Detall de Procediments

 • Què es pot sol·licitar?

  Nom del tràmit

  Subvencions per a la dinamització de museus i col·leccions museogràfiques permanents reconegudes de la Comunitat Valenciana.

  Objecte del tràmit

  L'objecte és convocar subvencions destinades a finançar les activitats de dinamització de museus i col·leccions museogràfiques permanents reconegudes de la Comunitat Valenciana.

  Inici
 • Qui pot sol·licitar-ho?

  Interessats/Sol·licitants

  Els titulars dels museus i col·leccions museogràfiques permanents reconegudes de conformitat amb el que estableix la Llei 4/1998 d'11 de juny de la Generalitat Valenciana, del Patrimoni Cultural Valencià i en l'Orde de 6 de febrer de 1991 de la Conselleria de Cultura, Educació i Ciència per la qual es regula el reconeixement de museus i col·leccions museogràfiques permanents.

  Requeriments

  a) Estar legalment constituïts, gaudir de capacitat jurídica i seu a la Comunitat Valenciana, i tindre com a finalitat la consecució d'actuacions destinades a la promoció i foment d'activitats culturals i científiques en l'àmbit dels museus i de les col·leccions museogràfiques permanents.
  b) No estar incursos en les prohibicions per a obtindre la condició de beneficiari establides en l'article 13, apartats 2 i 3 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.
  c) No figurar com a beneficiaris d'una subvenció nominativa per a la mateixa finalitat, segons la llei de pressupostos de la Generalitat vigent en cada exercici.
  d) Trobar-se al corrent de les seus obligacions tributàries i amb la Seguretat Social.

  Els beneficiaris han de desenvolupar les seues activitats en l'àmbit competencial de la Generalitat i no incórrer en les prohibicions per a obtindre la condició de beneficiari que es recullen en els apartats 2 i 3 de l'article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.

  Inici
 • Quantia de l'ajuda / Procediment de pagament

  - La quantia màxima que poden percebre les entitats que, si s'escau, resulten beneficiades de l'atorgament de la subvenció,no podrà superar en cap cas el 80 % del pressupost total de l'activitat. L'import màxim per beneficiari serà de 6.000,00 euros.

  - L'import de les subvencions en cap cas podrà ser de una quantia que, aïlladament o en concurrència amb altres subvencions, ajudes, ingressos o recursos, supere el cost de l'activitat subvencionada, ni el límit establit en les bases d'aquesta convocatòria, perquè aquestes tinguen la consideració de ajudes de minimis.

  - El pagament de la subvenció es realitzarà amb una justificació prèvia per la persona beneficiària de la consecució de l'actuació subvencionada en els termes establits en l'article 14 de l'Orde 28/2017 de 6 de juliol, de les bases reguladores.
  - La no-execució de l'activitat completa, segons el projecte que s'haja aportat, podrà donar lloc a la pèrdua de la subvenció, o a la minoració, si és el cas, de la part proporcional de l'obra executada, segons l'informe del tècnic representant de l'Administració, amb audiència prèvia en ambdós casos de la persona interessada.

  - L'incompliment dels terminis i requisits establits en les bases reguladores donarà lloc a la pèrdua de la subvenció, amb audiència prèvia de la persona interessada.

  Inici
 • Quan s'ha de sol·licitar?

  Termini de presentació

  El termini de presentació de sol·licituds serà de 10 dies a partir de l'endemà de la publicació de la convocatòria en el DOCV número 8607, de 6/8/2019

  Inici
 • On s'ha d'anar?

  Presencial

  Les sol·licituds de subvenció únicament es podràn presentar de forma telemàtica i es formalitzaràn segons els models que figuren en l'enllaç d'internet
  http://www.gva.es/va/inicio/procedimientos?id_proc=833

  Per a poder tramitar telemàticament la sol·licitud caldrà disposar de certificat digital, ja siga de l'entitat, de la persona que ocupe la presidència de l'entitat o de qui n'assumisca la representació davant de la Generalitat, tot això de conformitat amb les instruccions previstes en el web de l'Agència de Tecnologia i Certificació Electrònica (ACCV) (www.accv.es).

  Si la informació a adjuntar supera el límit suportat per la plataforma, aproximadament 5 MB per arxiu fins un màxim de 100 MB, s'haurà de dividir i enviar per separat, respectant el límit assenyalat, pero sempre sobre una única sol·licitud. En cas que la divisió no siga possible s'haurà d'entregar de manera presencial en un suport físic junt amb una còpia de la sol·licitud telemàtica prèvia, dirigint-se al Registre de Sant Miquel dels Reis, Avinguda de la Constitució, núm. 284. En este cas, s'haurà d'enviar un e-mail a l'órgan gestor de la convocatòria (Direcció General de Cultura i Patrimoni, dgpa@gva.es) amb indicació de la data d'enviament i l'órgan on s'ha presentat la documentació.

  REGISTRE AUXILIAR DE LA DIRECCIÓ GENERAL DE CULTURA I PATRIMONI
  AV. CONSTITUCIÓ, 284Ver plano
  46019 València
  Tel: 963874000

  Per internet

  A través de l'enllaç corresponent:

  Tramitar amb certificat electrònic:

  https://www.tramita.gva.es/ctt-att-atr/asistente/iniciarTramite.html?tramite=DGM_SUB&version=1&login=c&idioma=va&idCatGuc=PR&idProcGuc=833

  Inici
 • Què s'ha de presentar?

  - Sol·licitud de subvencions per a la dinamització de museus i col·leccions museogràfiques permanents reconegudes de la Comunitat Valenciana, ANNEX I, degudament omplit.

  - Certificat acreditatiu de la representació atorgada pel sol·licitant.

  - Certificat acreditatiu del compromís de despesa per l'import total del projecte i annex II, degudament omplit i signat.

  - Fitxa de domiciliació bancària omplida i signada electrònicament, annex III.

  - Memòria descriptiva del projecte per al qual se sol·licita la subvenció, signada pel tècnic/a competent en la qual s'especifiquen la necessitat i els objectius de la proposta, la manera d'aconseguir-los, així com el programa d'activitats que en garantisca l'execució.

  En cas d'oposició expressa per part del sol·licitant, cal aportar: certificat acreditatiu d'estar al corrent en el compliment de les seues obligacions tributàries amb l'AEAT, amb l'IVAT i amb la Seguretat Social.

  Impresos associats

  [ANNEX I] SOL·LICITUD DE SUBVENCIONS PER A LA DINAMITZACIÓ DE MUSEUS I COL·LECCIONES MUSEOGRÀFIQUES PERMANENTS RECONEGUDES DE LA COMUNITAT VALENCIANA

  [ANNEX II] CERTIFICAT ACREDITATIU DEL COMPROMÍS DE DESPESA DE LA PERSONA O ENTITAT SOL·LICITANT

  MODEL DE DOMICILIACIÓ BANCÀRIA

  [ANNEX IV] COMPTE JUSTIFICATIU. SUBVENCIONS PER A LA DINAMITZACIÓ DE MUSEUS I COL·LECCIONES MUSEUGRÀFIQUES PERMANENTS RECONEGUDES DE LA COMUNITAT VALENCIANA

  Inici
 • Com sol·licitar-ho?

  Passos

  - Si la sol·licituds no tenen els requisits i documents que s'assenyalen en la convocatòria, es requerirà la persona interessada perquè, en el termini de 10 dies, esmene la falta o perquè adjunte els documents preceptius amb indicació que, si no ho fa, es considerarà que renuncia a la seua petició.

  - Per a la valoració i selecció de les sol·licituds es constituirà una comissió avaluadora.

  - La persona titular de la Direcció del Servei de Museus i Patrimoni Moble, com a instructora del procediment, elevarà una proposta a la persona titular de la Direcció General de Cultura i Patrimoni, que resoldrà, per delegació del conseller d'Educació, Investigació, Cultura i Esport.

  - La resolució es publicarà en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana d'acord amb el que s'estableix en l'art. 18 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.

  Recursos que procedixen contra la resolució

  La resolució de concessió de la subvenció posa fi a la via administrativa i contra aquesta es podrà interposar un recurs de reposició davant de l'òrgan que l'haja dictat, en el termini d'un mes des de l'endemà de la notificació, de conformitat amb el que disposa l’article 123 i següents de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques o interposar recurs contenciós administratiu davant del Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana en el termini de dos mesos, a comptar des de l'endemà de la notificació, d'acord amb el que estableix l'article 10 i 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.

  Inici
 • Com es tramita telemàticament?

  A través de l'enllaç corresponent:

  Tramitar amb certificat electrònic:

  https://www.tramita.gva.es/ctt-att-atr/asistente/iniciarTramite.html?tramite=DGM_SUB&version=1&login=c&idioma=va&idCatGuc=PR&idProcGuc=833

  Inici
 • Informació complementària

  SERAN SUBVENCIONABLES:
  Les activitats que contribuïsquen a la dinamització dels museus i les col·leccions museogràfiques inclosos en el Sistema Valencià de Museus i que hagen sigut desenvolupades entre el dia 1 de gener i el 10 de novembre de 2019, els dos inclusivament.


  Estaran excloses:
  a) Les cofinançades per la Generalitat o algun dels seus ens públics.
  b) Les promogudes o organitzades per beneficiaris de subvencions per concessió directa de la Generalitat Valenciana.
  c) Aquelles el contingut de les quals estiga clarament previst en altres convocatòries de la Generalitat Valenciana.

  Tindran la consideració de despeses subvencionables les despeses generades directament per la realització de les activitats per a les quals es concedeix la subvenció, que corresponguen als conceptes esmentats en l'article 2 de l'Ordre 29/2017, d'11 de juliol, per la qual s'estableixen les bases reguladores d'aquesta convocatòria, i que s'hagen indicat i quantificat en la memòria descriptiva del projecte a què es refereix el resolc cinqué, apartat 3.d d'aquesta convocatòria.

  Criteris de valoració

  a) Projectes i activitats que vinculen al museu o col·lecció museogràfica permanent amb els centres educatius del seu municipi. La puntuació màxima serà de fins a 3 punts.

  b) Projectes que destaquen la importància dels fons albergats en els museus i/o la col·lecció museogràfica. La puntuació màxima serà de fins a 3 punts.

  c) Elaboració d'estadístiques anuals i estudis de públic. La puntuació màxima serà de fins a 1 punt.

  d) Activitats que generen participació cultural i social. La puntuació màxima serà de fins a 3 punts.

  La quantia màxima que percebran les entitats que resulten beneficiades per l'atorgament de la subvenció no podrà superar en de cap manera el 80 % del pressupost total, IVA inclòs, de l'activitat.

  Obligacions

  1. Els beneficiaris estaran subjectes a les obligacions que deriven de la normativa vigent sobre ajudes o subvencions públiques i, en particular, a les que es preveuen en l'article 12 de les bases reguladores.

  2. Els beneficiaris de la subvenció podran subcontractar l'execució total de l'actuació que constitueix l'objecte de la subvenció d'acord amb el que disposa l'article 28 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.

  3. Els beneficiaris d'aquestes ajudes queden obligats a:

  - Assumir el finançament dels costos que excedisquen de l'import d'aquesta subvenció.

  - Justificar l'execució íntegra de la intervenció per a la qual es va sol·licitar la subvenció.

  Inici
 • Fonts jurídiques i/o documentals

  Normativa

  - Ordre de 6 de febrer de 1991, de la Conselleria de Cultura, Educació i Ciència, per la qual es regula el reconeixement de museus i col·leccions museogràfiques permanents de la Comunitat Valenciana (DOGV núm. 1494 de 28.02.1991).
  - Ordre 29/2017, de 6 de juliol, de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport, per la qual s'estableixen les bases reguladores de la concessió de subvencions per a la dinamització de museus i col·leccions museogràfiques permanents reconegudes de la Comunitat Valenciana (DOGV núm. 8081, d'11/7/2017).
  - RESOLUCIÓ d'1 d'agost de 2019, de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport, per la qual es convoquen subvencions per a l'exercici 2019 per a la dinamització de museus i col·leccions museogràfiques permanents reconegudes de la Comunitat Valenciana.

  Llista de normativa

  Vegeu l'Ordre de 6 de febrero de 1991.

  Vegeu l'Ordre 29/2017, de 6 de juliol (bases reguladores).

  Vegeu la RESOLUCIÓ d'1 agost de 2019.

  Llistat de seguiment

  Aportació de documentació a un expedient de subvencions per a la dinamització de museus i col·leccions museogràfiques permanents reconegudes de la Comunitat Valenciana.

  Inici

 • La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.

  La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.