• Estàs en:
 • Inici /
 • Detall de Procediments

Detall de Procediments

 • Què es pot sol·licitar?

  Nom del tràmit

  MIN - Visat d'autoritzacions de transport públic de viatgers amb autobús.

  Objecte del tràmit

  Mitjançant el visat, l'Administració constatarà el manteniment de les condicions exigides de conformitat amb el que disposa l'article 43 de la LOTT i la resta de normativa aplicable.

  Les autoritzacions que no hagen sigut visades dins del termini establit perdran automàticament la validesa que tinguen, sense necessitat d'una declaració expressa de l'Administració en aquest sentit. Les empreses tindran la possibilitat de sol·licitar en el termini d'un any la rehabilitació.

  Inici
 • Qui pot sol·licitar-ho?

  Interessats/Sol·licitants

  El visat s'inicia d'ofici per l'Administració, la qual enviarà una comunicació als titulars de les autoritzacions perquè puguen prestar la seua conformitat a la realització del visat.

  Requeriments

  - Ser titular d'una autorització de transports públic de viatgers.

  COMPETÈNCIA PROFESSIONAL/GESTOR DEL TRANSPORT
  El gestor del transport és la persona que té la competència professional per al transport de mercaderies, realitza les funcions enumerades en l'article 112 del ROTT i compleix el requisit d'honorabilitat.

  a) Quan el titular de l'autorització siga una persona física, aquesta pot ser el gestor de transport si està d'alta en el règim de seguretat social corresponent. En cas contrari, una altra persona física pot ser el gestor del transport sempre que es trobe d'alta pel titular de l'autorització en el règim general de la Seguretat Social a temps complet i en un grup de cotització no inferior al que corresponga als caps administratius o de taller. En cas de parentiu, s'admet que el gestor puga estar d'alta en el règim de treballadors autònoms.

  b) Quan el titular de l'autorització siga una persona jurídica, el gestor de transport ha de tindre una participació en el capital social igual o superior al 15 % i estar d'alta en el règim de la Seguretat Social que corresponga. En qualsevol altre cas, el gestor del transport ha d'estar donat d'alta pel titular de l'autorització a temps complet en un grup de cotització no inferior al que corresponga a cap administratiu o de taller.

  c) Una mateixa persona pot ser el gestor de transport de diverses persones jurídiques quan el capital d'aquestes pertanga en més d'un 50 % a un mateix titular. En aquest cas, el gestor és suficient que tinga el 15 % del capital social d'una de tals persones jurídiques, però les funcions del gestor les ha de realitzar en totes.

  HONORABILITAT

  El gestor del transport i l'empresa titular incompleixen l'honorabilitat si són condemnats per la comissió de delictes o faltes penals, o sancionats per la comissió d'infraccions que donen lloc a la pèrdua d'aquest requisit d'acord amb el que disposa la LOTT i la reglamentació de la Unió Europea.

  CAPACITAT FINANCERA
  Quan el titular siga una persona jurídica, haurà de disposar d'un capital i reserves per import mínim de 9.000 euros quan utilitze un sol vehicle, i de 5.000 euros més per cada vehicle addicional.
  Quan el titular siga una persona jurídica, haurà de disposar d'un capital i reserves per import mínim de 9.000 euros quan utilitze un sol vehicle, i de 5.000 euros més per cada vehicle addicional.
  Quan no complisca aquest requisit, la persona física titular ha d'aportar alguna d'aquestes condicions:

  - una garantia prestada per una entitat financera o d'assegurances, que es convertirà en garant solidari enfront dels creditors fins a la quantia que corresponga segons el nombre de vehicles utilitzats
  - Que una entitat financera acredite que l'empresa té accés al crèdit fins a la quantia que corresponga segons el nombre de vehicles utilitzats.

  COMPLIMENT D'OBLIGACIONS DE CARÀCTER FISCAL
  - Estar donat d'alta en el cens de tributaris obligats en l'activitat que corresponga.
  - No tindre deutes amb l'Estat o la comunitat autònoma. Es considera que se n'està al corrent si el sol·licitant acredita que els deutes han sigut ajornats, fraccionats o suspesos per l'òrgan competent.

  COMPLIMENT D'OBLIGACIONS DE CARÀCTER LABORAL I SOCIAL
  - Estar inscrit en el règim que corresponga de la Seguretat Social.
  - Estar al corrent del pagament de les quotes o d'altres deutes amb la Seguretat Social. Es considera que se n'està al corrent si el sol·licitant acredita que els deutes han sigut ajornats, fraccionats o suspesos per l'òrgan competent.

  CARACTERÍSTIQUES DELS VEHICLES
  - Han de tindre capacitat de tracció pròpia i estar matriculats a Espanya.
  - El seu titular ha de tindre'ls en propietat, arrendament financer o arrendament ordinari.

  PAGAMENT DE SANCIONS
  Tindre pagades les sancions imposades per resolució ferma.

  Inici
 • Taxes

  TAXES - 2019:

  - A04 EMPRESA: 27,40 euros.
  - A06 CÒPIA (per vehicle): 23,01 euros.


  PAGAMENT DE LA TAXA DE FORMA TELEMÀTICA:

  Mitjançant el pagament telemàtic genèric:

  Les persones que disposen de DNI electrònic o les persones físiques o jurídiques amb certificat electrònic emés per l'Agència de Tecnologia i Certificació Electrònica, i hagen generat prèviament la taxa per Internet a través del Sistema Sar@ o amb l'imprés omplit obtingut de les direccions territorials, podran realitzar el pagament telemàticament.

  Vegeu el manual en "Informació complementària": Manual de pagament telemàtic genèric.
  Vegeu l'enllaç en "Informació complementària": 'Pagament telemàtic genèric'.

  PAGAMENT DE LA TAXA DE MANERA PRESENCIAL:

  A través d'oficines i caixers de les entitats financeres col·laboradores.

  Els mitjans a través dels quals es poden efectuar els ingressos a favor de la Generalitat són diversos, però no totes les entitats financeres col·laboradores en la recaptació de tributs els tenen tots habilitats.

  El model de taxa el podeu descarregar des de l'adreça d'Internet que s'indica a continuació:

  Enllaç relacionat amb el pagament de les taxes

  http://www.citma.gva.es/va/web/transportes/inf-admin/tasas-trans/modelos-046-sara/solicitud-autoriz

  Inici
 • Quan s'ha de sol·licitar?

  Termini de presentació

  En el mes corresponent segons el calendari establit en la Resolució de 3 de desembre de 2018, de la Direcció General de Transport Terrestre.

  Inici
 • Què s'ha de presentar?

  COMPETÈNCIA PROFESSIONAL
  La participació del gestor del transport en el capital social de l'empresa s'ha d'acreditar documentalment.
  Si el gestor capacita diverses persones jurídiques, haurà d'acreditar documentalment que el capital social pertany en més del 50 % a un mateix titular.

  CAPACITAT FINANCERA
  Si el titular és una persona jurídica, haurà d'aportar la documentació que acredite la capacitat financera (capital més reserves) en el cas que no resulte acreditat amb les dades que consten en el registre mercantil.
  Si el titular és una persona física i haja d'acreditar la seua capacitat financera, haurà d'acreditar documentalment que disposa d'algun d'aquests documents:
  - una garantia prestada per una entitat financera o d'assegurances, que es convertirà en garant solidari enfront dels creditors fins a la quantia que corresponga segons el nombre de vehicles utilitzats
  - acreditació per una entitat financera que l'empresa té accés al crèdit fins a la quantia que corresponga segons el número de vehicle utilitzats.

  VEHICLES
  Contracte d'arrendament amb una empresa arrendadora, en cas d'arrendament ordinari.

  ACTIVITAT
  Certificació de la situació censal expedida per l'AEAT o l'òrgan de la comunitat autònoma que complisca idèntiques funcions, o còpia de la corresponent declaració censal de començament o modificació d'activitat o qualsevol altre document que justifique l'activitat per la qual tributa.

  TAXES
  Aportar el pagament de les taxes A04 i A06.

  PAGAMENT DE SANCIONS PECUNIÀRIES
  El pagament de sancions pecuniàries imposades per resolució definitiva, per infraccions de la legislació de transports, serà un requisit necessari perquè siga procedent el visat de l'autorització.

  Impresos associats

  PRESTACIÓ DE CONSENTIMENT (PERSONES FÍSIQUES)

  Inici
 • Com sol·licitar-ho?

  Passos

  - L'òrgan competent envia una comunicació al titular de l'autorització per a informar que ha de prestar la seua conformitat amb la realització del visat.
  - Presentar la conformitat per a la realització del visat i la documentació requerida.
  Posteriorment, si l'òrgan competent observa que s'incompleix alguna de les condicions exigides per al manteniment de l'autorització, requerirà l'interessat perquè, en un termini de 10 dies, n'acredite el compliment.
  La resolució positiva de l'expedient suposa la inscripció d'aquest en el Registre d'Empreses i Activitats del Transport. No s'expedeix la targeta de transports.
  Transcorregut el termini de validesa de l'autorització sense haver atorgat el visat, aquesta perdrà la seua validesa sense necessitat d'una declaració expressa de l'Administració, si bé s'haurà de notificar al titular.

  Recursos que procedixen contra la resolució

  Recurs: alçada.

  Termini: un mes.

  Òrgan davant del qual s'interposa i resol: director general d'Obres Públiques, Transport i Mobilitat.


  Presentació del recurs: s'ha de presentar al corresponent servei territorial de transport.

  Inici
 • Com es tramita telemàticament?

  A través del enllaç corresponent:

  https://sede.fomento.gob.es/dgtc/

  Tramitació

  Si teniu qualsevol dubte o voleu comunicar alguna incidència, podeu enviar un correu al suport tècnic:

  viajeros_stv@gva.es, per a València
  autorizaciones_sta@gva.es, per a Alacant
  autorizaciones_stc@gva.es, per a Castelló

  Inici
 • Informació complementària

  Sancions

  Les previstes en la Llei 16/1987, del cap de l'Estat, de 30 de juliol, sobre ordenació del transport terrestre (BOE núm. 182, de 31/07/1987).

  Enllaços

  Pagament telemàtic genèric

  Inici
 • Fonts jurídiques i/o documentals

  Normativa

  - Llei 16/1987, de 30 de juliol, del cap de l'Estat, d'ordenació dels transports terrestres (BOE núm. 182, de 31.07.1987).


  - Reial decret 1211/1990, de 28 de setembre, del Ministeri de Transports Turisme i Comunicacions, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei d'ordenació dels transports terrestres (BOE núm. 241, de 08/10/1990), actualitzat pel Reial decret 70/2019, de 15 de febrer (BOE núm. 44, de 15/02/2019).
  - Resolució de 3 de desembre de 2018, de la Direcció General de Transport Terrestre, per la qual s'estableix el calendari de visats de les autoritzacions de transport i d'activitats auxiliars i complementàries del transport (BOE núm. 301, de 14/12/2018).

  Llista de normativa

  Vegeu la Llei 16/1987, de 30 de juliol.

  Vegeu el Reial decret 1211/1990, de 28 de setembre.

  Vegeu la Resolució de 14 de desembre de 2018.

  Inici

 • La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.

  La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.