Subvencions per a la dinamització de museus i col·leccions museogràfiques permanents reconegudes de la Comunitat Valenciana.

Vicepresidència Primera i Conselleria de Cultura i Esport

Codi SIA: 210780
|
Codi GVA: 833
Descarregar informació
Temini tancat

Des de 07-08-2019

Fins 21-08-2019

 • Què necessites saber
 • Què és
 • A qui va dirigit
 • Com es tramita
 • Formularis
 • Tramitació
 • Sol·licitud
 • Resolució
 • Ajuda
 • Preguntes freqüents
 • Enllaços d'interés
 • Compartir en xarxes socials

Què és

Què és i per a què servix

L'objecte és convocar subvencions destinades a finançar les activitats de dinamització de museus i col·leccions museogràfiques permanents reconegudes de la Comunitat Valenciana.

Terminis
Sol·licitudTemini tancat
07-08-2019 al 21-08-2019
Observacions

SERAN SUBVENCIONABLES:

Les activitats que contribuïsquen a la dinamització dels museus i les col·leccions museogràfiques inclosos en el Sistema Valencià de Museus i que hagen sigut desenvolupades entre el dia 1 de gener i el 10 de novembre de 2019, els dos inclusivament.

 

 

Estaran excloses:

a) Les cofinançades per la Generalitat o algun dels seus ens públics.

b) Les promogudes o organitzades per beneficiaris de subvencions per concessió directa de la Generalitat Valenciana.

c) Aquelles el contingut de les quals estiga clarament previst en altres convocatòries de la Generalitat Valenciana.

 

Tindran la consideració de despeses subvencionables les despeses generades directament per la realització de les activitats per a les quals es concedeix la subvenció, que corresponguen als conceptes esmentats en l'article 2 de l'Ordre 29/2017, d'11 de juliol, per la qual s'estableixen les bases reguladores d'aquesta convocatòria, i que s'hagen indicat i quantificat en la memòria descriptiva del projecte a què es refereix el resolc cinqué, apartat 3.d d'aquesta convocatòria.

Normativa
 • Ordre de 6 de febrer de 1991, de la Conselleria de Cultura, Educació i Ciència, per la qual es regula el reconeixement de museus i col·leccions museogràfiques permanents de la Comunitat Valenciana (DOGV núm. 1494 de 28.02.1991).
 • Ordre 29/2017, de 6 de juliol, de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport, per la qual s'estableixen les bases reguladores de la concessió de subvencions per a la dinamització de museus i col·leccions museogràfiques permanents reconegudes de la Comunitat Valenciana (DOGV núm....
 • RESOLUCIÓ d'1 d'agost de 2019, de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport, per la qual es convoquen subvencions per a l'exercici 2019 per a la dinamització de museus i col·leccions museogràfiques permanents reconegudes de la Comunitat Valenciana.

A qui va dirigit

Ciutadania
Empreses
Administració
Persones interessades

Els titulars dels museus i col·leccions museogràfiques permanents reconegudes de conformitat amb el que estableix la Llei 4/1998 d'11 de juny de la Generalitat Valenciana, del Patrimoni Cultural Valencià i en l'Orde de 6 de febrer de 1991 de la Conselleria de Cultura, Educació i Ciència per la...

Saber més
Requisits

a) Estar legalment constituïts, gaudir de capacitat jurídica i seu a la Comunitat Valenciana, i tindre com a finalitat la consecució d'actuacions destinades a la promoció i foment d'activitats culturals i científiques en l'àmbit dels museus i de les col·leccions museogràfiques permanents.

b) No estar incursos en les prohibicions per a obtindre la condició de beneficiari establides en l'article 13, apartats 2 i 3 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.

c) No figurar com a beneficiaris d'una subvenció nominativa per a la mateixa finalitat, segons la llei de pressupostos de la Generalitat vigent en cada exercici.

d) Trobar-se al corrent de les seus obligacions tributàries i amb la Seguretat Social.

 

Els beneficiaris han de desenvolupar les seues activitats en l'àmbit competencial de la Generalitat i no incórrer en les prohibicions per a obtindre la condició de beneficiari que es recullen en els apartats 2 i 3 de l'article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.

Com es tramita

Procés de tramitació

- Si la sol·licituds no tenen els requisits i documents que s'assenyalen en la convocatòria, es requerirà la persona interessada perquè, en el termini de 10 dies, esmene la falta o perquè adjunte els documents preceptius amb indicació que, si no ho fa, es considerarà que renuncia a la seua petició.

 

- Per a la valoració i selecció de les sol·licituds es constituirà una comissió avaluadora.

 

- La persona titular de la Direcció del Servei de Museus i Patrimoni Moble, com a instructora del procediment, elevarà una proposta a la persona titular de la Direcció General de Cultura i Patrimoni, que resoldrà, per delegació del conseller d'Educació, Investigació, Cultura i Esport.

 

- La resolució es publicarà en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana d'acord amb el que s'estableix en l'art. 18 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.

Criteris de valoració

a) Projectes i activitats que vinculen al museu o col·lecció museogràfica permanent amb els centres educatius del seu municipi. La puntuació màxima serà de fins a 3 punts.

 

b) Projectes que destaquen la importància dels fons albergats en els museus i/o la col·lecció museogràfica. La puntuació màxima serà de fins a 3 punts.

 

c) Elaboració d'estadístiques anuals i estudis de públic. La puntuació màxima serà de fins a 1 punt.

 

d) Activitats que generen participació cultural i social. La puntuació màxima serà de fins a 3 punts.

 

La quantia màxima que percebran les entitats que resulten beneficiades per l'atorgament de la subvenció no podrà superar en de cap manera el 80 % del pressupost total, IVA inclòs, de l'activitat.

Òrgans de tramitació

Sol·licitud

Termini
Temini tancat

El termini de presentació de sol·licituds serà de 10 dies a partir de l'endemà de la publicació de la convocatòria en el DOCV número 8607, de 6/8/2019

Documentació
- Sol·licitud de subvencions per a la dinamització de museus i col·leccions museogràfiques permanents reconegudes de la Comunitat Valenciana, ANNEX I, degudament omplit. - Certificat acreditatiu de la representació atorgada pel sol·licitant. - Certificat acreditatiu del compromís de despesa per...
Saber més
Forma de presentació
Presencial

Les sol·licituds de subvenció únicament es podràn presentar de forma telemàtica i es formalitzaràn segons els models que figuren en l'enllaç d'internet

http://www.gva.es/va/inicio/procedimientos?id_proc=833

 

Per a poder tramitar telemàticament la sol·licitud caldrà disposar de certificat digital, ja siga de l'entitat, de la persona que ocupe la presidència de l'entitat o de qui n'assumisca la representació davant de la Generalitat, tot això de conformitat amb les instruccions previstes en el web de l'Agència de Tecnologia i Certificació Electrònica (ACCV) (www.accv.es).

 

Si la informació a adjuntar supera el límit suportat per la plataforma, aproximadament 5 MB per arxiu fins un màxim de 100 MB, s'haurà de dividir i enviar per separat, respectant el límit assenyalat, pero sempre sobre una única sol·licitud. En cas que la divisió no siga possible s'haurà d'entregar de manera presencial en un suport físic junt amb una còpia de la sol·licitud telemàtica prèvia, dirigint-se al Registre de Sant Miquel dels Reis, Avinguda de la Constitució, núm. 284. En este cas, s'haurà d'enviar un e-mail a l'órgan gestor de la convocatòria (Direcció General de Cultura i Patrimoni, dgpa@gva.es) amb indicació de la data d'enviament i l'órgan on s'ha presentat la documentació.

Resolució

Termini màxim
El termini màxim per a resoldre i notificar la resolució del procediment de concessió serà de sis mesos a comptar des de la data de publicació d'aquesta convocatòria. En transcórrer aquest termini sense que s'haja notificat resolució expressa, les sol·licituds es consideraran desestimades per...
Saber més
Quantia i cobrament
- La quantia màxima que poden percebre les entitats que, si s'escau, resulten beneficiades de l'atorgament de la subvenció,no podrà superar en cap cas el 80 % del pressupost total de l'activitat. L'import màxim per beneficiari serà de 6.000,00 euros. - L'import de les subvencions en cap cas...
Saber més
Obligacions
1. Els beneficiaris estaran subjectes a les obligacions que deriven de la normativa vigent sobre ajudes o subvencions públiques i, en particular, a les que es preveuen en l'article 12 de les bases reguladores. 2. Els beneficiaris de la subvenció podran subcontractar l'execució total de...
Saber més
Observacions

La resolució de concessió de la subvenció posa fi a la via administrativa i contra aquesta es podrà interposar un recurs de reposició davant de l'òrgan que l'haja dictat, en el termini d'un mes des de l'endemà de la notificació, de conformitat amb el que disposa l’article 123 i següents de la...

Saber més
Òrgans resolució