Detall de Procediments

Procediment per al reconeixement d'entitats col·laboradores en la formació del professorat i de les activitats de formació permanent que proposen per al curs escolar.
 • Què es pot sol·licitar?

  Nom del tràmit

  Procediment per al reconeixement d'entitats col·laboradores en la formació del professorat i de les activitats de formació permanent que proposen per al curs escolar.

  Objecte del tràmit

  - Objecte:
  1. Regular el procediment per al reconeixement com a entitats col·laboradores a aquelles institucions públiques o privades que així ho sol·liciten i que complisquen els requisits que estableix l'article 24.1 de l'Ordre 65/2012, de 26 d'octubre, de la Conselleria d'Educació, Formació i Ocupació, que recull el model de formació permanent del professorat i el disseny, reconeixement i registre de les activitats formatives.
  2. Regular l'Oficina Virtual d'Entitats Col·laboradores (OVIENT) com a plataforma de comunicació entre la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport i les institucions públiques o privades de l'àmbit d'aplicació d'aquesta norma.

  - Àmbit d'aplicació:
  Aquesta resolució serà aplicable a les institucions públiques o privades que vulguen ser reconegudes com a entitats col·laboradores en la formació del professorat per al curs escolar.

  Inici
 • Qui pot sol·licitar-ho?

  Interessats/Sol·licitants

  Institucions públiques o privades sense ànim de lucre que reunisquen els requisits corresponents.

  Requeriments

  a) Estar legalment constituïda i inscrita en el corresponent registre públic.

  b) Estar al corrent en el pagament de quotes a la Seguretat Social i de l'Agència Estatal Tributària.

  c) En els seus estatuts ha de figurar, de manera expressa, l'absència en totes les seues activitats de l'ànim de lucre i, entre les seues finalitats, la realització d'activitats de formació del professorat.

  d) Tindre experiència prèvia acreditada en la realització d'activitats de formació del professorat i disposar dels recursos suficients per a garantir el desenvolupament de les activitats de formació.

  e) Tindre com a àmbit d'actuació, totalment o parcialment, el territori de la Comunitat Valenciana.

  (Art. 24.1, de l'Ordre 65/2012, de 26 d'octubre).

  Inici
 • Quan s'ha de sol·licitar?

  Termini de presentació

  El termini per a la tramitació i presentació de les sol·licituds serà des de les 10.00 hores del 2 de juliol de 2020 fins a les 23.59 hores del 23 de juliol de 2020.

  Inici
 • Què s'ha de presentar?

  Les entitats que sol·liciten el reconeixement com a entitat col·laboradora han de presentar per mitjans electrònics una sol·licitud per al reconeixement d'entitat col·laboradora en matèria de formació del professorat de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport, per a la qual cosa han d'omplir les dades i adjuntar els documents que se'ls sol·liciten.

  Inici
 • Com sol·licitar-ho?

  Passos

  - Presentació de sol·licituds:
  1. La tramitació i presentació de sol·licituds s'ha de realitzar exclusivament per mitjans electrònics a través de l'Oficina Virtual d'Entitats Col·laboradores (OVIENT), de conformitat amb l'article 14.2 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.
  Per a obtindre l'accés a l'Oficina Virtual d'Entitats Col·laboradores (OVIENT), les entitats han de presentar una sol·licitud de manera telemàtica (procés 1), a través de la seu electrònica de la Generalitat, accessible en el lloc web https://sede.gva.es. Aquest tràmit també estarà disponible en l'enllaç següent:
  https://www.gva.es/va/inicio/procedimientos?id_proc=841&version=amp%20.
  Per a això, s'ha de disposar de signatura electrònica avançada, amb el certificat reconegut d'entitat (persones jurídiques) emés per l'Agència de Tecnologia i Certificació Electrònica de la Comunitat Valenciana (ACCV). També s'admetran certificats de persona jurídica emesos per qualsevol proveïdor de serveis de certificació reconegut, dels que inclou la llista de confiança de prestadors de serveis de certificació (TSL) establits a Espanya, publicada en la seu electrònica del Ministeri d'Indústria, Energia i Turisme. (https://administracionelectronica.gob.es/PAe/aFirma-Anexo-PSC).
  En aquesta sol·licitud, l'entitat comunicarà les dades de la persona o les persones per a les quals sol·licita accés a l'Oficina Virtual d'Entitats Col·laboradores (OVIENT).
  2. La tramitació de la sol·licitud es completarà en l'Oficina Virtual d'Entitats Col·laboradores (procés 2). Les persones per a les quals s'ha sol·licitat l'accés en el procés 1 rebran per correu electrònic les instruccions necessàries per a això, una vegada el sistema li haja atorgat l'autorització. Aquestes persones han de disposar del seu propi certificat electrònic reconegut de ciutadà (persona física).
  3. La sol·licitud i la documentació preceptiva presentada per altres mitjans diferents dels previstos determinarà l'exclusió d'aquesta convocatòria.
  4. Els processos 1 i 2 per a la presentació de la sol·licitud de reconeixement com a entitat col·laboradora es descriuen en els apartats següents.

  - Procés 1 de sol·licitud d'accés de l'entitat a la seu electrònica de la Generalitat:
  1. L'entitat accedirà a la seu electrònica de la Generalitat i ha d'omplir les dades de l'entitat, que posteriorment es transferiran a l'Oficina Virtual d'Entitats Col·laboradores (OVIENT).
  2. Així mateix, l'entitat ha d'introduir en aquest formulari les dades personals de dues persones usuàries, a les quals s'atorgarà credencials d'accés a l'Oficia Virtual d'Entitats Col·laboradores (OVIENT) per a poder accedir al procés 2, aportar les dades, la documentació complementària requerida i completar la tramitació de la sol·licitud.

  - Procés 2 d'accés de les persones usuàries acreditades a l'Oficina Virtual d'Entitats Col·laboradores (OVIENT):
  1. Les credencials d'accés es comunicaran a les persones usuàries mitjançant un correu electrònic. En aquest moment, es podrà accedir a OVIENT.
  2. Qualsevol de les dues persones usuàries acreditades podrà accedir a l'Oficina Virtual d'Entitats Col·laboradores (OVIENT) i aportar les dades i els documents següents:
  a) Estatuts constitutius de l'entitat en els quals figure, de manera expressa, l'absència en totes les seues activitats de l'ànim de lucre i, entre les seues finalitats, la realització d'activitats de formació del professorat.
  b) Si no haguera sigut reconeguda com a entitat col·laboradora en cursos escolars anteriors, s'ha d'aportar una memòria de l'experiència prèvia d'activitats de formació permanent del professorat realitzades amb l'Administració educativa fins a la data de presentació de sol·licitud.
  c) Pla d'activitats: S'han d'omplir les dades de cada una de les activitats de formació proposades i, si és el seu cas, les edicions de la mateixa activitat, en la fitxa del perfil/disseny d'OVIENT, que ha d'incloure l'equipament, les instal·lacions i el personal tècnic disponible que garantisquen el desenvolupament d'aquestes.
  3. La presentació de la sol·licitud comportarà l'autorització de l'entitat perquè la Secretaria Autonòmica d'Educació i Formació Professional obtinga directament dels òrgans administratius corresponents l'acreditació del compliment de les obligacions tributàries i amb la Seguretat Social.

  No obstant això, l'entitat sol·licitant podrà denegar expressament el consentiment, si així s'assenyala expressament en el formulari de sol·licitud, cas en què s'hauran d'aportar els documents següents a través de l'Oficina Virtual d'Entitats Col·laboradores (OVIENT):
  - Certificació positiva de l'Agència Estatal d'Administració Tributària que acredite que el sol·licitant es troba al corrent de les seues obligacions.
  - Certificació de la Tresoreria General de la Seguretat Social que acredite que la persona sol·licitant es troba al corrent en el compliment de les seues obligacions amb la Seguretat Social.
  - Certificació de les direccions territorials de la Conselleria d'Hisenda i Model Econòmic que s'acredite que qui sol·licita no té deutes de naturalesa tributària amb la Generalitat.
  4. En el formulari de sol·licitud, l'entitat ha de subscriure una declaració responsable d'estar legalment constituïda i inscrita en el corresponent registre públic i tindre com a àmbit de actuació, totalment o parcialment, el territori de la Comunitat Valenciana.

  5. Així mateix, en aquest formulari, l'entitat subscriurà una declaració responsable que les activitats formatives presencials es realitzaran d'acord amb les normes dictades per les autoritats sanitàries competents per a la gestió de la crisi sanitària ocasionada per la COVID-19 que en cada moment determinen i les mesures preventives necessàries per a garantir la protecció de la seguretat i salut.
  6. Quan, a data 23 de juliol de 2020, s'haja completat el procés 1 sense haver-se completat el procés 2, es concediran 6 dies addicionals per a completar el procés 2 i finalitzar la presentació de la sol·licitud.

  - Resolució:
  1. La Comissió de Reconeixement de la Formació, que s'indica en l'article 22 de l'Ordre 65/2012, de 26 d'octubre, de la Conselleria d'Educació, Formació i Ocupació, serà l'encarregada de l'estudi, la valoració i la proposta a la Secretaria Autonòmica d'Educació i Formació Professional del reconeixement de l'entitat com a entitat col·laboradora, així com de les activitats corresponents als plans de formació que presenten. Es valorarà, per a això, que l'oferta formativa de l'entitat s'adeqüe a les línies prioritàries en matèria de formació plantejades per la Conselleria i el grau de complementarietat amb l'oferta general de formació de la Conselleria, per la qual cosa poden quedar excloses les activitats que no s'ajusten al que estableix l'article 102 de la Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, d'educació; l'Ordre 65/2012, de 26 d'octubre, de la Conselleria d'Educació, Formació i Ocupació, i el Pla anual de formació permanent del professorat, o no tinguen incidència a l'aula.
  2. La comissió, a partir de la informació existent en l'Oficina Virtual d'Entitats, formularà la proposta de resolució provisional, que es farà pública en la pàgina web de Formació del Professorat de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport.
  http://www.ceice.gva.es/es/web/formacion-profesorado/entidades-colaboradoras
  3. Així mateix, cada entitat participant podrà consultar l'estat de la seua sol·licitud, després de la resolució provisional, accedint a l'Oficina Virtual d'Entitats.
  4. Contra aquesta resolució, es podran realitzar al·legacions en un termini de deu dies a comptar de la publicació en la pàgina web de Formació del Professorat de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport. Aquestes al·legacions s'efectuaran en l'Oficina Virtual d'Entitats.
  5. Examinades les al·legacions adduïdes per les entitats, la comissió elevarà la proposta de resolució definitiva a la Secretaria Autonòmica d'Educació i Formació Professional, que es farà publica en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana.
  6. A les entitats que no es reconega com a entitat col·laboradora se'ls revocarà l'accés a l'Oficina Virtual d'Entitats.

  Inici
 • Com es tramita telemàticament?

  A través de l'enllaç corresponent:

  Tramitar amb certificat electrònic:

  https://www.tramita.gva.es/ctt-att-atr/asistente/iniciarTramite.html?tramite=OVIENT_ALTA&version=4&login=c&idioma=va&idCatGuc=PR&idProcGuc=841

  Tramitació

  - Informació i convocatòria en la web de Formació del Professorat i sol·licitud per via telemàtica utilitzant la plataforma Oficina Virtual d'Entitats Col·laboradores (OVIENT).
  - IMPORTANT. Telèfon d'assistència tècnica de l'Oficina Virtual d'Entitats Col·laboradores (OVIENT): 961150019

  Inici
 • Informació complementària

  - Modificació dels plans de formació del curs 2020-2021
  1. Les entitats reconegudes, segons la resolució a la qual es refereix l'apartat 6.5 anterior, podran modificar o proposar noves activitats en una nova convocatòria, durant el mes de febrer de 2021, exclusivament a través de l'Oficina Virtual d'Entitats.
  2. No es reconeixeran en les modificacions dels plans les activitats formatives presentades que s'hagen realitzat en dates anteriors a la convocatòria corresponent.
  3. La comissió estudiarà aquesta modificació dels plans i formularà la proposta de resolució provisional, que es farà pública en la pàgina web.
  4. Així mateix, cada entitat participant podrà consultar la seua valoració, després de la resolució provisional, accedint a l'Oficina Virtual d'Entitats.
  5. S'obrirà un termini de deu dies, a comptar de l'endemà de la seua publicació, per a la presentació d'al·legacions a través de l'Oficina Virtual d'Entitats.
  6. Examinades les al·legacions adduïdes per les entitats, la comissió elevarà la proposta de resolució definitiva a la Secretaria Autonòmica d'Educació i Formació Professional, que es farà publica en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana.

  - Lloc de realització i activitats de teleformació
  1. No seran reconegudes les activitats formatives el lloc de realització de les quals siga un centre educatiu públic de titularitat de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport, llevat que es complisquen les condicions d'ús que estableix la Resolució per la qual es dicten instruccions per a l'organització i el funcionament de centres docents públics.
  2. En el cas d'activitats de teleformació, s'indicarà com a lloc de realització, en la seua programació, la plataforma de l'entitat on es desenvoluparà l'activitat i, quan ho sol·licite l'òrgan gestor, es proporcionaran les dades d'usuari i clau d'accés que permeten supervisar l'acció formativa.

  - Modalitats formatives excloses de la convocatòria
  No es reconeixeran les activitats de formació proposades per entitats en les modalitats de formació en centres, seminari, grup de treball i estada formativa en empresa, d'acord amb el que estableix l'art. 14.3 de l'esmentada Ordre 65/2012, de 26 d'octubre.

  - Participants en les activitats organitzades per les entitats col·laboradores
  1. Podrà participar en les activitats de formació permanent del professorat organitzades per les entitats col·laboradores reconegudes el personal que estableix l'article 4.2 de l'esmentada Ordre 65/2012, de 26 d'octubre. Les entitats estaran obligades, en la seua difusió, a publicitar els destinataris de la formació que tindran dret a la diligència de reconeixement per aquesta Conselleria, així com a complir el que estableix el seu article 17.2, referent al solapament d'activitats formatives.
  2. Una vegada finalitzada l'activitat, en el termini màxim de dos mesos, l'entitat haurà d'omplir a través de l'Oficina Virtual d'Entitats Col·laboradores la fitxa final amb la llista de participants aptes i experts, amb la indicació del nombre d'hores d'intervenció i la memòria final de valoració global de l'activitat, en suport electrònic, segons el model establit.
  3. Les entitats s'asseguraran que el nombre de participants amb dret a certificat de reconeixement en cada acció no siga inferior al 50 % del nombre de places convocades.
  4. En el cas que les entitats presenten actes amb un nombre de participants aptes amb dret a reconeixement inferior al 50 %, la Comissió de Reconeixement podrà proposar a la Secretaria Autonòmica d'Educació i Formació Professional el no reconeixement com a entitat col·laboradora per al curs escolar següent, sempre que el nombre d'activitats que incomplisquen el requisit esmentat siga superior al 50 % del nombre d'activitats proposades.

  - Certificació dels participants
  Els certificats expedits per les entitats, acreditatius de la participació en activitats de formació, han de contindre la informació que estableix l'annex I de l'Ordre 65/2012, de 26 d'octubre.

  - Diligències de reconeixement
  1. El Servei de Registre i Acreditació Docent, si es compleixen tots els requisits, expedirà les diligències de reconeixement al personal assistent, ponent o tutor, mitjançant un enllaç remés a l'adreça de correu electrònic pertinent de la persona interessada, que constaran en el registre de formació permanent inclòs en el compte/formació del professorat, i que s'han de presentar amb els certificats emesos per l'entitat. No es podrà rebre més d'un certificat per participació en una mateixa activitat.
  2. Si és procedent la certificació, les entitats han d'informar el personal assistent sobre la seua inclusió en el Registre de formació del professorat. Les dades de caràcter personal es tractaran amb el grau de protecció que estableix el Reglament general de protecció de dades i la Llei orgànica 3/2018, de 5 desembre, de Protecció de dades personals i garantia dels drets digitals, i s'adoptaran les mesures necessàries per a garantir la confidencialitat i la integritat de la informació.

  - Seguiment i avaluació dels plans
  1. El Servei de Planificació i Gestió de la Formació Permanent del Professorat, en col·laboració amb les assessories dels CEFIRE, és l'encarregat del seguiment i l'avaluació de les activitats reconegudes. Si és el cas, es podrà incloure una visita als llocs de realització de les accions i l'emissió d'informes de la seua valoració. Si del seguiment d'aquestes accions es comprovara l'incompliment d'algun dels requisits o resultara avaluació negativa d'aquestes, la comissió designada proposarà a la Secretaria Autonòmica d'Educació i Formació Professional el seu no reconeixement. En aquest cas, es comunicarà a l'entitat pertinent l'informe d'avaluació negatiu corresponent.
  2. En cap cas, seran reconegudes activitats formatives que hagen sigut subrogades per l'entitat col·laboradora a una altra empresa o entitat.

  Enllaços

  Web de Formació del Professorat / Formació Permanent / Entitats Col·laboradores

  Inici
 • Fonts jurídiques i/o documentals

  Normativa

  - ORDE 65/2012, de 26 d'octubre, de la Conselleria d'Educació, Formació i Ocupació, que establix el model de formació permanent del professorat i el disseny, reconeixement i registre de les activitats formatives. [2012/10009] DOCV 6893 de 31.10.2012
  - RESOLUCIÓ de 23 de juny de 2020, de la Secretaria Autonòmica d'Educació i Formació Professional, de convocatòria per al reconeixement d'entitats col·laboradores en la formació del professorat i de les activitats de formació permanent que proposen per al curs escolar 2020-2021 (DOGV 30.06.2020)

  Llista de normativa

  Vegeu l'Ordre 65/2012, de 26 d'octubre (bases reguladores).

  Veure Resolució de 23 de juny de 2020

  Inici

 • La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.

  La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.