Detall de Procediments

Sol·licitud d'inscripció per a fer la prova d'accés a cicles formatius de grau superior.
 • Què es pot sol·licitar?

  Nom del tràmit

  Sol·licitud d'inscripció per a fer la prova d'accés a cicles formatius de grau superior.

  Objecte del tràmit

  Realització de la prova d'accés per a accedir a cicles formatius de grau superior.

  Inici
 • Qui pot sol·licitar-ho?

  Interessats/Sol·licitants

  Les persones aspirants que vullguen cursar ensenyaments de grau superior i hagen de fer-ho per mitjà de la superació d'una prova.

  Requeriments

  Tindre 19 anys d'edat o complir-los durant l'any 2020.
  Les persones que acrediten estar en possessió d'un títol de tècnic de Formació Professional podran presentar-se a les proves d'accés a cicles formatius de grau superior quan tinguen com a mínim 18 anys complits l'any de realització de la prova, tenint-se en compte el resultat de la prova únicament als efectes d'admissió a cicles formatius de grau superior quan optaren per participar en el procés d'admissió per la quota corresponent a prova d'accés i altres vies d'accés.

  Inici
 • Quan s'ha de sol·licitar?

  Termini de presentació

  La inscripció es realitzarà del 25 de maig al 29 de maig de 2020

  Inici
 • On s'ha d'anar?

  Presencial

  Les sol·licituds d'inscripció es presentaran en els centres docents públics de la Comunitat Valenciana que impartixen cicles relacionats amb l'opció triada.
  La Conselleria d'Educació, Cultura i Esport, davant la situació actual originada pel COVID-19, i amb la finalitat d'evitar desplaçaments per a presentar les sol·licituds en els centres docents, ha habilitat la possibilitat de remetre aquestes sol·licituds per correu electrònic a la secretària dels centres docents especificats en l'apartat sisé d'aquesta resolució.

  Inici
 • Què s'ha de presentar?

  Junt amb la sol·licitud, els aspirants hauran de presentar:

  - En cas de ser major de 18 anys, algun dels documents següents: DNI, targeta d'identitat d'estranger, expedida per la comissaria de policia o oficina d'estrangers, certificat d'empadronament en un municipi, visat d'estudis o targeta d'estudiant estranger.

  - En el cas de ser menor de 18 anys, qualsevol dels anteriors o també un certificat d'empadronament en un municipi.

  - Declaració responsable de què no es reunixen els requisits d'accés directe, i que, si en el moment de formalitzar la matrícula al cicle reunixen estos requisits, renunciarien a l'accés per prova, encara en el cas d'haver-la superat, per a optar a les places d'accés directe.
  Aquelles persones que estiguen en possessió del títol de Tècnic de Formació Professional podran presentar-se a les proves d'accés a cicles formatius de grau superior, tenint-se en compte el resultat de la prova als efectes d'admissió. En este cas no presentaran la declaració responsable.

  - Justificant d'haver pagat la taxa corresponent.

  - Tota la documentació haurà de ser enviada degudament signada (a mà o electrònicament) i, en format electrònic, mitjançant un únic correu electrònic al centre docent en el que desitja fer la prova, en el qual indicaran en l'assumpte del mateix les sigles PAC seguides del nom i cognoms de la persona sol·licitant.

  Impresos associats

  [ANNEX IV] SOL·LICITUD D'INSCRIPCIÓ EN LA PROVA D'ACCÉS A CICLES FORMATIUS DE GRAU SUPERIOR

  [ANNEX V] DECLARACIÓ RESPONSABLE

  [ANNEX VI] PRESENTACIÓ DE DOCUMENTACIÓ JUSTIFICATIVA DE LA SOL·LICITUD D'EXEMPCIÓ PER A LA PROVA D'ACCÉS ALS CICLES FORMATIUS DE GRAU MITJÀ

  [ANNEX VI] PRESENTACIÓ DE DOCUMENTACIÓ JUSTIFICATIVA DE LA SOL·LICITUD D'EXEMPCIÓ PER A LA PROVA D'ACCÉS ALS CICLES FORMATIUS DE GRAU SUPERIOR

  Inici

 • La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.

  La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.