Detall de Procediments

 • Què es pot sol·licitar?

  Nom del tràmit

  TECG - Sol·licitud d'ajuda per a la reestructuració i reconversió de vinya

  Objecte del tràmit

  Suport als viticultors les vinyes dels quals es destinen a la producció de raïm per a vinificació, situats en la Comunitat Valenciana, per a una o diverses de les operacions següents:

  a) Reimplantació de vinyes
  b) Reconversió varietal
  c) Millora de les tècniques de gestió de vinyes

  No poden acollir-se a aquest règim d'ajudes:

  a) La renovació normal de les vinyes que hagen arribat al final del seu cicle natural, entesa com la replantació d'una mateixa parcel·la de terra amb la mateixa varietat de raïm de vinificació i segons el mateix mètode de cultiu.
  b) Les superfícies que s'hagen beneficiat d'aquesta ajuda a la reestructuració i reconversió de vinyes en les últimes 10 campanyes, excepte per al canvi de vas a espatlera o a un altre sistema de conducció. El període es comptabilitza a partir de la data en la qual el beneficiari va sol·licitar el pagament definitiu de l'ajuda per a aquesta superfície o la liquidació del saldo en cas d'haver sol·licitat una bestreta.
  c) Els costos de les operacions de gestió diària d'una vinya.
  d) Les superfícies plantades amb una autorització de nova plantació concedida en virtut de l'article 63 i 64 del Reglament (UE) 1308/2013.
  e) Les superfícies plantades amb una autorització de plantació concedida en virtut de l'article 68 del Reglament (UE) 1308/2013, originada per drets adquirits d'una altra explotació o concedits a partir d'una reserva o nous drets de plantació.
  f) Les operacions realitzades en la superfície dels recintes que es troben afectats per una via pecuària classificada o partionada d'acord amb la Llei 3/2014, d'11 de juliol, de la Generalitat, de vies pecuàries de la Comunitat Valenciana, perquè no està permés plantar en aquests recintes.
  g) El canvi de sistema de conducció de vas a espatlera en parcel·les de vinya amb cultiu associat o en aquelles parcel·les en les quals la vinya tinga una edat inferior a quatre anys en el moment de la sol·licitud.

  Inici
 • Qui pot sol·licitar-ho?

  Interessats/Sol·licitants

  Viticultors i futurs viticultors les vinyes dels quals es destinen a la producció de raïm per a vinificació, que complisquen els requisits establits en l'article 26 del Reial decret 1363/2018, el que disposa l'article 11 de la Llei 38/2003, general de subvencions, així com el que estableix la normativa vigent en matèria del sector vitivinícola per a totes les superfícies de vinya de la seua explotació i els següents requisits i obligacions:

  a) Els viticultors només poden estar inclosos com a beneficiaris en una única sol·licitud.
  b) Els beneficiaris han de complir amb les obligacions recollides en l'article 13 de la Llei 38/2003, general de subvencions.
  c) En el cas que se sol·licite l'ajuda per a l'operació de reestructuració, les parcel·les que cal arrancar, els drets i/o les autoritzacions aportades han d'estar inscrites en Registre Vitícola de la Comunitat Valenciana en la seua fitxa d'explotació, a data de finalització del termini de presentació de sol·licituds.
  d) Per a poder sol·licitar les ajudes per a les operacions de transformació de vas a espatlera i sobreempelt, les persones interessades han de figurar en el Registre Vitícola de la Comunitat Valenciana com a explotadores de les parcel·les de vinya per a les quals se sol·licita l'ajuda o haver sol·licitat el canvi de titularitat, abans de l'inici del termini de presentació de sol·licituds.

  Requeriments

  Les sol·licituds d'ajuda han de complir els requisits següents:

  1. La superfície total reestructurada o reconvertida ha de ser de, com a mínim, 0,5 hectàrees.

  2. La parcel·la de vinya, una vegada reestructurada, ha d'abastar, almenys, una superfície de 0,5 hectàrees. Pot ser inferior a 0,5 hectàrees si és confrontant amb una altra parcel·la de vinya del mateix titular o viticultor.

  En els casos en què l'operació es limite a accions de sobreempeltat o de canvi de vas a espatlera o a un altre sistema de conducció, la superfície mínima serà la inicial.

  3. La superfície màxima objecte de resolució aprovatòria serà de 25 hectàrees per viticultor i any.

  4. En les parcel·les de vinya amb cultiu associat, es pot admetre la seua reestructuració sempre que la plantació es realitze només de vinya. En aquest cas, únicament poden utilitzar-se les autoritzacions de plantació de vinya generades per la superfície que ocupava la vinya, per la qual cosa cal aportar la resta necessària per a arribar a la superfície que s'ha de plantar.

  5. Les accions de desinfecció i/o desempedrat les ha de comunicar, davant de la corresponent direcció territorial amb una antelació de 15 dies, el viticultor o explotador, a través del model normalitzat. Si no es comunica o es comunica en un termini que impossibilite el control, no se certificarà.

  6. Per a les parcel·les que han realitzat l'acció de col·locació de protectors de plantes joves i en els casos que es considere imprescindible la seua retirada sense haver passat el període establit d'un any, pel fet que el protector impedeix el normal desenvolupament vegetatiu de la planta i pot causar danys irreparables en la vinya, s'admetrà la retirada del protector, amb la prèvia sol·licitud per part de l'interessat, a través del model normalitzat, per a la qual cosa l'Administració es reserva la possibilitat de realitzar un control previ a l'autorització de retirada.

  Inici
 • Quantia de l'ajuda / Procediment de pagament

  El càlcul de l'import de l'ajuda es realitzarà conforme d'acord amb el que estableix l'article 37 del Reial decret 1363/2018.

  Es podran concedir ajudes per a:

  a) Compensar als viticultors participants en el programa per la pèrdua d'ingressos derivada de l'aplicació d'aquest. Aquesta compensació es concedirà d'acord amb el que estableix l'article 37.2 del Reial decret 1363/2018, i l'import en cada convocatòria es determinarà d'acord amb el procediment establit en aquest article.

  Quan l'operació que es duga a terme sobre una parcel·la de vinya siga el sobreempeltat o la transformació de vas a espatlera o a un altre sistema de conducció, es concedirà la compensació per pèrdua d'ingressos per a aquesta superfície per una campanya.

  b) Participar en els costos de la reestructuració i reconversió de vinyes, que únicament es podrà efectuar per a les accions recollides en l'annex XIII del Reial decret 1363/2018, excepte l'anivellament del terreny, l'abancalament, l'alardó, l'emparrat o similars, que no són subvencionables a la Comunitat Valenciana. La contribució als costos reals de les operacions reestructuració i reconversió serà com a màxim del 50 %, d'acord amb el que disposa l'article 46.6 del Reglament (UE) 1308/2013.

  Tal com s'indica en el Programa de suport al sector vitivinícola espanyol 2019-2023, a la Comunitat Valenciana l'import de l'ajuda per les accions subvencionables executades pels beneficiaris es calcularà a partir de l'import menor obtingut entre l'import corresponent als justificants de pagament, exclòs l'IVA, presentats pels beneficiaris i l'import màxim subvencionable establit en cada convocatòria d'acord amb l'article 44.1 del Reglament delegat (UE) 2016/1149 de la Comissió.

  No és subvencionable la utilització de material de segona mà ni les operacions de forma aïllada, excepte el sobreempeltat o el canvi de vas a espatlera, així com tampoc els costos de les arrancades efectuades amb anterioritat a la presentació de la sol·licitud d'ajuda.

  Es podran pagar les contribucions en espècie en forma de provisió de treball que no haja sigut objecte de cap pagament en efectiu justificat amb factures i justificants de pagament, segons el que estableix l'article 45 del Reglament delegat (UE) 2016/1149, de la Comissió. Per a això, seran aplicables els imports màxims per contribucions en espècie per a cada acció del cost horari de la mà d'obra i de la maquinària prestada o del mateix viticultor, per unitat de superfície, que s'estableixen en cada convocatòria.

  A la Comunitat Valenciana, les actuacions que es podran realitzar pel mateix viticultor mitjançant mitjans propis són: arrancada, preparació del sòl, despedregat, plantació, col·locació del protector de plantes joves, desbrossada de la vinya, col·locació de l'espatlera i realització del sobreempelt.

  El pagament de l'ajuda als beneficiaris es realitzarà d'acord amb els requisits establits en l'article 39 del Reial decret 1363/2018. L'import de les ajudes es determinarà d'acord amb el que estableix l'article 37.10 del Reial decret 1363/2018, una vegada que es comprove que l'operació s'ha executat totalment i s'ajusta a la sol·licitud aprovada o modificada d'acord amb l'article 47 del Reial decret 1363/2018.

  Si el viticultor no executa l'operació en la superfície total per a la qual es va aprovar l'ajuda, es tindrà en compte la diferència entre la superfície aprovada o modificada, i la superfície realment executada determinada pels controls sobre el terreny. Si aquesta diferència no supera el 20 %, es calcularà sobre la base de la superfície determinada pels controls sobre el terreny. Si la diferència és superior al 20 %, però igual o inferior al 50 %, es calcularà sobre la base de la superfície determinada pels controls sobre el terreny i reduïda en el doble de la diferència comprovada. No obstant això, no tindrà dret a l'ajuda en cas que aquesta diferència de superfícies supere el 50 %.

  En el cas que el sol·licitant presente la sol·licitud de pagament d'una operació fora de la data establida en cada convocatòria, l'ajuda que li corresponga per aquesta operació es reduirà en un 20 %, excepte causes de força major o circumstàncies excepcionals segons recull l'article 2.2 del Reglament (UE) 1306/2013 per a l'operació o les operacions afectades.

  Inici
 • Quan s'ha de sol·licitar?

  Termini de presentació

  Els sol·licitants que vulguen acollir-se a l'ajuda de reestructuració i reconversió de vinyes a l'empara d'aquesta convocatòria han de presentar les seues sol·licituds d'ajuda en el termini de quinze dies a comptar de l'endemà de la publicació d'aquesta convocatòria (DOGV núm. 9060, de 13.04.2021).

  El termini de presentació de sol·licituds d'ajudes a la reestructuració i reconversió de vinya de la Comunitat Valenciana per a operacions que finalitzen en la campanya 2021/2022, a l'empara de la convocatòria establida mitjançant Resolució de 7 d'abril de 2021, s'amplia fins al 13 de maig de 2021 inclusivament. ((DOGV núm. 9077 de 06.05.2021).

  Inici
 • On s'ha d'anar?

  Presencial

  SOL·LICITUDS DE L'AJUDA:

  Totes les sol·licituds d'ajuda es tramiten telemàticament mitjançant l'aplicació informàtica, dissenyada a aquest efecte per la Conselleria d'Agricultura, Desenvolupament Rural, Emergència Climàtica i Transició Ecològica per mitjà de l'URL següent:

  https://externo.gva.es/picassa.

  SOL·LICITUD D'AUTORITZACIÓ D'INTERLOCUTOR AUTORITZAT:

  Les persones obligades a relacionar-se amb la Generalitat a través de mitjans electrònics, en els termes de l'article 14 de la Llei 39/ 2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú, així com les persones sol·licitants que, sense estar-hi obligades, opten per aquesta via, han de presentar les sol·licituds d'autorització telemàticament per mitjà de la seu electrònica de la Generalitat en l'URL següent.

  http://www.gva.es/va/inicio/procedimientos?id_proc=817

  La resta podrà presentar la sol·licitud d'autorització en:

  a) En els registres dels òrgans administratius a què es dirigisquen.

  b) En els registres de qualsevol òrgan administratiu que pertanga a l'Administració general de l'Estat, a la de qualsevol administració de les comunitats autònomes, a la de qualsevol administració de les diputacions provincials, cabildos i consells insulars, a la dels ajuntaments dels municipis a què es refereix l'article 121 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases del règim local, o a la de la resta de les entitats que integren l'Administració local si, en aquest últim cas, s'ha subscrit el conveni oportú.

  c) En les oficines de Correus, en la forma que s'establisca reglamentàriament.

  d) En les representacions diplomàtiques o oficines consulars d'Espanya en l'estranger.

  e) En qualsevol altre que establisquen les disposicions vigents.

  - I, preferentment, en els registres de les direccions territorials de la conselleria competent.

  REGISTRE DE LA SECCIÓ DE MERCATS AGRARIS
  C/ JOAQUIN BALLESTER, 39Ver plano
  46009 València
  Tel: 963079637
  REGISTRE DE LA DIRECCIÓ TERRITORIAL D'AGRICULTURA, DESENVOLUPAMENT RURAL, EMERGÈNCIA CLIMÀTICA I TRANSICIÓ ECOLÒGICA - ALACANT
  C/ PROFESSOR MANUEL SALA, 2Ver plano
  03003 Alacant/Alicante
  Tel: 012
  REGISTRE DE LA DIRECCIÓ TERRITORIAL D'AGRICULTURA, DESENVOLUPAMENT RURAL, EMERGÈNCIA CLIMÀTICA I TRANSICIÓ ECOLÒGICA - CASTELLÓ
  AV. GERMANS BOU, 47Ver plano
  12003 Castelló de la Plana
  Tel: 012

  Per internet

  A través de l'enllaç corresponent:

  Tramitar amb certificat electrònic:

  https://www.tramita.gva.es/ctt-att-atr/asistente/iniciarTramite.html?tramite=DGM_GEN&version=3&login=c&idioma=va&idCatGuc=PR&idProcGuc=817

  Inici
 • Què s'ha de presentar?

  SOL·LICITUD D'AJUDA

  a) Croquis de les parcel·les, en els casos següents:
  - Croquis de la superfície que s'ha de reestructurar o reconvertir, en cas de recinte parcial
  - Croquis amb la identificació de les diferents subparcel·les de cada parcel·la, en cas de reestructuració parcial o de parcel·les amb diverses subparcel·les en el RVCV
  b) Declaració de contigüitat, si escau.
  c) Algun dels documents d'acreditació de la propietat de les parcel·les, en cas de no autoritzar expressament l'Administració per a l'obtenció de la informació directament de Cadastre:
  - Certificat cadastral recent
  - Cèdula de propietat actualitzada, emesa per la corporació local corresponent i segellada i signada per un funcionari d'aquesta corporació
  - Escriptura completa amb dades cadastrals
  - Nota simple del Registre de la Propietat amb dades cadastrals
  d) Documentació que acredite el fet d'estar al corrent dels pagaments amb l'Agència Tributària estatal i autonòmica i amb la Tresoreria de la Seguretat Social, en cas que no s'autoritze expressament l'Administració per a l'obtenció de la informació directament d'aquests organismes.
  e) Autorització del propietari de les vinyes que es reestructuraran i/o reconvertiran a favor de l'explotador per a fer els treballs i percebre les subvencions, si escau, d'acord amb el model normalitzat.
  f) Document que acredite la representació per a aquells casos en què siga necessari:
  Quan es tracte d'entitats amb personalitat jurídica, cal aportar:
  - Estatuts o normes de constitució de la societat inscrites en el registre corresponent
  - Certificat de l'òrgan competent en el qual s'acorde sol·licitar l'ajuda
  - Poders i/o acord de representació
  En cas de comunitats de béns o agrupacions de persones físiques o jurídiques que no tinguen personalitat jurídica, han de fer-se constar els compromisos d'execució assumits per cada membre de l'agrupació, i aportar els poders del representant o apoderat únic de l'agrupació.
  g) Document de domiciliació bancària, només en els casos en els quals no figuren donats d'alta en el Registre de Tercers de l'Agència Valenciana de Foment i Garantia Agrària.

  L'aportació de la documentació requerida, juntament amb la sol·licitud d'ajuda, s'ha de fer a través de la ja esmentada aplicació informàtica.

  SOL·LICITUD DE PAGAMENT

  D'acord amb el que estableix l'article 39.2 del Reial decret 1363/2018, el beneficiari ha d'aportar, almenys, una còpia de les factures i els justificants dels pagaments que haja realitzat. D'acord amb les directrius per a l'aplicació dels programes nacionals de suport al sector vitivinícola, les despeses pagades en efectiu no es poden considerar subvencionables.

  S'ha d'aportar una factura per cada acció, o bé detallar en la factura l'import corresponent a cada acció. Les factures han d'indicar el municipi, el polígon, la parcel·la, la subparcel·la i el recinte als quals van destinats els materials o les accions realitzades.

  - En les factures de materials, s'ha de detallar el material utilitzat així com les unitats emprades.
  - En les factures de plantes, s'ha d'indicar el tipus de material vegetal adquirit, és a dir, el nom i el passaport fitosanitari del viver de procedència i el nombre de plantes i varietat utilitzada.

  Totes les factures s'han d'emetre a nom del beneficiari que sol·licita el pagament de l'ajuda.

  Juntament amb les factures, s'ha d'aportar un justificant del pagament mitjançant una transferència bancària en què s'indique la referència de la factura, el nom del titular de l'expedient i la identificació de la despesa.

  Quan les accions siguen realitzades mitjançant una provisió de treball (mitjans propis) i no es puguen justificar mitjançant factures, el beneficiari ha d'aportar un comunicat d'hores en el qual s'identifique el viticultor, els treballadors ocupats i es justifique el temps invertit en la realització de cada acció, així com una declaració que indique si la maquinària utilitzada pertany al beneficiari o era prestada. En qualsevol cas, s'han de presentar les corresponents factures dels materials utilitzats.

  Impresos associats

  AUTORITZACIÓ DEL PROPIETARI DE LA VINYA EN LES AJUDES A LA REESTRUCTURACIÓ I RECONVERSIÓ DE VINYA

  DECLARACIÓ DE RECINTES PER A l'AJUDA A LA REESTRUCTURACIÓ I RECONVERSIÓ DE VINYA

  SOL·LICITUD D'AUTORITZACIÓ PER A EXERCIR COM A INTERLOCUTOR DE LES AJUDES A LA REESTRUCTURACIÓ I RECONVERSIÓ DE VINYA EN LA COMUNITAT VALENCIANA

  COMUNICACIÓ D'INICI D'ACCIONS EN RELACIÓ AMB LES AJUDES A LA REESTRUCTURACIÓ I RECONVERSIÓ DE VINYA

  COMUNICACIÓ PRÈVIA A L'EXECUCIÓ D'ACCIONS COMPLEMENTÀRIES EN LES AJUDES A LA REESTRUCTURACIÓ I RECONVERSIÓ DE VINYA

  AJUDA A LA REESTRUCTURACIÓ I RECONVERSIÓ DE VINYA - COMUNICACIÓ DE MODIFICACIÓ

  AJUDA A LA REESTRUCTURACIÓ I RECONVERSIÓ DE VINYA - SOL·LICITUD DE MODIFICACIÓ

  ESMENA O MILLORA DE LA SOL·LICITUD/APORTACIÓ DOCUMENTAL ADDICIONAL EN PROCEDIMENTS D'AJUDES EN MATÈRIA AGRÍCOLA, AGROALIMENTÀRIA I DESENVOLUPAMENT RURAL DE L'AGÈNCIA VALENCIANA DE FOMENT I GARANTIA AGRÀRIA

  Inici
 • Com sol·licitar-ho?

  Passos

  Per a omplir i presentar les sol·licituds d'ajuda s'utilitzarà l'aplicació informàtica, dissenyada a aquest efecte per la Conselleria d'Agricultura, Desenvolupament Rural, Emergència Climàtica i Transició Ecològica a través de l'URL següent: https://externo.gva.es/picassa, d'acord amb el que estableix l'article 29.1 del Reial decret 1363/2018.

  Les persones sol·licitants podran accedir a l'aplicació identificant-se mitjançant qualsevol sistema de signatura electrònica admés per la seu electrònica de la Generalitat. Les sol·licituds han de ser signades electrònicament pel mateix sol·licitant o el seu representant legal.

  En el cas que es presenten de manera col·lectiva, s'ha de realitzar a través d'un interlocutor autoritzat.

  La persona, física o jurídica, que desitge exercir com a interlocutor per a la presentació col·lectiva de sol·licituds i el seu ompliment per mitjà de l'aplicació informàtica dissenyada a aquest efecte, així com per a l'entrega i recepció de la documentació relacionada amb aquestes sol·licituds, ha de sol·licitar l'autorització corresponent.

  Una vegada autoritzats, els interlocutors poden accedir a l'aplicació per a presentar la sol·licitud d'ajuda.

  Per a la presentació de les sol·licituds de forma col·lectiva, es requereix un mínim de 5 sol·licitants individuals.

  Recursos que procedixen contra la resolució

  Contra la resolució, és procedent un recurs de reposició davant del mateix òrgan que la va dictar, en el termini d'un mes a comptar de l'endemà del dia en què tinga lloc la notificació, si l'acte fora exprés; si l'acte no fora exprés, es podrà interposar un recurs de reposició en qualsevol moment a partir de l'endemà del dia en què, d'acord amb la normativa específica, es produïsca l'acte presumpte, tot això de conformitat amb el que estableixen els articles 123 i 124 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

  Inici
 • Com es tramita telemàticament?

  A través de l'enllaç corresponent:

  Tramitar amb certificat electrònic:

  https://www.tramita.gva.es/ctt-att-atr/asistente/iniciarTramite.html?tramite=DGM_GEN&version=3&login=c&idioma=va&idCatGuc=PR&idProcGuc=817

  Tramitació

  Per a omplir i presentar les sol·licituds d'ajuda s'ha d'utilitzar l'aplicació informàtica dissenyada a aquest efecte per la Conselleria d'Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic i Desenvolupament Rural, per mitjà de l'URL següent: https://picassa.gva.es/picassa/anuncios, d'acord amb el que estableix l'article 29.1 del Reial decret 1363/2018.

  Per a accedir de forma telemàtica, la persona sol·licitant ha de disposar de signatura electrònica avançada, bé amb el certificat reconegut d'entitat (persones jurídiques) o bé amb el certificat reconegut per a ciutadans (persona física), els dos emesos per l'Autoritat de Certificació de la Comunitat Valenciana, per a la qual cosa pot utilitzar qualsevol sistema de signatura electrònica admés per la seu electrònica de la Generalitat.

  Per a presentar la sol·licitud d'autorització, les persones obligades a relacionar-se amb la Generalitat a través de mitjans electrònics, en els termes de l'article 14 de la Llei 39/ 2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú, així com les persones sol·licitants que, sense estar-hi obligades, opten per aquesta via, han de presentar les sol·licituds esmentades telemàticament per mitjà de la seu electrònica de la Generalitat en l'URL següent.

  Inici
 • Informació complementària

  Enllaços

  Simulació de tramitació telemàtica a la Generalitat Valenciana (Cl@ve-signatura)

  Sistemes de signatura electrònica admesos i/o utilitzats a la seu.

  Sistemes de verificació de signatura.

  Vegeu el procediment de sol·licitud d'inici previ.

  Inici
 • Fonts jurídiques i/o documentals

  Normativa

  - Reglament (UE) núm. 1308/2013, del Parlament Europeu i del Consell, de 17 de desembre de 2013, pel qual es crea l'organització comuna de mercats dels productes agraris i pel qual es deroguen els reglaments (CEE) núm. 922/72, (CEE) núm. 234/79, (CE) núm. 1037/2001 i (CE) núm. 1234/2007.
  - Reglament delegat (UE) 2016/1149, DE LA COMISSIÓ, de 15 d'abril de 2016, pel qual es completa el Reglament (UE) núm. 1308/2013, del Parlament Europeu i del Consell, pel que fa als programes nacionals de suport en el sector vitivinícola i es modifica el Reglament (CE) núm. 555/2008, de la Comissió.

  - Reglament d'execució (UE) 2016/1150, de la Comissió, de 15 d'abril de 2016, pel qual s'estableixen disposicions d'aplicació del Reglament (UE) núm. 1308/2013, del Parlament Europeu i del Consell, pel que fa als programes nacionals de suport en el sector vitivinícola.
  - Reial decret 1363/2018, de 2 de novembre, per a l'aplicació de les mesures del Programa de suport 2019-2023 al sector vitivinícola espanyol.
  - Procediment de sol·licitud d'inici previ.
  - Correcció d'errors de la Resolució de 20 de desembre de 2018, del director de l'Agència Valenciana de Foment i Garantia Agrària, per la qual s'aprova la convocatòria d'ajudes a la reestructuració i reconversió de vinya de la Comunitat Valenciana per a operacions que finalitzen en la campanya 2019/2020, a l'empara del Programa de suport al sector vitivinícola espanyol 2019-2023.
  - Reial decret 558/2020, de 9 de juny, pel qual es modifiquen diferents reials decrets que estableixen normativa bàsica de desenvolupament de reglaments de la Unió Europea en matèria de fruites i hortalisses i vitivinicultura.
  - RESOLUCIÓ de 7 d'abril de 2021, del director de l'Agència Valenciana de Foment i Garantia Agrària, per la qual s'aprova la convocatòria d'ajudes a la reestructuració
  i reconversió de vinya de la Comunitat Valenciana per a operacions que finalitzen en la campanya 2021/2022, a l'empara del programa de suport al sector vitivinícola
  espanyol 2019-2023.
  - Extracte de la Resolució de 7 d'abril de 2021, del director de l'Agència Valenciana de Foment i Garantia Agrària, per la qual s'aprova la convocatòria d'ajudes a la reestructuració i reconversió de vinya de la Comunitat Valenciana per a operacions que finalitzen en la campanya 2021/2022, a l'empara del programa de suport al sector
  vitivinícola espanyol 2019-2023.
  - RESOLUCIÓ de 26 d'abril de 2021, del director de l'Agència Valenciana de Foment i Garantia Agrària, per la qual es modifica i s'amplia el termini de presentació de sol·licituds d'ajudes a la reestructuració i reconversió de vinya de la Comunitat Valenciana per a operacions que finalitzen en la campanya 2021/2022, a l'empara del
  programa de suport al sector vitivinícola espanyol 2019-2023.
  - Extracte de la Resolució de 26 d'abril de 2021, del director de l'Agència Valenciana de Foment i Garantia Agrària, per la qual es modifica i s'amplia el termini de presentació de sol·licituds d'ajudes a la reestructuració i reconversió de vinya de la Comunitat Valenciana per a operacions que finalitzen en la campanya 2021/2022, a l'empara del programa de suport al sector vitivinícola espanyol 2019-2023.
  - null

  Llista de normativa

  Vegeu el Reglament (UE) núm. 1308/2013, del Parlament Europeu i del Consell, de 17 de desembre de 2013.

  Vegeu el Reglament delegat (UE) 2016/1149, DE LA COMISSIÓ, de 15 d'abril de 2016.

  Vegeu el Reglament d'execució (UE) 2016/1150, de la Comissió.

  Vegeu el Reial decret 1363/2018, de 2 de novembre.

  Vegeu el Reial decret 558/2020, de 9 de juny.

  Vegeu la RESOLUCIÓ de 7 d'abril de 2021.

  Vegeu l'extracte de la Resolució de 7 d'abril de 2021.

  Vegeu Resolució de 26 d'abril de 2021.

  Vegeu extracte de la Resolució de 26 d'abril de 2021.

  Inici

 • La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.

  La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.