Detall de Procediment

Sol·licitud d'inscripció en el registre de la modificació o l'adaptació dels estatuts de les associacions.

Codi SIA:: 210513
Codi GVA:: 85
Organisme: Conselleria de Justícia i Interior
Termini de sol·licitud: OBERT
  • Informació bàsica

  • Formularis

  • Sol·licitud

  • Tramitació

  • Resolució

Mostrar tot

Ocultar tot

Informació bàsica

Què és i per a què serveix?

Modificació dels estatuts d'una associació ja inscrita en el Registre Autonòmic d'Associacions de la Comunitat Valenciana, bé siga per a adaptar-los a la nova Llei orgànica 1/2002, d'associacions, bé siga per a qualsevol altra modificació de l'anterior text estatutari. Hi ha un tràmit específic, denominat "comunicació d'obertura, trasllat o clausura de delegacions o establiments d'associacions a la Comunitat Valenciana", a aquests efectes, en la informació PROP.

Normativa del procediment

Normativa del procediment

  • Llei orgànica 1/2002, de 22 de març, reguladora del dret d'associació (BOE núm. 73, de 26/03/2002).
  • Llei 14/2008, de 18 de novembre de 2008, de la Generalitat, d'associacions de la Comunitat Valenciana (DOCV núm. 5900, de 25/11/08).
  • Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques (BOE núm. 236, de 02/10/2015).

Dubtes sobre la tramitació

Dubtes sobre la tramitació

Termini

Termini

Durant tot l'any per a qualsevol modificació en general.

Formularis documentació

1. Imprés de sol·licitud, diferent segons es tracte d'una modificació estatutària o d'una adaptació a la Llei orgànica 1/2002. 2. Acta de la reunió de l'assemblea general de l'associació o certificat de l'acord de modificació adoptat en assemblea general extraordinària, en la qual es farà constar un extracte de les modificacions. 3. Estatuts. Per a l'adaptació dels estatuts a la Llei orgànica 1/2002, de 22 de març, reguladora del dret d'associació, caldrà indicar aquest fet en el certificat de l'assemblea general i, a més, presentar: 4. Actualització de l'òrgan de representació (hi ha un model normalitzat). 5. Certificació d'activitat i funcionament (hi ha un model normalitzat).

Taxa o pagament

Taxa o pagament

No subjecte a pagament de taxa.

Presentació

Presentació

Telemàtica
Per a accedir de forma telemàtica, la persona sol·licitant ha de disposar de signatura electrònica avançada, bé amb el certificat reconegut d'entitat (persones jurídiques) o bé amb el certificat reconegut per a ciutadans (persona física), per a la qual cosa pot utilitzar qualsevol sistema de signatura electrònica admés per la seu electrònica de la Generalitat. (https://sede.gva.es/va/sede_certificados). IMPORTANT: abans de començar amb la tramitació telemàtica, llegiu atentament tota la informació d'aquest tràmit, amb l'objecte de preparar la documentació que siga necessària per a la tramitació, ja que accedireu a una sol·licitud general, en el qual heu de detallar l'objecte de la vostra sol·licitud, omplir les dades generals i pujar tota la documentació. Per a això, cal tindre en compte que: 1- Heu d'anotar-vos el nom d'aquest tràmit que esteu llegint. 2- Heu de descarregar els formularis o les plantilles requerides, així com preparar qualssevol altres documents que siguen necessaris, omplir-los, signar-los, si escau, per les persones que, segons el tipus de document, siga procedent, i guardar-los en el vostre ordinador per a tindre'ls preparats per a annexar-los en la fase "DOCUMENTAR" de la tramitació telemàtica. 3- Una vegada preparada la documentació que es considere necessària, heu d'iniciar el tràmit telemàtic fent clic en la icona superior de "Tramitació telemàtica", que us portarà a identificar-vos mitjançant l'assistent de tramitació. PASSOS DE LA TRAMITACIÓ TELEMÀTICA: a) Heu d'omplir el formulari de dades generals. b) * Detall amb la major concreció possible la matèria objecte del tràmit * Escriviu el nom del tràmit que s'ha anotat en el camp "SOL·LICITUD" * Especifiqueu la matèria objecte de la sol·licitud * Indiqueu, igualment, l'àmbit geogràfic (serveis centrals, Castelló, València o Alacant). c) Annexeu els formularis i la documentació que prèviament us heu descarregat i heu omplit d) Feu clic sobre el botó "Registrar" (us facilitarà el número de registre, la data, el lloc i l'hora de presentació). e) Guardeu i imprimiu (si voleu) el justificant de registre. La vostra presentació telemàtica haurà finalitzat.

Procés de tramitació

Procés de tramitació

- Presentació de la sol·licitud, documentació requerida. - Revisió de la documentació. - Si aquesta és correcta, l'Administració resoldrà favorablement. - Finalment s'inscriurà la modificació dels estatuts. Per a consultar dubtes sobre la tramitació del seu expedient pot consultar-les en les següents adreces de correu electrònic: Alacant: entitats_jurídiques_dt_alicante@gva.es Castelló: regaso_cas@gva.es València: registre_asociacionesvcia@gva.es

Òrgans resolució

Òrgans resolució

Esgota via administrativa

Esgota via administrativa