Detall de Procediments

 • Què es pot sol·licitar?

  Nom del tràmit

  Sol·licitud d'inscripció per a fer la prova d'accés a cicles formatius de grau superior.

  Objecte del tràmit

  Realització de la prova d'accés per a accedir a cicles formatius de grau superior.

  Inici
 • Qui pot sol·licitar-ho?

  Interessats/Sol·licitants

  Les persones aspirants que vullguen cursar ensenyaments de grau superior i hagen de fer-ho per mitjà de la superació d'una prova.

  Requeriments

  Tindre 19 anys d'edat o complir-los durant l'any de realització de la prova.
  Les persones que acrediten estar en possessió d'un títol de tècnic de Formació Professional podran presentar-se a les proves d'accés a cicles formatius de grau superior quan tinguen com a mínim 18 anys complits l'any de realització de la prova, tenint-se en compte el resultat de la prova únicament als efectes d'admissió a cicles formatius de grau superior quan optaren per participar en el procés d'admissió per la quota corresponent a prova d'accés i altres vies d'accés.

  Inici
 • Taxes

  Taxes 2022:
  Ordinària:
  - Grau Superior: 8,84 euros
  Família Nombrosa/Monoparental:
  General:
  - Grau Superior: 4,42 euros.
  Especial:
  - Grau Superior: 0 euros.
  Bonificació per discapacitat acreditada igual o superior al 33%:
  Ordinària:
  - Grau Superior: 4,42 euros.
  - Reste modalitats: 0 euros.
  Enllaç relacionat amb el pagament de les taxes
  https://atv.gva.es/es/tributos-impuestos-declaraciones-tasas-046-conseducacion

  Enllaç relacionat amb el pagament de les taxes

  https://ceice.gva.es/doc046/gen/es/

  Inici
 • Quan s'ha de sol·licitar?

  Termini de presentació

  La inscripció es realitzarà del 21 al 30 de març de 2022

  Inici
 • On s'ha d'anar?

  Presencial

  Les sol·licituds d'inscripció es presentaran en els centres docents públics de la Comunitat Valenciana que impartixen cicles relacionats amb l'opció triada.
  La Conselleria d'Educació, Cultura i Esport, davant la situació actual originada pel COVID-19, i amb la finalitat d'evitar desplaçaments per a presentar les sol·licituds en els centres docents, ha habilitat la possibilitat de remetre aquestes sol·licituds per correu electrònic a la secretària dels centres docents especificats en l'apartat sisé d'aquesta resolució.

  Inici
 • Què s'ha de presentar?

  Junt amb la sol·licitud, els aspirants hauran de presentar:

  - En cas de ser major de 18 anys, algun dels documents següents: DNI, targeta d'identitat d'estranger, expedida per la comissaria de policia o oficina d'estrangers, certificat d'empadronament en un municipi, visat d'estudis o targeta d'estudiant estranger.

  - En el cas de ser menor de 18 anys, qualsevol dels anteriors o també un certificat d'empadronament en un municipi.

  - Declaració responsable de què no es reunixen els requisits d'accés directe, i que, si en el moment de formalitzar la matrícula al cicle reunixen estos requisits, renunciarien a l'accés per prova, encara en el cas d'haver-la superat, per a optar a les places d'accés directe.
  Aquelles persones que estiguen en possessió del títol de Tècnic de Formació Professional podran presentar-se a les proves d'accés a cicles formatius de grau superior, tenint-se en compte el resultat de la prova als efectes d'admissió. En este cas no presentaran la declaració responsable.

  - Justificant d'haver pagat la taxa corresponent.

  - Tota la documentació haurà de ser enviada degudament signada (a mà o electrònicament) i, en format electrònic, mitjançant un únic correu electrònic al centre docent en el que desitja fer la prova, en el qual indicaran en l'assumpte del mateix les sigles PAC seguides del nom i cognoms de la persona sol·licitant.

  Impresos associats

  [ANNEX IV] SOL·LICITUD D'INSCRIPCIÓ EN LA PROVA D'ACCÉS A CICLES FORMATIUS DE GRAU SUPERIOR

  [ANNEX V] DECLARACIÓ RESPONSABLE

  [ANNEX VI] PRESENTACIÓ DE DOCUMENTACIÓ JUSTIFICATIVA DE LA SOL·LICITUD D'EXEMPCIÓ PER A LA PROVA D'ACCÉS ALS CICLES FORMATIUS DE GRAU MITJÀ

  [ANNEX VI] PRESENTACIÓ DE DOCUMENTACIÓ JUSTIFICATIVA DE LA SOL·LICITUD D'EXEMPCIÓ PER A LA PROVA D'ACCÉS ALS CICLES FORMATIUS DE GRAU SUPERIOR

  Inici
 • Com sol·licitar-ho?

  Passos

  INSCRIPCIÓ A LES PROVES
  1. Presentació de la sol·licitud i documentació requerida.
  2. Una vegada analitzada la documentació de les persones que han de realitzar les proves en cada centre, estos publicaran la relació dels aspirants admesos, amb les parts o els apartats dels quals han sol·licitat l'exempció i si la documentació justificativa ha sigut presentada i d'acord amb els terminis establits.
  3. Així mateix, es publicarà la relació dels aspirants exclosos, amb el motiu de l'exclusió, en els mateixos terminis.
  4. Una vegada analitzades les reclamacions que puga haver-hi, es publicaran les llistes definitives en els terminis indicats en l'annex corresponent.

  PUBLICACIÓ DE LES QUALIFICACIONS DE LES PROVES:
  Les llistes amb els resultats provisionals i definitius de les proves es publicaran en el tauler d'anuncis dels centres docents on s'hagen realitzat.

  RECLAMACIONS DE QUALIFICACIONS
  Les reclamacions a què puguen donar lloc les qualificacions es faran conforme al procediment següent:
  1. Es presentaran per escrit en el termini indicat en l'annex corresponent al president de la
  comissió avaluadora del centre en què es realitzaran les proves.
  2. En el termini dels dos dies hàbils següents, la comissió d'avaluació ratificarà o rectificarà la qualificació objecte de reclamació, que el president comunicarà per escrit a l'interessat.
  3. Si després de la decisió persistix la disconformitat, es podrà sol·licitar, en el termini de dos dies hàbils després de la recepció de la comunicació, que s'eleve la reclamació al director territorial d'Educació corresponent, el qual, després de l'informe de la inspecció educativa, resoldrà el que siga procedent. La dita resolució, motivada, posarà fi a la via administrativa.
  4. Les persones interessades tindran dret a accedir als exercicis escrits realitzats i a conéixer les puntuacions atorgades i els criteris d'avaluació utilitzats.

  Recursos que procedixen contra la resolució

  Els previstos en la Llei 39/2015 d'1 d'octubre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú (BOE nº 236, de 02/10/15)

  Inici
 • Informació complementària

  * CALENDARI DE LES PROVES 2022
  1. Inscripció: del 21 al 30 de març
  2. Publicació llistes alumnes que han de realitzar la prova en un altre centre: 27 d'abril
  3. Publicació llistes provisionals d'admesos: 27 d'abril
  4. Reclamació llistes provisionals d'admesos i exclosos: del 27 al 30 d'abril
  5. Publicació llistes definitives d'admesos i exclosos: 5 de maig
  6. Realització prova d'accés a grau mitjà i superior: 23 y 24 de maig
  7. Publicació llistes provisionals qualificacions: 30 de maig
  8. Reclamació llistes provisionals qualificacions: del 31 de maig al 1 de juny
  9. Termini d'entrega documentació justificativa prova grau superior convocatòria ordinària: del 21 de maig al 30 de juny
  10. Publicació llistes definitives qualificacions i entrega de certificats de la prova: 3 de juny al 1 de juliol


  * HORARI DE LES PROVES
  23 de mayo
  15.00 -16.15 Part general: Llengua i Literatura: 1 h 15 min.
  16.30-17.45 Part general: Llengua estrangera Anglés 1 h 15 min.
  18.00-19.15 Part general: Matemàtiques: 1 h 15 min.
  19.30-20.15 Part general: Tractament de la Informació i Competència Digital: 45 min.
  24 de mayo
  16.00-17.15 Part específica: apartat b - 1: 1 h 15 min
  17.30-18.45 Part específica: apartat b - 2: 1 h 15 min


  * LLOC DE CELEBRACIÓ DE LES PROVES
  - Les proves d'accés a Cicles formatius de grau superior es realitzaran en els centres docents públics de la Comunitat Valenciana que impartixen cicles relacionats amb l'opció triada.
  - Per a realitzar les proves, els aspirants hauran d'anar proveïts del corresponent document identificatiu: DNI, targeta d'identitat d'estranger o visat d'estudis (règim especial d'estudiants estrangers).

  * ESTRUCTURA I CONTINGUT DE LES PROVES
  La prova d'accés als Cicles formatius de grau superior constarà de dos parts:
  a) Part comú, que constarà de quatre apartats:
  a1) Llengua i Literatura (Castellana o Valenciana).
  a2) Llengua Estrangera (Anglés).
  a3) Matemàtiques.
  a4) Tractament de la informació i competència digital
  b) Part específica, que tractarà sobre coneixements bàsics de matèries del Batxillerat segons siga l'opció a què estiga adscrit el cicle formatiu.
  Existiran tres opcions, segons el cicle a què es desitge accedir, i, en cada una d'elles, el candidat triarà dos de les tres matèries que ho formen.
  Les opcions seran:
  A) Humanitats i Ciències Socials, les matèries del qual seran Història, Economia i Geografia.
  B) Tecnologia, les matèries del qual seran Dibuix Tècnic, Tecnologia Industrial, i Física i Química.
  C) Ciències, les matèries del qual seran Física, Biologia i Ciències de la Terra, i Química.
  En l'annex IX s'indiquen les opcions en què s'agruparan les proves, les matèries de Batxillerat en què es basaran i les famílies professionals dels cicles formatius a què donen accés.
  Els continguts de les matèries sobre les quals versaran les proves seran els corresponents als currículums vigents de les modalitats de Batxillerat a la Comunitat Valenciana.

  * EXEMPCIONS
  Vegeu l'apartat catorze de la Resolució de la convocatòria actual.

  * VALIDESA I EFECTES
  - La certificació que acredita haver superat la prova d'accés als cicles formatius de Formació Professional té validesa en tot el territori nacional.
  - La superació de les proves permetrà l'accés als cicles formatius als que no complisquen els requisits acadèmics d'accés directe.
  - Per a estos alumnes, els centres reservaran un 20 % de les places vacants, que podrà ampliar-se cas que no hi haja suficients sol·licituds per part dels alumnes d'accés directe.
  - Estar en possessió del certificat de superació de la prova d'accés no implica l'admissió automàtica del candidat per a cursar les ensenyances corresponents. Aquells aspirants que superen la prova d'accés hauran d'haver formalitzat la sol·licitud d'admissió en el centre educatiu on vulguen realitzar el cicle formatiu en els períodes que per a això s'establisquen i, en cas de ser admesos, formalitzar la matrícula en els terminis establits.
  - Els qui hagen superat la prova d'accés en convocatòries anteriors i no complisquen els requisits d'accés directe, podran optar directament a la reserva del 20 % de les places indicada en el paràgraf anterior, dins del termini previst per a la sol·licitud de plaça per als cicles formatius. En este cas, les sol·licituds es baremaran junt amb les presentades pels que hagen superat les proves en la convocatòria actual.
  - Sense perjuí de l'anterior per a l'accés a cicles de grau superior, els que hagen superat la prova d'accés per alguna de les sis opcions que preveia l'Orde de 14 de març de 2001 (DOGV de 2 d'abril), únicament podran sol·licitar plaça respecte dels cicles a què donava accés cada una de les dites opcions.

  PER A MÉS INFORMACIÓ:
  * Alacant: inspeduc_ali@gva.es
  * Castelló: inspeccio-cst@gva.es
  * València: inspecció_dtv@gva.es

  Enllaços

  Orientacions: accés directe a grau superior o mintjançant una prova

  Formació Professional del sistema educatiu a la CV.

  Proves d'accés

  Cursos preparatoris

  Més informació:

  Inici
 • Fonts jurídiques i/o documentals

  Normativa

  - Llei Orgànica 2/2006, de 3 de maig, d'Educació (BOE núm. 106 de 04.05.2006).
  - Llei Orgànica 8/2013, de 9 de desembre, per a la millora de la qualitat educativa (BOE núm. 95 de 10.12.2013).
  - Resolució de 2 de novembre de 2015, de la Direcció General de Formació Professional i Ensenyances de règim especial, per la que se per la qual es modifica el currículum de les matèries que formen part de les proves d'accés a Cicles formatius de grau mitjà i de grau superior de Formació Professional i dels cursos preparatoris de les mateixes a la Comunitat Valenciana (DOGV núm. 7660, de 18.11.15).
  - Orde 16/2016, de 20 de maig, de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport, per la qual es regulen les proves d'accés a Cicles formatius de grau mitjà i grau superior corresponents a la Formació Professional del sistema educatiu en l'àmbit de gestió de la Comunitat Valenciana preveu la possibilitat que es presenten a les proves d'accés a Cicles formatius de grau superior els que estiguen en possessió del títol de Tècnic de Formació Professional només als efectes d'admissió. (DOGV núm. 7789, de 24.05.2016).
  - Resolució de 28 de gener de 2022, de la Direcció General de Formació Professional i Ensenyaments de Règim Especial, per la qual es convoquen proves d'accés als cicles formatius de Formació Professional (DOGV núm. 9271 de 04.02.2022)

  Llista de normativa

  Vegeu la Resolució de 2 de novembre de 2015

  Vegeu l'Ordre de 20 de maig de 2016

  Vegeu la Resolució de 28 de gener de 2022

  Inici

 • La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.
  La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.