Detall de Procediment

Sol·licitud d'ajudes per a obres de condicionament de camins rurals de titularitat dels municipis i entitats locals menors de la Comunitat Valenciana

Codi SIA: 210767
Codi GUC: 796
Organisme: Conselleria d'Agricultura, Ramaderia i Pesca
Termini de sol·licitud: TANCAT
(07-03-2023
06-04-2023)
  • Informació bàsica

  • Formularis

  • Sol·licitud

  • Tramitació

  • Al·legació/Aportació

  • Resolució

  • Justificació

Mostrar tot

Ocultar tot

Informació bàsica

Què és i per a què serveix?

Què és i per a què serveix?

La subvenció té la finalitat de millorar la infraestructura viària rural de titularitat municipal. Seran obres subvencionables totes les que signifiquen una millora permanent de la superestructura dels camins rurals, bé amb ferm asfàltic, de formigó o de material granular. Queden exceptuats els projectes que preveuen exclusivament obres aïllades no incloses en les de superestructura, i treballs com els de desherbatge o neteja de camins, apedaçaments i anivellaments aïllats. A més, es considerarà una inversió desproporcionada a les finalitats de l'ajuda aquella en la qual el pressupost de la millora de la superestructura dels camins rurals siga inferior al 60 % del pressupost total de l'obra. Aquestes sol·licituds podran ser reduïdes o denegades. No seran auxiliables les millores oferides pels contractistes. * Una vegada presentada la sol·licitud, en cas de voler aportar documents a l'expedient (AGMIA), es podrà fer a través de l'enllaç que apareix en l'apartat de Normativa / Seguiment.

Observacions

Observacions

*COMPATIBILITAT DE LES AJUDES Les ajudes que es regulen ací són compatibles amb altres subvencions, ajudes, ingressos o recursos per a la mateixa finalitat, procedents de qualssevol administracions o ens públics o privats, sempre que la suma de les ajudes per a la mateixa fi, percebudes pel beneficiari, no supere el 100 % de la inversió auxiliable aprovada per la Conselleria. A aquest efecte, l'entitat declararà les ajudes sol·licitades i/o rebudes per a aquesta actuació en el moment de la sol·licitud. També es compromet a comunicar qualsevol ajuda que sol·licite o reba amb posterioritat a aquesta sol·licitud.

Qui pot sol·licitar-ho?

Qui pot sol·licitar-ho?

Podran ser beneficiaris els municipis i les entitats locals menors (ELM) que tinguen atribuïdes competències en matèria de construcció, millora i adequació de camins rurals. No s'admetran a tràmit les sol·licituds d’entitats que hagen sigut beneficiàries d'aquestes ajudes en l'exercici immediatament anterior al de la convocatòria.

Dubtes sobre la tramitació telemàtica

Dubtes sobre la tramitació telemàtica

Dubtes del tràmit

Problemes informàtics

Termini

Termini

El termini de presentació de sol·licituds serà d'un mes, comptat des de l'endemà de la publicació de l'extracte d'aquesta resolució en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV núm. 9547, de 06/03/2023). L'aprovació definitiva de cada una les sol·licituds seleccionades queda supeditada a la presentació del projecte tècnic de les obres, en el termini màxim de dos mesos comptats a partir de l'endemà de la publicació de la resolució que aprova les sol·licituds que poden tramitar-se.

Formularis documentació

La sol·licitud s’ha de presentar segons el model normalitzat. L'entitat sol·licitant o el seu representant l’ha de signar digitalment en el moment de la presentació telemàtica, mitjançant el procediment establit per a això en la seu electrònica. La sol·licitud ha d’anar acompanyada de la documentació següent: - Certificat del municipi o de l'entitat local menor, segons la naturalesa del sol·licitant, en model normalitzat. - Memòria valorada, signada digitalment per un tècnic o tècnica competent. En lloc de la memòria valorada, també podrà presentar-se un projecte tècnic, signat digitalment, encara que aquest només serà exigible, posteriorment, a les sol·licituds que resulten seleccionades per a l’aprovació. Els dos documents s'ha d’ajustar al que indica l'Ordre 9/2016, de 22 d'abril de 2016, de la Conselleria d'Agricultura, Medi ambient, Canvi Climàtic i Desenvolupament Rural, per la qual s'estableix el format digital per a la presentació de projectes tècnics. - Memòria acreditativa de la necessitat de l'obra, signada digitalment pel sol·licitant o pel seu representant. Com a mínim, declararà i acreditarà suficientment la informació necessària per a poder valorar els següents apartats per a la priorització de la sol·licitud: a) Indicar si la sol·licitud preveu únicament inversions en camins intermunicipals o en camins que donen servei directe a zones de cultiu o explotació en comú. b) Indicar si es dona accés directe a explotacions ramaderes o a indústries agroalimentàries (cellers, cooperatives, etc.). c) Indicar si hi ha coherència amb altres línies de subvenció o actuacions directes de la Conselleria, com ara modernització de regadius, millora d'infraestructures ramaderes o qualssevol altres. d) Detallar la necessitat de l'obra sobre la base de la població rural i les produccions de la zona a què dona servei el camí o els camins, o qualsevol altre factor que contribuïsca al desenvolupament rural de la zona. - En cas que algun camí objecte de la sol·licitud, discórrega per qualsevol zona d'afecció (via pecuària, domini públic hidràulic, carreteres, espais de la Xarxa Natura 2000 o paratges naturals declarats, etc.), s’ha d’adjuntar l'autorització d'execució de l'obra, expedida per l'òrgan competent. MOLT IMPORTANT: Tenint en compte que es tracta d'un requisit, en un procediment de concurrència competitiva, la data de l'autorització ha de ser anterior a la finalització del termini de presentació de les sol·licituds d'ajuda. - Quan les persones interessades necessiten donar d'alta o modificar un compte bancari per a la percepció de les ajudes convocades, aquesta actuació es podrà realitzar de manera telemàtica a través de la seu electrònica de la Generalitat (sede.gva.es/proc22648), si bé estan obligats a fer-ho els subjectes que preveu l'article 6 de l'Ordre 2/2022 de la Conselleria d'Hisenda i Model Econòmic, per la qual es regulen les actuacions o tràmits d'alta, modificació i baixa de les dades personals identificatives i bancàries de les persones físiques i jurídiques que es relacionen econòmicament amb la Generalitat. * Una vegada presentada la sol·licitud, en cas de voler aportar documents a l'expedient (AGMIA), es podrà fer a través de l'enllaç que apareix en l'apartat de Normativa / Seguiment.

Presentació

Presentació

Telemàtica
Atés que els sol·licitants són persones jurídiques, en virtut de l'article 14.2 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques, estan obligades a relacionar-se amb elles a través de mitjans electrònics, per la qual cosa la presentació de sol·licituds ha de realitzar-se electrònicament a través de la seu electrònica de la Generalitat. Per a accedir de manera telemàtica al procediment, la persona sol·licitant haurà de disposar de signatura electrònica avançada, bé amb el certificat qualificat de representant d'entitat (si és persona jurídica) o bé amb el certificat reconegut per a ciutadans (si és persona física), tots dos emesos per l'Agència de Tecnologia i Certificació Electrònica (ACCV). Així mateix, es podrà utilitzar qualsevol altre sistema de signatura electrònica admés per la seu electrònica de la Generalitat (https://sede.gva.es/va/sede_certificados). Quan es vulga tramitar un procediment en representació d'altres persones físiques o jurídiques, es podrà atorgar aquesta representació a través del Registre de Representants de l’ACCV (https://www.accv.es/vl/servicios/ciudadanos-y-autonomos/registro-de-representantes/). L'accés a aquest registre per part dels representats pot realitzar-se utilitzant un certificat qualificat de ciutadà (si és persona física) o de representant d'entitat (si és persona jurídica). Els documents que s'annexen al tràmit telemàtic, quan siga procedent, hauran d'anar signats electrònicament pels qui siguen competents per a això. Els tràmits que es realitzen a través de la seu electrònica de la Generalitat però que no arriben a registrar-se, es poden recuperar en un moment posterior per a acabar la presentació telemàtica accedint a l'àrea personal de la Generalitat des de l'apartat “com va el meu”-> “sol·licituds en creació” (https://www.tramita.gva.es/cdc/login.html?idioma=ca).

Procés de tramitació

Procés de tramitació

- Presentació de la sol·licitud i la documentació requerida. La instrucció dels expedients s'iniciarà en la Direcció Territorial corresponent a la província del sol·licitant, on es rebrà i completarà l'expedient. - Si les sol·licituds completades superen l'import global màxim establit en aquesta resolució, una comissió d'avaluació i valoració seleccionarà les sol·licituds a aprovar tenint en compte els criteris de preferència i valoració definits en l'apartat quart de les bases reguladores. El seu detall es troba més endavant, en l'apartat Criteris de valoració. - La resolució amb les sol·licituds seleccionades es notificarà de manera global, mitjançant la seua publicació en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana. - Perquè les sol·licituds seleccionades puguen ser aprovades, l'entitat haurà d'aportar, en el termini de dos mesos des de la publicació de la resolució de selecció, un projecte tècnic, el contingut del qual serà el que estableix la legislació sobre contractes del Sector Públic i altra legislació vigent (gestió de residus de la construcció, seguretat i salut, avaluació ambiental, patrimoni natural i cultural, seguretat en prevenció d'incendis, etc.). Aquest projecte serà objecte d'informe tecnicoeconòmic pel personal tècnic de la Conselleria que es designe a aquest efecte. - A cada sol·licitant se li notificarà telemàticament l'aprovació de la seua sol·licitud. S'estableix un termini de sis mesos per a resoldre les sol·licituds i notificar les resolucions, comptats a partir de la publicació de la convocatòria en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana, les quals s'entendran desestimades si transcorregut aquest termini no s'ha emés la corresponent resolució. Correspondrà a la consellera d'Agricultura, Desenvolupament Rural, Emergència Climàtica i Transició Ecològica (o òrgan en què es delegue) la resolució dels expedients de concessió, a proposta de la Direcció General competent, com a òrgan instructor. - L'entitat sol·licitant ha de notificar que accepta la subvenció, o bé que renuncia a aquesta, en el termini de deu dies hàbils, a comptar de l'endemà de la notificació de la resolució de concessió de l'ajuda. La no acceptació expressa serà interpretada com a renúncia. - L'entitat sol·licitant ha de comunicar l'inici de les obres, en un termini de deu dies hàbils, comptats a partir de la data de l'acta de comprovació del replanteig. - Per al pagament de cada anualitat de l'ajuda, l'entitat sol·licitant haurà de presentar la documentació especificada en l'apartat Quantia de l'ajuda / Procediment de cobrament, en les dates que s'indiquen. L'aportació de documents a l'expedient (AGMIA) s’ha de fer telemàticament, a través de l'enllaç que apareix en l'apartat d'informació complementària.

Criteris de valoració

Criteris de valoració

En el cas que el conjunt de sol·licituds de subvenció supere l'import global màxim de la línia pressupostària corresponent, la Conselleria d'Agricultura, Desenvolupament Rural, Emergència Climàtica i Transició Ecològica donarà preferència a les que prevegen inversions en camins que donen servei directe a zones de cultiu o explotació en comú. Igualment, tindran preferència les sol·licituds que es referisquen a camins intermunicipals, entenent com a tals els que unisquen entre si dos o més termes municipals i donen servei a zones de cultiu en producció. En aquest cas, tots els ajuntaments interessats han de presentar la sol·licitud referida al tram que cal executar en el seu terme municipal. Les sol·licituds a les quals s'haja donat preferència, segons estableix el paràgraf anterior, es classificaran, per ordre de prioritat, per aplicació dels criteris objectius que constitueixen el barem que més avant s'indica. Si amb aquestes sol·licituds no s'esgotara l'import global màxim, es valorarà la resta, i es fixarà la prioritat sobre la base del nombre d'habitants del municipi i el nombre d'ajudes d'aquest tipus rebudes per l'entitat sol·licitant en els últims quatre anys, segons el barem numèric següent: - Per grandària de població: P <= 7.000 habitants: 2 punts. P > 7.000 habitants: 1 punt. - Per nombre d'ajudes rebudes en els últims quatre anys: 0 ajudes: 1,5 punts. 1 ajuda: 1 punt. 2 ajudes: 0,5 punts. - Per donar accés directe a explotacions ramaderes o a indústries agroalimentàries (cellers, cooperatives…): 1 punt. - Per l'acreditació suficient per l'ajuntament de la coherència amb altres línies de subvenció o actuacions directes de la Conselleria, com ara modernització de regadius, millora d'infraestructures ramaderes o qualssevol altres ja iniciades o per iniciar en el moment de la presentació de la sol·licitud: 1 punt. - Per l'acreditació suficient per l'Ajuntament de la necessitat de l'obra sobre la base de la població rural i les produccions de la zona que dona servei, el camí o camins, o qualsevol altre factor que contribuïsca al desenvolupament rural del municipi sol·licitant: 2 punts. En cas d'empat entre dues o més sol·licituds, es donarà prioritat a la que tinga un coeficient de ruralitat superior, entenent com a tal: R = Sc / St en el qual: R = coeficient de ruralitat Sc = superfície cultivada del terme municipal St = superfície total del terme municipal
Termini alegació:
des de: 07-03-2023

Presentació

Presentació

Telemàtica
Atés que els sol·licitants són persones jurídiques, en virtut de l'article 14.2 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques, estan obligades a relacionar-se amb elles a través de mitjans electrònics, per la qual cosa la presentació d'al·legacions ha de realitzar-se electrònicament a través de la seu electrònica de la Generalitat. Els documents que s'annexen al tràmit telemàtic, quan siga procedent, hauran d'anar signats electrònicament pels qui siguen competents per a això. Els tràmits que es realitzen a través de la seu electrònica de la Generalitat però que no arriben a registrar-se, es poden recuperar en un moment posterior per a acabar la presentació telemàtica accedint a l'àrea personal de la Generalitat des de l'apartat “com va el meu”-> “sol·licituds en creació” (https://www.tramita.gva.es/cdc/login.html?idioma=va).

Observacions

Observacions

Les resolucions de concessió i de pagament posaran fi a la via administrativa. Contra aquestes, els interessats podran interposar un recurs de reposició davant del mateix òrgan que els haja dictat, en el termini d'un mes o, directament, un recurs contenciós administratiu, en el termini de dos mesos, davant de la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana.

Quantia i cobrament

Quantia i cobrament

QUANTIA - Els ajuntaments i entitats locals menors podran presentar una única sol·licitud de subvenció per a les seues obres. - La inversió màxima auxiliable en cada sol·licitud està limitada a 160.000 euros per ajuntament i a 42.000 euros per ELM. La inversió màxima auxiliable no podrà superar l'import de la inversió sol·licitada per l'entitat. - L'ajuda que es concedirà serà, com a màxim, un percentatge de la inversió auxiliable dependent del nombre d'habitants de l'entitat sol·licitant: Menys de 2.000 habitants: 80 %. 2.000 o més habitants: 60 %. - Podran incloure's en el càlcul del pressupost les despeses generals, el benefici industrial, i l'impost sobre el valor afegit. Quedaran excloses d'aquest càlcul altres despeses, com els honoraris de projecte, l'anàlisi del terreny i les partides alçades. - Els preus màxims de les unitats d'obra aplicables a l'efecte de determinar el pressupost d'execució material subvencionable de les obres són els que figuren en la llista de l'ANNEX II de les bases reguladores. En cada convocatòria, es podrà establir un coeficient d'actualització de preus. En la convocatòria de l'any 2023, s'estableix coeficient d'actualització de 1,5000. Les obres objecte de subvenció s'han de senyalitzar degudament, segons el model de cartell normalitzat. El cartell s'executarà en xapa galvanitzada, amb una grandària mínima d'1,5 metres quadrats i amb dos pals de subjecció. Per a determinar el format i la tipografia del cartell, cal ajustar-se al que es publica en el Manual d'identitat corporativa de la Generalitat, en l'apartat de senyalització d'obres. Si la sol·licitud inclou diversos camins i no cap el seu nom complet en l'espai dedicat a això, s'ha de posar el nom del camí principal i afegir després "i altres". No s'acceptaran ni honoraris professionals ni partides alçades, fins i tot referents a seguretat i salut, i, en aquest cas, es desglossaran en el projecte i es justificaran en la certificació d'obra amb factures pagades. Tots els elements pressupostats en el projecte d'obres relatius a seguretat i salut en el treball quedaran sense subvenció si no són justificats, en la corresponent certificació d'obres, per factures pagades al subministrador per l'executor material de les obres, datades en el termini que hi haja entre l'inici i la finalització d'aquestes. Aquestes factures han d'exhibir el justificant de recepció signat del subministrador o, en defecte d'això, la còpia de la transferència o qualsevol sistema de pagament bancari. No se subvencionarà la malla metàl·lica en els sòls de formigó llevat que el pendent del camí supere el 7 %, la qual cosa s'ha de justificar, en la certificació d'obra, adjuntant la factura pagada en els mateixos termes indicats en el paràgraf anterior. Només se subvencionarà l'obertura de caixa en els casos de ferm de macadam. Només s'acceptarà un tipus de reg en cada tram de camí: reg d'imprimació sobre llastos en preparació de ferm amb tractament asfàltic o d'aglomerat, o reg d'adherència sobre ferms asfaltats quan es reforce, pel mal estat, amb un altre reg o amb capa d'aglomerat. PAGAMENT - L'entitat sol·licitant ha de notificar que accepta la subvenció, o bé que renuncia a aquesta, en el termini de deu dies hàbils, a comptar de l'endemà de la notificació de la resolució de concessió de l'ajuda. La no acceptació expressa serà interpretada com a renúncia. - L'entitat sol·licitant ha de comunicar l'inici de les obres, en un termini de deu dies hàbils, comptats a partir de la data de l'acta de comprovació del replanteig. - Amb anterioritat al pagament de l'ajuda de la primera anualitat, l'entitat sol·licitant està obligada a remetre: 1. Un certificat en el qual figuren el pressupost de la licitació, les ofertes presentades pels licitadors, el pressupost d'adjudicació i, si escau, la valoració a preus de projecte de les millores oferides pel contractista adjudicatari. 2. El contracte de l'obra. - Per al pagament de l'ajuda, l'entitat sol·licitant ha de presentar, per a cada una de les anualitats, en el termini màxim fixat en la convocatòria, la documentació següent: 1. Sol·licitud de pagament, signada digitalment, en model normalitzat. 2. Relació valorada, en model normalitzat. 3. Certificació d'obra i aprovació, en model normalitzat. 4. Factura de l'empresa adjudicatària i la justificació de pagament d'aquesta. 5. Segons els casos (elements de seguretat i salut, malla metàl·lica en sòls de formigó): Factures del subministrador a l'empresa adjudicatària i la justificació de pagament d'aquestes. - Per a la convocatòria de l'exercici 2023, els terminis màxims de presentació són els següents: Anualitat 1 (2023): fins al 30 de novembre de 2023. Anualitat 2 (2024): fins al 30 de setembre de 2024. L'aportació de documents a l'expedient (AGMIA) s'ha de fer telemàticament, a través de l'enllaç que apareix en l'apartat de Normativa / Seguiment.

Esgota via administrativa

Esgota via administrativa

Termini justificació: OBERT

Termini

Termini

El termini màxim per a la presentació de les certificacions d'obra per al pagament de cada anualitat serà: – Anualitat 2023: Fins al 30 de novembre de 2023. – Anualitat 2024: Fins al 30 de setembre de 2024.

Presentació

Presentació

Telemàtica
Atés que els sol·licitants són persones jurídiques, en virtut de l'article 14.2 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques, estan obligades a relacionar-se amb elles a través de mitjans electrònics, per la qual cosa la presentació de documentació justificativa ha de realitzar-se electrònicament a través de la seu electrònica de la Generalitat. Els documents que s'annexen al tràmit telemàtic, quan siga procedent, hauran d'anar signats electrònicament pels qui siguen competents per a això. Els tràmits que es realitzen a través de la seu electrònica de la Generalitat però que no arriben a registrar-se, es poden recuperar en un moment posterior per a acabar la presentació telemàtica accedint a l'àrea personal de la Generalitat des de l'apartat “com va el meu”-> “sol·licituds en creació” (https://www.tramita.gva.es/cdc/login.html?idioma=va).