• Estàs en:
 • Inici /
 • Detall de Procediments

Detall de Procediments

 • Què es pot sol·licitar?

  Nom del tràmit

  TECG - Modificació de les condicions d'explotació d'una concessió de servei públic de transport de viatgers.

  Objecte del tràmit

  Modificació de les condicions d'explotació d'una concessió de servei públic de transport de viatgers.

  Inici
 • Taxes

  Taxa 2019

  C12: 28,93 euros

  PAGAMENT DE LA TAXA

  DE MANERA TELEMÀTICA:

  Per mitjà del pagament telemàtic genèric:

  Per a les persones que disposen d'un DNI electrònic o persones físiques o jurídiques amb certificat electrònic emés per l'Agència de Tecnologia i Certificació Electrònica, i havent generat prèviament la taxa per Internet mitjançant el sistema Sar@ o amb l'imprés emplenat obtingut de les direccions territorials, podran efectuar-ne el pagament telemàticament.

  Vegeu el manual en la informació complementària: Manual de pagament telemàtic genèric Vegeu l'enllaç en la informació complementària:

  DE MANERA PRESENCIAL:

  Per mitjà de les oficines i caixers de les entitats financeres col·laboradores:

  Els mitjans a través dels quals es poden efectuar els ingressos a favor de la Generalitat són diversos, però no totes les entitats financeres col·laboradores en la recaptació de tributs els tenen tots habilitats.

  El model de taxa el podeu descarregar des de l'adreça d'Internet que s'indica a continuació:

  Enllaç relacionat amb el pagament de les taxes

  http://www.citma.gva.es/va/web/transportes/inf-admin/tasas-trans/modelos-046-sara/solicitud-concesion

  Inici
 • Quan s'ha de sol·licitar?

  Termini de presentació

  Durant tot l'any.

  Inici
 • On s'ha d'anar?

  Presencial

  - Als registres dels òrgans administratius a que es dirigisquen o davant de qualsevol òrgan administratiu que pertanga a l'Administració General de l'Estat, a la de qualsevol administració de les comunitats autònomes, o a la d'alguna de les entitats que formen l'Administració local si, en aquest últim cas, s'haguera subscrit el conveni oportú, així com a les representacions diplomàtiques o oficines consulars d'Espanya a l'estranger.

  - També en qualsevol oficina de Correus. En aquest cas, s'haurà de presentar en un sobre obert perquè es puga estampar el segell i la data a l'imprés de sol·licitud i a la còpia.

  - I, preferentment, a:

  REGISTRE DE LA DIRECCIÓ TERRITORIAL D'HABITATGE, OBRES PÚBLIQUES I VERTEBRACIÓ DEL TERRITORI - CASTELLÓ
  AV. DEL MAR, 16Ver plano
  12003 Castelló de la Plana
  Tel: 012
  REGISTRE DEL SERVEI TERRITORIAL DE TRANSPORTS - ALACANT
  AV. AGUILERA, 1Ver plano
  03007 Alacant/Alicante
  Tel: 012
  REGISTRE DEL SERVEI TERRITORIAL DE TRANSPORTS - VALÈNCIA
  C/ GREGORI GEA, 27Ver plano
  46009 València
  Tel: 012

  Per internet

  A través del enllaç corresponent:

  Tramitar amb certificat electrònic:

  https://www.tramita.gva.es/ctt-att-atr/asistente/iniciarTramite.html?tramite=DGM_GEN&version=3&login=c&idioma=va&idCatGuc=PR&idProcGuc=827

  Inici
 • Què s'ha de presentar?

  La presentació de la sol·licitud comporta l'autorització del sol·licitant, excepte manifestació en contra, perquè la Conselleria d'Habitatge, Obres Públiques i Vertebració del Territori obtinga directament les dades relatives d'identificació personal, segons el que es preveu en l'article 28 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques. En cas de que no s'autoritze, s'haurà d'aportar:

  **DNI o document equivalent en cas d'estrangers
  - Imprés de sol·licitud que incloga les dades següents:

  · Nom o raó social del peticionari.

  · Identificació amb el número i el nom de la concessió afectada.

  · Explicació minuciosa i detallada de la modificació interessada.

  · Memòria justificativa de la modificació que es proposa.

  - Aportació de les dades estadístiques, dels plànols, dels acords d'ajuntaments, d'associacions de veíns, etc. que donen suport i justifiquen la modificació sol·licitada.

  - Justificant del pagament de la taxa corresponent.

  Impresos associats

  SOL·LICITUD GENERAL - PROCEDIMENTS

  Inici
 • Com sol·licitar-ho?

  Passos

  - presentació de les sol·licituds i documentació associada.

  - Estudi de la documentació.

  - Resolució.

  Recursos que procedixen contra la resolució

  - Si es tracta de condicions essencials:

  Recurs potestatiu de reposició o contenciós administratiu.
  Termini: Un mes (en el primer cas). Dos mesos (en el segon cas).
  Òrgan davant del qual s'interposa i que el resol: consellera d'Habitatge, Obres Públiques i Vertebració del Territori (en el primer cas). La Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana (en el segon cas).

  - Si es tracta de condicions no essencials en la tramitació de les quals no hi haja hagut oposició dels afectats.

  Recurs: Alçada.
  Termini: Un mes.
  Òrgan davant del qual s'interposa i que el resol: Director general d'Obres Públiques, Transport i Mobilitat.

  Presentació del recurs: Cal presentar-ho en el servei territorial de Transport corresponent.

  Inici
 • Com es tramita telemàticament?

  A través del enllaç corresponent:

  Tramitar amb certificat electrònic:

  https://www.tramita.gva.es/ctt-att-atr/asistente/iniciarTramite.html?tramite=DGM_GEN&version=3&login=c&idioma=va&idCatGuc=PR&idProcGuc=827

  Tramitació

  Fent clic en la icona superior Tramitar amb Certificat d'aquesta mateixa pàgina.

  Per a això, heu de disposar de certificat electrònic reconegut per l'ACCV o DNI electrònic.

  També pot tramitar utilitzant el sistema de CL@VE-PERMANENT de l'Estat. Amb aquest sistema d'autenticació i signatura no necessita disposar de certificat en el seu equip ni usar Java o el programa AUTOFIRMA (vegeu l'apartat enllaços d'aquest tràmit).

  Inici
 • Informació complementària

  Tant en la documentació com en la tramitació, la descripció que es fa és suficientment general com per a que hi tinguen cabuda la majoria de les gestions que es plantegen en aquesta matèria.

  Sancions

  Llei 16/1987, de 30 de julio, de la Direcció de l'Estat, sobre ordenació del transport terrestre (BOE de 31/07/1987).

  Fins a 2.404,05 € per realitzar transport públic sense concessió o autorització i fins a 1.202,02 € per l'incompliment de les condicions essencials de la concessió o autorització.
  Tot això en termes generals.

  Enllaços

  Pagament telemàtic genèric

  CL@VE-PERMANENT

  Inici
 • Fonts jurídiques i/o documentals

  Normativa

  - Llei 16/1987, de 30 de juliol, del Cap de l'Estat, sobre ordenació del transport terrestre (BOE núm. 82 de 31/07/1987).
  - Llei orgànica 5/1987, de 30 de juliol, de delegació de facultats de l'Estat en les comunitats autònomes en matèria de transport per carretera i per cable (BOE núm. 182, de 31/07/1987).
  - Reial decret 1211/1990, de 28 de setembre, del Ministeri de Transports, Turisme i Comunicacions, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei d'ordenació dels Transports terrestres (BOE núm. 241, de 08/10/1990).
  - Llei 6/2011, de 1 d'abril, de la Generalitat, de mobilitat de la Comunitat Valenciana (BOE núm. 98, de 25/04/11).
  - Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques (BOE núm. 236, de 02/10/15).

  Llista de normativa

  Vegeu la Llei 16/1987, de 30 de juliol

  Vegeu la Llei 5/1987, de 30 de juliol

  Vegeu el Decret 1211/1990, de 28 de setembre

  Vegeu Llei 6/2011, d'1 d'abril

  Inici

 • La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.

  La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.