• Estàs en:
 • Inici /
 • Detall de Procediments

Detall de Procediments

TECG - Sol·licitud d'ajudes per a obres de condicionament de camins rurals de titularitat dels municipis i les entitats locals menors de la Comunitat Valenciana.
 • Què es pot sol·licitar?

  Nom del tràmit

  TECG - Sol·licitud d'ajudes per a obres de condicionament de camins rurals de titularitat dels municipis i les entitats locals menors de la Comunitat Valenciana.

  Objecte del tràmit

  La subvenció té la finalitat de millorar la infraestructura viària rural de titularitat municipal.
  Seran obres subvencionables totes les que signifiquen una millora permanent de la superestructura dels camins rurals, bé amb ferm asfàltic, de formigó o de material granular.
  Queden exceptuats els projectes que preveuen exclusivament obres aïllades no incloses en les de superestructura i treballs com els de desbrossament o neteja de camins, terraplenades i rasantejos aïllats.
  A més, es considerarà una inversió desproporcionada a les finalitats de l'ajuda la que el pressupost de la millora de la superestructura dels camins rurals siga inferior al 60 % del pressupost total de l'obra. Aquestes sol·licituds es poden reduir o denegar.
  No es poden auxiliar les millores oferides pels contractistes.
  * Una vegada s'haja presentat la sol·licitud, en cas de voler aportar documents a l'expedient (AGMIA), es podrà fer a través de l'enllaç que hi ha en l'apartat d'Informació complementària.

  Inici
 • Qui pot sol·licitar-ho?

  Interessats/Sol·licitants

  Podran ser beneficiaris els municipis i les entitats locals menors (ELM) que tinguen atribuïdes competències en matèria de construcció, millora i adequació de camins rurals.

  No s'admetran a tràmit les sol·licituds de les entitats que hagen sigut beneficiàries d'aquestes ajudes en l'exercici immediatament anterior al de la convocatòria.

  Inici
 • Quan s'ha de sol·licitar?

  Termini de presentació

  El termini de presentació de sol·licituds serà d'un mes, comptat des de l'endemà de la publicació de l'extracte d'aquesta resolució en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana. (DOGV núm. 8470, de 23/01/2019)

  Inici
 • Què s'ha de presentar?

  La sol·licitud s'ha de presentar segons el model normalitzat. S'ha de signar digitalment, per l'entitat sol·licitant o el seu representant, en el moment de la presentació telemàtica, mitjançant el procediment establit per a això en la seu electrònica.

  La sol·licitud ha d'anar acompanyada de la documentació següent:

  - Certificat del municipi o de l'entitat local menor, segons la naturalesa del sol·licitant, en model normalitzat.

  - Memòria valorada, signada digitalment per persona tècnica competent, amb una mida màxima de 5 MB. En comptes de la memòria valorada, també es podrà presentar un projecte tècnic, signat digitalment, encara que aquest només serà exigible, posteriorment, a les sol·licituds que resulten seleccionades per a la seua aprovació. Els dos documents s'ajustaran al que indica l'Ordre 9/2016, de 22 d'abril de 2016, de la Conselleria d'Agricultura, Medi ambient, Canvi Climàtic i Desenvolupament Rural, per la qual s'estableix el format digital per a la presentació de projectes tècnics.

  - Memòria acreditativa de la necessitat de l'obra, signada digitalment pel sol·licitant o el seu representant, amb una mida màxima de 5 MB. Com a mínim, ha de declarar i acreditar suficientment la informació necessària per a poder valorar els següents apartats per a la priorització de la sol·licitud:
  a) Indicar si la sol·licitud preveu únicament inversions en camins intermunicipals o en camins que donen servei directe a zones de cultiu o explotació en comú.
  b) Indicar si es dona accés directe a explotacions ramaderes o a indústries agroalimentàries (cellers, cooperatives…).
  c) Indicar si hi ha coherència amb altres línies de subvenció o actuacions directes de la Conselleria, com ara modernització de regadius, millora d'infraestructures ramaderes o qualssevol altres.
  d) Detallar la necessitat de l'obra sobre la base de la població rural i les produccions de la zona a què dona servei el camí o camins, o qualsevol altre factor que contribuïsca al desenvolupament rural de la zona.

  - En cas que algun camí objecte de la sol·licitud discórrega per qualsevol zona d'afecció (via pecuària, domini públic hidràulic, carreteres, espais de la xarxa Natura 2000 o paratges naturals declarats, etc.) s'ha d'adjuntar l'autorització d'execució de l'obra, expedida per l'òrgan competent.

  - En cas que el compte indicat per al pagament de l'ajuda no estiga donat d'alta en la Generalitat, model de domiciliació bancària, signat digitalment, en model normalitzat.


  * Una vegada presentada la sol·licitud, en cas de voler aportar documents a l'expedient (AGMIA), es podrà fer a través de l'enllaç que hi ha en l'apartat d'informació complementària.

  Impresos associats

  SOL·LICITUD D'AJUDES PER A OBRES DE CONDICIONAMENT DE CAMINS RURALS DE TITULARITAT MUNICIPAL

  CERTIFICAT DE L'ENTITAT LOCAL MENOR

  CERTIFICAT DEL MUNICIPI

  FULL DE CONTROL DE FIRMES DEL PROJECTE / MEMÒRIA VALORADA

  CARTELL DE SENYALITZACIÓ DE LES OBRES (EXEMPLE)

  MODEL DE DOMICILIACIÓ BANCÀRIA

  SOL·LICITUD DE PAGAMENT - AJUDES PER A OBRES DE CONDICIONAMENT DE CAMINS RURALS DE TITULARITAT MUNICIPAL

  CERTIFICACIÓ D'OBRA I APROVACIÓ

  OBRA EXECUTADA PER CONTRACTA. RELACIÓ VALORADA - 1ª ANUALITAT

  OBRA EXECUTADA PER CONTRACTA. RELACIÓ VALORADA - 2ª ANUALITAT

  Inici

 • La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.

  La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.