Detall de Procediment

Proves d'habilitació de guia de turisme de la Comunitat Valenciana i d'ampliació d'idiomes per als guies ja habilitats per la Comunitat Valenciana.

Codi SIA: 210760
Codi GUC: 748
Organisme: Conselleria d'Innovació, Indústria, Comerç i Turisme
Termini de sol·licitud: TANCAT
(17-06-2021
15-07-2021)
  • Informació bàsica

  • Formularis

  • Sol·licitud

  • Tramitació

  • Resolució

Mostrar tot

Ocultar tot

Informació bàsica

Què és i per a què serveix?

Realització de proves: 1. Per a l'obtenció de l'habilitació de guia de turisme de la Comunitat Valenciana. 2. Per a l'ampliació d'idiomes dirigides als guies de turisme ja habilitats i inscrits en el Registre de turisme de la Comunitat Valenciana. Les persones candidates poden presentar-se també a les llengües de signes espanyoles.

Observacions

INFORMACIÓ COVID-19 Amb l'antelació adequada es publicarà en la llista de seguiment d'aquest mateix tràmit: 1. La distribució de les aules. 2. Les instruccions sanitàries pertinents per a la realització de la prova, que seran d'obligat coneixement i compliment. L'incompliment d'aquesta obligació per part de les persones participants en la prova podrà ser causa d'exclusió de la realització de la prova. * PERSONES AMB DIVERSITAT FUNCIONAL A. El tribunal establirà, per a les persones amb diversitat funcional que així ho sol·liciten i acrediten, les adaptacions necessàries per a fer les proves. A aquest efecte, les persones interessades han de formular la petició corresponent en la sol·licitud de participació en les proves seguint les instruccions que es detallen en el punt següent. B. Les persones aspirants amb diversitat funcional que sol·liciten mesures d'adaptació hauran d'assenyalar amb una ics (X) en la casella corresponent del formulari de sol·licitud el tipus de diversitat funcional: (F) física, (P) psíquica, (S) sensorial. Així mateix, podran sol·licitar les mesures d'adaptació que necessiten i que preveuen els corresponents apartats de l'esmentat formulari, d'acord amb la classificació següent: 1) Eliminació de barreres arquitectòniques i taula adaptada a la cadira de rodes. 2) Ampliació del temps de duració de la prova. Per a poder dur a terme aquesta mesura d'adaptació, les persones aspirants han de presentar, obligatòriament, el certificat expedit per l'òrgan oficial competent que especifique: el diagnòstic i el temps (nombre de minuts) d'ampliació que sol·licita. 3) Augment de la grandària dels caràcters del qüestionari, per dificultat de visió. 4) Necessitat d'intèrpret a causa de discapacitat auditiva. 5) Sistema Braille d'escriptura o ajuda d'una persona, per invident. 6) Altres, cal especificar quines. Si en el desenvolupament de les proves se suscitaren dubtes raonables al tribunal respecte de la compatibilitat funcional d'una persona aspirant, podrà recaptar el corresponent informe de la comissió mixta de discapacitats competent per a dictaminar sobre les capacitats i l'adaptabilitat de les persones amb discapacitat funcional, cas en què la persona aspirant podrà participar condicionalment en el procés selectiu, de manera que quedarà en suspens la resolució definitiva sobre l'admissió o exclusió de les proves fins a la recepció de l'informe. LLOC, PROCÉS I CONTINGUT DE LES PROVES L'ordre d'intervenció de les persones aspirants a les proves començarà amb la lletra «F», d'acord amb el resultat del sorteig del dia 7 de gener de 2019 (DOGV 8473, 28.01.2019). *LLOC Les persones aspirants han de triar i assenyalar en la sol·licitud de la convocatòria la ciutat de preferència per a la realització de la prova de coneixements específics entre les ciutats d'Alacant, Castelló de la Plana i València. *PROCÉS - Les persones aspirants han d'acudir al lloc de la realització de les proves proveïdes del document d'identificació original, en la data i l'hora que es determine, així com de llapis del número 2 i goma d'esborrar. - Les persones aspirants seran cridades per a fer les proves un màxim de dues vegades, de manera que perdran els seus drets les que no compareguen a realitzar-les. - Durant les proves, els membres del Tribunal, suplents o el personal de suport o col·laborador podran requerir a les persones aspirants que acrediten la seua identitat en qualsevol moment. * CONTINGUT DE LES PROVES A. D'habilitació de guia de turisme de la Comunitat Valenciana. Les proves tindran dues parts: una d'idiomes i una altra de coneixements específics sobre les unitats temàtiques que figuren en l'annex II de la resolució de la convocatòria. . 1. Primera prova. Idiomes. La prova es farà telemàticament a través de la plataforma Webex de videoconferències proposada per la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport de la Generalitat Valenciana o per aquella que s'indique en el moment de la publicació de la llista definitiva de les persones aspirants a la prova d'idiomes. Per a accedir a la plataforma les persones aspirants rebran un correu amb l'enllaç corresponent a l'aula virtual i l'hora de connexió a la prova. Per aquest motiu, per a fer la prova es requereix un ordinador amb càmera, tauleta o telèfon mòbil amb accés a Internet. Al començament de la prova es demanarà la identitat de la persona aspirant mitjançant el DNI o equivalent. - Per a la realització de la prova d'idiomes, el tribunal nomenarà com a assessors professors de centres oficials d'idiomes i/o universitats de la Comunitat Valenciana. - La prova consistirà en la lectura d'un text relacionat amb alguna matèria turística que presentarà el Tribunal en l'idioma o els idiomes triats, per a la lectura dels quals es concedirà un temps màxim de 5 minuts, i sobre el contingut dels quals el tribunal farà les preguntes i promourà una conversa que tindrà una duració aproximada de 10 a 15 minuts. - A través de la prova, es comprovarà la suficient fluïdesa verbal, pronunciació i comprensió verbal i escrita, correcció gramatical i lèxic. - L'examen d'idioma de llengua de signes es farà juntament amb els exàmens de la resta d'idiomes, i per a la realització es designarà un professor d'aquesta llengua i un intèrpret. - Les proves d'idiomes tindran caràcter eliminatori. Les persones aspirants que s'examinen de més d'un idioma hauran de superar, almenys, la prova corresponent a un d'aquests per a continuar el procés. 2. Segona prova. Coneixements específics. La prova de coneixements específics es farà de manera presencial i estarà integrada per: Una prova tipus test de 100 preguntes, en què no penalitzaran les contestacions incorrectes, i per a la realització de la qual les persones aspirants disposaran de 100 minuts. La prova versarà sobre el contingut de la llista de temes publicada com a annex II de la resolució de la convocatòria. Es compondrà de: * 15 preguntes referides al temari de gestió, assessorament i assistència a grups turístics. Preparació i desenvolupament d'itineraris turístics. * 25 preguntes referides al temari de coneixements de l'actualitat política, econòmica, social, cultural i del turisme a Espanya i a la Comunitat Valenciana. * 30 preguntes sobre història i història de l'art de la Comunitat Valenciana. * 30 preguntes de geografia i medi ambient de la Comunitat Valenciana. I una prova consistent en una exposició oral d'un supòsit pràctic, extret a l'atzar per la persona aspirant d'entre diverses propostes plantejades pel tribunal, per a la qual es disposarà aproximadament de 10 minuts. - Es valorarà la capacitat de comunicació, la desimboltura, la coherència en l'exposició, la correcció gramatical, la fluïdesa en el discurs i els coneixements sobre el supòsit pràctic. B. De l'ampliació d'idiomes. La prova serà igual al que s'ha resolt en el punt 9.1.2.1 de la convocatòria. Primera prova. Idiomes. **TEMARI DE LA CONVOCATÒRIA DE GUIES DE TURISME Vegeu l'ANNEX II de la Resolució de 3 de juny de 2021.

Requisits

1. Amb caràcter general: a) Ser major d'edat. b) Estar en possessió d'algun dels títols acadèmics següents: - Diplomatura en Turisme. - Diplomatura en Empreses i Activitats Turístiques. - Títol de tècnic d'Empreses i Activitats Turístiques. - Títol de tècnic superior de Guia, Informació i Assistència Turística o títol d'Informació i Comercialització Turística. - Grau, diplomatura o llicenciatura universitària. - Qualssevol altres equivalents o homologats als anteriors. En el cas de títols estrangers, la persona interessada n'ha d'acreditar l'homologació per l'òrgan competent o, en defecte d'això, el document que acredite haver-ne sol·licitat l'homologació. En aquest últim cas, la resolució d'habilitació de guia de turisme de la Comunitat Valenciana mancarà d'eficàcia fins a la presentació en la Direcció General de Turisme, en el termini de 24 mesos comptats des de la data d'aquesta, de la corresponent homologació. Transcorregut aquest termini es perdrà el dret a obtindre l'habilitació. En el cas de títols universitaris obtinguts en un estat membre de la Unió Europea o signatari de l'Acord sobre l'Espai Econòmic Europeu, l'homologació podrà substituir-se per l'aportació del Suplement Europeu al Títol o Diploma Supplement, segons el model establit per la Comissió Europea, el Consell d'Europa i UNESCO-CEPES (Consell Europeu per a l'Ensenyament Superior). c) Poder acreditar el domini d'una llengua estrangera, nivell B2 del Marc Europeu Comú de Referència per a les Llengües, a més del d'una de les oficials de la Comunitat Valenciana. El domini de les llengües oficials de la Comunitat Valenciana s'entendrà acreditat amb la titulació a què es refereix l'apartat b anterior obtinguda en qualsevol d'aquestes llengües. Les persones aspirants que no puguen acreditar el domini del nivell B2 del Marc Europeu Comú de Referència per a les Llengües han de realitzar les corresponents proves de coneixement segons el que disposa l'apartat 9.1.2.1 de la Resolució de 3 de juny de 2021. Amb els documents expedits per organismes oficials s'entendrà acreditat el domini d'una llengua estrangera i també quan la persona aspirant, de nacionalitat diferent de l'espanyola, presente el certificat d'haver cursat i finalitzat al seu país d'origen estudis secundaris. Les persones aspirants que no siguen espanyoles d'origen ni nacionals d'origen d'un país de parla hispana, i que no hagen cursat estudis en alguna de les llengües oficials de la Comunitat Valenciana, i que no puguen acreditar el domini del nivell B2 del Marc Europeu Comú de Referència per a les Llengües de qualsevol dels dos idiomes oficials de la Comunitat Valenciana, hauran de realitzar les corresponents proves de coneixement d'aquests idiomes segons el que disposa l'apartat 9.1.2.1 de la Resolució de 3 de juny de 2021. d) En el cas de persones estrangeres no comunitàries, s'ha de disposar de les autoritzacions o els permisos de treball o residència a Espanya que resulten aplicables d'acord amb el que disposa la legislació sobre drets i llibertats dels estrangers a Espanya. 2. Els requisits establits s'han de tindre abans del dia de finalització del termini de presentació de sol·licituds. 3. Per a ser admés en el procés per a l'ampliació d'idiomes i ampliació en les llengües de signes espanyoles, és necessari ser guia de turisme de la Comunitat Valenciana degudament inscrit en el Registre de turisme de la Comunitat Valenciana.

Qui pot sol·licitar-ho?

Podran accedir a les proves d'aptitud per a l'obtenció de l'habilitació de guia de turisme de la Comunitat Valenciana les persones físiques que reunisquen els requisits següents:

Enllaços

Termini

El termini per a la presentació de sol·licituds de manera telemàtica serà de vint dies hàbils a comptar de l'endemà de la publicació de la convocatòria en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana.

Documentació

Al formulari de sol·licitud d'admissió en la convocatòria degudament omplit i signat electrònicament s'ha d'adjuntar la documentació requerida en l'apartat 4.2. de la Resolució de 3 de juny de 2021.

Taxa o pagament

Taxes 2021: - La taxa serà de 15 euros. - S'ha d'ingressar en el compte obert a nom de Turisme Comunitat Valenciana, en l'entitat bancària CAIXABANK: IBAN ES83 2100 8681 5002 0000 8815, - El pagament s'ha d'acreditar mitjançant l'oportú justificant de l'entitat bancària en el qual s'ha d'identificar l'ordenant amb l'especificació de nom i cognoms, així com el NIF o equivalent. - En el moment de la presentació telemàtica de la sol·licitud d'admissió en la convocatòria, s'ha d'adjuntar el justificant del pagament de la taxa realitzat. - L'esmentada taxa afecta totes les persones que sol·liciten l'admissió a les proves. La falta de justificació de l'abonament de la taxa d'inscripció en la convocatòria determinarà l'exclusió de la persona aspirant. Estaran exempts del pagament de la taxa d'inscripció en la convocatòria: a) Els contribuents que siguen membres d'una família nombrosa de categoria especial o d'una família monoparental de categoria especial. b) Els contribuents que siguen persones amb discapacitat, amb un grau de discapacitat igual al trenta-tres per cent o superior. c) Les contribuents que siguen víctimes d'actes de violència sobre la dona que acrediten aquesta condició mitjançant qualsevol dels mitjans de prova que preveu la normativa autonòmica contra la violència sobre la dona en l'àmbit de la Comunitat Valenciana. d) Els contribuents que estiguen en situació d'exclusió social i aquesta s'acredite per l'òrgan competent en matèria de benestar social de l'ajuntament de residència. Tindran una bonificació del 50 % els membres de famílies nombroses de categoria general i els membres de famílies monoparentals de categoria general. Les persones participants que, en formalitzar la inscripció, s'acullen a l'exempció o bonificació de les taxes han d'adjuntar a la sol·licitud telemàtica una còpia del títol de família nombrosa o del corresponent certificat. Serà procedent la devolució de l'import pagat únicament en els supòsits i procediments que preveu l'article 1.2.6 de la Llei 20/2017, de 28 de desembre, de la Generalitat, de taxes.

Presentació

Telemàtica
La tramitació s'efectuarà per via telemàtica des de la seu electrònica de la Generalitat, en l'enllaç de tramitar amb certificat d'aquest mateix tràmit. Per a procedir amb la tramitació telemàtica, les persones sol·licitants han de disposar de signatura electrònica avançada. En cas de dubtes respecte de la configuració de l'ordinador, sistemes operatius i navegadors, certificat digital o altres temes poden fer ús dels serveis en línia de GVA disponibles en l'enllaç: https://www.gva.es/va/web/administracion-online/faqs-servicis-en-linia Les comunicacions telemàtiques al TRIBUNAL es poden fer utilitzant el tràmit habilitat a aquest efecte disponible en la llista de seguiment d'aquest mateix tràmit o directament accedint a través de l'enllaç: https://www.gva.es/va/inicio/procedimientos?id_proc=18340

On consultar dubtes sobre el tràmit

Procés de tramitació

1. Acabat el termini de vint dies hàbils per a la presentació telemàtica de sol·licituds d'admissió en les proves, la Direcció General de Turisme elaborarà una llista provisional de persones admeses i excloses, llista provisional que es publicarà en l'apartat de la llista de seguiment d'aquest mateix tràmit. 2. Les persones aspirants excloses disposaran d'un termini de deu dies hàbils per a l'esmena de defectes i la presentació d'al·legacions contra aquesta llista provisional. El termini per a la presentació d'al·legacions finalitza l'1 d'octubre a les 23.59 hores. L'esmena de defectes, la presentació d'al·legacions i la sol·licitud d'aclariments únicament es podrà fer a través del tràmit electrònic d'aportació de documents, per a la qual cosa cal utilitzar el tràmit habilitat a aquest efecte disponible en la llista de seguiment d'aquest mateix tràmit o directament accedint a través de l'enllaç: https://www.gva.es/va/inicio/procedimientos?id_proc=18340 3. Transcorreguts els deu dies a què es refereix el paràgraf anterior, s'elaborarà la llista definitiva en la qual es resoldran les al·legacions presentades, si és el cas. Si no s'hi han produït al·legacions, la llista provisional es considerarà automàticament definitiva, i la llista definitiva es publicarà en l'apartat de la llista de seguiment d'aquest mateix tràmit. 4. En les mateixes llistes figuraran les convalidacions de coneixements admeses. 5. Valorada la prova d'idiomes, es publicarà la llista de persones aspirants declarades aptes o no aptes pel tribunal, la llista de persones aptes i no aptes es publicarà en l'apartat de la llista de seguiment d'aquest mateix tràmit. 6. En el termini de 10 dies hàbils, les persones participants en la prova d'idiomes podran sol·licitar un aclariment sobre la puntuació obtinguda en l'esmentada prova, mitjançant un escrit dirigit telemàticament al tribunal de la convocatòria, en què especifiquen les raons que motiven la seua sol·licitud. Es podrà realitzar a través del tràmit electrònic d'aportació de documents, per a la qual cosa cal utilitzar el tràmit habilitat a aquest efecte disponible en la llista de seguiment d'aquest mateix tràmit o directament accedint a través de l'enllaç: https://www.gva.es/va/inicio/procedimientos?id_proc=18340 Transcorregut aquest termini i resoltes les sol·licituds d'aclariment, el tribunal elaborarà la llista definitiva de persones candidates declarades aptes en idiomes i les convocarà per a la realització de la prova tipus test i de la prova oral de coneixements específics. 7. Valorada la prova tipus test i la prova oral, es publicarà la llista de persones aspirants declarades aptes o no aptes pel Tribunal amb les seues respectives puntuacions, que es publicarà en l'apartat de la llista de seguiment d'aquest mateix tràmit. En el termini de 10 dies hàbils, les persones participants en la prova tipus test i en la prova oral podran sol·licitar un aclariment sobre la qualificació obtinguda en les esmentades proves, mitjançant un escrit dirigit telemàticament al tribunal de la convocatòria, en què especifiquen les raons que motiven la seua sol·licitud, per a la qual cosa han d'utilitzar el tràmit habilitat a aquest efecte disponible en la llista de seguiment d'aquest mateix tràmit o directament accedint a través de l'enllaç: https://www.gva.es/va/inicio/procedimientos?id_proc=18340 La publicació d'actes integrants del procediment (amb, si és el cas, llistes annexes) s'efectuarà en la seu electrònica de la Generalitat mitjançant la publicació d'aquests actes en l'apartat de la llista de seguiment d'aquest mateix tràmit. Transcorregut el termini i resoltes les sol·licituds d'aclariment, el tribunal elaborarà i farà pública la llista definitiva de persones candidates declarades aptes, mitjançant la publicació d'aquesta llista definitiva en l'apartat de la llista de seguiment d'aquest mateix tràmit. El tribunal proposarà a la persona titular de la Direcció General de Turisme: 1r. L'habilitació com a guies de turisme de la Comunitat Valenciana i la seua inscripció en el Registre de turisme de la Comunitat Valenciana. 2n. La inscripció en el Registre de turisme de la Comunitat Valenciana dels idiomes ampliats per guies ja habilitats. Resoltes les habilitacions i les ampliacions d'idiomes, es procedirà a expedir les acreditacions de Guia de Turisme de la Comunitat Valenciana o el document que, en cada cas, siga procedent. Per a això, les persones candidates declarades aptes han de remetre una fotografia de carnet en format jpg a la següent adreça de correu electrònic amb la indicació de les seues dades personals: guiadeturisme@gva.es

Criteris de valoració

Criteris de valoració *La valoració de totes les proves serà d'apte o no apte, i ha de ser apte en totes les proves per a obtindre l'habilitació de guia de turisme de la Comunitat Valenciana. a) Primera prova. Idiomes: - La valoració de la primera prova serà de 0 a 10 punts i la superarà qui obtinga una puntuació mínima de 5 punts. b) Segona prova. Coneixements específics: - La valoració de la prova tipus test serà de 0 a 6 punts i la superarà qui obtinga una puntuació mínima de 3 punts. - La valoració de la prova oral serà de 0 a 4 punts i la superarà qui obtinga una puntuació mínima de 2 punts.

Obligacions

1. Tota sol·licitud presentada que no estiga signada electrònicament no serà vàlida, encara que s'hagen abonat les taxes corresponents. 2. COVID-19: Les instruccions sanitàries pertinents per a la realització de la prova, que seran d'obligat coneixement i compliment. L'incompliment d'aquesta obligació per part de les persones participants en la prova podrà ser causa d'exclusió de la realització de la prova.

Observacions

Contra les resolucions i els actes de tràmit del tribunal als quals es refereix l'article 112.1 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, es podrà interposar un recurs d'alçada davant de la persona titular de la Direcció General de Turisme, en el termini d'un mes, comptat des de l'endemà de la seua publicació, segons el que disposen els articles 121 i 122, en relació amb l'article 30.4, de la llei esmentada. Contra la resolució de convocatòria de guies, que no posa fi a la via administrativa, es podrà interposar un recurs d'alçada davant del secretari autonòmic de Turisme en el termini d'un mes, comptat des de l'endemà de la seua publicació, d'acord amb el que estableixen els articles 121 i 122, en relació amb l'article 30.4, de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

Esgota via administrativa