• Estàs en:
 • Inici /
 • Detall de Procediments

Detall de Procediments

 • Què es pot sol·licitar?

  Nom del tràmit

  MIN - Visat / rehabilitació de l'autorització de transport públic interurbà en automòbils de turisme (taxi)

  Objecte del tràmit

  Visat/rehabilitació d'autoritzacions de transport públic interurbà en automòbils de turisme VT (taxi) a la Comunitat Valenciana.

  Inici
 • Qui pot sol·licitar-ho?

  Requeriments

  - Ser titular d'autorització de transport públic interurbà en automòbils de turisme.

  - Tindre la nacionalitat espanyola o bé la d'un estat membre de la Unió Europea o d'un altre estat al qual, en virtut del que es disposa en els acords, tractats o convenis internacionals subscrits per Espanya, no siga exigible el requisit de nacionalitat, o disposar de les autoritzacions o els permisos de treball que, d'acord amb el que es disposa en la legislació sobre drets i llibertats dels estrangers a Espanya, resulten suficients per a emparar la realització de l'activitat.

  - Capacitació per a l'exercici de l'activitat, que s'entén com la certificació dels coneixements necessaris per a l'exercici de l'activitat, atorgada per l'òrgan administratiu competent.

  S'entendrà que tenen el requisit d'honorabilitat les que no tinguen antecedents penals per delictes relacionats contra la seguretat viària, la integritat de les persones, la violència de gènere o els delictes d'odi, sempre que les penes imposades siguen superiors a dos anys.

  - Complir les obligacions de caràcter fiscal establides en la legislació vigent.

  - Complir les obligacions laborals i socials establides en la legislació corresponent.

  - Tindre coberta de forma il·limitada la responsabilitat civil pels danys que es causen en ocasió del transport.

  - Disposar d'adreça i signatura electrònica.

  Inici
 • Taxes

  TAXES - 2019

  A 04: 27,40 euros

  PAGAMENT DE LA TAXA DE FORMA TELEMÀTICA:

  A través del pagament telemàtic genèric:

  Les persones que disposen de DNI electrònic o les persones físiques o jurídiques amb certificat electrònic emés per l'Agència de Tecnologia i Certificació Electrònica, i hagen generat prèviament la taxa per Internet a través del Sistema Sar@ o amb l'imprés omplit obtingut de les direccions territorials, podran realitzar el pagament telemàticament.

  Vegeu el manual en "Informació complementària": Manual pagament telemàtic genèric.
  Vegeu l'enllaç en "Informació complementària": Pagament telemàtic genèric.

  DE FORMA PRESENCIAL:

  A través d'oficines i caixers de les entitats financeres col·laboradores:

  Els mitjans pels quals es poden efectuar els ingressos a favor de la Generalitat són diversos, però no totes les entitats financeres col·laboradores en la recaptació de tributs els tenen tots habilitats.

  El model de taxa el podeu descarregar des de l'adreça d'Internet que s'indica a continuació:

  Enllaç relacionat amb el pagament de les taxes

  http://www.citma.gva.es/va/web/transportes/inf-admin/tasas-trans/modelos-046-sara/solicitud-autoriz

  Inici
 • Quan s'ha de sol·licitar?

  Termini de presentació

  1. La sol·licitud de visat s'ha de presentar davant de l'òrgan competent per a l'atorgament de les autoritzacions segons el lloc en què aquestes es troben residenciades, tal com assenyala l'autorització de transport documentada en les targetes de la classe VT.

  2. Les persones titulars de l'autorització realitzaran el visat durant l'any 2021 d'acord amb el següent calendari:
  a) La persona titular d'una autorització el número d'identificació fiscal de la qual acabe en 1, entre el primer i l'últim dia hàbil del mes de gener, els dos inclusivament.
  b) La persona titular d'una autorització el número d'identificació fiscal de la qual acabe en 2, entre el primer i l'últim dia hàbil del mes de febrer, els dos inclusivament.
  c) La persona titular d'una autorització el número d'identificació fiscal de la qual acabe en 3, entre el primer i l'últim dia hàbil del mes de març, els dos inclusivament.
  d) La persona titular d'una autorització el número d'identificació fiscal de la qual acabe en 4, entre el primer i l'últim dia hàbil del mes d'abril, els dos inclusivament.
  e) La persona titular d'una autorització el número d'identificació fiscal de la qual acabe en 5, entre el primer i l'últim dia hàbil del mes de maig, els dos inclusivament.
  f) La persona titular d'una autorització el número d'identificació fiscal de la qual acabe en 6, entre el primer i l'últim dia hàbil del mes de juny, els dos inclusivament.
  g) La persona titular d'una autorització el número d'identificació fiscal de la qual acabe en 7, entre el primer i l'últim dia hàbil del mes de juliol, els dos inclusivament.
  h) La persona titular d'una autorització el número d'identificació fiscal de la qual acabe en 8, entre el primer i l'últim dia hàbil del mes de setembre, els dos inclusivament.
  i) La persona titular d'una autorització el número d'identificació fiscal de la qual acabe en 9, entre el primer i l'últim dia hàbil del mes d'octubre, els dos inclusivament.
  j) La persona titular d'una autorització el número d'identificació fiscal de la qual acabe en 0, entre el primer i l'últim dia hàbil del mes de novembre, els dos inclusivament.

  Inici
 • Què s'ha de presentar?

  ADVERTIMENTS DE CARÀCTER GENERAL:

  1. Juntament amb l'ompliment electrònic del formulari de sol·licitud, s'han d'annexar les còpies digitalitzades dels documents requerits. D'acord amb el que disposa l'article 28.7 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, les persones interessades es responsabilitzaran de la veracitat dels documents que presenten.

  a) Justificant de trobar-se en situació d'alta en l'Impost d'Activitats Econòmiques, certificació de declaració censal o resum anual de l'IVA.

  b) Butlletí metrològic del taxímetre i la seua verificació en vigor.

  c) Justificant de tindre coberta de forma il·limitada la seua responsabilitat civil pels danys que es causen en ocasió del transport, per a la qual cosa s'ha de presentar el rebut acreditatiu del fet que es troba al corrent en el pagament d'aquesta assegurança.

  d) El personal que preste el servei de taxi haurà d'acreditar que no té antecedents penals, o prestar el seu consentiment per a la consulta telemàtica en el registre que corresponga.

  j) Justificant acreditatiu del pagament de la taxa corresponent.

  2. Conforme a l'article 51.3 de l'LOTT, el Servei Territorial de Transport consultarà, a través de l'aplicació que permet la tramitació i el manteniment de les autoritzacions de transport per carretera, la informació de registres d'altres organismes (Direcció General de Trànsit, Tresoreria General de la Seguretat Social, Registre Mercantil i altres registres públics), que resulte estrictament necessària per a acreditar el compliment dels requisits exigits per a l'atorgament, el visat o la modificació dels títols que habiliten per a l'exercici de les activitats i professions regulades en la llei esmentada o en les normes dictades per a la seua execució i desplegament.

  Així mateix, la Direcció General consultarà, per mitjans electrònics, les dades relatives a la identificació fiscal de la persona sol·licitant i la certificació acreditativa de la inexistència de deutes tributaris, excepte que es desautoritze, expressament, la consulta.


  3. Per al supòsit en què la verificació realitzada directament per l'administració siga negativa, es requerirà l'interessat, en els termes previstos en l'article 68 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, de procediment administratiu comú de les administracions públiques, a fi de que acredite, mitjançant un certificat de l'òrgan competent, el compliment de les obligacions o les dades d'identitat que corresponga.

  4. Així mateix, es formularà una consulta al registre corresponent per a comprovar que no hi ha sancions pecuniàries impagades, d'acord amb el que s'estableix en la llei 13/2017, del taxi de la Comunitat Valenciana.

  5. Fetes les comprovacions referides, es procedirà a expedir la nova targeta en què es documente l'autorització visada.

  6. Les autoritzacions caducades per falta de visat es podran rehabilitar d'acord amb el que s'estableix en l'article 10 de la Llei 13/2017, del taxi de la Comunitat Valenciana.

  Impresos associats

  SOL·LICITUD DE VISAT D'AUTORITZACIONS DE TRANSPORT I D'ACTIVITATS AUXILIARS I COMPLEMENTÀRIES

  AUTORITZACIÓ DE CONSULTA DELCERTIFICAT DE PENALS

  DECLARACIÓ

  Inici
 • Com sol·licitar-ho?

  Recursos que procedixen contra la resolució

  Recurs: alçada.

  Termini: un mes.

  Òrgan davant del qual s'interposa i resol: Secretaria Autonòmica d'Habitatge, Obres Públiques i Vertebració del Territori.

  Presentació del recurs: cal presentar-lo en el corresponent servei territorial de transport.

  Inici
 • Com es tramita telemàticament?

  A través del enllaç corresponent:

  Tramitació

  Fent clic en la icona superior "Tramitar amb certificat" d'aquesta mateixa pàgina accedireu a la seu electrònica del Ministeri de Foment.

  Si teniu algun dubte o voleu comunicar alguna incidència, podeu enviar un correu al suport tècnic:

  viajeros_stv@gva.es es si és de València
  autorizaciones_sta@gva.es si és d'Alacant
  autorizaciones_stc@gva.es si és de Castelló

  Inici
 • Informació complementària

  Les autoritzacions caducades per falta de visat podran ser rehabilitades durant l'any immediatament següent a la finalització del termini de visat.

  Sancions

  Els que determina la Llei 13/2017, del taxi de la Comunitat Valenciana.

  Enllaços

  Pagament telemàtic genèric

  Inici
 • Fonts jurídiques i/o documentals

  Normativa

  - Llei 16/1987, de 30 de juliol, del cap de l'Estat, d'ordenació dels transports terrestres (BOE núm. 182, de 31/07/1987).
  - Reial decret 763/1979, de 16 de març, pel qual s'aprova el Reglament nacional dels serveis urbans i inteurbans de transports en automòbils lleugers (BOE 89, de 13/04/1979).
  - Reial decret 1211/1990, de 28 de setembre, del Ministeri de Transports Turisme i Comunicacions, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei d'ordenació dels transports terrestres (BOE núm. 241, de 08/10/1990).
  - Resolució de 19 de setembre de 1995, de la Direcció General de Transports Terrestres, sobre la realització del visat de les autoritzacions de transport i d'activitats auxiliars i complementàries del transport (BOE núm. 235, de 02/10/95).
  - Ordre de 22 de desembre de 1995, de la Conselleria d'Obres Públiques, Urbanisme i Transports, sobre la realització del visat d'autoritzacions de transport i d'activitats auxiliars i complementàries del transport (DOGV núm. 2.660, de 04/01/1996).
  - Llei 13/2017, de 8 de novembre, de la Generalitat, del taxi de la Comunitat Valenciana (DOCV núm. 8167, de 10/11/2017)
  - Resolució de 21 de novembre de 2018, de la Direcció General d'Obres Públiques, Transport i Mobilitat, per la qual es prorroga la validesa de les autoritzacions de taxi (VT) visades l'any 2017 fins al 2021 (DOGV núm. 8444, de 14/12/2018).

  Llista de normativa

  Vegeu el Reial Decret 763/1979, de 16 de març.

  Vegeu el Reial Decret 1211/1990, de 28 de setembre.

  Vegeu Llei 13/2017, de 8 de novembre.

  Vegeu resolució de 21 de novembre de 2018

  Inici

 • La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.

  La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.