Detall de Procediment

Sol·licitud d'inscripció d'una associació en el Registre d'associacions.

Codi SIA: 210511
Codi GUC: 83
Organisme: Conselleria de Justícia i Interior
Termini de sol·licitud: OBERT
 • Informació bàsica

 • Formularis

 • Sol·licitud

 • Tramitació

 • Resolució

Mostrar tot

Ocultar tot

Informació bàsica

Què és i per a què li serveix?

- Segons estableixen la Llei orgànica 1/2002, de 22 de març, reguladora del dret d'associació, i la Llei 14/2008, de 14 de novembre, d'associacions de la Comunitat Valenciana, en cada comunitat autònoma hi haurà un registre d'associacions que tindrà com a objecte la inscripció de les associacions de caràcter docent, cultural, artístic i beneficoassistencial, de voluntariat social i semblants, que duguen a terme principalment les seues funcions en el seu àmbit territorial. - La inscripció registral fa pública la constitució i els estatuts de les associacions i és garantia tant per als tercers que s'hi relacionen com per als seus membres.

Observacions

* ASSOCIACIONS ESTRANGERES Sense perjudici del que disposa l'ordenament comunitari europeu, les associacions estrangeres vàlidament constituïdes d'acord amb la seua llei personal i la Llei orgànica 1/2002 que pretenguen exercir activitats a Espanya de manera estable o duradora, han de fixar una delegació en territori espanyol.

Requisits

- Les persones membres de la comissió organitzadora han de ser majors d'edat. - Tots han de tindre capacitat legal d'obrar. - En cas que alguna de les persones promotores siga una persona jurídica, s'ha d'aportar un certificat de l'acord adoptat vàlidament per l'òrgan competent d'aquesta en què figure la voluntat de constituir l'associació i formar-ne part, així com la designació de la persona física que la representarà. - Les associacions es constitueixen mitjançant un acord de tres o més persones físiques o jurídiques legalment constituïdes.

Qui pot sol·licitar-ho?

Qualsevol dels promotors de l'associació.

Normativa del procediment

 • Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques (BOE núm. 236, de 02/10/2015).
 • Llei orgànica 1/2002, de 22 de març, reguladora del dret d'associació (BOE núm. 73, de 26/03/02).
 • Decret 181/2002, de 5 de novembre, del Govern Valencià, pel qual es crea el Registre autonòmic d'associacions de la Comunitat Valenciana (DOGV núm. 4375, d'11/11/02).
 • Llei 14/2008, de 18 de novembre de 2008, de la Generalitat, d'associacions de la Comunitat Valenciana (DOCV núm. 5900, de 25/11/08).

Preguntes freqüents

 • REGISTRE D'ASSOCIACIONS Per quina data s'estan resolent les sol·licituds?
 • A VALÈNCIA, a data 19 de maig de 2023 Cal tindre en compte que la data és l'entrada que ha tingut en la Direcció Territorial una sol·licitud, però això no significa que estiga resolt tot l'anterior a aqueixa data perquè poden haver-hi objeccions, esmenes….. Qualsevol tipus de comunicació s'efectua de manera telemàtica a la carpeta ciutadana del sol·licitant, tant requeriments com resolucions. INSTRICPCIONES D'ASSOCIACIONS: Anem per les sol·licituds que han entrat en data 10 de maig. MODIFICACIONS D'ASSOCIACIONS: Anem per les sol·licituds que han entrat en data 11 de maig. DISSOLUCIÓ D'ASSOCIACIONS: Anem per les sol·licituds que han entrat en data 29 d'abril INSCRIPCIÓ ENTITATS VOLUNTARIAT . Anem per les sol·licituds que han entrat en data 11 de maig. INSCRIPCIÓ RENOVACIÓ JUNTES DIRECTIVES: Anem per les sol·licituds que han tingut entrada en data 16 de maig EXPEDICIÓ DE CERTIFICATS: Anem per les sol·licituds que han tingut entrada en data 15 de maig (aviseu que es poden obtindre de manera automàtica a través de la Guia PROP.) Tel. de contacte 612287 (Begoña Duart) A ALACANT, a data 21 d'abril de 2023: En aquests moments estem tramitant les inscripcions/esmenes de tots els procediments i les dates de revisió són les següents: 1r inscripció: 21.03.2023 Modificacions: 17.03.2023 Dissolucions: 26.03.2003 Certificats: Al dia. Juntes: Al dia. Si la sol·licitud i la documentació acompanyada està correcta es pot resoldre i notificar telemàticament en el termini d'un mes. No obstant això, la gran majoria de sol·licituds emmalalteixen de defectes que han de ser objecte d'esmena, requerint-se (aproximadament en 10 dies), de manera telemàtica, amb suspensió del termini per a resoldre, depenent en aquests casos de la celeritat i eficàcia dels interessats quan es procedisca a l'esmena. Encara, en aquests supòsits, el normal és que el procediment, excepte excepcions, estiga tramitat en tres mesos. Pel que fa a les sol·licituds de certificats s'ha habilitat en la GUIA *PROP el tràmit "Obtenció automàtica de certificat d'inscripció i/o junta directiva d'associacions i federacions, confederacions i unions d'associacions" a través del qual els usuaris poden obtindre en el moment el certificat interessat, sempre que estiguen actualitzats les dades de l'associació. Un de les dades que es requereixen per a poder obtindre aquests certificats, a més de l'adaptació dels estatuts socials a la normativa, és l'actualització de les juntes directives vigents , l'enregistrament de les quals es realitza en el termini màxim d'una setmana, des de la comunicació per part de l'associació, sempre que no hagen de ser esmenades per defectes en la seua presentació.

Termini

Durant tot l'any

Documentació

Qualsevol de les persones promotores de l'associació ha de dirigir una instància, per duplicat, subscrita degudament per ella, al Registre d'Associacions, en què sol·licite la inscripció registral de l'associació que s'ha acordat constituir, acompanyada dels documents següents: 1. Acta fundacional en què s'ha de fer constar: a) El nom i els cognoms de les persones promotores de l'associació si són persones físiques, la denominació o raó social si són persones jurídiques i, en els dos casos, la nacionalitat i el domicili. b) La voluntat de les persones promotores de constituir una associació, els pactes que, si és el cas, han establit, i la denominació d'aquesta, que ha de coincidir amb la que reculla els seus estatuts. c) Els estatuts aprovats, que regiran el funcionament de l'associació. El contingut d'aquests ha de ser el que s'expressa en l'apartat 3 d'aquest camp d'informació. d) Lloc i data d'atorgament de l'acta, i signatura dels promotors, o dels seus representants en el cas que siguen persones jurídiques. e) La designació dels integrants dels òrgans provisionals de govern, per a la qual cosa cal aportar una llista dels seus components en un document independent signat per tots ells en senyal de la seua acceptació. 2. L'acta fundacional ha d'anar d'acompanyada de: a) En el cas de les persones físiques, document acreditatiu de la seua identitat, degudament acarat, llevat que hagen prestat l'autorització expressa en la instància normalitzada perquè l'òrgan gestor del procediment obtinga directament la comprovació de les dades d'identitat de les bases informàtiques corresponents. b) En el cas que algun dels promotors siga una persona jurídica, una certificació de l'acord vàlidament adoptat per l'òrgan competent d'aquella en el qual aparega la voluntat de constituir l'associació i formar-ne part, així com la designació de la persona física que la representarà. c) Si les persones atorgants de l'acta intervenen a través de representant, acreditació de la seua identitat. 3. Els estatuts el depòsit dels quals s'interessa, signats per qui indiquen els estatuts o, en defecte d'això, per totes les persones associades fundadores o per qui ocupe la presidència o la secretaria de l'associació, que han de contindre els punts següents: a) La denominació de l'associació, que ha de ser idèntica a la recollida en l'acta fundacional i que no podrà incloure cap terme o expressió que induïsca a error o confusió sobre la seua pròpia identitat, o sobre la seua classe o naturalesa, especialment mitjançant l'adopció de paraules, conceptes o símbols, acrònims i similars propis de persones jurídiques diferents, siguen o no de naturalesa associativa. Tampoc podrà coincidir, o assemblar-se de manera que puga crear confusió, amb cap altra prèviament inscrita en el registre, ni amb qualsevol altra persona física o jurídica, ni amb entitats preexistents, siguen o no de nacionalitat espanyola, ni amb persones físiques, excepte amb el consentiment exprés de l'interessat o els seus successors, ni amb una marca registrada notòria, llevat que se sol·licite pel titular d'aquesta o amb el seu consentiment. b) El domicili i l'àmbit territorial en el qual haja de realitzar principalment les seues activitats. c) La durada, quan no es constituïsca per temps indefinit. d) Les finalitats i activitats, descrites de manera precisa. e) Els requisits i les modalitats d'admissió i baixa, sanció i separació dels associats i, si escau, les classes d'aquests. S'hi poden incloure les conseqüències de l'impagament de les quotes pels associats. f) Els drets i les obligacions dels associats i, si escau, de cada una de les seues modalitats. g) Els criteris que garantisquen el funcionament democràtic de l'associació. h) Els òrgans de govern i representació incloent-hi la seua composició, les regles i els procediments per a l'elecció i substitució dels seus membres, les seues atribucions, la durada dels càrrecs, les causes del seu cessament, la forma de deliberar, adoptar i executar els seus acords i les persones o càrrecs amb facultat per a certificar-los i els requisits perquè els òrgans esmentats queden vàlidament constituïts, així com la quantitat d'associats necessària per a poder convocar sessions dels òrgans de govern o de proposar assumptes en l'ordre del dia. i) El règim d'administració, comptabilitat i documentació, així com la data de tancament de l'exercici associatiu. j) El patrimoni inicial i els recursos econòmics dels quals es podrà fer ús. k) Causes de dissolució i destinació del patrimoni en tal supòsit, que no podrà desvirtuar el caràcter no lucratiu de l'associació.

Taxa o pagament

No subjecte a pagament de taxa.

Presentació

Telemàtica
Per a accedir de forma telemàtica, la persona sol·licitant ha de disposar de signatura electrònica avançada, bé amb el certificat reconegut d'entitat (persones jurídiques) o bé amb el certificat reconegut per a ciutadans (persona física), per a la qual cosa pot utilitzar qualsevol sistema de signatura electrònica admés per la seu electrònica de la Generalitat. (https://sede.gva.es/va/sede_certificados). IMPORTANT: abans de començar amb la tramitació telemàtica, llegiu atentament tota la informació d'aquest tràmit, amb l'objecte de preparar la documentació que siga necessària per a la tramitació, ja que accedireu a una sol·licitud general, en el qual heu de detallar l'objecte de la vostra sol·licitud, omplir les dades generals i pujar tota la documentació. Per a això, cal tindre en compte que: 1- Heu d'anotar-vos el nom d'aquest tràmit que esteu llegint. 2- Heu de descarregar els formularis o les plantilles requerides, així com preparar qualssevol altres documents que siguen necessaris, omplir-los, signar-los, si escau, per les persones que, segons el tipus de document, siga procedent, i guardar-los en el vostre ordinador per a tindre'ls preparats per a annexar-los en la fase "DOCUMENTAR" de la tramitació telemàtica. 3- Una vegada preparada la documentació que es considere necessària, heu d'iniciar el tràmit telemàtic fent clic en la icona superior de "Tramitació telemàtica", que us portarà a identificar-vos mitjançant l'assistent de tramitació. PASSOS DE LA TRAMITACIÓ TELEMÀTICA: a) Heu d'omplir el formulari de dades generals. b) * Detalleu amb la major concreció possible la matèria objecte del tràmit. * Escriviu el nom del tràmit que s'ha anotat en el camp "SOL·LICITUD". * Especifiqueu la matèria objecte de la sol·licitud. * Indiqueu, igualment, l'àmbit geogràfic (serveis centrals, Castelló, València o Alacant). c) Annexeu els formularis i la documentació que prèviament us heu descarregat i heu omplit. d) Feu clic sobre el botó "Registrar" (us facilitarà el número de registre, la data, el lloc i l'hora de presentació). e) Guardeu i imprimiu (si voleu) el justificant de registre. La vostra presentació telemàtica haurà finalitzat.

On consultar dubtes sobre el tràmit

Procés de tramitació

- Presentació de la sol·licitud i documentació requerides. 1. El termini d'inscripció en el registre corresponent serà, en tot cas, de tres mesos des de la recepció de la sol·licitud en l'òrgan competent. Una vegada transcorregut el termini d'inscripció assenyalat anteriorment, sense que s'haja notificat cap resolució expressa, es podrà considerar estimada la sol·licitud d'inscripció. L'Administració inscriurà i limitarà la seua activitat a la verificació del compliment dels requisits que han de reunir l'acta fundacional i els estatuts. 2. Quan s'advertisquen defectes formals en la sol·licitud o en la documentació que l'acompanya, o quan la denominació coincidisca amb una altra inscrita o puga induir a error o confusió amb aquesta, o quan la denominació coincidisca amb una marca registrada notòria, llevat que ho sol·licite el titular d'aquesta o es tinga el seu consentiment, se suspendrà el termini per a inscriure i s'obrirà el corresponent per a l'esmena dels defectes que s'hagen advertit. 3. Quan l'entitat sol·licitant no es trobe inclosa en l'àmbit d'aplicació de la Llei orgànica 1/2002, o no tinga naturalesa d'associació, l'Administració, amb una audiència prèvia amb aquesta, denegarà la inscripció en el registre d'associacions corresponent i indicarà a la persona sol·licitant quin és el registre o l'òrgan administratiu competent per a inscriure-la. La denegació serà sempre motivada. 4. Quan es troben indicis racionals d'il·licitud penal en la constitució de l'entitat associativa, l'òrgan competent dictarà una resolució motivada, i traslladarà tota la documentació al Ministeri Fiscal o a l'òrgan jurisdiccional competent; a més, comunicarà aquesta circumstància a l'entitat interessada i quedarà suspés el procediment administratiu fins que es dicte una resolució judicial ferma. Quan es troben indicis racionals d'il·licitud penal en l'activitat de l'entitat associativa, l'òrgan competent dictarà una resolució motivada i traslladarà tota la documentació al Ministeri Fiscal o a l'òrgan jurisdiccional competent, i comunicarà aquesta circumstància a l'entitat interessada.

Termini màxim

- El termini d'inscripció en el registre corresponent serà, en tot cas, de tres mesos des de la recepció de la sol·licitud en l'òrgan competent. - Una vegada transcorregut el termini d'inscripció assenyalat anteriorment, sense que s'haja notificat cap resolució expressa, es podrà entendre estimada la sol·licitud d'inscripció.

Esgota via administrativa