions tributàries.
  - De la Tresoreria General de la Seguretat Social, el certificat acreditatiu del fet que la persona sol·licitant es troba al corrent en el compliment de les seues obligacions amb la Seguretat Social.
  - Dels serveis territorials de la conselleria competent en matèria d'Hisenda, el certificat acreditatiu del fet que el sol·licitant no té deutes de naturalesa tributària amb la Generalitat.
  En aquest sentit, les certificacions expedides per les administracions tributàries i per la Seguretat Social tindran una validesa de sis mesos des de la data de la seua expedició, d'acord amb el que estableix l'article 23.3 del Reial decret 887/2006, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei 38/2003, general de subvencions.

  g) Declaració responsable d'estar al corrent de les seues obligacions amb la Generalitat per reintegrament de subvencions. (Aquesta declaració està inclosa en un dels apartats de l'annex a la sol·licitud de subvenció, que figura com a imprés associat a aquest tràmit).

  h) Declaració responsable que acredite que la sol·licitant no està incursa en les prohibicions per a obtindre la condició de persona beneficiària establides en l'article 13 de la Llei 38/2003, general de subvencions, compleix amb els requisits exigits en la normativa reguladora, disposa de la documentació que així ho acredita i es compromet a mantindre el seu compliment fins a la finalització del procediment. (Aquesta declaració està inclosa en un dels apartats de l'annex a la sol·licitud de subvenció, que figura com a imprés associat a aquest tràmit).

  i) Declaració responsable de no haver rebut ni sol·licitat altres subvencions, ajudes, ingressos o recursos per a la mateixa finalitat o, si és el cas, llista d'entitats a les quals s'hagen sol·licitat o de les quals s'hagen obtingut, amb la indicació de la quantitat sol·licitada o concedida, la data de concessió, si és el cas, i la normativa en què s'empara. (Aquesta declaració està inclosa en un dels apartats de la sol·licitud general de subvenció).

  j) Declaració responsable sobre el compliment de la normativa sobre integració laboral de persones amb discapacitat, quan la sol·licitant de la subvenció exercisca una activitat empresarial, en cas contrari, declaració d'estar-ne exempta. En qualsevol cas, s'hi ha d'indicar el percentatge de treballadors/ores amb diversitat o discapacitat en relació amb la plantilla que té, a dia anterior a la publicació de cada convocatòria, o incloure un compromís per escrit de contractar-ne un percentatge superior durant l'àmbit temporal de l'ajuda. (Aquesta declaració i la resta d'informació estan incloses en un dels apartats de l'annex a la sol·licitud de subvenció, que figura com a imprés associat a aquest tràmit).

  k) Si és el cas, documentació expedida per l'Agència Estatal d'Administració Tributària acreditativa de l'exempció o no subjecció a l'IVA, que s'ha d'acompanyar d'una declaració responsable del representant de l'entitat sobre la subsistència dels requisits que, segons la normativa de l'impost, fonamenten l'exempció o no subjecció, i/o la documentació acreditativa que l'IVA suportat en les despeses necessàries per a la realització de l'actuació subvencionada no és susceptible de recuperació o compensació.

  l) Si és el cas, declaració responsable de les ajudes de minimis concedides per qualsevol projecte a l'empresa o entitat sol·licitant, inclosos els costos per als quals se sol·licita suport, durant els dos exercicis fiscals anteriors i durant l'exercici fiscal en curs amb la indicació de l'import, l'organisme, la data de concessió i el règim d'ajudes en què s'empara; o, si és el cas, declaració de no haver-ne rebut cap. (Aquesta declaració s'ha de presentar segons el model normalitzat inclòs com a imprés associat a aquest tràmit denominat "Declaració d'ajudes de minimis").

  m) Declaració responsable de no haver sigut sancionada per resolució administrativa ferma, conforme al que estableix el títol VI de la Llei 14/2017, de 10 de novembre, de la Generalitat, de memòria democràtica i per a la convivència de la Comunitat Valenciana (inclosa en l'annex a la sol·licitud de subvenció)

  n) Si es disposa d'aquests, s'ha d'aportar:
  - Documentació que acredite que disposa de pla d'igualtat, vigent i, si és el cas, visat pel centre directiu de l'Administració de la Generalitat amb competències en matèria de dona i d'haver presentat l'informe anual d'avaluació de resultats davant del mateix organisme.
  - Acreditació documental de disposar de certificat, distintiu o reconeixement empresarial en matèria d'igualtat d'oportunitats entre homes i dones, emés per una administració pública.
  - Protocol d'actuació, vigent, contra la discriminació i l'assetjament moral, contra l'assetjament sexual i per raó de sexe i per a la promoció de la igualtat efectiva de dones i homes

  o) Si és el cas, documentació acreditativa de les circumstàncies rellevants per a la valoració de l'expedient.

  2.2 - DOCUMENTACIÓ ADDICIONAL:

  A més, en el cas d'aquestes ajudes, cal presentar la següent documentació addicional prevista en els articles 20.2 i 21.1 de l'Ordre 22/2018, segons siga procedent:

  a) Certificat de la persona titular de la secretaria de l'entitat en el qual conste, a data de publicació de la corresponent convocatòria, la identificació de les agrupacions, associacions, gremis, federacions i altres unions, vinculats a l'entitat sol·licitant, si és el cas, o nombre d'empreses vinculades amb expressió de les que exerceixen activitat comercial o artesana, segons siga procedent, d'acord amb el que estableix l'article 6.9 o 6.10 de l'Ordre 22/2018. Aquest certificat s'ha d'acompanyar de l'acreditació bancària del nombre de rebuts periòdicament girats a les associades per al pagament de les quotes o, en defecte d'això, documentació equivalent. En cas de discrepància i a l'efecte de còmput d'associats, es considerarà la quantitat més baixa de les dues.

  b) Memòria de l'entitat sol·licitant en la qual es motiven les accions proposades en relació amb els objectius que es pretenen aconseguir, amb els seus associats directes o indirectes i amb expressió dels mitjans personals, materials i tècnics amb els quals compte per a dur a terme les actuacions plantejades.

  c) Document acreditatiu de l'obtenció d'alguna mena de reconeixement de qualitat en gestió, vigent, emés per un organisme públic.

  Impresos associats

  [ANEXINTE] ANNEX A LA SOL·LICITUD DE SUBVENCIÓ ENS INTERMEDIS. COMERÇ I ARTESANIA

  [CERTASOC] CERTIFICAT D'ASSOCIATS (COMERÇ)

  [DECRESS] DECLARACIÓ RESPONSABLE DE NO OBLIGACIÓ FRONT A LA SEGURETAT SOCIAL

  [MINIMIS] DECLARACIÓ D'AJUDES MINIMIS

  MODEL DE DOMICILIACIÓ BANCÀRIA

  [MECMMOAS] MEMÒRIA DESCRIPTIVA DE L'ACTUACIÓ: MERCATS DE QUALITAT (CMMOAS)

  [RELGASTP] RELACIÓ DE DESPESES DE PERSONAL (FASE JUSTIFICATIU)

  [RELGASTCJ] RELACIÓ DE DESPESES DEL COMPTE JUSTIFICATIU (ENTS INTERMEDIS)

  [DECRECO] DECLARACIÓ RESPONSABLE A PRESENTAR AMB LA JUSTIFICACIÓ DE LA SUBVENCIÓ. COMERÇ, CONSUM I ARTESANIA (Art. 34.5 de la Llei 38/2003)

  [DECFINEI] DECLARACIÓ RESPONSABLE SOBRE FINANÇAMENT DE LES ACTUACIONS (ENTES INTERMEDIOS)

  Inici

 • La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.

  La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.