Detall de Procediment

Procediment per al reconeixement d'entitats col·laboradores en la formació del professorat i de les activitats de formació permanent que proposen per al curs escolar.

Codi SIA: 210785
Codi GUC: 841
Organisme: Conselleria d'Educació, Universitats i Ocupació
Termini de sol·licitud: TANCAT
(25-05-2023
23-06-2023)
  • Informació bàsica

  • Sol·licitud

  • Tramitació

  • Resolució

Mostrar tot

Ocultar tot

Informació bàsica

Què és i per a què serveix?

1. Regular el procediment per al reconeixement com a entitats col·laboradores a aquelles institucions públiques o privades que així ho sol·liciten i que complisquen els requisits establits en l'article 24.1.de l'Ordre 65/2012, de 26 d'octubre, de la Conselleria d'Educació, Formació i Ocupació, que estableix el model de formació permanent del professorat i el disseny, reconeixement i registre de les activitats formatives. 2. Regular l'Oficina Virtual d'Entitats Col·laboradores (OVIENT) com a plataforma de comunicació entre la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport i les institucions públiques o privades de l'àmbit d'aplicació d'aquesta norma. - Àmbit d'aplicació: Aquesta resolució serà aplicable a aquelles institucions públiques o privades que per al curs 2023-2024 vulguen ser reconegudes com a entitats col·laboradores en la formació del professorat.

Observacions

- Modificació dels plans de formació del curs 2023-2024: 1. Les entitats reconegudes, segons la resolució a la qual es refereix l'apartat 6.5 anterior, podran modificar o proposar noves activitats en una nova convocatòria, durant el mes de febrer de 2024, exclusivament a través de l'Oficina Virtual d'Entitats. 2. No es reconeixeran en les modificacions dels plans, les activitats formatives presentades que s'hagueren realitzat en dates anteriors a la convocatòria corresponent. 3. La comissió estudiarà aquesta modificació dels plans i formularà la proposta de resolució provisional, que es farà pública en la pàgina web. 4. Així mateix, cada entitat participant podrà consultar la seua valoració, després de la resolució provisional, accedint a l'Oficina Virtual d'Entitats. 5. S'obrirà un termini de deu dies per a la presentació d'al·legacions davant la comissió, comptadors des de l'endemà de la publicació. 6. Una vegada examinades les al·legacions adduïdes per les entitats, la comissió elevarà la proposta de resolució definitiva a la Secretaria Autonòmica d'Educació i Formació Professional, i es publicarà en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana. - Lloc de realització i activitats en modalitat presencial i semipresencial: 1. No seran reconegudes les activitats formatives el lloc de realització de les quals siga un centre educatiu públic de titularitat de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport, llevat que es complisquen les condicions d'ús establides en la resolució per la qual es dicten instruccions per a l'organització i el funcionament de centres docents públics, que es publiquen al començament de cada curs. 2. En el cas d'activitats a distància, s’haurà d’indicar com a lloc de realització, en la programació, la plataforma de l'entitat on es desenvoluparà l'activitat i, quan siga sol·licitat per l'òrgan gestor, s’hauran de proporcionar les dades d'usuari i clau d'accés que permeten supervisar l'acció formativa. - Modalitats formatives excloses de la convocatòria: No es reconeixeran les activitats de formació proposades per entitats en les modalitats de projectes formació en centres, seminari, grup de treball i estada formativa en empresa, d'acord amb el que s'estableix en l'art. 14.3 de l’Ordre 65/2012, de 26 d'octubre, abans esmentada. - Participants en les activitats organitzades per les entitats col·laboradores: 1. Podrà participar en les activitats de formació permanent del professorat organitzades per les entitats col·laboradores reconegudes el personal establit en l'article 4.2 de l’Ordre 65/2012, de 26 d'octubre, abans esmentada. Les entitats estaran obligades, en la difusió de les activitats, a publicitar els destinataris de la formació que tindran dret a la diligència de reconeixement per aquesta Conselleria, així com a complir el que s'estableix en l’ article 17.2, referent a l’encavalcament d'activitats formatives. 2. Una vegada finalitzada l'activitat, en el termini màxim de dos mesos, l'entitat haurà d'emplenar a través de l'Oficina Virtual d'Entitats Col·laboradores la fitxa final amb la relació de participants aptes i experts, amb l’expressió del nombre d'hores d'intervenció, i la memòria final de valoració global de l'activitat, en suport electrònic, segons el model establit. 3. Les entitats s’hauran d’assegurar que el nombre de participants amb dret a certificat de reconeixement en cada acció no siga inferior al 50 % del nombre de places convocades. 4. En el cas que les entitats presenten actes amb un nombre de participants aptes amb dret a reconeixement inferior al 50 %, la comissió de Reconeixement podrà proposar a la Secretaria Autonòmica d'Educació i Formació Professional el no-reconeixement com a entitat col·laboradora per al curs escolar següent, sempre que el nombre d'activitats que incomplisquen aquest requisit siga superior al 50 % del nombre d'activitats proposades. - Certificació dels participants: Els certificats expedits per les entitats, acreditatius de la participació en activitats de formació, hauran de contindre la informació establida en l'annex I de l'Ordre 65/2012, de 26 d'octubre. - Diligències de reconeixement: 1. El Servei de Registre i Acreditació Docent, si es compleixen tots els requisits, expedirà les diligències de reconeixement al personal assistent, ponent o tutor, mitjançant un enllaç remés a l'adreça de correu electrònic pertinent de la persona interessada, que constaran, si escau, en el registre de formació permanent inclòs en el compte/formació del professorat, i que acompanyaran els certificats emesos per l'entitat. No es podrà rebre més d'un certificat per participació en una mateixa activitat. 2. Si escau la certificació, les entitats hauran d'informar el personal assistent sobre la seua inclusió en el Registre de Formació del Professorat. Les dades de caràcter personal es tractaran amb el grau de protecció que estableixen el Reglament general de protecció de dades i la Llei orgànica 3/2018, de 5 desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals, i s’adoptaran les mesures necessàries per a garantir la confidencialitat i la integritat de la informació. - Seguiment i avaluació dels plans: 1. El Servei de Planificació i Gestió de la Formació Permanent del Professorat, en col·laboració amb les assessories dels CEFIRE, és l'encarregat del seguiment i l’avaluació de les activitats reconegudes. Si és el cas, es podrà incloure una visita als llocs de realització de les accions i l'emissió d'informes de la seua valoració. Si del seguiment d'aquestes accions es comprovara l'incompliment d'algun dels requisits, o resultara una avaluació negativa d'aquestes, la comissió designada proposaria a la Secretaria Autonòmica d'Educació i Formació Professional el seu no-reconeixement. En aquest cas es comunicaria a l'entitat l'informe pertinent d'avaluació negativa corresponent. 2. En cap cas, seran reconegudes activitats formatives que hagen sigut subrogades per l'entitat col·laboradora a una altra empresa o entitat.

Requisits

a) Estar legalment constituïda i inscrita en el registre públic corresponent. b) Estar al corrent en el pagament de quotes a la Seguretat Social i l'Agència Estatal Tributària. c) En els estatuts haurà de figurar, de manera expressa, l'absència en totes les activitats de l'ànim de lucre, i entre els fins, la realització d'activitats de formació del professorat. d) Tindre experiència prèvia acreditada en la realització d'activitats de formació del professorat i disposar dels recursos suficients per a garantir el desenvolupament de les activitats de formació. e) Tindre com a àmbit d'actuació, totalment o parcialment, el territori de la Comunitat Valenciana (art. 24.1, de l'Ordre 65/2012, de 26 d'octubre).

Qui pot sol·licitar-ho?

Institucions públiques o privades sense ànim de lucre que reunisquen els requisits corresponents.

Termini

El termini per a la tramitació i presentació de sol·licituds s'iniciarà a partir de l'endemà de la publicació d'aquesta convocatòria a les 00.00 hores i finalitzarà al cap de 30 dies naturals.(DOGV 24.05.2023).

Documentació

Les entitats que sol·liciten el reconeixement com a entitat col·laboradora han de presentar per mitjans electrònics una sol·licitud per al reconeixement d'entitat col·laboradora en matèria de formació del professorat de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport, per a la qual cosa han d'omplir les dades i adjuntar els documents que se'ls sol·liciten.

Presentació

Telemàtica
- Informació i convocatòria en la web de Formació del Professorat i sol·licitud per via telemàtica utilitzant la plataforma Oficina Virtual d'Entitats Col·laboradores (OVIENT). - IMPORTANT. Telèfon d'assistència tècnica de l'Oficina Virtual d'Entitats Col·laboradores (OVIENT): 961150019

On consultar dubtes sobre el tràmit

Procés de tramitació

- Presentació de sol·licituds: 1. Les entitats que sol·liciten el reconeixement com a entitat col·laboradora per al curs escolar 2023-2024 hauran de presentar per mitjans electrònics una sol·licitud per al reconeixement d'entitat col·laboradora en matèria de formació del professorat de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport. 2. La tramitació i presentació de sol·licituds s'ha de realitzar exclusivament per mitjans electrònics a través de l'Oficina Virtual d'Entitats Col·laboradores (OVIENT), de conformitat amb l'article 14.2 de la Llei 39/2015, d’1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques. 2.1. Les entitats que accedisquen per primera vegada a l'Oficina Virtual d'Entitats Col·laboradores (OVIENT) hauran de presentar una sol·licitud de manera telemàtica (procés 1), a través de la seu electrònica de la Generalitat, accessible en el lloc web https://sede.gva.es. Aquest tràmit també estarà disponible en l’enllaç següent: https://www.gva.es/es/inicio/procedimientos?id_proc=841&version=amp. Per a això, s'haurà de disposar de signatura electrònica avançada, amb el certificat reconegut d'entitat (persones jurídiques) emés per l'Agència de Tecnologia i Certificació Electrònica de la Comunitat Valenciana (ACCV). També s'admetran certificats de persona jurídica emesos per qualsevol proveïdor de serveis de certificació reconegut, dels inclosos en la Llista de confiança de prestadors de serveis de certificació (TSL) establits a Espanya, publicada en la seu electrònica del Ministeri d'Indústria, Energia i Turisme: https://sede.serviciosmin.gob.es/prestadores/paginas/inicio.aspx. En aquesta sol·licitud, l'entitat haurà de comunicar les dades de la persona o les persones per a les quals sol·licita accés a l'Oficina Virtual d'Entitats Col·laboradores (OVIENT). 2.2. La tramitació de la sol·licitud s’haurà de completar en l'Oficina Virtual d'Entitats Col·laboradores (procés 2). Les persones per a les quals s'ha sol·licitat l'accés en el procés 1 rebran per correu electrònic les instruccions necessàries per a això, una vegada el sistema els haja atorgat l'autorització. Aquestes persones hauran de disposar del seu propi certificat electrònic reconegut de ciutadà (persona física). 3. La sol·licitud i la documentació preceptiva presentada per altres mitjans diferents dels establits determinarà l'exclusió d'aquesta convocatòria. 4. Els processos 1 i 2 per a la presentació de la sol·licitud de reconeixement com a entitat col·laboradora es descriuen en els apartats següents. - Procés 1 de sol·licitud d'accés de l'entitat a la seu electrònica de la Generalitat: No haurà de realitzar aquest tràmit (procés 1) l'entitat que ja haguera sol·licitat l'accés a la seu electrònica de la Generalitat en cursos escolars anteriors. 1. L'entitat haurà d’accedir a la seu electrònica de la Generalitat, https://www.gva.es/es/inicio/procedimientos?id_proc=841&version=amp i emplenar les dades de l'entitat, que posteriorment seran transferides a l'Oficina Virtual d'Entitats Col·laboradores (OVIENT). 2. Així mateix, l'entitat haurà d’introduir en aquest formulari les dades personals de dues persones usuàries, a les quals se'ls atorgaran credencials d'accés a l'Oficina Virtual d'Entitats Col·laboradores (OVIENT) per a poder accedir al procés 2, aportar les dades, la documentació complementària requerida i completar la tramitació de la sol·licitud. 3. Les credencials d'accés es comunicaran a les persones usuàries mitjançant un correu electrònic. En aquest moment es podrà accedir a OVIENT. - Procés 2 d'accés de les persones usuàries acreditades a l'Oficina Virtual d'Entitats Col·laboradores (OVIENT): 1. Qualsevol de les dues persones usuàries acreditades podrà accedir a l'Oficina Virtual d'Entitats Col·laboradores (OVIENT), https://ovient.edu.gva.es/, i aportar les dades i documents següents: a) Estatuts: en els estatuts constitutius de l'entitat haurà de figurar, de manera expressa, l'absència en totes les seues activitats de l'ànim de lucre i entre els seus fins, la realització d'activitats de formació del professorat. Els estatuts no hauran de presentar-se si l'entitat ha sigut reconeguda com a entitat col·laboradora en OVIENT en cursos escolars anteriors i aquests estatuts no han sigut modificats. b) Memòria de l'experiència prèvia d'activitats de formació permanent del professorat realitzades amb qualsevol administració educativa fins a la data de presentació de la sol·licitud. La memòria no s'haurà de presentar si l'entitat ha sigut reconeguda com a entitat col·laboradora en cursos escolars anteriors. c) Pla d'activitats: s’hauran d’emplenar les dades de cadascuna de les activitats de formació proposades i, si és el cas, les edicions de la mateixa activitat, en la fitxa del perfil/disseny d’OVIENT, i s’hi haurà d’incloure l'equipament, les instal·lacions i el personal tècnic disponible que garantisquen el desenvolupament d'aquestes . 2. La presentació de la sol·licitud comportarà l'autorització de l'entitat perquè la Secretaria Autonòmica d'Educació i Formació Professional obtinga directament dels òrgans administratius corresponents l'acreditació del compliment de les obligacions tributàries i amb la Seguretat Social. No obstant això, l'entitat sol·licitant podrà denegar expressament el consentiment, si així s'assenyala expressament en el formulari de sol·licitud, i en aquest cas, hauran d'aportar-se els documents següents a través de l'Oficina Virtual d'Entitats Col·laboradores (OVIENT): – Certificació positiva de l'Agència Estatal d'Administració Tributària que acredite que el sol·licitant es troba al corrent de les obligacions. – Certificació de la Tresoreria General de la Seguretat Social que acredite que el sol·licitant es troba al corrent en el compliment de les obligacions amb la Seguretat Social. – Certificació de les direccions territorials de la Conselleria d'Hisenda i Model Econòmic, que acredite que el sol·licitant no té deutes de naturalesa tributària amb la Generalitat. 3. En el formulari de sol·licitud, l'entitat haurà de subscriure una declaració responsable d'estar legalment constituïda i inscrita en el registre públic corresponent i tindre com a àmbit d'actuació, totalment o parcialment, el territori de la Comunitat Valenciana. - Resolució: 1. La Comissió de Reconeixement de la Formació, indicada en l'article 22 de l'Ordre 65/2012, de 26 d'octubre, de la Conselleria d'Educació, Formació i Ocupació, serà l'encarregada de l'estudi, la valoració i la proposta a la Secretaria Autonòmica d'Educació i Formació Professional del reconeixement de l'entitat com a entitat col·laboradora, així com de les activitats corresponents als plans de formació que presenten. Es valorarà, per a això, que l'oferta formativa de l'entitat s'adeqüe a les línies prioritàries en matèria de formació plantejades per la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport i el grau de complementarietat amb l'oferta general de formació de la Conselleria. Per consegüent, poden quedar excloses aquelles activitats que no s'ajusten al que s'estableix en l'article 102 de la Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, d'Educació, d'acord amb l'última modificació realitzada per la Llei orgànica 3/2020 de 29 de desembre; en l'Ordre 65/2012, de 26 d'octubre, de la Conselleria d'Educació, Formació i Ocupació, ni al que es disposa en el Pla biennal de formació permanent del professorat corresponent als cursos 2022-2023, regulat per la Resolució de 28 de juny de 2022, o no tinguen incidència en l'aula. 2. La comissió, a partir de la informació existent en l'Oficina Virtual d'Entitats formularà la proposta de resolució provisional, que es farà pública en la pàgina web de Formació del Professorat de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport. http://www.ceice.gva.es/es/web/formacion-profesorado/entidades-colaboradoras 3. Així mateix, cada entitat participant podrà consultar l'estat de la seua sol·licitud, després de la resolució provisional, accedint a l'Oficina Virtual d'Entitats. 4. Contra aquesta resolució es podran presentar al·legacions davant la Comissió, en un termini de deu dies comptadors des de la publicació en la pàgina web de Formació del Professorat de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport. 5. Una vegada examinades les al·legacions adduïdes per les entitats, la comissió elevarà la proposta de resolució definitiva a la Secretaria Autonòmica d'Educació i Formació Professional, i es farà pública en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana. 6. A aquelles entitats que no se'ls reconega com a entitat col·laboradora se'ls retirarà l'accés a l'Oficina Virtual d'Entitats.

Òrgans resolució

Efecte silenci

Desestimatori

Recurs que procedeix contra la resolució

Alçada

Esgota via administrativa

No