• Estàs en:
 • Inici /
 • Detall de Procediments

Detall de Procediments

Procediment per al reconeixement d'entitats col·laboradores en la formació del professorat i de les activitats de formació permanent que proposen per al curs escolar 2019-2020.
 • Què es pot sol·licitar?

  Nom del tràmit

  Procediment per al reconeixement d'entitats col·laboradores en la formació del professorat i de les activitats de formació permanent que proposen per al curs escolar 2019-2020.

  Objecte del tràmit

  Es podran reconéixer com a entitats col·laboradores per a la formació permanent del professorat, durant el curs 2019-2020, les institucions públiques o privades que complisquen els requisits establits en l'article 24.1 de l'Ordre 65/2012, de 26 d'octubre, de la Conselleria d'Educació, Formació i Ocupació, que estableix el model de formació permanent del professorat i el disseny, reconeixement i registre de les activitats formatives.

  Inici
 • Qui pot sol·licitar-ho?

  Interessats/Sol·licitants

  Institucions públiques o privades sense ànim de lucre.

  Requeriments

  a) Estar legalment constituïda i inscrita en el corresponent registre públic.

  b) Estar al corrent en el pagament de quotes a la Seguretat Social i de l'Agència Estatal Tributària.

  c) En els seus estatuts ha de figurar, de manera expressa, l'absència en totes les seues activitats de l'ànim de lucre i, entre les seues finalitats, la realització d'activitats de formació del professorat.

  d) Tindre experiència prèvia acreditada en la realització d'activitats de formació del professorat i disposar dels recursos suficients per a garantir el desenvolupament de les activitats de formació.

  e) Tindre com a àmbit d'actuació, totalment o parcialment, el territori de la Comunitat Valenciana.

  (Art. 24.1, de l'Ordre 65/2012, de 26 d'octubre).

  Inici
 • Quan s'ha de sol·licitar?

  Termini de presentació

  El termini de presentació de sol·licituds començarà a partir de l'endemà de la publicació d'aquesta convocatòria en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana (publicació del 07 de maig de 2019, DOGV núm. 8542) i finalitzarà el 7 de juny de 2019.

  Inici
 • Què s'ha de presentar?

  Les entitats que complisquen els requisits exigits podran sol·licitar el reconeixement com a entitats col·laboradores, per al curs escolar 2019-2020, d'acord amb els següents procediments:
  1. Per a totes les entitats interessades:
  Cal presentar en la pàgina web/plataforma de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport, http://www.ceice.gva.es/va/web/formacion-profesorado/entidades-colaboradoras, la documentació següent:
  a) Sol·licitud per al reconeixement d'entitat col·laboradora en matèria de formació del professorat de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport.
  En el model de sol·licitud, s'inclou la possibilitat que el sol·licitant autoritze expressament la Secretaria Autonòmica d'Educació i Investigació l'acreditació del compliment de les obligacions tributàries i amb la Seguretat Social.
  No obstant això, el sol·licitant podrà denegar expressament el consentiment, amb la qual cosa haurà d'aportar les certificacions següents:
  - Certificació positiva de l'Agència Estatal d'Administració Tributària que acredite que el sol·licitant es troba al corrent de les seues obligacions.
  - Certificació de la Tresoreria General de la Seguretat Social que acredite que la persona sol·licitant es troba al corrent en el compliment de les seues obligacions amb la Seguretat Social.
  - Certificació de les direccions territorials de la Conselleria d'Hisenda i Model Econòmic que acredite que el sol·licitant no té deutes de naturalesa tributària amb la Generalitat.
  b) Pla d'activitats de formació proposta-resum, segons el formulari establit.
  c) Document en Acrobat (PDF) amb el perfil/disseny de cada una de les activitats de formació proposades.
  d) Document escanejat dels estatuts constitutius de l'entitat en els quals figure, de forma expressa, l'absència en totes les seues activitats de l'ànim de lucre i, entre les seues finalitats, la realització d'activitats de formació del professorat. No serà necessari si l'entitat ha sigut reconeguda en un curs escolars anteriors, llevat que els seus estatuts hagen sigut modificats.

  2. Les entitats que sol·liciten el reconeixement per primera vegada i les que no han sigut reconegudes en cursos escolars anteriors han de presentar, a més del que s'ha exposat en l'apartat anterior, per registre d'entrada en la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport, o en qualsevol dels altres registres admesos segons la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, dirigida a la Secretaria Autonòmica d'Educació i Investigació (Servei de Planificació i Gestió de la Formació Permanent del Professorat), la documentació següent:
  a) Sol·licitud per al reconeixement d'entitat col·laboradora impresa des de la pàgina web com s'indica en l'apartat 1.1.a, degudament signada pel seu representant legal i amb el segell de l'entitat.
  b) Còpia acarada del document d'inscripció de l'entitat en el registre corresponent.
  c) Còpia acarada dels estatuts constitutius de l'entitat, en els quals figure, de manera expressa, l'absència en totes les seues activitats de l'ànim de lucre i, entre les seues finalitats, la realització d'activitats de formació del professorat.
  d) Memòria de l'experiència prèvia en la realització d'activitats de formació del professorat, organització i recursos per al desenvolupament d'aquestes activitats.

  Inici
 • Com sol·licitar-ho?

  Passos

  Resolució:
  1. La Comissió de Reconeixement de la Formació, indicada en l'article 22 de l'Ordre 65/2012, de 26 d'octubre, de la Conselleria d'Educació, Formació i Ocupació, serà l'encarregada de l'estudi, la valoració i la proposta a la Secretaria Autonòmica d'Educació i Investigació del reconeixement de l'entitat com a entitat col·laboradora, així com de les activitats corresponents als plans de formació que presenten. Es valorarà, per a això, que l'oferta formativa de l'entitat s'adeqüe a les línies prioritàries en matèria de formació plantejades per aquesta conselleria, de manera que podran quedar excloses les activitats que no s'ajusten al que s'estableix en l'article 102 de la Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, d'educació; en l'Ordre 65/2012, de 26 d'octubre, de la Conselleria d'Educació, Formació i Ocupació, i en el Pla anual de formació permanent del professorat, o no tinguen incidència a l'aula.

  2. La comissió formularà la proposta de resolució provisional, que es farà pública en la pàgina web de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport indicada en l'apartat 2.1.1 d'aquesta resolució. S'obrirà un termini de deu dies, a comptar de l'endemà de la publicació perquè les entitats puguen presentar al·legacions a través de la pàgina web.

  3. La resolució definitiva de la Secretaria Autonòmica d'Educació i Investigació per la qual es reconeixen les entitats col·laboradores i les activitats de formació proposades que siguen procedents es farà pública en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana.

  Inici
 • Com es tramita telemàticament?

  A través de l'enllaç corresponent:

  Tramitació

  Les sol·licituds es realitzaran a través de la web de Formació del Professorat.

  Inici
 • Informació complementària

  *. Modificacions dels plans de formació curs 2019-2020:
  1. Les entitats reconegudes, segons la resolució a la qual es refereix l'apartat 3.3 anterior, podran modificar o proposar noves activitats en dues noves convocatòries, durant els mesos de novembre de 2019 i març de 2020, exclusivament a través de la pàgina web/plataforma de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport, http://www.ceice.gva.es/va/web/formacion-profesorado/entidades-colaboradoras, segons els punts b i c de l'apartat 2.1.1 d'aquesta resolució.
  2. No es reconeixeran en les modificacions dels plans les activitats formatives presentades que s'hagen realitzat en dates anteriors a la convocatòria corresponent.
  3. La comissió estudiarà aquestes modificacions dels plans i formularà la proposta de resolució provisional, que es farà pública en la pàgina web. S'obrirà un termini de deu dies, a comptar de l'endemà de la publicació, per a la presentació d'al·legacions a través de la pàgina web indicada.
  4. Una vegada examinades les al·legacions adduïdes per les entitats, la comissió elevarà la proposta de resolució definitiva a la Secretaria Autonòmica d'Educació i Investigació, que es publicarà en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana.

  * Activitats de teleformació:
  En el cas d'activitats de teleformació, s'ha d'indicar, en la seua programació, la plataforma de l'entitat on es desenvoluparà l'activitat i s'han de proporcionar les dades d'usuari i clau d'accés que permeten supervisar l'acció formativa.

  * Participants en les activitats organitzades per les entitats col·laboradores:
  1. Podrà participar en les activitats de formació permanent del professorat organitzades per les entitats col·laboradores reconegudes el personal establit en l'article 4.2 de l'esmentada Ordre 65/2012, de 26 d'octubre. Les entitats estaran obligades, en la seua difusió, a publicitar els destinataris de la formació que tindran dret a la diligència de reconeixement per aquesta conselleria, així com a complir el que s'estableix en el seu article 17.2, referent al solapament d'activitats formatives.
  2. Les entitats s'asseguraran que el nombre de participants amb dret a certificat de reconeixement en cada acció no siga inferior al 50 % del nombre de places convocades.
  3. En el cas que les entitats presenten actes amb un nombre de participants aptes amb dret a reconeixement inferior al percentatge establit en l'apartat anterior, la Comissió de Reconeixement podrà proposar a la Secretaria Autonòmica d'Educació i Investigació el no-reconeixement com a entitat col·laboradora per al curs escolar següent, sempre que el nombre d'activitats que incomplisquen el requisit esmentat siga superior al 50 % del nombre d'activitats proposades.

  * Certificació dels participants:
  1. Els certificats expedits per les entitats acreditatius de la participació en activitats de formació han de contindre la informació establida en l'annex I de l'Ordre 65/2012, de 26 d'octubre.
  2. El Servei de Registre i Acreditació Docent, si es compleixen tots els requisits, expedirà les diligències de reconeixement al personal assistent, ponent o tutor, mitjançant un enllaç remés a l'adreça de correu electrònic pertinent de la persona interessada, que constaran en el registre de formació permanent inclòs en el compte/formació del professor/a, i que acompanyaran els certificats emesos per l'entitat. No es podrà rebre més d'un certificat per participació en una mateixa activitat.
  3. Si és procedent la certificació, les entitats han d'informar el personal assistent sobre la seua inclusió en el Registre de formació del professorat. Les dades de caràcter personal es tractaran amb el grau de protecció que estableix el Reial decret 1720/2007, de 21 de desembre, pel qual s'aprova el Reglament de desplegament de la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, i s'adoptaran les mesures necessàries per a garantir la confidencialitat i la integritat de la informació.

  * Seguiment i avaluació dels plans:
  El Servei de Planificació i Gestió de la Formació Permanent del Professorat, en col·laboració amb les assessories dels CEFIRE, és l'encarregat del seguiment i l'avaluació de les activitats reconegudes. Si escau, es podrà incloure una visita als llocs de realització de les accions i l'emissió d'informes de valoració d'aquestes. Si, del seguiment d'aquestes accions, es comprovara l'incompliment d'algun dels requisits, o resultara una avaluació negativa d'aquestes, la comissió designada proposarà a la Secretaria Autonòmica d'Educació i Investigació el no-reconeixement. En aquest cas, es comunicarà a l'entitat pertinent l'informe d'avaluació negatiu corresponent.
  En cap cas, seran reconegudes activitats formatives que hagen sigut subrogades per l'entitat col·laboradora a una altra empresa o entitat.

  Enllaços

  Web de Formació del Professorat: entitats col·laboradores

  Inici
 • Fonts jurídiques i/o documentals

  Normativa

  - Ordre 65/2012, de 26 d'octubre, de la Conselleria d'Educació, Formació i Ocupació, que estableix el model de formació permanent del professorat i el disseny, reconeixement i registre de les activitats formatives (DOCV núm. 6893, de 31/10/2012).
  - RESOLUCIÓ de 18 d'abril de 2019, de la Secretaria Autonòmica d'Educació i Investigació, de convocatòria per al reconeixement d'entitats col·laboradores en la formació del professorat i de les activitats de formació permanent que proposen per al curs escolar 2019-2020 (DOGV 07 de maig de 2019, núm. 8542)

  Llista de normativa

  Vegeu l'Ordre 65/2012, de 26 d'octubre (bases reguladores).

  Vegeu la RESOLUCIÓ de 18 d'abril de 2019.

  Inici

 • La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.

  La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.