• Estàs en:
 • Inici /
 • Detall de Procediments

Detall de Procediments

 • Què es pot sol·licitar?

  Nom del tràmit

  TECG - Sol·licitud d'autorització de nou quadre de tarifes d'una concessió de servei públic de transport de viatgers.

  Objecte del tràmit

  Sol·licitud de revisió anual de tarifes dels servicis públics de transport de viatgers per a la seua adaptació als costos de cada servici.

  Inici
 • Qui pot sol·licitar-ho?

  Interessats/Sol·licitants

  - Les empreses concessionàries de servicis públics de transport de viatgers, quan l'Administració dins del segon trimestre de cada any i una vegada realitzada la revisió general anual, haja dictat Resolució actualitzant la Tarifa Partícip Empresa de la concessió.

  - Aquelles empreses quan les partides que integren la seua estructura de costos hagen patit una variació que altere significativament, a l'alça o a la baixa, l'equilibri econòmic de la concessió.

  Inici
 • Taxes

  TAXES - 2019

  C 24: 17,12 euros

  PAGAMENT DE LA TAXA

  DE FORMA TELEMÀTICA:

  A través del pagament telemàtic genèric:

  Per a aquelles persones que tenen DNI electrònic o per a persones físiques o jurídiques amb certificat electrònic emés per l'Agència de Tecnologia i Certificació Electrònica, i que hagen generat prèviament la taxa per Internet a través del Sistema Sar@ o amb l'imprés omplit obtingut de les direccions territorials, podran realitzar el pagament telemàticament.

  Vegeu el manual en informació complementària: Manual pagament telemàtic genèric.
  Vegeu l'enllaç en informació complementària: Pagament telemàtic genèric.


  DE FORMA PRESENCIAL:

  A través d'oficines i caixers de les entitats financeres col·laboradores:

  Els mitjans a través dels quals es poden efectuar els ingressos a favor de la Generalitat són diversos, però no totes les entitats financeres col·laboradores en la recaptació de tributs els tenen tots habilitats.

  El model de taxa es pot descarregar des de l'adreça d'Internet que s'indica a continuació:

  Enllaç relacionat amb el pagament de les taxes

  http://www.citma.gva.es/va/web/transportes/inf-admin/tasas-trans/modelos-046-sara/solicitud-reconocim

  Inici
 • Quan s'ha de sol·licitar?

  Termini de presentació

  - Revisió anual: Una vegada rebuda Resolució de l'Administració actualitzant la tarifa partícip empresa de la concessió.

  - Alteració de l'equilibri econòmic de la concessió: Durant tot l'any.

  Inici
 • On s'ha d'anar?

  Presencial

  Aquest tràmit únicament es pot realitzar de manera telemàtica perquè està destinat a persones jurídiques, de conformitat amb l'article 14.2 de la Llei 39/2015, de 15 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.

  Per internet

  A través de l'enllaç corresponent:

  Tramitar amb certificat electrònic:

  https://www.tramita.gva.es/ctt-att-atr/asistente/iniciarTramite.html?tramite=DGM_GEN&version=3&login=c&idioma=va&idCatGuc=PR&idProcGuc=829

  Inici
 • Què s'ha de presentar?

  La presentació presencial de la sol·licitud comportarà l'autorització del sol·licitant, excepte manifestació en contra, que la Conselleria d'Habitatges, Obres Públiques i Vertebració del Territori obtinga directament les dades relatives d'identificació personal, segons el que preveu l'article 28 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques. En cas de no autoritzar-se, s'haurà d'aportar:

  ** DNI o document equivalent en cas d'estrangers

  Revisió anual:
  - Imprés de sol·licitud normalitzat.
  - Justificant d'haver abonat la taxa corresponent.
  - Dades estadístiques de la concessió, segons el que estableix l'article 7 de l'Ordre FOM/1230/2013, de 31 de maig, per la qual s'estableixen normes de control en relació amb els transports públics de viatgers per carretera, si no s'han presentat encara.

  Alteració de l'equilibri econòmic de la concessió:
  - Imprés de sol·licitud normalitzat.
  - Justificant d'haver abonat la taxa corresponent.
  - Estudi de viabilitat economicofinancera.
  - Magnituds bàsiques del serveis.
  - Estructura de costos

  - Declaració de veracitat de la documentació aportada.

  Impresos associats

  DECLARACIÓ

  SOL·LICITUD GENERAL - PROCEDIMENTS

  Inici
 • Com sol·licitar-ho?

  Passos

  Revisió anual:
  - Presentació de la sol·licitud i documentació requerida
  - Una vegada comprovada la documentació i l'existència de les dades estadístiques, el servei competent emetrà els nous quadros de tarifes màximes que hauran d'estar exposats al públic. En els quadros de tarifes estarà reflectida la data d'entrada en vigor de la nova tarifa.

  Alteració de l'equilibri econòmic de la concessió:
  - Presentació de la sol·licitud i documentació requerida
  - Estudi de la documentació presentada
  - Resolució

  Recursos que procedixen contra la resolució

  Els previstos en la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques (BOE núm. 236, de 02/10/2015).

  Inici
 • Com es tramita telemàticament?

  A través de l'enllaç corresponent:

  Tramitar amb certificat electrònic:

  https://www.tramita.gva.es/ctt-att-atr/asistente/iniciarTramite.html?tramite=DGM_GEN&version=3&login=c&idioma=va&idCatGuc=PR&idProcGuc=829

  Tramitació

  Fent clic en la icona superior "Tramitar amb Certificat" d'aquesta mateixa pàgina.

  Per a això, heu de disposar de certificat electrònic reconegut per l'ACCV o DNI electrònic.

  També pot tramitar utilitzant el sistema de CL@VE-PERMANENT de l'Estat. Amb aquest sistema d'autenticació i signatura no necessita disposar de certificat en el seu equip ni usar Java o el programa AUTOFIRMA (vegeu l'apartat enllaços d'aquest tràmit).

  Inici
 • Informació complementària

  Enllaços

  Sistema de CL@VE-PERMANENT de l'Estat

  Inici
 • Fonts jurídiques i/o documentals

  Normativa

  - Llei 16/1987, de 30 de juliol, de la Direcció de l'Estat, sobre Ordenació del Transport Terrestre
  - Reial Decret 1211/1990, de 28 de setembre, del Ministeri de Transports, Turisme i Comunicacions, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei d'Ordenació dels Transports Terrestres (BOE núm. 241, de 8/11/1990)
  - Ordre de 26 de novembre de 2001 de la Conselleria d'Obres Públiques, Urbanisme i Transports, per la qual s'establixen els criteris de conversió a euros de les tarifes dels servicis públics col·lectius de transport de viatgers competència de la Generalitat Valenciana i es regulen determinats aspectes de l'adquisició i pagament de les mateixes durant el període de coexistència de les dos monedes (DOCV núm. 4147, 13/12/2001)
  - Llei 6/2011, d'1 d'abril, de la Generalitat, de Mobilitat de la Comunitat Valenciana (BOE núm. 98, DE 25/04/2011)
  - Ordre FOM/1230/2013, de 31 de maig, per la qual s'establixen normes de control en relació amb els transports públics de viatgers per carretera (BOE núm. 158 , de 3/7/2013)
  - Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques (BOE núm. 236, de 2/10/2015)

  Llista de normativa

  Vegeu Llei 16/1987, de 30 de juliol

  Vegeu Reial decret núm. 1211/1990, de 28 de setembre

  Vegeu l'Ordre de 26 de novembre de 2001

  Vegeu llei 6/2011, d'1 d'abril

  Vegeu ordre FOM 1230/2013, de 31 de maig

  Vegeu Llei 39/2015, d'1 d'octubre

  Inici

 • La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.

  La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.