• Estàs en:
 • Inici /
 • Detall de Procediments

Detall de Procediments

 • Què es pot sol·licitar?

  Nom del tràmit

  TECG - Adscripció, substitució o baixa de vehicles afectes una concessió de servici públic de transport de viatgers.

  Inici
 • Taxes

  Taxa 2019

  C23: 6,62 euros.

  PAGAMENT DE LA TAXA

  DE FORMA TELEMÀTICA:

  A través del pagament telemàtic genèric:

  Per a aquelles persones que disposen de DNI electrònic o per a persones físiques o jurídiques amb certificat electrònic emés per l'Agència de Tecnologia i Certificació Electrònica, i havent generat prèviament la taxa per Internet a través del Sistema Sar@ o amb l'imprés omplit obtingut de les direccions territorials, podran realitzar el pagament telemàticament.

  Vegeu el manual en informació complementària: Manual pagament telemàtic genéric.
  Vegeu l'enllaç en informació complementària: Pagament telemàtic genéric.

  DE FORMA PRESENCIAL:

  A través d'oficines i caixers de les entitats financeres col·laboradores:

  Els mitjans a través dels quals es poden efectuar els ingressos a favor de la Generalitat són diversos, però no totes les entitats financeres col·laboradores en la recaptació de tributs els tenen habilitats tots.

  El model de taxa el pot descarregar des de l'adreça d'Internet que s'indica a continuació:

  Enllaç relacionat amb el pagament de les taxes

  http://www.citma.gva.es/va/web/transportes/inf-admin/tasas-trans/modelos-046-sara/solicitud-concesion

  Inici
 • Quan s'ha de sol·licitar?

  Termini de presentació

  Durant tot l'any.

  Inici
 • On s'ha d'anar?

  Presencial

  a) En els registres dels òrgans administratius a què es dirigisquen.

  b) En els registres de qualsevol òrgan administratiu, que pertanga a l'Administració General de l'Estat, a la de qualsevol administració de les comunitats autònomes, a la de qualsevol administració de les diputacions provincials, capítols i consells insulars, als ajuntaments dels municipis a què es refereix l'article 121 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les Bases del Règim Local, o a la de la resta de les entitats que integren l'Administració Local si, en aquest últim cas, s'haguera subscrit l'oportú conveni.

  c) En les oficines de Correus, en la forma que reglamentàriament s'establisca.

  d) En les representacions diplomàtiques o oficines consulars d'Espanya en l'estranger.

  e) En qualsevol altre que establisquen les disposicions vigents.


  I preferentment en:

  REGISTRE DE LA DIRECCIÓ TERRITORIAL D'HABITATGE, OBRES PÚBLIQUES I VERTEBRACIÓ DEL TERRITORI - CASTELLÓ
  AV. DEL MAR, 16Ver plano
  12003 Castelló de la Plana
  Tel: 012
  REGISTRE DEL SERVEI TERRITORIAL DE TRANSPORTS - ALACANT
  AV. AGUILERA, 1Ver plano
  03007 Alacant/Alicante
  Tel: 012
  REGISTRE DEL SERVEI TERRITORIAL DE TRANSPORTS - VALÈNCIA
  C/ GREGORI GEA, 27Ver plano
  46009 València
  Tel: 012

  Per internet

  A través del enllaç corresponent:

  Tramitar amb certificat electrònic:

  https://www.tramita.gva.es/ctt-att-atr/asistente/iniciarTramite.html?tramite=DGM_GEN&version=3&login=c&idioma=va&idCatGuc=PR&idProcGuc=828

  Inici
 • Què s'ha de presentar?

  La presentació presencial de la sol·licitud comportarà l'autorització del sol·licitant, excepte manifestació en contra, que la Conselleria d'Habitatge, Obres Públiques i Vertebració del Territori obtinga directament les dades relatives d'identificació personal, segons el que preveu l'article 28 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques. En cas de no autoritzar-se, s'haurà d'aportar:

  ** DNI o document equivalent en cas d'estrangers

  - Imprés de sol·licitud que incloga les dades següents:

  · Nom o raó social del peticionari.

  ·Identificació amb número i nom de la concessió afectada.

  ·Matrícula o matrícules, marca, potència, places i tipus de targeta dels vehicles a adscriure.

  - Del vehicle o vehicles l'adscripció del qual interessa, s'aportaran els documents següents:
  · Còpia del permís de circulació.
  · Còpia de la targeta de transports vigent.

  - Justificant de pagament de la taxa corresponent.

  Impresos associats

  DECLARACIÓ

  SOL·LICITUD GENERAL - PROCEDIMENTS

  Inici
 • Com sol·licitar-ho?

  Passos

  - Presentació de Sol·licituds i documentació associada.

  - Estudi de la documentació.

  - Resolució.

  Recursos que procedixen contra la resolució

  Recurs: alçada.
  Termini: un mes.
  Òrgan davant del qual s'interposa i resol: subdirector general de Transports.
  Presentació del recurs: s'ha de presentar en el corresponent servici territorial de Transport.

  Inici
 • Com es tramita telemàticament?

  A través del enllaç corresponent:

  Tramitar amb certificat electrònic:

  https://www.tramita.gva.es/ctt-att-atr/asistente/iniciarTramite.html?tramite=DGM_GEN&version=3&login=c&idioma=va&idCatGuc=PR&idProcGuc=828

  Tramitació

  Punxant en la icona superior "Tramitar amb certificat", d'esta mateixa pàgina. Per a això ha de disposar de certificat electrònic reconegut per l'ACCV o DNI electrònic.

  També pot tramitar utilitzant el sistema de CL@VE-PERMANENT de l'Estat. Amb aquest sistema d'autenticació i signatura no necessita disposar de certificat en el seu equip ni usar Java o el programa AUTOFIRMA (vegeu l'apartat enllaços d'aquest tràmit).

  Inici
 • Informació complementària

  Sancions

  Llei 16/1987, de 30 de juliol (BOE de 03/07/1987).

  Fins a 6.000 euros per realitzar transport públic sense concessió o autorització i fins a 1.000 euros per l'incompliment de les condicions essencials de la concessió o autorització.
  Tot això en termes generals.

  Enllaços

  CL@VE-PERMANENT

  Pagament telemàtic genèric

  Inici
 • Fonts jurídiques i/o documentals

  Normativa

  - Llei 16/1987, de 30 de juliol, del Cap de l'Estat, sobre ordenació del transport terrestre (BOE núm. 182, de 31/07/1987).
  - Reial Decret 1211/1990, de 28 de setembre, del Ministeri de Transports i Comunicacions, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei d'Ordenació del Transport Terrestre (BOE núm. 241, de 08/10/1990).
  - Ordre Ministerial de 4 de febrer de 1993, del Ministeri d'Obres Públiques i Transports, per la qual es desplega el Reglament de la Llei d'Ordenació del Transport Terrestre en matèria d'autoritzacions de transport discrecional de viatgers per carretera (BOE núm. 40, de 16/02/1993).
  - Correcció d'errades de l'Ordre Ministerial de 4 de febrer de 1993, del Ministeri d'Obres Públiques i Transports, per la qual es desplega el Reglament de la Llei d'Ordenació del Transport Terrestre en matèria d'autoritzacions de transport discrecional de viatgers per carretera (BOE núm. 60, d'11/03/1993).
  - Resolució de 19 de setembre de 1995, de la Direcció General de Transports Terrestres, sobre autorització del visat de les autoritzacions de transport i d'activitats auxiliars complementàries del transport (BOE núm. 235, de 02/10/1995).
  - Resolució de 9 de febrer de 1996, de la Direcció General de Transport, per la qual s'estableixen regles de coordinació en matèria de tramitació d'autoritzacions de transport per carretera i d'activitats auxiliars i complementàries del transport (BOE núm. 47, de 23/02/1996).
  - Llei 4/1999, de 13 de gener, de modificació de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú (BOE núm. 12, de 14/01/1999).
  - Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques (BOE núm. 236, de 02/10/2015).

  Llista de normativa

  Vegeu la Llei 16/1987, de 30 de juliol

  Vegeu el Decret 1211/1990, de 28 de setembre

  Inici

 • La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.

  La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.