Detall de Procediment

Ajuda per a la reestructuració i reconversió de vinya, de la Intervenció Sectorial Vitivinícola (ISV) 2024-2027 en la Comunitat Valenciana

Codi SIA: 210772
Codi GUC: 817
Organisme: Conselleria d'Agricultura, Ramaderia i Pesca
Termini de sol·licitud: TANCAT
(23-03-2023
24-04-2023)
  • Informació bàsica

  • Formularis

  • Sol·licitud

  • Tramitació

  • Al·legació/Aportació

  • Resolució

  • Justificació

Mostrar tot

Ocultar tot

Informació bàsica

Què és i per a què serveix?

Concedir suport als viticultors les vinyes dels quals es destinen a la producció de raïm per a vinificació, situats en la Comunitat Valenciana, per a una o diverses de les operacions següents: a) Replantació de vinyes amb o sense sistema de conducció. b) Reconversió de vinyes per canvis de varietat: sobreempeltat o empeltat sobre peu franc. c) Millora de les tècniques de gestió de vinyes. d) Replantació per arrancada obligatòria per motius sanitaris o fitosanitaris per ordre de l'autoritat competent. No poden acollir-se a aquest règim d'ajudes: a) La renovació normal de les vinyes que hagen arribat al final del seu cicle natural, entesa com la replantació d'una mateixa parcel·la de terra amb la mateixa varietat de raïm de vinificació i segons el mateix mètode de cultiu. b) Les superfícies que s'hagen beneficiat d'aquesta ajuda a la reestructuració i reconversió de vinyes en les últimes 10 campanyes, excepte per al canvi de vas a espatlera o a un altre sistema de conducció. El període es comptabilitza a partir de la data en la qual el beneficiari va sol·licitar el pagament definitiu de l'ajuda per a aquesta superfície. c) Els costos de les accions recollides en la part II de l'annex II del Reglament delegat (UE) 2022/126 de la Comissió. d) Les superfícies plantades amb una autorització de nova plantació concedida en virtut de l'article 63 i 64 del Reglament (UE) 1308/2013 durant els primers cinc anys des de la data de plantació. e) Les operacions de replantació que vagen a dur-se a terme amb una autorització de nova plantació concedida en virtut dels articles 63 i 64 del Reglament (UE) 1308/2013 del Parlament Europeu i del Consell, de 17 de desembre de 2013. f) Els costos d'arrancada en aquelles superfícies on s'utilitzen autoritzacions de plantació concedides en virtut dels articles 66 i 68 del Reglament (UE) 1308/2013 del Parlament Europeu i del Consell, de 17 de desembre de 2013, no generades per l'arrancada efectuada en l'aplicació de l'operació de reestructuració, i quan l'arrancada va ser realitzada amb anterioritat a la presentació de la sol·licitud d'ajuda corresponent. g) Les operacions realitzades en la superfície dels recintes que es troben afectats per una via pecuària classificada o partionada d'acord amb la Llei 3/2014, d'11 de juliol, de la Generalitat, de vies pecuàries de la Comunitat Valenciana. h) El canvi de sistema de conducció de vas a espatlera en parcel·les de vinya amb cultiu associat o en aquelles parcel·les en les quals la vinya tinga una edat inferior a quatre anys en el moment de la sol·licitud.

Requisits

Els interessats han de complir els següents requisits i obligacions: a) Els viticultors només poden estar inclosos com a beneficiaris en una única sol·licitud. b) Els beneficiaris han de complir amb les obligacions recollides en l'article 13 de la Llei 38/2003, General de Subvencions. c) En el cas que se sol·licite l'ajuda per a l'operació de reestructuració, les parcel·les a arrancar, els drets, i/o les autoritzacions aportades han d'estar inscrites en Registre Vitícola de la Comunitat Valenciana en la seua fitxa d'explotació, a data de finalització del termini de presentació de sol·licituds. d) Per a poder sol·licitar les ajudes per a les operacions de transformació de got a espatlera i *sobreinjerto, les persones interessades han de figurar en el Registre Vitícola de la Comunitat Valenciana com a explotadores de les parcel·les de vinya per a les quals se sol·licita l'ajuda o haver sol·licitat el canvi de titularitat, abans de l'inici del termini de presentació de sol·licituds. Així mateix, tota la informació que apareix en el Registre Vitícola de la Comunitat Valenciana (superfície, varietat, any d'operació, situació i drets, o qualsevol circumstància que puga ser susceptible d'actualització) ha d'estar actualitzada en el moment de la presentació de la sol·licitud d'ajuda. Requisits de les sol·licituds Les sol·licituds d'ajuda han de complir els següents requisits: 1. La superfície total reestructurada o reconvertida ha de ser almenys de 0,5 hectàrees. 2. La parcel·la de vinya, una vegada reestructurada, ha d'aconseguir, almenys, una superfície de 0,5 hectàrees. Pot ser inferior a 0,5 hectàrees si és confrontant amb una altra parcel·la de vinya del mateix titular o viticultor. En els casos en què l'operació es limite a accions de *sobreinjertado o de canvi de got a espatlera, la superfície mínima serà la inicial. 3. La superfície màxima objecte de resolució aprovatòria serà de 25 hectàrees per viticultor i any. 4. En les parcel·les de vinya amb cultiu associat es pot admetre la seua reestructuració sempre que la plantació es realitze només de vinya. En aquest cas, únicament poden utilitzar-se les autoritzacions de plantació de vinya generades per la superfície que ocupava la vinya, havent d'aportar-se la resta necessària per a aconseguir la superfície a plantar. 5. L'inici de les accions de desinfecció i/o *despedregado han de comunicar-se davant la corresponent Direcció Territorial amb una antelació de 15 dies pel viticultor o explotador, a través del model normalitzat. Si no es comunica, o es comunica en un termini que impossibilite el control, no poden ser certificades. 6. Per a les parcel·les que han realitzat l'acció de col·locació de protectors de plantes joves i en aquells casos que es considere imprescindible la seua retirada sense haver passat el període establit d'un any, pel fet que el protector impedeix el normal desenvolupament vegetatiu de la planta podent causar danys irreparables en la vinya, s'admetrà la retirada del protector, prèvia sol·licitud per part de l'interessat, a través del model normalitzat, reservant-se l'administració la possibilitat de realitzar un control previ a l'autorització de retirada.

Qui pot sol·licitar-ho?

Viticultors i futurs viticultors les vinyes dels quals es destinen a la producció de raïm per a vinificació i que complisquen amb els requisits d'admissibilitat establits en l'article 5 del Reial decret 905/2022 i en aquesta convocatòria, així com amb el que es disposa en l'article 11 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions, i el que s'estableix en la normativa vigent en matèria del sector vitivinícola per a totes les superfícies de vinya de la seua explotació.

Normativa del procediment

Termini

Sol·licitud d'ajuda Els sol·licitants que vulguen acollir-se a l'ajuda de reestructuració i reconversió de vinyes a l'empara d'aquesta convocatòria han de presentar les seues sol·licituds d'ajuda a partir de l'endemà de la publicació de l'extracte de la present convocatòria en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana, finalitzant el termini el 23 d'abril. (DOGV Núm. 9559 / 22.03.2023).

Documentació

SOL·LICITUD D'AJUDA a) Croquis amb la identificació de les superfícies de les parcel·les o subparcel·les del Registre Vitícola de la Comunitat Valenciana objecte de reestructuració i/o reconversió. I en el seu cas, de les parcel·les o subparcel·les que s'arrancaran. b) Declaració de contigüitat, en el seu cas. c) Qualsevol document d'acreditació de la propietat de les parcel·les, en cas de no autoritzar expressament l'administració l'obtenció de la informació directament de Cadastre: d) Documentació que acredite estar al corrent dels pagaments amb l'Agència Tributària estatal i autonòmica i amb la Tresoreria de la Seguretat Social, en cas de la no autorització expressa a l'administració per a l'obtenció de la informació directament d'aquests organismes. e) Autorització del propietari de les vinyes que seran reestructurats i/o reconvertits a favor de l'explotador per a fer els treballs i percebre les subvencions, si escau, d'acord amb el model normalitzat. f) Document que acredite la representació per a aquells casos en què siga necessari: Quan es tracte d'entitats amb personalitat jurídica ha d'aportar-se: - Estatuts o normes de constitució de la societat inscrites en el registre corresponent - Certificat de l'òrgan competent en el que s'acorde sol·licitar l'ajuda - Poders i/o acord de representació En cas de comunitats de béns o agrupacions de persones físiques o jurídiques que manquen de personalitat jurídica, han de fer-se constar els compromisos d'execució assumits per cada membre de l'agrupació, i aportar els poders del representant o apoderat únic de l'agrupació. g) Document de domiciliació bancària, en el seu cas. h) Autorització per a signar la sol·licitud d'ajuda en cas de no ser l'interessat. L'aportació de la documentació requerida juntament amb la sol·licitud d'ajuda es realitzarà a través de la ja citada aplicació informàtica.

Presentació

Telemàtica
Totes les sol·licituds d'ajuda i de pagament es tramiten telemàticament mitjançant l'aplicació informàtica, dissenyada a aquest efecte per la Conselleria d'Agricultura, Desenvolupament Rural, Emergència Climàtica i Transició Ecològica a través de la següent URL: https://picassa.gva.es/picassa/anuncios Per a accedir de manera telemàtica al procediment, la persona sol·licitant haurà de disposar de signatura electrònica avançada, bé amb el certificat qualificat de representant d'entitat (si és persona jurídica) o bé amb el certificat reconegut per a ciutadans (si és persona física), tots dos emesos per l'Agència de Tecnologia i Certificació Electrònica (ACCV). Així mateix, es podrà utilitzar qualsevol altre sistema de signatura electrònica admés per la seu electrònica de la Generalitat (sede.gva.es/es/sede_certificados). Quan es vulga tramitar un procediment en representació d'altres persones físiques o jurídiques, es podrà atorgar aquesta representació a través del Registre de Representants de la ACCV (https://www.accv.es/servicios/registro-de-representantes/). L'accés a aquest registre per part dels representats pot realitzar-se utilitzant un certificat qualificat de ciutadà (si és persona física) o de representant d'entitat (si és persona jurídica). Els documents que s'annexen al tràmit telemàtic, quan siga procedent, hauran d'anar signats electrònicament pels qui siguen competents per a això. Els tràmits que es realitzen a través de la seu electrònica de la Generalitat però que no arriben a registrar-se, es poden recuperar en un moment posterior per a acabar la presentació telemàtica accedint a l'àrea personal de la Generalitat des de l'apartat “com va el meu”-> “sol·licituds en creació” (https://www.tramita.gva.es/cdc/login.html?idioma=es).

On consultar dubtes sobre el tràmit

Procés de tramitació

Per a l'emplenament i presentació de les sol·licituds d'ajuda i de pagament, així com sol·licituds i comunicacions de modificació de l'ajuda concedides, s'utilitzarà exclusivament l'aplicació informàtica, dissenyada a aquest efecte per la Conselleria d'Agricultura, Desenvolupament Rural, Emergència Climàtica i Transició Ecològica a través de la següent URL: https://picassa.gva.es/picassa/anuncios d'acord amb el que s'estableix en l'article l'article 7.3 del Reial decret 905/2022. Les persones sol·licitants podran accedir a l'aplicació identificant-se mitjançant qualsevol sistema de signatura electrònica admés per la seu electrònica de la Generalitat. Les sol·licituds han de ser signades electrònicament pel propi sol·licitant o el seu representant legal. En el cas que es presenten de manera col·lectiva, s'ha de realitzar a través d'un interlocutor autoritzat. La persona, física o jurídica que desitge exercir com a interlocutor per a la presentació col·lectiva de sol·licituds i el seu emplenament a través de l'aplicació informàtica dissenyada a aquest efecte, així com per al lliurament i recepció de la documentació relacionada amb aquestes sol·licituds ha de sol·licitar la corresponent autorització. Una vegada autoritzats, els interlocutors poden accedir a l'aplicació per a presentar la sol·licitud d'ajuda. Per a la presentació de les sol·licituds de manera col·lectiva es requereix un mínim de 5 sol·licitants individuals. Una vegada acceptades les sol·licituds per a la seua tramitació, i en aplicació dels articles 5 i 8 del Reial decret 905/2022, l'òrgan gestor de la Conselleria d'Agricultura, Desenvolupament Rural, Emergència Climàtica i Transició Ecològica examinarà les sol·licituds quant a la seua conformitat amb la normativa aplicable i requerirà al sol·licitant, en el seu cas, la presentació de la documentació o informació a esmenar, o de l'addicional pertinent. Una vegada remeses al Ministeri d'Agricultura, Pesca i Alimentació les necessitats de finançament, s'acordarà en la Conferència Sectorial d'Agricultura i Desenvolupament Rural l'assignació de fons per a la Comunitat Valenciana. Per part de la Direcció General d'Agricultura, Ramaderia i Pesca s'emetrà resolució de concessió de l'ajuda, d'acord amb el que s'estableix en l'article 11 del Reial decret 905/2022.
Termini alegació:
des de: 23-03-2023

Què és i per a què serveix?

Per a la resta dels tràmits del procediment, diferents de les sol·licituds d'ajuda, sol·licituds de pagament i Sol·licituds o Comunicacions de modificació: Les persones obligades a relacionar-se amb la Generalitat a través de mitjans electrònics, en els termes de l'article 14 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú, així com les persones sol·licitants que, no estant obligats a això, opten per aquesta via, realitzaran els tràmits telemàticament a través de la seu electrònica de la Generalitat en l'adreça d'Internet sede.gva.es/es/proc817

Presentació

Telemàtica
Totes les sol·licituds d'ajuda i de pagament es tramiten telemàticament mitjançant l'aplicació informàtica, dissenyada a aquest efecte per la Conselleria d'Agricultura, Desenvolupament Rural, Emergència Climàtica i Transició Ecològica a través de la següent URL: https://picassa.gva.es/picassa/anuncios Els documents que s'annexen al tràmit telemàtic, quan siga procedent, hauran d'anar signats electrònicament pels qui siguen competents per a això. Els tràmits que es realitzen a través de la seu electrònica de la Generalitat però que no arriben a registrar-se, es poden recuperar en un moment posterior per a acabar la presentació telemàtica accedint a l'àrea personal de la Generalitat des de l'apartat “com va el meu”-> “sol·licituds en creació” (https://www.tramita.gva.es/cdc/login.html?idioma=es).

On consultar dubtes sobre el tràmit

Observacions

Contra la resolució, és procedent un recurs de reposició davant del mateix òrgan que la va dictar, en el termini d'un mes a comptar de l'endemà del dia en què tinga lloc la notificació, si l'acte fora exprés; si l'acte no fora exprés, es podrà interposar un recurs de reposició en qualsevol moment a partir de l'endemà del dia en què, d'acord amb la normativa específica, es produïsca l'acte presumpte, tot això de conformitat amb el que estableixen els articles 123 i 124 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

Quantia i cobrament

El càlcul de l'import de l'ajuda es realitzarà conforme al que s'estableix en l'article 13 del Reial decret 905/2022. Es podran concedir ajudes per a: a) Compensar als viticultors per la pèrdua d'ingressos deguda a l'execució de l'operació. Aquesta compensació es concedirà d'acord amb el que s'estableix en l'article 13.2.b del Reial decret 905/2022 i l'annex VI del mateix Reial decret. b) Contribuir als costos incorreguts per les operacions de la reestructuració i reconversió de vinyes, que únicament podrà efectuar-se per a les accions recollides en l'annex I del Reial decret 905/2022 i segons el que s'estableix en l'annex IV del mateix Reial decret, excepte l'anivellament del terreny i el *abancalamiento, que no són subvencionables en la Comunitat Valenciana. Serà el resultat d'aplicar als costos de les operacions els següents percentatges d'ajuda: • El 50 % per a les operacions de replantació després de l'arrancada obligatòria per motius sanitaris o fitosanitaris. S'aplica en totes les operacions realitzades per aquest motiu. • El 50 % per a aquelles operacions, excepte les quals es realitzen per arrancada obligatòria per motius sanitaris o fitosanitaris, els beneficiaris dels quals complisquen algun dels següents criteris: 1r Estiguen inscrits en el registre d'operadors de producció ecològica per al cultiu de la vinya. 2n Estiguen inscrits en el registre d'operadors de producció integrada en el cultiu de la vinya. 3r Formen part d'una *ATRIA. 4t L'any de presentació de la sol·licitud no complisquen més de 40 anys. 5é L'any natural immediatament anterior a la sol·licitud d'ajuda hagen contractat una assegurança agrària en la seua explotació per al cultiu de la vinya. • El 45 % per a la resta de les operacions no esmentades en els apartats anteriors. En la Comunitat Valenciana el pagament de l'ajuda per als costos incorreguts es realitzarà sobre la base dels justificants presentats per les persones beneficiàries. S'han establit els valors dels imports màxims per a cadascuna de les accions subvencionables, que s'inclouen en l'annex II de la resolució de la corresponent convocatòria. L'import de l'ajuda per les accions subvencionables executades pels beneficiaris es calcularà a partir de l'import menor obtingut entre l'import corresponent als justificants de pagament, exclòs l'IVA, presentats pels beneficiaris i l'import màxim subvencionable. Així mateix, es podran pagar les contribucions en espècie en forma de provisió de treball que no haja sigut objecte de cap pagament en efectiu justificat amb factures i justificants de pagament, segons el que s'estableix en l'article 75 del Reial decret 905/2022. En la Comunitat Valenciana les actuacions que es podran realitzar pel propi viticultor mitjançant mitjans propis són: arrancada, preparació del sòl, *despedregado, plantació, col·locació del protector de plantes joves, poda de la vinya, col·locació de l'espatlera, i realització del *sobreinjerto. En cas d'utilitzar material de segona mà únicament serà subvencionable la col·locació del material, d'acord amb l'indicat en l'article 16.4 del Reial decret 905/2022. El pagament de l'ajuda als beneficiaris es realitzarà d'acord amb els requisits establits en l'article 78 del Reial decret 905/2022. L'import de les ajudes es determina d'acord amb el que s'estableix en l'article 13 d'aquest Reial decret 905/2022, una vegada que es comprove que l'operació s'ha executat totalment i s'ajusta a la sol·licitud aprovada o modificada d'acord amb l'article 15 del mateix reial decret.

Termini màxim

El termini màxim per a la resolució i notificació del procediment serà de sis mesos comptats a partir de l'endemà de la Conferència Sectorial d'assignació de fons. Transcorregut el termini de sis mesos sense haver-se notificat als interessats resolució cap, aquests podran entendre desestimada la seua sol·licitud d'acord amb el que es disposa en l'article 25.5 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre.

Efecte silenci

Desestimatori

Recurs que procedeix contra la resolució

Potestatiu de reposició

Esgota via administrativa

Termini justificació:
fins a: 31-05-2024

Termini

Sol·licitud de pagament D'acord amb el que s'estableix en l'article 16.1 del Reial decret 905/2022, una vegada finalitzades les operacions, el beneficiari ha de presentar, individualment o per mitjà d'interlocutor autoritzat, una sol·licitud per al pagament de l'ajuda segons el termini establit en la resolució de la convocatòria (DOGV núm. 9251 de 7/1/2022).

Documentació

SOL·LICITUD DE PAGAMENT D'acord amb el que s'estableix en l'article 78 del Reial decret 905/2022, el beneficiari ha d'aportar, almenys, còpia de les factures i justificants dels pagaments que haja realitzat, no poden considerar-se subvencionables les despeses pagades en efectiu. Ha d'aportar-se una factura per cada acció, o bé detallar-se en la factura l'import corresponent a cada acció. Les factures han d'indicar el municipi, polígon, parcel·la, subparcel·la i recinte a les quals van destinats els materials o les accions realitzades. - En les factures de materials s'ha de detallar el material utilitzat així com les unitats emprades. - En les factures de plantes s'ha d'indicar el tipus de material vegetal adquirit, és a dir, nom i passaport fitosanitari del viver de procedència i el nombre de plantes i varietat utilitzada Totes les factures han de ser emeses a nom del beneficiari que sol·licita el pagament de l'ajuda. Juntament amb les factures s'ha d'aportar un justificant del pagament mitjançant transferència bancària on s'indique la referència de la factura, nom del titular de l'expedient i identificació de la despesa. Quan les accions siguen realitzades mitjançant provisió de treball (mitjans propis) que no puguen ser justificats mitjançant factures, el beneficiari ha d'aportar un comunicat d'hores en el qual s'identifique al viticultor, els treballadors emprats i es justifique el temps invertit en la realització de cada acció, així com una declaració que indique si la maquinària utilitzada pertany al beneficiari o era prestada. En qualsevol cas, han de presentar-se les corresponents factures dels materials emprats.

Presentació

Telemàtica
Totes les sol·licituds d'ajuda i de pagament es tramiten telemàticament mitjançant l'aplicació informàtica, dissenyada a aquest efecte per la Conselleria d'Agricultura, Desenvolupament Rural, Emergència Climàtica i Transició Ecològica a través de la següent URL: https://picassa.gva.es/picassa/anuncios Els documents que s'annexen al tràmit telemàtic, quan siga procedent, hauran d'anar signats electrònicament pels qui siguen competents per a això. Els tràmits que es realitzen a través de la seu electrònica de la Generalitat però que no arriben a registrar-se, es poden recuperar en un moment posterior per a acabar la presentació telemàtica accedint a l'àrea personal de la Generalitat des de l'apartat “com va el meu”-> “sol·licituds en creació” (https://www.tramita.gva.es/cdc/login.html?idioma=es).

On consultar dubtes sobre el tràmit