Detall de Procediment

Sol·licitud de subvencions per a titulars de galeries d'art de la Comunitat Valenciana.

Codi SIA: 223588
Codi GUC: 752
Organisme: Vicepresidència Primera i Conselleria de Cultura i Esport
Termini de sol·licitud: TANCAT
(18-02-2023
17-03-2023)
  • Informació bàsica

  • Formularis

  • Sol·licitud

  • Tramitació

  • Resolució

Mostrar tot

Ocultar tot

Informació bàsica

Què és i per a què serveix?

Les subvencions per a titulars de galeries d'art de la Comunitat Valenciana tenen com a finalitat contribuir al finançament dels costos per la participació en fires d'art.

Observacions

CONCEPTES SUBVENCIONABLES - Se subvencionarà la participació en fires d'art, tant nacionals com internacionals, que hagen tingut lloc entre l'1 de novembre de 2021 i el 31 d'octubre de 2022, els dos inclusivament. - Tindran la consideració de despeses subvencionables totes les despeses generades directament en la realització de les activitats per a les quals es concedeix l'ajuda, que s'hagen indicat i quantificat en el compte justificatiu de la sol·licitud, excepte les ocasionades pel mateix manteniment de l'entitat, les inversions o les adquisicions patrimonials.

Requisits

Els beneficiaris han d'exercir les seues activitats en l'àmbit competencial de la Generalitat i no incórrer en les prohibicions per a obtindre la condició de beneficiari incloses en els apartats 2 i 3 de l'article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.

Qui pot sol·licitar-ho?

Persones físiques o jurídiques de caràcter privat titulars de galeries d'art. S'entenen com a galeries d'art els establiments que tinguen com a activitat principal l'exposició oberta al públic d'obres d'art amb finalitat comercial.

Normativa del procediment

  • Ordre 54/2016 de 19 de setembre, de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport, per la qual s'estableixen les bases reguladores per a la concessió de subvencions, per a la internacionalització d'empreses i entitats culturals (DOCV núm. 7878, de 21/09/2016).
  • RESOLUCIÓ de 9 de febrer de 2023, de la directora general de Cultura i Patrimoni, per la qual es convoquen subvencions per a titulars de galeries d'art de la Comunitat Valenciana. (DOGV nº 9536, de 17/02/2023)

Termini

El termini de presentació de sol·licituds serà de 10 dies hàbils, a comptar de l'endemà de la publicació de la convocatòria en el DOGV nº 9231, de 09/12/2021.

Documentació

En sol·licitar l'ajuda, s'ha de presentar l'imprés de sol·licitud de subvencions per a titulars de galeries d'art de la Comunitat Valenciana (annex I de la convocatòria), juntament amb tota la documentació que s'indica en el punt huité de la convocatòria. JUSTIFICACIÓ: Abans del 15 de novembre de 2022, cal presentar: 1. Imprés de justificació de subvencions per a galeries d'art per la participació en fires d'art (annex II de la convocatòria). 2. La memòria d'actuacions. 3. Factures o justificants de despesa, així com els corresponents justificants de pagament (justificants de transferència, rebuts, etc.). 4. Un exemplar del material imprés o en qualsevol altre format, en el qual haja quedat constància de la realització de l'activitat, com díptics, tríptics, cartells, revistes, còpies audiovisuals, etc.

Presentació

Telemàtica
- La presentació i el registre de les sol·licituds s'ha de fer per mitjans electrònics, i les comunicacions i notificacions s'han de practicar únicament per aquesta via, amb l'excepció de les persones físiques, que podran realitzar-la de manera presencial. - Per a sol·licitar aquest tipus d'ajudes per via telemàtica, es requerirà un certificat de signatura electrònica d'entitat emés per l'ACCV: http://www.accv.es/empresas/ o qualsevol dels que s'indiquen en la seu electrònica de la Generalitat https://sede.gva.es/es/inicio. També es podrà realitzar la sol·licitud mitjançant el certificat personal del representant, sempre que estiga inscrit com a tal en el Registre de representació de l'ACCV, amb l'aportació d'un certificat d'aquesta condició. - En el cas que l'empresa sol·licitant siga una persona física, serà necessari el certificat de signatura electrònica de ciutadà, emés per l'ACCV: http://www.accv.es/ciudadanos/ o qualsevol dels que s'indiquen en la seu electrònica de la Generalitat https://sede.gva.es/es/inicio.

On consultar dubtes sobre el tràmit

Procés de tramitació

1. L'òrgan competent per a la instrucció del procediment de concessió de la subvenció és la Direcció General de Cultura i Patrimoni (Servei de Coordinació d'Entitats Culturals). 2. L'òrgan instructor, una vegada completats els expedients i realitzades les activitats d'instrucció pertinents, en donarà trasllat a la comissió indicada en l'apartat següent. 3. Per a l'avaluació de les sol·licituds, conforme preveu l'article 22 de la Llei general de subvencions, es constituirà una comissió tècnica de valoració que adaptarà el seu funcionament a les regles generals que són aplicables als òrgans col·legiats, i que estarà formada per: - Presidència: un subdirector/a de la Direcció General de Cultura i Patrimoni o la persona en qui delegue. - Vicepresidència: cap del Servei de Coordinació d'Entitats Culturals. - Vocals: tres persones, funcionàries, tècniques de l'Administració pública, especialitzades en matèria de cultura o art, nomenades per la directora general de Cultura i Patrimoni. - Secretaria: un/a tècnic/a adscrit a la Direcció General de Cultura i Patrimoni, amb veu i vot. 4. La Comissió de Valoració podrà requerir als interessats totes les dades i acreditacions que consideren necessàries per a la deguda qualificació dels projectes. 5. La comissió esmentada avaluarà les sol·licituds d'acord amb els criteris i les normes establits en les bases, i emetrà un informe en el qual es concrete el resultat de l'avaluació efectuada. La valoració de les sol·licituds es realitzarà tenint en compte els pressupostos presentats i la declaració responsable prevista en l'apartat c de l'article desé de la convocatòria. 6. L'òrgan instructor, a la vista de l'expedient i de l'informe de la comissió, formularà la proposta de resolució definitiva que elevarà a la directora general de Cultura i Patrimoni, que serà, per delegació del conseller, la competent per a resoldre. 7. El termini màxim per a resoldre és de sis mesos a partir de l'endemà de la publicació de la convocatòria en el DOGV. Transcorregut aquest, sense que s'haja adoptat cap resolució i notificat als interessats, s'entendran desestimades les sol·licituds, sense perjudici de l'obligació expressa de resoldre de l'Administració. 8. La resolució serà publicada en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana. 9. En cas de renúncia o de qualsevol altra circumstància que poguera influir en la distribució de la quantia de les ajudes, la directora general de Cultura i Patrimoni podrà dictar una nova resolució incrementant la quantitat concedida a algun dels beneficiaris o incloent-ne altres inicialment exclosos segons l'ordre de prelació establit per la comissió.

òrgans de tramitació

Obligacions

a) Complir l'objecte, executar la memòria d'actuació, fer l'activitat o adoptar el comportament que fonamenta la concessió de la subvenció, tot això d'acord amb els articles 29 a 31 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions. b) Justificar davant de l'òrgan concedent el compliment dels requisits i de les condicions, així com la realització de l'activitat i el compliment de la finalitat que determinen la concessió o el gaudi de la subvenció, en la forma establida en la convocatòria. c) Sotmetre's a les actuacions de comprovació i control financer que efectue l'òrgan concedent, o qualssevol altres actuacions de comprovació i control financer que puguen dur a terme els òrgans de control competents, per a la qual cosa hauran d'aportar tota la informació que els siga requerida en l'exercici d'aquestes actuacions, d'acord amb el que estableix l'article 46 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions. d) Comunicar a la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport l'obtenció d'altres subvencions, ajudes o ingressos per a la mateixa finalitat. e) Acreditar, abans de dictar-se la proposta de resolució de concessió i prèviament al cobrament, que es troba al corrent en el compliment de les seues obligacions tributàries i davant de la Seguretat Social. f) Conservar els documents justificatius de l'aplicació dels fons percebuts, inclosos els documents electrònics, mentre puguen ser objecte de les actuacions de comprovació i control. g) Adoptar les mesures de difusió que conté l'article 18 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions. h) Procedir al reintegrament dels fons percebuts en els supòsits previstos en l'article 37 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions. L'incompliment de les anteriors obligacions serà causa de l'exigència de les responsabilitats o sancions corresponents segons la legislació vigent.

Observacions

D'acord amb el que disposen l'article 123 i 124 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, i els articles 10, 14, 46 de la Llei 29/1998, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa, aquest acte, que posa fi a la via administrativa, podrà ser recorregut potestativament en reposició o bé s'hi podrà plantejar directament un recurs contenciós administratiu en els terminis i davant dels òrgans que s'indiquen a continuació: - El termini per a la interposició del recurs de reposició serà d'un mes, davant del conseller d'Educació, Cultura i Esport, a comptar de l'endemà de la seua publicació. - Per a interposar el recurs contenciós administratiu, el termini serà de dos mesos davant del Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana, a comptar de l'endemà de la publicació.

Quantia i cobrament

QUANTIA L'import màxim per beneficiari de 25.000,00 euros. PAGAMENT El pagament de les ajudes es farà una vegada haja sigut dictada la resolució de concessió i justificada l'activitat, de conformitat amb el que estableix la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions; el text refós de la Llei d'Hisenda Pública de la Generalitat Valenciana, aprovat pel Decret legislatiu de 26 de juny de 1991, i la Llei de pressupostos de la Generalitat Valenciana per a l'exercici actual.

Termini màxim

El termini màxim per a resoldre és de sis mesos a partir de l'endemà de la publicació de la convocatòria en el DOGV 9231, de 09/12/2021. Transcorregut el termini de sis mesos sense que s'adopte la resolució i la notifique l'òrgan competent als interessats, s'entendran desestimades les sol·licituds, sense perjudici de l'obligació expressa de resoldre de l'Administració.

Òrgans resolució

Esgota via administrativa