• Estàs en:
 • Inici /
 • Detall de Procediments

Detall de Procediments

Ajudes a les entitats intermèdies en matèria de mercats de qualitat per a l'exercici 2019 (CMMOAS). Comerç.
 • Què es pot sol·licitar?

  Nom del tràmit

  Ajudes a les entitats intermèdies en matèria de mercats de qualitat per a l'exercici 2019 (CMMOAS). Comerç.

  Objecte del tràmit

  L'objecte d'estes ajudes és incrementar la competitivitat, la innovació i la qualitat en els mercats municipals de la Comunitat Valenciana.

  Inici
 • Qui pot sol·licitar-ho?

  Interessats/Sol·licitants

  Podran ser beneficiàries d'estes ajudes les agrupacions de comerciants en mercats municipals de la Comunitat Valenciana que hagen obtingut algun tipus de reconeixement de qualitat en la gestió, vigent, emés per un organisme públic.

  Requeriments

  Las beneficiarias de estas ayudas deberán cumplir los siguientes requisitos:
  a) Estar legalmente constituidas.
  b) No estar incurso en las prohibiciones para obtener la condición de beneficiaria establecidas en el artículo 13, apartados 2 y 3, de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones y no haber sido sancionada por resolución administrativa firme, conforme a lo establecido en el título VI de la Ley 14/2017, de 10 de noviembre, de la Generalitat, de memoria democrática y para la convivencia de la Comunitat Valenciana.
  c) Estar al corriente de las obligaciones tributarias (frente a la Generalitat y a la AEAT) y de Seguridad Social.
  d) No ser deudora de la Generalitat por reintegro de subvenciones.
  e) Aquellas otras que, en su caso, se determinen en el Capítulo correspondiente del Título II de la Orden 22/2018.
  - Las beneficiarias deberán mantener estos requisitos durante el ámbito temporal de la ayuda

  Inici
 • Quan s'ha de sol·licitar?

  Termini de presentació

  El termini de presentació de sol·licituds serà des de el día 21 de GENER DE 2019 FINS AL DIA 4 DE FEBRER DE
  2019, ambdós inclosos. (La resolució de convocatòria per a 2019 s'ha publicat en el DOGV nº 8453, de 28/12/18).

  Inici
 • Què s'ha de presentar?

  1 - SOL·LICITUD general de subvenció (segons model normalitzat disponible en el mateix tràmit telemàtic) i ANNEX a
  la mateixa (segons model el normalitzat que figura com a imprés associat a aquest tràmit i també al tràmit telemàtic).

  Per a la presentació telemàtica de la sol·licitud d'ajudes i la resta de documentació requerida, ha d'atendre's el que
  preveuen l'article 9.2 de l'Ordre 22/2018, en el resol quart de la Resolució de convocatòria i l'apartat d'aquest tràmit
  denominat 'Com es tramita telemàticament? - Informació de tramitació

  2. DOCUMENTACIÓ que ha d'acompanyar-se a la sol·licitud:

  - Els impresos normalitzats de sol·licitud, annexa i resta de models estan disponibles en l'apartat "Impresos associats" d'aquest tràmit de la Guia PROP [localitzable en la pàgina web de la Generalitat (www.gva.es), accedint als apartats - ], a partir de la publicació de la Resolució de convocatòria en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana, o en l'adreça web que s'expresse en la dita Resolució de convocatòria.

  - En cas que els documents exigits que han d'acompanyar a la sol·licitud de concessió d'aquestes ajudes ja estiguen en poder de qualsevol òrgan de l'Administració actuant, el sol·licitant podrà al·legar aquest extrem, de conformitat amb la legislació vigent de procediment administratiu comú, sempre que es faça constar la data i l?òrgan o dependència en què van ser presentats o, si és el cas, emesos.
  En els supòsits d'impossibilitat material d'obtindre el document, l'òrgan competent podrà requerir al sol·licitant la seua presentació o, a falta d'això, l'acreditació per altres mitjans dels requisits a què es referix el document.

  - A més de la documentació (general i addicional) requerida, l'Administració podrà demanar de l'entitat sol·licitant l'aportació addicional d'altres documents o dades aclaridores que estime necessaris per a millor resoldre sobre la sol·licitud presentada.

  2.1. DOCUMENTACIÓ GENERAL

  - Les sol·licituds hauran d'anar acompanyades de la següent documentació general:

  a) a.1. Si en la sol·licitud de subvenció s'ha denegat a la conselleria competent en matèria de comerç, consum i artesania
  l'autorització perquè comprove, de manera directa i per mitjans telemàtics, les dades d'identitat de la persona física que
  siga el representant de l'entitat sol·licitant que actue en nom seu i representació subscrivint l'esmentada sol·licitud de
  subvenció, haurà de presentar-se la documentació acreditativa de la identitat d'aquesta persona o persones (DNI, NIE
  o passaport).
  A més, si de la comprovació efectuada per la conselleria resulta alguna discordança amb les dades facilitades pel mateix
  interessat, l'òrgan instructor estarà facultat per a realitzar les actuacions procedents per a aclarir-la.

  a.2. Quan es tracte d'una persona jurídica s'haurà d'aportar, a més, documentació acreditativa i identificativa de la mateixa, consistent en fotocòpia de l'escriptura de constitució/estatuts actualitzada i acreditació de la inscripció en el Registre Mercantil o registre corresponent, així com de la targeta d'identificació fiscal. En el cas que aquesta haguera sigut aportada anteriorment i no haguera patit cap variació, bastarà el certificat del secretari de l'entitat acreditatiu de què no s'ha produït cap canvi en la documentació identificativa de l'entitat i de la vigència del nomenament del president o de qui tinga la representació en data presentació de la sol·licitud.

  b) Certificat expedit per l'Agència Estatal de l'Administració Tributària sobre l'impost d'Activitats Econòmiques, còpia del alta censal o declaració responsable sobre la no realització cap d'activitat econòmica, si és el cas.

  c) Memòria (podrà utilitzar-se el model normalitzat inclòs com a imprés associat a aquest tràmit), en la que s'especifiquen els objectius de la proposta i com es pretén aconseguir-los, així com programa d'actuació que garantisca la seua execució en l'exercici en què es concedeix la subvenció.

  d) Pressupostos o factures proforma detallats per unitats, que hauran de ser externs a la persona sol·licitant.

  e) Dades de domiciliació bancària:
  - Si el compte bancari no ha sigut utilitzada en les relacions amb aquesta conselleria s'aportarà el "Model de Domiciliació Bancària" vigent degudament omplit (el model normalitzat actual figura com a imprés associat a aquest tràmit).
  - En qualsevol altre cas, s'indicarà el número del compte anteriorment utilitzat i donat d'alta a aquests efectes. (Aquesta informació es facilitarà en l'apartat corresponent de la sol·licitud de subvenció).

  f) Autorització a la Conselleria competent en matèria de comerç, consum i artesania perquè aquesta obtinga de forma directa a través de certificats telemàtics, l'acreditació del compliment de obligacions tributàries i davant de la Seguretat Social, en els termes que preveu els articles 18 i 19 del Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions. (Aquesta autorització està inclosa en un dels apartats de l'imprés de sol·licitud de subvenció).
  La Direcció General competent en matèria de comerç, consum i artesania es reserva el dret de requerir al sol·licitant si la informació obtinguda presenta alguna incidència.
  No obstant això, el sol·licitant podrà denegar expressament aquesta autorització, havent d'aportar llavors les certificacions que a continuació s'indiquen:
  - De l'Agència Estatal d'Administració Tributària, el certificat que acredite que el sol·licitant es troba al corrent de les seues obligacions tributàries.
  - De la Tresoreria General de la Seguretat Social el certificat acreditatiu de què el sol·licitant es troba al corrent en el compliment de les seues obligacions amb la Seguretat Social
  - Dels Serveis Territorials de la Conselleria competent en matèria d'hisenda, el certificat acreditatiu de què el sol·licitant no té deutes de naturalesa tributària amb la Generalitat.
  En aquest sentit, les certificacions expedides per les administracions tributàries i per la Seguretat Social tindran una validesa de sis mesos des de la data de la seua expedició, d'acord amb el que establix l'article 23.3 del Reial Decret 887/2006, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei 38/2003, General de Subvencions.

  g) Declaració responsable d'estar al corrent de les seues obligacions amb la Generalitat per reintegrament de subvencions. (Aquesta declaració està inclosa en un dels apartats de l'Annex a la sol·licitud de subvenció, que figura com a imprés associat a aquest tràmit).

  h) Declaració responsable que acredite que la sol·licitant no està incursa en les prohibicions per a obtindre la condició de persona beneficiària establides en l'article 13 de la Llei 38/2003, General de Subvencions, compleix amb els requisits exigits en la normativa reguladora, disposa de la documentació que així ho acredita i es compromet a mantindre el seu compliment fins la finalització del procediment. (Aquesta declaració està inclosa en un dels apartats de l'Annex a la sol·licitud de subvenció, que figura com a imprés associat a aquest tràmit).

  i) Declaració responsable de no haver rebut ni sol·licitat altres subvencions, ajudes, ingressos o recursos per a la mateixa finalitat o, si és el cas, relació d'entitats a les quals s'hagen sol·licitat o de les quals s'hagen obtingut, amb indicació de la quantitat sol·licitada o concedida, data de concessió si és el cas i normativa en què s'empara. (Aquesta declaració està inclosa en un dels apartats de la sol·licitud general de subvenció).

  j) Declaració responsable sobre el compliment de la normativa sobre integració laboral de persones amb discapacitat, quan lal sol·licitant de la subvenció exercisca activitat empresarial, en cas contrari, declaració d'estar exempta. En tot cas, s'indicarà el percentatge de persones treballadores amb diversitat o discapacitat en relació amb la seua plantilla, a dia anterior a la publicació de cada convocatòria, o s'inclourà compromís per escrit de contractar un percentatge major d'elles durant l'àmbit temporal de l'ajuda. (Aquesta declaració i la resta d'informació estan incloses en un dels apartats de l'Annex a la sol·licitud de subvenció, que figura com a imprés associat a aquest tràmit).

  k) Si és el cas, documentació expedida per l'Agència Estatal d'Administració Tributària acreditativa de l'exempció o no subjecció a l'IVA, que haurà d'acompanyar-se d'una declaració responsable del representant de l'entitat sobre la subsistència dels requisits que, segons la normativa de l'impost, fonamenten l'exempció o no subjecció, i/o documentació acreditativa de què l'IVA suportat en els gastos necessaris per a la realització de l'actuació subvencionada no és susceptible de recuperació o compensació.

  l) Si és el cas, declaració responsable de les ajudes de minimis concedides per qualsevol projecte a l'empresa o entitat sol·licitant, inclosos els costos per als que se sol·licita suport, durant els dos exercicis fiscals anteriors i durant l'exercici fiscal en curs amb indicació d'import, organisme, data de concessió i règim d'ajudes en què s'empara; o si és el cas, declaració de no haver rebut cap. (Aquesta declaració es presentarà segons model normalitzat inclòs com a imprés associat a aquest tràmit denominat "Declaració de ajudes de minimis").

  m) Declaració responsable de no haver sigut sancionada per resolució administrativa ferma, conforme al que estableix el títol VI de la Llei 14/2017, de 10 de novembre, de la Generalitat, de memòria democràtica i per a la convivència de la Comunitat Valenciana (inclosa en l'annex a la sol·licitud de subvenció)

  n) Si es disposa d'ells, s'aportarà:
  - Documentació que acredite disposar de Pla d'Igualtat, vigent i, si escau, visat pel centre directiu de l'Administració de la Generalitat amb competències en materia de dona, i d'haver presentat l'informe anual d'avaluació de resultats davant el mateix organisme.
  - Acreditació documental de disposar de certificat, distintiu o reconeixement empresarial en matèria d'Igualtat d'Oportunitats entre hòmens i dones, emés per una administració pública.
  - Protocol d'actuació, vigent contra la discriminació i l'assetjament moral, contra l'assetjament sexual i per raó de sexe i per a la promoció de la igualtat efectiva de dones i homes.

  o) Si és el cas, documentació acreditativa de les circumstàncies rellevants per a la valoració de l'expedient.

  2.2. DOCUMENTACIÓ ADDICIONAL:

  A més, en el cas d'aquestes ajudes haurà de presentar-se la següent documentació addicional prevista en els articles 20.2 i 21.1 de l'Ordre 22/2018, segons siga procedent:

  a) Certificat del secretari de l'entitat en què conste, en data publicació de la corresponent convocatòria, la identificació de les agrupacions, associacions, gremis, federacions i altres unions, vinculats a l'entitat sol·licitant, si és el cas, o nombre d'empreses vinculades amb expressió de què exerceixen activitat comercial o artesana, segons siga procedent, d'acord amb el que establix l'article 6.9 o 6.10 de l'Ordre 22/2018. A aquest certificat s'acompanyarà acreditació bancària del nombre de rebuts periòdicament girats als associats per al pagament de les quotes, o a falta d'això documentació equivalent. En cas de discrepància i als efectes de còmput d'associats es considerarà la quantitat mes baixa de les dos.

  b) Memòria de l'entitat sol·licitant en què es motiven les accions proposades en relació amb els objectius que es pretenen aconseguir, amb els seus associats directes o indirectes i amb expressió dels mitjans personals, materials i tècnics amb el que compte per a dur a terme les actuacions plantejades.

  c) Document acreditatiu de l'obtenció d'algun tipus de reconeixement de qualitat en la gestió,vigent, emés per un organisme públic.

  Impresos associats

  [ANEXINTE] ANNEX A LA SOL·LICITUD DE SUBVENCIÓ ENS INTERMEDIS. COMERÇ I ARTESANIA

  [MECMMOAS] MEMÒRIA DESCRIPTIVA DE L'ACTUACIÓ: MERCATS DE QUALITAT (CMMOAS)

  [CERTASOC] CERTIFICAT D'ASSOCIATS (COMERÇ)

  [DECRESS] DECLARACIÓ RESPONSABLE DE NO OBLIGACIÓ FRONT A LA SEGURETAT SOCIAL

  [MINIMIS] DECLARACIÓ D'AJUDES MINIMIS

  MODEL DE DOMICILIACIÓ BANCÀRIA

  [RELGASTP] RELACIÓ DE DESPESES DE PERSONAL (FASE JUSTIFICATIU)

  [RELGASTCJ] RELACIÓ DE DESPESES DEL COMPTE JUSTIFICATIU (ENTS INTERMEDIS)

  [DECRECO] DECLARACIÓ RESPONSABLE A PRESENTAR AMB LA JUSTIFICACIÓ DE LA SUBVENCIÓ. COMERÇ, CONSUM I ARTESANIA (Art. 34.5 de la Llei 38/2003)

  [DECFINEI] DECLARACIÓ RESPONSABLE SOBRE FINANÇAMENT DE LES ACTUACIONS (ENTES INTERMEDIOS)

  Inici

 • La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.

  La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.