Detall de Procediments

 • Què es pot sol·licitar?

  Nom del tràmit

  TECG - Sol·licitud d'ajudes per a obres de condicionament de camins rurals de titularitat dels municipis i entitats locals menors de la Comunitat Valenciana.

  Objecte del tràmit

  La subvenció té la finalitat de millorar la infraestructura viària rural de titularitat municipal.
  Seran obres subvencionables totes les que signifiquen una millora permanent de la superestructura dels camins rurals, bé amb ferm asfàltic, de formigó o de material granular.
  Queden exceptuats els projectes que preveuen exclusivament obres aïllades no incloses en les de superestructura, i treballs com els de desherbatge o neteja de camins, apedaçaments i anivellaments aïllats.
  A més, es considerarà una inversió desproporcionada a les finalitats de l'ajuda aquella en la qual el pressupost de la millora de la superestructura dels camins rurals siga inferior al 60 % del pressupost total de l'obra. Aquestes sol·licituds podran ser reduïdes o denegades.
  No seran auxiliables les millores oferides pels contractistes.
  * Una vegada presentada la sol·licitud, en cas de voler aportar documents a l'expedient (AGMIA), es podrà fer a través de l'enllaç que apareix en l'apartat d'Informació complementària.

  Inici
 • Qui pot sol·licitar-ho?

  Interessats/Sol·licitants

  Podran ser beneficiaris els municipis i les entitats locals menors (ELM) que tinguen atribuïdes competències en matèria de construcció, millora i adequació de camins rurals.

  No s'admetran a tràmit les sol·licituds de les entitats que hagen sigut beneficiàries d'aquestes ajudes en l'exercici immediatament anterior al de la convocatòria.

  Inici
 • Quantia de l'ajuda / Procediment de pagament

  QUANTIA

  - Els ajuntaments i ELM podran presentar una única sol·licitud de subvenció per a les seues obres.

  - La inversió màxima auxiliable en cada sol·licitud està limitada a 160.000 euros per ajuntament i a 42.000 euros per ELM. La inversió màxima auxiliable no podrà superar l'import de la inversió sol·licitada per l'entitat.

  - L'ajuda que es concedirà serà, com a màxim, un percentatge de la inversió auxiliable dependent del nombre d'habitants de l'entitat sol·licitant:
  Menys de 2.000 habitants: 80 %.
  2.000 o més habitants: 60 %.

  - Podran incloure's en el càlcul del pressupost les despeses generals, el benefici industrial, i l'impost sobre el valor afegit. Quedaran excloses d'aquest càlcul altres despeses, com els honoraris de projecte, l'anàlisi del terreny i les partides alçades.

  - Els preus màxims de les unitats d'obra aplicables a l'efecte de determinar el pressupost d'execució material subvencionable de les obres són els que figuren en la llista de l'ANNEX II de les bases reguladores.

  En cada convocatòria, es podrà establir un coeficient d'actualització de preus.
  En la convocatòria de l'any 2020, no s'estableix coeficient d'actualització.

  Les obres objecte de subvenció s'han de senyalitzar degudament, segons el model de cartell normalitzat. El cartell s'executarà en xapa galvanitzada, amb una grandària mínima d'1,5 metres quadrats i amb dos pals de subjecció.
  Per a determinar el format i la tipografia del cartell, cal ajustar-se al que es publica en el Manual d'identitat corporativa de la Generalitat, en l'apartat de senyalització d'obres. Si la sol·licitud inclou diversos camins i no cap el seu nom complet en l'espai dedicat a això, s'ha de posar el nom del camí principal i afegir després "i altres".

  No s'acceptaran ni honoraris professionals ni partides alçades, fins i tot referents a seguretat i salut, i, en aquest cas, es desglossaran en el projecte i es justificaran en la certificació d'obra amb factures pagades. Tots els elements pressupostats en el projecte d'obres relatius a seguretat i salut en el treball quedaran sense subvenció si no són justificats, en la corresponent certificació d'obres, per factures pagades al subministrador per l'executor material de les obres, datades en el termini que hi haja entre l'inici i la finalització d'aquestes. Aquestes factures han d'exhibir el justificant de recepció signat del subministrador o, en defecte d'això, la còpia de la transferència o qualsevol sistema de pagament bancari.

  No se subvencionarà la malla metàl·lica en els sòls de formigó llevat que el pendent del camí supere el 7 %, la qual cosa s'ha de justificar, en la certificació d'obra, adjuntant la factura pagada en els mateixos termes indicats en el paràgraf anterior.

  Només se subvencionarà l'obertura de caixa en els casos de ferm de macadam.

  Només s'acceptarà un tipus de reg en cada tram de camí: reg d'imprimació sobre llastos en preparació de ferm amb tractament asfàltic o d'aglomerat, o reg d'adherència sobre ferms asfaltats quan es reforce, pel mal estat, amb un altre reg o amb capa d'aglomerat.


  PAGAMENT
  - L'entitat sol·licitant ha de notificar que accepta la subvenció, o bé que renuncia a aquesta, en el termini de deu dies hàbils, a comptar de l'endemà de la notificació de la resolució de concessió de l'ajuda. La no-acceptació expressa serà interpretada com a renúncia.

  - L'entitat sol·licitant ha de comunicar l'inici de les obres, en un termini de deu dies hàbils, comptats a partir de la data de l'acta de comprovació del replanteig.

  - Amb anterioritat al pagament de l'ajuda de la primera anualitat, l'entitat sol·licitant està obligada a remetre:
  1. Un certificat en el qual figuren el pressupost de la licitació, les ofertes presentades pels licitadors, el pressupost d'adjudicació i, si escau, la valoració a preus de projecte de les millores oferides pel contractista adjudicatari.
  2. El contracte de l'obra.

  - Per al pagament de l'ajuda, l'entitat sol·licitant ha de presentar, per a cada una de les anualitats, en el termini màxim fixat en la convocatòria, la documentació següent:
  1. Sol·licitud de pagament, signada digitalment, en model normalitzat.
  2. Relació valorada, en model normalitzat.
  3. Certificació d'obra i aprovació, en model normalitzat.
  4. Factura de l'empresa adjudicatària i la justificació de pagament d'aquesta.
  5. Segons els casos (elements de seguretat i salut, malla metàl·lica en sòls de formigó): Factures del subministrador a l'empresa adjudicatària i la justificació de pagament d'aquestes.

  - Per a la convocatòria de l'exercici 2020, els terminis màxims de presentació són els següents:
  Anualitat 1 (2020): fins al 30 de novembre de 2020.
  Anualitat 2 (2021): fins al 30 de setembre de 2021.

  L'aportació de documents a l'expedient (AGMIA) s'ha de fer telemàticament, a través de l'enllaç que apareix en l'apartat d'informació complementària.

  Inici
 • Quan s'ha de sol·licitar?

  Termini de presentació

  El termini de presentació de sol·licituds serà d'un mes, comptat a partir de l'endemà de la publicació de l'extracte d'aquesta resolució en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV núm. 8721, de 20/01/2020).

  Inici
 • Què s'ha de presentar?

  La sol·licitud s'ha de presentar segons el model normalitzat. L'entitat sol·licitant o el seu representant l'ha de signar digitalment en el moment de la presentació telemàtica, mitjançant el procediment establit per a això en la seu electrònica.

  El pes total màxim dels arxius que s'adjunten en aquest tràmit és de 40 MB, amb un límit individual de 20 MB per arxiu.

  La sol·licitud ha d'anar acompanyada de la documentació següent:

  - Certificat del municipi o de l'entitat local menor, segons la naturalesa del sol·licitant, en model normalitzat.

  - Memòria valorada, signada digitalment per un tècnic o tècnica competent. En lloc de la memòria valorada, també podrà presentar-se un projecte tècnic, signat digitalment, encara que aquest només serà exigible, posteriorment, a les sol·licituds que resulten seleccionades per a l'aprovació. Els dos documents s'ha d'ajustar al que indica l'Ordre 9/2016, de 22 d'abril de 2016, de la Conselleria d'Agricultura, Medi ambient, Canvi Climàtic i Desenvolupament Rural, per la qual s'estableix el format digital per a la presentació de projectes tècnics.

  - Memòria acreditativa de la necessitat de l'obra, signada digitalment pel sol·licitant o el seu representant, amb una grandària màxima de 5 MB. Com a mínim, declararà i acreditarà suficientment la informació necessària per a poder valorar els següents apartats per a la priorització de la sol·licitud:
  a) Indicar si la sol·licitud preveu únicament inversions en camins intermunicipals o en camins que donen servei directe a zones de cultiu o explotació en comú.
  b) Indicar si es dona accés directe a explotacions ramaderes o a indústries agroalimentàries (cellers, cooperatives, etc.).
  c) Indicar si hi ha coherència amb altres línies de subvenció o actuacions directes de la Conselleria, com ara modernització de regadius, millora d'infraestructures ramaderes o qualssevol altres.
  d) Detallar la necessitat de l'obra sobre la base de la població rural i les produccions de la zona a què dona servei el camí o els camins, o qualsevol altre factor que contribuïsca al desenvolupament rural de la zona.

  - En cas que algun camí objecte de la sol·licitud, discórrega per qualsevol zona d'afecció (via pecuària, domini públic hidràulic, carreteres, espais de la Xarxa Natura 2000 o paratges naturals declarats, etc.), s'ha d'adjuntar l'autorització d'execució de l'obra, expedida per l'òrgan competent.

  - En cas que el compte indicat per al pagament de l'ajuda no estiga donat d'alta en la Generalitat, model de domiciliació bancària, signat digitalment, en model normalitzat.

  MOLT IMPORTANT: Tenint en compte que es tracta d'un requisit, en un procediment de concurrència competitiva, la data de l'autorització ha de ser anterior a la finalització del termini de presentació de les sol·licituds d'ajuda.

  * Una vegada presentada la sol·licitud, en cas de voler aportar documents a l'expedient (AGMIA), es podrà fer a través de l'enllaç que apareix en l'apartat d'Informació complementària.

  Impresos associats

  SOL·LICITUD D'AJUDES PER A OBRES DE CONDICIONAMENT DE CAMINS RURALS DE TITULARITAT MUNICIPAL

  CERTIFICAT DE L'ENTITAT LOCAL MENOR

  CERTIFICAT DEL MUNICIPI

  FULL DE CONTROL DE FIRMES DEL PROJECTE / MEMÒRIA VALORADA

  MODEL DE DOMICILIACIÓ BANCÀRIA

  SOL·LICITUD DE PAGAMENT - AJUDES PER A OBRES DE CONDICIONAMENT DE CAMINS RURALS DE TITULARITAT MUNICIPAL

  CERTIFICACIÓ D'OBRA I APROVACIÓ

  OBRA EXECUTADA PER CONTRACTA. RELACIÓ VALORADA - 1ª ANUALITAT

  OBRA EXECUTADA PER CONTRACTA. RELACIÓ VALORADA - 2ª ANUALITAT

  CARTELL DE SENYALITZACIÓ DE LES OBRES (EXEMPLE)

  Inici
 • Com sol·licitar-ho?

  Passos

  - Presentació de la sol·licitud i documentació requerida.
  La instrucció dels expedients s'iniciarà en la direcció territorial corresponent a la província del sol·licitant, on es rebrà i es completarà l'expedient.

  - Si les sol·licituds completades superen l'import global màxim establit en aquesta resolució, una comissió d'avaluació i valoració seleccionarà les sol·licituds que s'han d'aprovar tenint en compte els criteris de preferència i valoració definits en l'apartat quart de les bases reguladores. El seu detall es troba més avant, en l'apartat Criteris de valoració.

  - La resolució amb les sol·licituds seleccionades es notificarà de manera global, per mitjà de la publicació d'aquesta en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana.

  - Perquè les sol·licituds seleccionades es puguen aprovar, l'entitat ha d'aportar, en el termini de dos mesos des de la publicació de la resolució de selecció, un projecte tècnic, el contingut del qual és el que s'ha establit en la legislació sobre contractes del sector públic i d'altra legislació vigent (gestió de residus de la construcció, seguretat i salut, avaluació ambiental, patrimoni natural i cultural, seguretat en prevenció d'incendis, etc.).
  Aquest projecte serà objecte d'informe tecnicoeconòmic pel personal tècnic de la conselleria que es designe a aquest efecte.

  - A cada sol·licitant se li notificarà telemàticament l'aprovació de la seua sol·licitud.
  S'estableix un termini de sis mesos per a resoldre les sol·licituds i notificar les resolucions, comptats a partir de la publicació de la convocatòria en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana, les quals s'entendran desestimades si, una vegada haja transcorregut aquest termini, no s'ha emés la resolució corresponent.
  Correspon a la consellera d'Agricultura, Desenvolupament Rural, Emergència Climàtica i Transició Ecològica (o l'òrgan en què es delegue) la resolució dels expedients de concessió, a proposta de la direcció general competent, com a òrgan instructor.

  - L'entitat sol·licitant ha de notificar que accepta la subvenció, o bé que renuncia a aquesta, en el termini de deu dies hàbils, a comptar de l'endemà a la notificació de la resolució de concessió de l'ajuda. La no acceptació expressa s'interpretarà com a renúncia.

  - L'entitat sol·licitant ha de comunicar l'inici de les obres, en un termini de deu dies hàbils, comptats a partir de la data de l'acta de comprovació del replanteig.

  - Per al pagament de cada anualitat de l'ajuda l'entitat sol·licitant ha de presentar la documentació especificada en l'apartat Quantia de l'ajuda / Procediment de cobrament, en les dates que s'indiquen.


  L'aportació de documents a l'expedient (AGMIA) s'ha de fer telemàticament, a través de l'enllaç que hi ha en l'apartat d'Informació complementària.

  Recursos que procedixen contra la resolució

  Les resolucions de concessió i de pagament posaran fi a la via administrativa. Contra aquestes, les persones interessades poden interposar un recurs de reposició davant del mateix òrgan que els haja dictat, en el termini d'un mes o, directament, un recurs contenciós administratiu, en el termini de dos mesos, davant de la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana.

  Inici
 • Com es tramita telemàticament?

  A través de l'enllaç corresponent:

  Tramitar amb certificat electrònic:

  https://www.tramita.gva.es/ctt-att-atr/asistente/iniciarTramite.html?tramite=DGM_SUB_SUGUS&version=1&login=c&idioma=va&idCatGuc=PR&idProcGuc=796

  Tramitació

  Com que les persones sol·licitants són persones jurídiques, en virtut de l'article 14.2 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, estan obligades a relacionar-se amb aquestes a través de mitjans electrònics, per la qual cosa, la presentació de sol·licituds ha de realitzar-se telemàticament, a través de la seu electrònica de la Generalitat en l'URL https://www.gva.es/va/inicio/procedimientos?id_proc=796

  En cas que la sol·licitud es faça presencialment, es requerirà la persona interessada perquè l'esmene a través de la presentació electrònica. A aquests efectes, es considerarà com a data de presentació de la sol·licitud aquella en la qual s'haja fet l'esmena.

  El certificat digital de persona jurídica que identifique l'entitat sol·licitant permetrà accedir a l'assistent de tramitació de la seu electrònica de la Generalitat, sempre que pertanga a un sistema de signatura electrònica admés per aquesta.

  En el cas que la tramitació de la sol·licitud es realitze amb el certificat personal del representant de l'entitat, i aquest representant no conste en el Registre de representants de la Generalitat Valenciana, s'ha d'acreditar aquesta condició. En cas de falta d'acreditació de la representació o que aquesta siga insuficient, cal atendre el que disposa l'article 5.6 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre.

  Els tràmits que es realitzen a través de la seu electrònica de la Generalitat, però que no arriben a registrar-se, es poden recuperar en un moment posterior per a acabar la presentació telemàtica accedint a l'àrea personal de la Generalitat des de l'apartat "Com va això meu"-> "Sol·licituds en creació" (https://www.tramita.gva.es/cdc/login.html?idioma=va).

  Inici
 • Informació complementària

  *COMPATIBILITAT DE LES AJUDES
  Les ajudes que es regulen ací són compatibles amb altres subvencions, ajudes, ingressos o recursos per a la mateixa finalitat, procedents de qualsevol administració o ens públic o privat, sempre que la suma de les ajudes per a la mateixa fi, percebudes pel beneficiari, no supere el 100 % de la inversió auxiliable aprovada per la Conselleria.

  A aquest efecte, l'entitat ha de declarar les ajudes sol·licitades i/o rebudes per a aquesta actuació en el moment de la sol·licitud. També es compromet a comunicar qualsevol ajuda que sol·licite o reba amb posterioritat a aquesta sol·licitud.

  Criteris de valoració

  En cas que el conjunt de sol·licituds de subvenció supere l'import global màxim de la línia pressupostària corresponent, la Conselleria d'Agricultura, Desenvolupament Rural, Emergència Climàtica i Transició Ecològica donarà preferència a les que prevegen inversions en camins que donen servei directe a zones de cultiu o explotació en comú.

  De la mateixa manera, tenen preferència les sol·licituds que es referisquen a camins intermunicipals, i s'entenen com a tals els que unisquen entre si dos o més termes municipals i donen servei a zones de cultiu en producció. En aquest cas, tots els ajuntaments interessats han de presentar la sol·licitud referida al tram que s'ha d'executar en el seu terme municipal.

  Les sol·licituds a les quals s'haja donat preferència, segons el que estableix el paràgraf anterior, es classificaran, per ordre de prioritat, per aplicació dels criteris objectius que constitueixen el barem que més endavant s'indica.
  Si amb aquestes sol·licituds no s'esgota l'import global màxim, es valorarà la resta, i es fixarà la prioritat sobre la base del nombre d'habitants del municipi i el nombre d'ajudes d'aquest tipus rebudes per l'entitat sol·licitant en els últims quatre anys, segons el barem numèric següent:

  - Per grandària de població:
  P <= 7.000 habitants: 2 punts.
  P > 7.000 habitants: 1 punt.

  - Per nombre d'ajudes rebudes en els últims quatre anys:
  0 ajudes: 1,5 punts.
  1 ajuda: 1 punt.
  2 ajudes: 0,5 punts.

  - Per donar accés directe a explotacions ramaderes o a indústries agroalimentàries (cellers, cooperatives#).
  1 punt.

  - Per l'acreditació suficient, per l'ajuntament, de la coherència amb altres línies de subvenció o actuacions directes de la Conselleria, tals com la modernització de regadius, la millora d'infraestructures ramaderes o qualsevol altres ja iniciades, o per iniciar, en el moment de la presentació de la sol·licitud:
  1 punt.

  - Per l'acreditació suficient, per l'ajuntament, de la necessitat de l'obra sobre la base de la població rural i les produccions de la zona a les quals dóna servei el camí o els camins, o qualsevol altre factor que contribuïsca al desenvolupament rural del municipi sol·licitant:
  2 punts.

  En cas d'empat entre dos o més sol·licituds, es donarà prioritat a la que tinga un coeficient de ruralitat més alt, i s'entén com a tal:

  R = Sc / St

  en què:
  R = coeficient de ruralitat
  Sc = superfície conreada del terme municipal
  St = superfície total del terme municipal

  Enllaços

  Simulació de tramitació telemàtica en la Generalitat Valenciana (Cl@ve-signatura)

  Sistemes de signatura electrònica admesos i/o usats en la seu.

  Sistemes de verificació de signatura

  Aportació de documentació o esmena d'un expedient existent de sol·licitud d'ajudes de la Conselleria d'Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic i Desenvolupament Rural.

  Manual d'identitat corporativa de la Generalitat (senyalització d'obres).

  Inici
 • Fonts jurídiques i/o documentals

  Normativa

  - Llei 5/2019, de 28 de febrer, de la Generalitat, de estructures agràries de la Comunitat Valenciana (DOGV nº 8500, de 06/03/19).

  - Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic, per la qual es transposen a l'ordenament jurídic espanyol la directives del Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014.
  - Ordre de 17 de novembre de 2008, de la Conselleria d'Agricultura, Pesca i Alimentació, per la qual s'aproven les bases reguladores de les ajudes per a obres de condicionament de camins rurals de titularitat municipal (DOCV núm. 5902, de 27/11/08).
  - Resolució de 20 de gener de 2020, de la consellera d'Agricultura, Desenvolupament Rural, Emergència Climàtica i Transició Ecològica, per la qual es convoquen els municipis i les entitats locals menors de la Comunitat Valenciana perquè formulen les seues sol·licituds d'ajuda en relació amb les obres de condicionament de camins rurals, per a l'exercici de 2020 (DOGV núm. 8721, de 20/01/20).
  - Extracte de la Resolució de 20 de gener de 2020, de la consellera d'Agricultura, Desenvolupament Rural, Emergència Climàtica i Transició Ecològica, per la qual es convoquen els municipis i les entitats locals menors de la Comunitat Valenciana perquè formulen les seues sol·licituds d'ajuda en relació amb les obres de condicionament de camins rurals, per a l'exercici de 2020 (DOGV núm. 8721, de 20/01/20).
  - RESOLUCIÓ de 17 de juliol de 2020, de la consellera d'Agricultura, Desenvolupament Rural, Emergència Climàtica i Transició Ecològica, per la qual es publica l'ampliació de l'import global màxim per a la concessió de subvencions, de la convocatòria d'ajudes per a les obres de condicionament de camins rurals, per a l'exercici de 2020 a la Comunitat Valenciana.
  - Extracte de la resolució de 17 de juliol de 2020, de la consellera d'Agricultura, Desenvolupament Rural, Emergència Climàtica i Transició Ecològica, per la qual es publica l'ampliació de l'import global màxim per a la concessió de subvencions, de la convocatòria d'ajudes per a les obres de condicionament de camins rurals, per a l'exercici de 2020 a la Comunitat Valenciana.

  Llista de normativa

  Llei 9/2017, de 8 de novembre.

  Vegeu l'Ordre de 17 de novembre de 2008 (bases reguladores).

  Vegeu Resolució de 17 de juliol de 2020

  Vegeu extracte de resolució de 17 de juliol de 2020

  Llistat de seguiment

  RESOLUCIÓ de 18 d'abril de 2019, de la consellera d'Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic i Desenvolupament Rural, per la qual es publica l'ampliació de l'import global màxim per a la concessió de subvencions de la convocatòria d'ajudes per a les obres de condicionament de camins rurals, per a l'exercici de 2019 a la Comunitat Valenciana.

  Extracte de la Resolució de 18 d'abril de 2019, de la consellera d'Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic i Desenvolupament Rural, per la qual es publica l'ampliació de l'import global màxim per a la concessió de subvencions de la convocatòria d'ajudes per a les obres de condicionament de camins rurals, per a l'exercici de 2019 a la Comunitat Valenciana.

  RESOLUCIÓ de 7 de novembre de 2019, de la consellera d'Agricultura, Desenvolupament Rural, Emergència Climàtica i Transició Ecològica, per la qual s'amplia el termini de presentació de les certificacions d'obra de l'anualitat 2019 de les ajudes per a obres de condicionament de camins rurals de titularitat municipal.

  Extracte de la Resolució de 7 de novembre de 2019, de la consellera d'Agricultura, Desenvolupament Rural, Emergència Climàtica i Transició Ecològica.

  RESOLUCIÓ de 13 de gener de 2020, de la consellera d'Agricultura, Desenvolupament Rural, Emergència Climàtica i Transició Ecològica, per la qual es convoquen els municipis i les entitats locals menors de la Comunitat Valenciana perquè formulen les seues sol·licituds d'ajuda en relació amb les obres de condicionament de camins rurals, per a l'exercici de 2020.

  Extracte de la Resolució de 13 de gener de 2020, de la consellera d'Agricultura, Desenvolupament Rural, Emergència Climàtica i Transició Ecològica, per la qual es convoquen els municipis i les entitats locals menors de la Comunitat Valenciana perquè formulen les seues sol·licituds d'ajuda en relació amb les obres de condicionament de camins rurals, per a l'exercici 2020.

  RESOLUCIÓ de 23 de juliol de 2020, del secretari autonòmic d'Agricultura i Desenvolupament Rural, per la qual es disposa la tramitació de les sol·licituds de subvenció per a les obres de condicionament de camins rurals, proposades per municipis i entitats locals menors de la Comunitat Valenciana

  Inici

 • La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.

  La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.