Ajudes a entitats locals per a obres de condicionament de camins rurals

Conselleria d'Agricultura, Ramaderia i Pesca

Codi SIA: 210767
|
Codi GVA: 796
Descarregar informació
Temini tancat

Des de 08-06-2024

Fins 08-07-2024

 • Què necessites saber
 • Què és
 • A qui va dirigit
 • Com es tramita
 • Procediments relacionats
 • Formularis
 • Tramitació
 • Sol·licitud
 • Al·legació / Aportació
 • Resolució
 • Justificació
 • Ajuda
 • Preguntes freqüents
 • Enllaços d'interés
 • Compartir en xarxes socials

Què és

Què és i per a què servix

L'ajuda pretén afavorir que les entitats locals de la Comunitat Valenciana mantinguen la seua xarxa de camins rurals en bon estat de conservació i ús, permetent el correcte desenvolupament de les economies vinculades al territori. Per això, l'objecte d'esta ajuda són obres de condicionament de camins rurals ja existents.

 

A l'efecte d'esta ajuda, es consideren camins rurals aquelles infraestructures lineals de comunicació i transport, aptes per al trànsit de vehicles de quatre rodes, que no estiguen classificades com a carreteres o vies urbanes, i que discórreguen totalment o en part al costat de parcel·les d'ús agrícola o destinades a instal·lacions ramaderes o agroalimentàries.

 

Els camins rurals que podran ser objecte d'esta ajuda seran aquells en els quals es complixen simultàniament les següents condicions:

a) Se situen en l'àmbit territorial de l'entitat sol·licitant.

b) Són de titularitat pública.

c) L'entitat sol·licitant té capacitat per a intervindre sobre ells.

 

Una sol·licitud d'ajuda podrà referir-se a un o a diversos trams de camins. Cada tram s'haurà d'identificar exactament.

Aquells trams de camí l'eix longitudinal del qual siga boga entre dos termes municipals, no seran objecte d'esta ajuda si la titularitat és compartida entre tots dos municipis.

 

DESPESES SUBVENCIONABLES

Es consideren subvencionables aquelles actuacions la finalitat principal de les quals siga la millora permanent del ferm dels camins rurals que es troben en l'àmbit territorial competència de l'entitat sol·licitant.

 

A este efecte, s'entén que el ferm és l'estructura superior del camí, situada sobre l'esplanació i que rep directament els efectes del trànsit. Les millores permanents del ferm podran referir-se a la subbase, a la base o a la capa de rodadura.

S'entén que es complix la finalitat principal quan almenys el 80% del pressupost de l'actuació es destina a la millora permanent del ferm. En cas contrari, la sol·licitud no podrà ser admesa a tràmit.

 

En el marc d'estes directrius generals, cada convocatòria detallarà les unitats d'obra que es consideren subvencionables, així com el seu preu màxim admissible. No serà subvencionable l'import que sobrepasse este preu màxim.

Tampoc seran subvencionables, amb caràcter general, les unitats d'obra no indicades en cada convocatòria. No obstant això, podrà ser admesa alguna unitat d'obra addicional si es donen de manera simultània les següents circumstàncies, que hauran de ser explícitament justificades en la memòria tècnica o projecte:

- La unitat d'obra participa directament en la millora permanent del ferm dels camins, i està tècnicament justificada.

- El pes econòmic de la unitat en el pressupost total de l'obra sobre la qual se sol·licita subvenció, és significatiu.

Per a la convocatòria de 2024, s'establix que el seu percentatge ha de suposar almenys un 10%.

 

No seran subvencionables aquells trams de camí que discórreguen per zones d'afecció, si no es compta amb la corresponent autorització o informe previ preceptiu de caràcter favorable, en vigor a la data de finalització del termini de presentació de sol·licituds de la convocatòria en què se sol·licite l'ajuda per a estos trams.

No s'admeten com a subvencionables els estudis geotècnics o altres necessaris, les partides alçades ni els honoraris professionals de redacció del projecte o de direcció d'obra.

Només es consideren subvencionables les actuacions que siguen executades mitjançant un contracte d'obres, que s'ajustarà al que s'establix en les bases reguladores.

L'import total de la inversió subvencionable inclourà el pressupost d'execució material de les obres, així com les despeses generals (GG), el benefici industrial (BI), i l'impost sobre el valor afegit (IVA).

 

Terminis
Sol·licitudTemini tancat
08-06-2024 al 08-07-2024
Al·legació / AportacióTermini obert
08-06-2024
JustificacióTermini obert
08-06-2024

A qui va dirigit

Administració
Persones interessades

Podran sol·licitar les ajudes les següents entitats locals de la Comunitat Valenciana, sempre que tinguen atribuïdes competències en matèria de construcció, millora i adequació de camins rurals:

 

a) Municipis.

b) Entitats locals menors (ELM) que mantinguen personalitat jurídica pròpia.

 

No s'admetran a tràmit les sol·licituds presentades per entitats que hagen sigut beneficiàries d'estes ajudes en la convocatòria de l'exercici pressupostari immediatament anterior.

 

Requisits

Amb caràcter general, les entitats sol·licitants hauran de complir els requisits establits en l'article 13 de la Llei 38/2003 General de Subvencions.

 

Les entitats sol·licitants hauran de complir també les següents obligacions generals:

 

a) Obligacions establides en l'article 14 de la Llei 38/2003 General de Subvencions.

b) Segons el que s'establix en l'article 199.4 de la Llei 8/2010, de 23 de juny, de règim local de la Comunitat Valenciana, en el moment de pagament de l'ajuda, hauran d'estar al corrent en el compliment de l'obligació de rendició dels seus comptes anuals davant la Sindicatura de Comptes, de conformitat amb la normativa aplicable.

 

A més, compliran els següents requisits específics:

a) La competència o atribució per a escometre l'actuació prevista.

b) La disponibilitat dels terrenys necessaris per a l'execució de les obres. Quan l'entitat local no siga la titular dels terrenys pels quals discorren els trams de camins sol·licitats, s'haurà de comptar amb la corresponent documentació que justifique la seua disponibilitat per a les obres a realitzar, que s'acompanyarà en el moment de la sol·licitud de l'ajuda. No s'admetrà, a l'efecte de la data per a la seua admissió en l'expedient, la mera sol·licitud d'esta documentació sobre la disponibilitat.

c) En cas que algun tram de camí objecte de la sol·licitud, discórrega totalment o parcialment per qualsevol zona d'afecció, s'haurà de comptar amb la corresponent autorització o informe previ preceptiu de caràcter favorable, en vigor a la data de finalització del termini de presentació de sol·licituds de la convocatòria en què se sol·licite l'ajuda per a estos trams, que s'acompanyarà en el moment de la sol·licitud de l'ajuda. No s'admetrà, a l'efecte de la data per a la seua admissió en l'expedient, la mera sol·licitud d'esta autorització o informe.

d) En el cas de ser una entitat local menor, haurà d'indicar el nombre d'habitants del seu àmbit territorial, a la data indicada en la convocatòria.

 

També tindran les següents obligacions i compromisos específics, que hauran de declarar:

a) No iniciar l'execució de les obres incloses en la sol·licitud abans que el personal tècnic supervisor emeta l'acta de la visita a la zona de les actuacions, citada en les bases reguladores.

b) Mantindre una relació (de caràcter funcionarial o contractual) amb la persona tècnica competent que redacta els documents tècnics (memòries i projecte) de les actuacions, que possibilite realitzar este encàrrec.

c) Aprovar la memòria valorada o projecte tècnic d'execució, per l'òrgan corresponent de l'entitat local.

d) L'entitat local deurà, excepte si es tracta d'un contracte menor o una contractació d'emergència:

- Incloure en el contracte de les obres objecte de l'ajuda com a condició especial d'execució, almenys una clàusula de les previstes en l'annex II del Decret 118/2022, de 5 d'agost, del Consell, pel qual es regula la inclusió de clàusules de responsabilitat social en la contractació pública i en les convocatòries d'ajudes i subvencions.

- Exigir a l'empresa contractista de les obres el compromís, per escrit, de respectar la normativa mediambiental i social, en aplicació del que s'establix en el Decret 118/2022, de 5 d'agost, del Consell, pel qual es regula la inclusió de clàusules de responsabilitat social en la contractació pública i en les convocatòries d'ajudes i subvencions.

e) Destinar les infraestructures executades a la fi per al que van ser subvencionades, durant almenys 2 anys, a comptar des del seu lliurament a l'entitat local.

 

Com es tramita

Procés de tramitació

FASE INICIAL DE LA INSTRUCCIÓ

Comença amb la presentació de la sol·licitud i documentació requerida. La instrucció dels expedients s'iniciarà en la Direcció Territorial corresponent a la província del sol·licitant, on es rebrà i completarà l'expedient.

 

SELECCIÓ DE LES SOL·LICITUDS QUE PODEN CONTINUAR LA SEUA TRAMITACIÓ

Es valoraran les sol·licituds que completen la fase inicial d'instrucció, segons l'indicat en l'apartat Criteris de valoració, i s'ordenaran seguint la prioritat establida per estos.

Sobre la base de la proposta de la Comissió de Valoració, la persona titular de la direcció general competent en matèria d'infraestructures agràries resoldrà la selecció de les sol·licituds que poden continuar la seua tramitació, i que seran aquelles que, per orde de prioritat, en conjunt no superen l'import global màxim de la línia pressupostària. També resoldrà la denegació, per falta de crèdit, de la resta de sol·licituds que hagen completat la fase inicial d'instrucció.

La notificació de la resolució de selecció es farà efectiva mitjançant la seua publicació en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV).

 

FASE FINAL DE LA INSTRUCCIÓ

Les sol·licituds seleccionades continuaran la seua tramitació en la fase final de la instrucció.

La resolució de selecció establirà el termini, a comptar des de l'endemà de la seua publicació en el DOGV, per a la presentació de la memòria valorada o del projecte tècnic, segons corresponga en funció del valor de la inversió per la qual se sol·licita l'ajuda. Este termini no admetrà ampliació.

a) Si el valor de la inversió sol·licitada, però sense incloure l'import del valor afegit (IVA), iguala o supera la quantia establida per al contracte menor d'obres en l'article 118 de la Llei 9/2017 de Contractes del Sector Públic, s'haurà de presentar un projecte tècnic, en el termini màxim de dos mesos, podent-se establir un menor.

 

b) Si el valor de la inversió sol·licitada, però sense incloure l'import del valor afegit (IVA), és inferior a la quantia establida per al contracte menor d'obres en l'article 118 de la Llei 9/2017 de Contractes del Sector Públic, s'haurà de presentar una memòria valorada, en el termini màxim d'un mes, podent-se establir un menor.

 

El personal tècnic assignat a l'expedient visitarà la zona de les actuacions previstes per a constatar que les obres no han sigut iniciades, així com altres aspectes que estime oportuns, alçant l'acta corresponent.

Posteriorment emetrà un informe tecnicoeconòmic (ITE), que detallarà els mesuraments i unitats que es consideren subvencionables

 

CONCESSIÓ DE LA SUBVENCIÓ.

La resolució de concessió, que posa fi a la via administrativa, serà notificada telemàticament a l'entitat local sol·licitant.

 

LICITACIÓ DE LES OBRES.

Es durà a terme un únic procediment de licitació per a contractar l'execució de les obres objecte de l'expedient d'ajudes.

Per a la contractació de les obres s'utilitzarà el projecte o memòria valorada que s'haja aprovat en la resolució de concessió, excepte excepcions degudament justificades i que complisquen el que s'establix per a les modificacions subvencionables.

No es prendran en consideració possibles variants o alternatives. Tampoc s'admetran com a criteris de valoració de les ofertes aquelles millores que suposen un augment d'execució de les unitats d'obra projectades o l'execució d'altres noves.

En el cas de contractes menors d'obra, encara que no fora exigible en el procediment de contractació, s'haurà d'acreditar la sol·licitud de, almenys, tres ofertes. Això no serà necessari si es justifica que s'ha donat publicitat a l'anunci de la licitació.

En aplicació del que s'establix en els articles 2.2, 4.1.b, i 21.2 del Decret 118/2022, de 5 d'agost, del Consell, pel qual es regula la inclusió de clàusules de responsabilitat social en la contractació pública i en les convocatòries d'ajudes i subvencions, l'entitat local deurà, excepte si es tracta d'un contracte menor o una contractació d'emergència:

- Incloure en el contracte de les obres objecte de l'ajuda com a condició especial d'execució, almenys una clàusula de les previstes en l'annex II del Decret 118/2022.

- Exigir a l'empresa contractista de les obres el compromís, per escrit, de respectar la normativa mediambiental i social.

 

EXECUCIÓ DE LES OBRES.

La inversió subvencionada no haurà d'iniciar-se abans que el personal tècnic supervisor de l'expedient haja realitzat la visita a la zona, citada en la fase final de la instrucció.

L'entitat comunicarà l'inici de les obres, en el termini màxim de 10 dies naturals des que es produïsca, servint a este efecte la presentació de l'acta de comprovació del replanteig.

 

 

 

 

Criteris de valoració

Quan el conjunt de sol·licituds de subvenció que haja finalitzat la fase inicial d'instrucció supere l'import global màxim de la línia pressupostària, s'haurà d'establir un orde de prioritat. Es valorarà cada sol·licitud, per a assignar-li una puntuació que permeta ordenar el conjunt de major a...

Saber més
Òrgans de tramitació
L'òrgan competent per a la tramitació de la fase inicial i final de la instrucció és la direcció territorial, que corresponga segons l'àmbit territorial de l'entitat local sol·licitant, de la conselleria amb competències en agricultura. La selecció de les sol·licituds que poden continuar la seua...
Saber més

Sol·licitud

Termini
Temini tancat

El termini de presentació de sol·licituds serà d'un mes, comptat a partir de l'endemà de la publicació de l'extracte d'esta resolució, en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV núm. 9866, de 7/06/2024).

Documentació
A la sol·licitud d'ajudes, en model normalitzat i firmada digitalment, s'annexarà la següent documentació: 1. Memòria descriptiva de les obres, firmada digitalment per persona tècnica competent. Tindrà el següent contingut mínim. a) Descripció. Es detallarà l'objecte de les obres, arreplegarà...
Saber més
Forma de presentació
Telemàtica
Els ajuntaments i entitats locals menors podran presentar una única sol·licitud de subvenció. Atés que els sol·licitants són persones jurídiques, en virtut de l'article 14.2 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques, estan obligades a...
Saber més

  Al·legació / Aportació

  Termini
  Des de 08-06-2024

  El termini en el qual el tràmit ha d'estar obert per a la recepció d'esmenes/millores/al·legacions, és durant tot l'any, ja que la convocatòria actual està solapada amb la segona anualitat de la convocatòria anterior.

  Documentació
  Qualsevol aportació de documentació complementària, una vegada realitzada la sol·licitud, es durà a terme telemàticament en la seu electrònica de la Generalitat, fent referència al codi d'expedient que li haja sigut assignat (amb el format AGMIA/20XX/XX/XXX). L'accés al tràmit telemàtic...
  Saber més
  Forma de presentació
  Telemàtica
  Atés que els sol·licitants són persones jurídiques, en virtut de l'article 14.2 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques, estan obligades a relacionar-se amb elles a través de mitjans electrònics, per la qual cosa la presentació...
  Saber més

  Resolució

  Termini màxim
  El termini màxim per a resoldre les sol·licituds d'ajuda i notificar-lo serà de sis mesos, comptat a partir de l'endemà de la finalització del termini de presentació de sol·licituds. Transcorregut este termini sense que haguera recaigut resolució expressa es podran entendre desestimades per...
  Saber més
  Quantia i cobrament
  Cada entitat local podrà presentar una única sol·licitud de subvenció, per a un import total d'inversió pressupostada, IVA no deduïble inclòs, entre els següents límits: - Límit màxim: 180.000 euros per a municipis, o 42.000 euros per a ELM. - Límit mínim: 12.000 euros. No s'admetran a tràmit...
  Saber més
  Efecte silenci / Esgota via administrativa
  Desestimatori
  / Sí
  Recurs que procedeix contra la resolució
  Potestatiu de reposició
  Obligacions
  Amb caràcter general, les entitats sol·licitants hauran de complir els requisits establits en l'article 13 de la Llei 38/2003 General de Subvencions. Les entitats sol·licitants hauran de complir també les següents obligacions generals: a) Obligacions establides en l'article 14 de la Llei...
  Saber més
  Observacions

  La notificació de la resolució de selecció es farà efectiva mitjançant la seua publicació en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV). Contra esta resolució, que no posa fi a la via administrativa, es podrà interposar recurs d'alçada davant la persona titular de la secretaria...

  Saber més
  Òrgans resolució
  L'òrgan competent per a resoldre el procediment és la persona titular de la conselleria amb competències en agricultura. Es delega en la persona titular de la secretaria autonòmica competent en matèria d'agricultura, la competència de concessió d'estes ajudes. Es delega en la persona titular de...
  Saber més
  Sancions
  Minoracions, penalitzacions i reintegraments: La subvenció concedida es minorarà si les despeses reals en els quals incórrega l'entitat local són inferiors a la inversió prevista en la qual es va basar la concessió. En particular, es tindrà en compte la baixa sobre el valor del contracte que...
  Saber més

  Justificació

  Termini
  Des de 08-06-2024

  La forma de pagament de la subvenció serà la de pagament prèvia justificació. L'entitat beneficiària haurà de justificar, prèviament al cobrament de la subvenció, l'execució i el pagament de l'actuació dins del termini establit. La justificació i pagament es realitzarà en una única anualitat o...

  Saber més
  Documentació
  PAGAMENTS CONVOCATÒRIA 2023 (PERÍODE TRANSITORI) Per a expedients corresponents a la convocatòria 2023 se seguirà el que indica la següent reglamentació: - Orde de 17 de novembre de 2008, de la Conselleria d'Agricultura, Pesca i Alimentació per la qual s'aproven les bases reguladores de les...
  Saber més
  Forma de presentació
  Telemàtica
  Atés que els sol·licitants són persones jurídiques, en virtut de l'article 14.2 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques, estan obligades a relacionar-se amb elles a través de mitjans electrònics, per la qual cosa la presentació de...
  Saber més