Sol·licitud de subvencions per a titulars de galeries d'art de la Comunitat Valenciana

Vicepresidència Primera i Conselleria de Cultura i Esport

Codi SIA: 223588
|
Codi GVA: 752
Descarregar informació
Temini tancat

Des de 13-04-2024

Fins 13-05-2024

 • Què necessites saber
 • Què és
 • A qui va dirigit
 • Com es tramita
 • Procediments relacionats
 • Formularis
 • Tramitació
 • Sol·licitud
 • Esmena
 • Al·legació / Aportació
 • Resolució
 • Justificació
 • Ajuda
 • Preguntes freqüents
 • Enllaços d'interés
 • Compartir en xarxes socials

Què és

Què és i per a què servix

Les subvencions per a titulars de galeries d'art de la Comunitat Valenciana tenen com a finalitat contribuir al finançament dels costos per la participació en fires d'art.

Terminis
Sol·licitudTemini tancat
13-04-2024 al 13-05-2024
Al·legació / AportacióTermini obert
04-05-2024 al 15-11-2024
JustificacióTermini obert
03-06-2024 al 15-11-2024
EsmenaTermini obert
Observacions

CONCEPTES SUBVENCIONABLES

- Se subvencionarà la participació en fires d'art, tant nacionals com internacionals, que hagen tingut lloc entre l'1 de novembre de 2023 i el 31 d'octubre de 2024 , tots dos inclusivament.

- Tindran la consideració de despeses subvencionables totes aquelles despeses corrents generats directament en la realització de les activitats per a les quals es concedix l'ajuda, que s'hagen relacionat i quantificat en el compte justificatiu de la sol·licitud, a exclusió dels ocasionats pel propi manteniment de l'entitat, inversions o adquisicions patrimonials.

A qui va dirigit

Ciutadania
Empreses
Persones interessades

Persones físiques o jurídiques de caràcter privat titulars de galeries d'art.

 

S'entenen com a galeries d'art els establiments que tinguen com a activitat principal l'exposició oberta al públic d'obres d'art amb finalitat comercial.

Requisits

Els beneficiaris han d'exercir les seues activitats en l'àmbit competencial de la Generalitat i no incórrer en les prohibicions per a obtindre la condició de beneficiari incloses en els apartats 2 i 3 de l'article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.

Com es tramita

Procés de tramitació

1. L'òrgan competent per a la instrucció del procediment de concessió de la subvenció és la Direcció General de Cultura i Patrimoni (Servei de Coordinació d'Entitats Culturals).

 

2. L'òrgan instructor, una vegada completats els expedients i realitzades les activitats d'instrucció pertinents, en donarà trasllat a la comissió indicada en l'apartat següent.

 

3. Per a l'avaluació de les sol·licituds, conforme preveu l'article 22 de la Llei general de subvencions, es constituirà una comissió tècnica de valoració que adaptarà el seu funcionament a les regles generals que són aplicables als òrgans col·legiats, i que estarà formada per:

- Presidència: un subdirector/a de la Direcció General de Cultura i Patrimoni o la persona en qui delegue.

- Vicepresidència: cap del Servei de Coordinació d'Entitats Culturals.

- Vocals: tres persones, funcionàries, tècniques de l'Administració pública, especialitzades en matèria de cultura o art, nomenades per la directora general de Cultura i Patrimoni.

- Secretaria: un/a tècnic/a adscrit a la Direcció General de Cultura i Patrimoni, amb veu i vot.

 

4. La Comissió de Valoració podrà requerir als interessats totes les dades i acreditacions que consideren necessàries per a la deguda qualificació dels projectes.

 

5. La comissió esmentada avaluarà les sol·licituds d'acord amb els criteris i les normes establits en les bases, i emetrà un informe en el qual es concrete el resultat de l'avaluació efectuada.

La valoració de les sol·licituds es realitzarà tenint en compte els pressupostos presentats i la declaració responsable prevista en l'apartat c de l'article desé de la convocatòria.

 

6. L'òrgan instructor, a la vista de l'expedient i de l'informe de la comissió, formularà la proposta de resolució definitiva que elevarà a la directora general de Cultura i Patrimoni, que serà, per delegació del conseller, la competent per a resoldre.

 

7. El termini màxim per a resoldre és de sis mesos a partir de l'endemà de la publicació de la convocatòria en el DOGV. Transcorregut aquest, sense que s'haja adoptat cap resolució i notificat als interessats, s'entendran desestimades les sol·licituds, sense perjudici de l'obligació expressa de resoldre de l'Administració.

 

8. La resolució serà publicada en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana.

 

9. En cas de renúncia o de qualsevol altra circumstància que poguera influir en la distribució de la quantia de les ajudes, la directora general de Cultura i Patrimoni podrà dictar una nova resolució incrementant la quantitat concedida a algun dels beneficiaris o incloent-ne altres inicialment exclosos segons l'ordre de prelació establit per la comissió.

Òrgans de tramitació

Sol·licitud

Termini
Temini tancat

El termini de presentació de sol·licituds serà d'un mes, a comptar des de l'endemà de la publicació de la convocatòria en el DOGV núm. 9827 de 12/04/2024

Documentació
En sol·licitar l'ajuda, haurà de presentar l'imprés de sol·licitud de subvencions per a titulars de galeries d'art de la Comunitat Valenciana (annex I de la convocatòria), al costat de tota la documentació relacionada en el punt octau de la convocatòria. JUSTIFICACIÓ: Amb anterioritat al 15 de...
Saber més
Forma de presentació
Telemàtica
- La presentació i el registre de les sol·licituds s'ha de fer per mitjans electrònics, i les comunicacions i notificacions s'han de practicar únicament per aquesta via, amb l'excepció de les persones físiques, que podran realitzar-la de manera presencial. - Per a sol·licitar aquest tipus...
Saber més

  Esmena

  Termini
  Termini obert
  Forma de presentació

  Al·legació / Aportació

  Termini
  Des de 04-05-2024 a 15-11-2024

  Resolució

  Termini màxim
  El termini màxim per a resoldre és de sis mesos a partir de l'endemà de la publicació de la convocatòria en el DOGV 9827 de 12/04/2024 Transcorregut el termini de sis mesos sense que s'adopte la resolució i notificació per l'òrgan competent als interessats, s'entendran desestimades les...
  Saber més
  Quantia i cobrament
  QUANTIA L'import màxim per beneficiari de 50.000,00 euros. PAGAMENT El pagament de les ajudes es lliurarà una vegada haja sigut dictada la resolució de concessió i justificada l'activitat, de conformitat amb el que s'establix en la Llei 38/2003 de 17 de novembre, General de Subvencions i la Llei...
  Saber més
  Obligacions
  a) Complir l'objectiu, executar la memòria d'actuació, realitzar l'activitat o adoptar el comportament que fonamenta la concessió de la subvenció, tot això d'acord amb els articles 29 a 31 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions. b) Justificar, davant l'òrgan concedent, el...
  Saber més
  Observacions

  D'acord amb el que es disposa en l'article 123 i 124 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques i articles 10, 14, 46 de la Llei 29/1998, reguladora de la jurisdicció contenciós administrativa, el present acte que posa fi a la via...

  Saber més
  Òrgans resolució

  Justificació

  Termini
  Des de 03-06-2024 a 15-11-2024
  Forma de presentació