Detall de Procediments

Ajudes en matèria d'Energies Renovables i Biocarburants, per a l'exercici 2020
 • Què es pot sol·licitar?

  Nom del tràmit

  Ajudes en matèria d'Energies Renovables i Biocarburants, per a l'exercici 2020

  Objecte del tràmit

  Impulsar les actuacions encaminades a l'explotació dels recursos energètics renovables i fomentar l'ús dels biocarburants a la Comunitat Valenciana.

  Inici
 • Qui pot sol·licitar-ho?

  Interessats/Sol·licitants

  Podran acollir-se a aquestes ajudes qualsevol entitat o persona jurídica, de naturalesa pública o privada, incloent-hi les agrupacions sense personalitat jurídica i les comunitats de béns, i també empresàries o empresaris individuals.
  No podran ser beneficiàries les empreses de serveis energètics (ESE), entenent com a tals totes aquelles persones jurídiques que proporcionen serveis energètics en les instal·lacions o locals d'un usuari i afronten un cert grau de risc econòmic en fer-ho excepte en el cas en què es duguen a terme instal·lacions centralitzades de producció i distribució d'energia tèrmica destinades a subministrar a més d'un usuari.
  Quan qui sol·licite l'ajuda tinga la condició d'empresària o empresari individual, només seran objecte de suport els projectes que estiguen associats al desenvolupament d'una activitat econòmica i el domicili social de l'activitat no estiga ubicat en un immoble que tinga o puga tindre ús residencial o d'habitatge.
  En general, no podran obtindre la condició de beneficiàries les entitats i persones físiques o jurídiques excloses o que no complisquen els requisits i les condicions de l'article 4 de l'Ordre 19/2016, de 19 d'octubre.

  Requeriments

  Als efectes de la present resolució, es considerarà PIME, segons l'annex I del Reglament (UE) núm. 651/2014 de la Comissió, de 17 de juny de 2014, tota entitat, independentment de la seua forma jurídica, que exercisca una activitat econòmica que reunisca els requisits següents:
  - Que done ocupació a menys de 250 persones
  - Que tinga un volum de negoci anual no superior a 50.000.000 d'euros, o bé un balanç general no superior a 43.000.000 d'euros.

  Així mateix, quan calga distingir entre xicotetes empreses i mitjanes empreses, s'entendrà per xicoteta empresa aquella unitat econòmica que done ocupació a menys de 50 persones i que tinga un volum de negoci anual o un balanç general no superior a 10.000.000 d'euros; microempresa es considera a aquella empresa que done ocupació a menys de 10 persones i el seu volum de negoci o el seu balanç general anual no supere els 2.000.000 d'euros.
  El còmput dels efectius i límits assenyalats, en el cas d'empreses associades o vinculades s'efectuarà tal com disposal'esmentat annex I del Reglament (UE) núm. 651/2014 de la Comissió, de 17 de juny de 2014. Els criteris de còmput es poden consultar en la pàgina web .

  Seran així mateix d'aplicació les condicions i requisits previstos en l'article 4 de l'Orde 19/2016, de 19 d'octubre, de la Conselleria d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball, establix les bases reguladores per a la concessió d'ajudes de l'IVACE, en matèria d'energies renovables i biocarburants.

  Inici
 • Quan s'ha de sol·licitar?

  Termini de presentació

  El termini de presentació de sol·licituds s'iniciarà l'endemà de la publicació de l'extracte de la resolució en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV 8831 de 10/06/2020) i finalitzarà el 17 de juliol de 2020 a les 23:59.59 hores.

  Inici
 • Què s'ha de presentar?

  1.Sol·licitud i memòria tècnica.
  La sol·licitud i la memòria tècnica s'adequaran als models normalitzats disponibles en la pàgina web: http://www.ivace.es i la seua tramitació haurà de realitzar-se de forma telemàtica per a tots els sol·licitants d'estes ajudes.

  2. Documentació que ha d'acompanyar a la sol·licitud i a la memòria tècnica. La dita documentació igualment haurà de presentar-se utilitzant els mitjans telemàtics proporcionats per l'IVACE, i està descrita en l'article 7 de la convocatòria:

  L'aportació de documents en contestació als requeriments referenciats en l'article 7 de la convocatòria, s'haurà de realitzar a través de Registre electrònic accedint a l'adreça web Així mateix, es podrà requerir del sol·licitant qualssevol altres dades, documents i informes complementaris que resulten necessaris per a la resolució de l'expedient.

  Les sol·licituds hauran de presentar-se abans de l'inici del projecte, amb la qual cosa es garantix l'efecte incentivador de l'ajuda. Els sol·licitants podran executar els projectes una vegada presentada la sol·licitud, sense esperar que la concessió de l'ajuda es produïsca i sense que això prejutge la decisió que finalment s'adopte.

  Impresos associats

  Veure documents associats al Programa d'Energies Renovables i Biocarburants

  Inici

 • La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.

  La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.