Detall de Procediment

MIN - Visat / Rehabilitació de l'autorització de transport públic interurbà en automòbils de turisme (taxi)

Codi SIA: 210774
Codi GUC: 821
Organisme: Conselleria de Medi Ambient, Aigua, Infraestructures i Territori
Termini de sol·licitud: OBERT
  • Informació bàsica

  • Sol·licitud

  • Tramitació

  • Resolució

Mostrar tot

Ocultar tot

Informació bàsica

Què és i per a què serveix?

Què és i per a què serveix?

Visat/rehabilitació d'autoritzacions de transport públic interurbà en automòbils de turisme VT (taxi) a la Comunitat Valenciana.

Observacions

Observacions

Les autoritzacions caducades per falta de visat podran ser rehabilitades durant l'any immediatament següent a la finalització del termini de visat. Si han transcorregut els terminis anteriors de visat o rehabilitació, excepcionalment podrà reactivar-se l'autorització dins dels 4 anys següents, si s'acrediten causes justificades de caràcter personal del titular que hagen impedit realitzar el visat o la rehabilitació. Per a autoritzar-ho, ha de complir tots els requisits exigits per a les noves autoritzacions.

Requisits

Requisits

- Ser titular d'autorització de transport públic interurbà en automòbils de turisme. - Tindre la nacionalitat espanyola o bé la d'un estat membre de la Unió Europea o d'un altre estat amb el qual, en virtut del que es disposa en els acords, tractats o convenis internacionals subscrits per Espanya, no siga exigible el requisit de nacionalitat, o comptar amb les autoritzacions o permisos de treball que, conformement al que es disposa en la legislació sobre drets i llibertats dels estrangers a Espanya, resulten suficients per a emparar la realització de l'activitat. - Capacitació per a l'exercici de l'activitat, entenent-se la mateixa com la certificació dels coneixements necessaris per a l'exercici de l'activitat, atorgada per l'òrgan administratiu competent. - S'entendrà que posseeixen el requisit d'honorabilitat les persones que manquen d'antecedents penals per delictes relacionats contra la seguretat viària, integritat de les persones, violència de gènere o delictes d'odi, sempre que les penes imposades siguen superiors a dos anys. - Complir les obligacions de caràcter fiscal establides en la legislació vigent. - Complir les obligacions laborals i socials establides en la legislació corresponent. - Comptar amb l'assegurança preceptiva que cobrisca els casos de responsabilitat civil que la normativa específica contemple. - Disposar d'adreça i signatura electrònica.

Qui pot sol·licitar-ho?

Qui pot sol·licitar-ho?

El visat l'inicia d'ofici l'Administració, la qual enviarà una comunicació als titulars de les autoritzacions perquè presten la seua conformitat a la realització d'aquest.

Normativa del procediment

Normativa del procediment

  • Llei 16/1987, de 30 de juliol, del cap de l'Estat, d'ordenació dels transports terrestres (BOE núm. 182, de 31/07/1987).
  • Reial decret 1211/1990, de 28 de setembre, del Ministeri de Transports, Turisme i Comunicacions, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei d'ordenació dels transports terrestres (BOE núm. 241, de 08/10/1990).
  • · Llei 13/2017, de 8 de novembre, de la Generalitat, del taxi de la Comunitat Valenciana (DOGV núm. 8167, de 10.11.2017).
  • · Llei 9/2009, de 20 novembre, de la Generalitat, d'accessibilitat universal del sistema de transports de la Comunitat Valenciana (DOCV núm. 6152, de 25/11/2009).
  • · Resolució de 3 de desembre de 2018, de la Direcció General de Transport Terrestre, per la qual s'estableix el calendari de visats de les autoritzacions de transport i d'activitats auxiliars i complementàries del transport (BOE núm. 301 de 14/12/2018) SI
  • Resolució de 21 de novembre de 2018, de la Direcció General d'Obres Públiques, Transport i Mobilitat, per la qual es prorroga la validesa de les autoritzacions de taxi (VT) visades l'any 2017 fins al 2021 (DOGV núm. 8444, de 14/12/2018).

Dubtes sobre la tramitació telemàtica

Dubtes sobre la tramitació telemàtica

Dubtes del tràmit

Problemes informàtics

Termini

Termini

1. La sol·licitud de visat s'ha de presentar davant de l'òrgan competent per a l'atorgament de les autoritzacions segons el lloc en què aquestes es troben residenciades, tal com assenyala l'autorització de transport documentada en les targetes de la classe VT. 2. En el mes corresponent, segons el calendari establit per la Resolució de 3 de desembre de 2018, de la Direcció General de Transport Terrestre (BOE núm. 301, de 14 de desembre de 2018). A causa de la pandèmia de la COVID-19, el Decret llei 26/2020, de 7 de juliol, de mesures de reactivació econòmica per a fer front a l'impacte de la COVID-19 en els àmbits de transports i habitatge, indica en l'article 26 que les autoritzacions de transport per carretera a les quals els corresponga visar l'any 2021, segons el calendari establit a l'entrada en vigor d'aquest reial decret llei, hauran de visar l'any 2022. A partir de l'any 2023, la periodicitat del visat es regirà pel que disposa l'apartat primer de l'article 42 del Reglament de la Llei d'ordenació dels transports terrestres (biennal). La rehabilitació s'ha de presentar en el termini màxim d'un any computat des de la notificació de la pèrdua de validesa de l'autorització.

Formularis i documentació

ADVERTIMENTS DE CARÀCTER GENERAL: 1. Juntament amb l'emplenament electrònic del formulari de sol·licitud s'hauran d'annexar còpies digitalitzades dels documents requerits. Conforme al que es disposa en l'article 28.7 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques, els interessats es responsabilitzaran de la veracitat dels documents que presenten. a) Butlletí metrològic del taxímetre i la seua verificació en vigor (només en Areas de Prestació Conjunta). b) Justificant de tindre coberta de manera il·limitada la seua responsabilitat civil pels danys que es causen en ocasió del transport, devent, així mateix, presentar rebut acreditatiu que es troba al corrent en el pagament d'aquesta assegurança. c) El personal que preste el servei de taxi, haurà d'acreditar que manca d'antecedents penals, o prestar el seu consentiment per a la consulta telemàtica en el registre que corresponga. d) Document acreditatiu del pagament de la taxa corresponent. e) Fitxa ITV amb classificació 1040 (taxi). 2. Conforme a l'article 51.3 de la LOTT, el Servei Territorial de Transport consultarà, a través de l'aplicació que permet la tramitació i el manteniment de les autoritzacions de transport per carretera, la informació de Registres d'altres organismes (Direcció General de Trànsit, Tresoreria General de la Seguretat Social, Registre Mercantil i altres registres públics), que resulte estrictament necessària per a acreditar el compliment dels requisits exigits per a l'atorgament, visat o modificació dels títols que habiliten per a l'exercici de les activitats i professions regulades en la citada llei o en les normes dictades per a la seua execució i desenvolupament. Així mateix, la Direcció General consultarà, per mitjans electrònics, les dades relatives a la identificació fiscal del sol·licitant i la certificació acreditativa de la inexistència de deutes tributaris, excepte que expressament es desautoritze la seua consulta. 3. Per al supòsit en què la verificació realitzada directament per l'administració anara negativa, es requerirà a l'interessat, en els termes previstos en l'article 68 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, de Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques, a fi de que acredite mitjançant certificat de l'òrgan competent el compliment de les obligacions o les dades d'identitat que corresponga. 4. Així mateix es formularà consulta al registre corresponent per a comprovar que no existeixen sancions pecuniàries impagades, d'acord amb el que s'estableix en la llei 13/2017 del taxi de la comunitat valenciana

Taxa o pagament

Taxa o pagament

L'import actual de la taxa és: A04: 27,40 euros FORMES DE PAGAMENT, IMPORTS I MODELS: Tant les formes de pagament com els imports i els models de taxa es poden descarregar des de l'adreça d'Internet que s'indica a continuació:

Presentació

Presentació

Telemàtica
Fent clic en la icona superior "Tramitar amb certificat" d'aquesta mateixa pàgina accedireu a la seu electrònica del Ministeri de Foment. Si teniu algun dubte o voleu comunicar alguna incidència, podeu enviar un correu al suport tècnic: viajeros_stv@gva.es es si és de València autorizaciones_sta@gva.es si és d'Alacant autorizaciones_stc@gva.es si és de Castelló

òrgans de tramitació

òrgans de tramitació

Observacions

Observacions

Recurs: alçada. Termini: un mes. Òrgan davant del qual s'interposa i resol: Direcció General d'Obres Públiques, Transports i Mobilitat Sostenible. Presentació del recurs: cal presentar-lo en el servei territorial de transport corresponent.

Òrgans resolució

Òrgans resolució

Esgota via administrativa

Esgota via administrativa

Sancions

Sancions

Els que determina la Llei 13/2017, del taxi de la Comunitat Valenciana.