• Estàs en:
 • Inici /
 • Detall de Procediments

Detall de Procediments

 • Què es pot sol·licitar?

  Nom del tràmit

  Sol·licitud de compensació econòmica als àrbitres designats per la seua participació en impugnacions en matèria d'eleccions sindicals. Treball.

  Objecte del tràmit

  L'objecte d'aquest decret és regular les compensacions econòmiques a les persones que exercisquen la funció arbitral a la Comunitat Valenciana, en els procediments de reclamacions derivats dels processos electorals a òrgans de representació dels treballadors, previstos en el Reial decret legislatiu 2/2015, de 23 d'octubre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de l'Estatut dels Treballadors, i del personal al servei de les administracions públiques vinculat a aquestes a través d'una relació de caràcter administratiu o estatutària, d'acord amb lel que estableix el Reial decret legislatiu 5/2015, de 30 d'octubre, pel qual s'aprova l'Estatut bàsic de l'empleat públic i altres normes de desplegament i aplicació.

  Inici
 • Qui pot sol·licitar-ho?

  Interessats/Sol·licitants

  Seran persones beneficiàries de les compensacions econòmiques previstes en aquest decret les que siguen designades a aquest efecte per a exercir la funció arbitral a la Comunitat Valenciana, d'acord amb el que disposa l'article 76.3 de l'Estatut dels Treballadors, juntament amb l'article 28.3 de la Llei 9/1987, de 12 de juny, i l'article 26 del Reial decret 1846/1994, de 9 de setembre.

  Inici
 • Quantia de l'ajuda / Procediment de pagament

  1. La quantia de la compensació econòmica s'estableix en els imports següents:
  a) 180 euros, quan el procediment arbitral finalitze mitjançant laude.
  b) 105 euros, si el procediment arbitral finalitza sense laude perquè es produeix un acord entre les parts, desistiment de la persona impugnant o per assentiment de la impugnada.
  2. No serà procendent la compensació quan l'acord entre les parts, el desistiment de la impugnant o l'assentiment de la impugnada es produïsca abans de la compareixença prevista en l'article 41 del Reglament d'eleccions a òrgans de representació dels treballadors en l'empresa o, si escau, en l'article 29.2 de la Llei 9/1987, de 12 de juny.
  3. Les despeses per desplaçament o manutenció en què poguera incórrer la persona designada per a exercir la funció arbitral es consideren incloses en la quantia de la compensació que corresponga establida en l'apartat 1 d'aquest article.
  4. En el cas que la persona designada com a àrbitre tinga la condició de personal que preste serveis en l'Administració de la Generalitat, en situació d'actiu, la percepció d'aquestes indemnitzacions és incompatible amb la percepció de qualsevol altra dieta, despesa de desplaçament o qualsevol altra indemnització prevista en el Decret 24/1997, d'11 de febrer, del Govern Valencià, sobre indemnitzacions per raó del servei i les gratificacions extraordinàries.

  Inici
 • Quan s'ha de sol·licitar?

  Termini de presentació

  El termini de presentació de les sol·licituds de la compensació per l'exercici de la funció arbitral a què es refereix aquest decret serà d'un mes, a comptar de l'endemà de la finalització de cada un dels trimestres de l'any natural, sense perjudici de l'obligació de comunicar el laude emés a l'oficina pública competent, establit en l'article 76 de l'Estatut dels Treballadors, o en l'article 29 de la Llei 9/1987, de 12 de juny, si escau.

  Inici
 • On s'ha d'anar?

  Presencial

  - En els registres administratius dels òrgans administratius a què es dirigisquen, o davant de qualsevol òrgan administratiu que pertanga a l'Administració general de l'Estat, a la de qualsevol administració de les comunitats autònomes, o a la d'alguna de les entitats que formen l'Administració local si, en aquest últim cas, s'ha subscrit el conveni oportú, així com en les representacions diplomàtiques o oficines consulars d'Espanya en l'estranger.

  - També en qualsevol oficina de Correus. En aquest cas, s'ha de presentar en sobre obert perquè es puga estampar el segell i la data en l'imprés de sol·licitud i en la còpia.

  REGISTRE AUXILIAR DE LA DIRECCIÓ TERRITORIAL D'ECONOMIA SOSTENIBLE, SECTORS PRODUCTIUS, COMERÇ I TREBALL - VALÈNCIA
  AV. DE L'OEST, 36Ver plano
  46001 València
  Tel: 961271871
  REGISTRE DEL SERVEI TERRITORIAL DE TREBALL, ECONOMIA SOCIAL I EMPRENEDORIA - CASTELLÓ
  AV. DEL MAR, 42Ver plano
  12003 Castelló de la Plana
  Tel: 964399080
  REGISTRE AUXILIAR DE LA DIRECCIÓ TERRITORIAL D'ECONOMIA SOSTENIBLE, SECTORS PRODUCTIUS, COMERÇ I TREBALL - ALACANT
  C/ PINTOR LLORENÇ CASANOVA, 6Ver plano
  03003 Alacant/Alicante
  Tel: 965900377

  Per internet

  A través del enllaç corresponent:

  Tramitar amb certificat electrònic:

  https://www.tramita.gva.es/ctt-att-atr/asistente/iniciarTramite.html?tramite=DGM_GEN&version=3&login=c&idioma=va&idCatGuc=PR&idProcGuc=862

  Inici
 • Què s'ha de presentar?

  a) Còpia del laude dictat, si no el té l'Administració; en cas contrari, s'ha d'indicar l'expedient o les actuacions en què es trobe a fi de facilitar-ne la identificació.
  b) Acreditació del compliment de les seues obligacions tributàries i, si escau, amb la Seguretat Social, o autorització expressa a l'oficina pública competent perquè obtinga de manera directa, a través de certificacions telemàtiques, l'acreditació de les obligacions anteriors.

  Impresos associats

  [SOLCOMAR] SOL·LICITUD DE COMPENSACIÓ ECONÒMICA PER ACTUACIONS ARBITRALS EN ELECCIONS A ÒRGANS DE REPRESENTACIÓ LABORAL

  MODEL DE DOMICILIACIÓ BANCÀRIA

  Inici
 • Com sol·licitar-ho?

  Passos

  1. La persona titular de la direcció general competent en matèria de treball resoldrà la concessió o denegació de les compensacions econòmiques sol·licitades, una vegada vistes les sol·licituds, la documentació aportada i l'informe de l'oficina pública competent per raó del territori, amb la prèvia proposta de resolució de la subdirecció general competent en matèria de treball.
  2. La resolució per la qual es concedisca la compensació indicarà la quantitat a què ascendeix, els procediments que inclou i la forma de pagament.

  Recursos que procedixen contra la resolució

  Contra la resolució que es dicte, que no posa fi a la via administrativa, es pot interposar un recurs d'alçada davant de la persona titular de la secretaria autonòmica competent en matèria de treball, en el termini d'un mes, a comptar de l'endemà de la notificació, o, si no hi ha cap resolució expressa en el termini de tres mesos, a comptar de l'endemà del dia en què es produïsquen els efectes del silenci administratiu, de conformitat amb el que disposen els articles 30, 121 i 122 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

  Inici
 • Com es tramita telemàticament?

  A través del enllaç corresponent:

  Tramitar amb certificat electrònic:

  https://www.tramita.gva.es/ctt-att-atr/asistente/iniciarTramite.html?tramite=DGM_GEN&version=3&login=c&idioma=va&idCatGuc=PR&idProcGuc=862

  Tramitació

  Les persones obligades a relacionar-se amb la Generalitat a través de mitjans electrònics, en els termes de l'article 14 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú, així com els sol·licitants que, no estant obligats a això, opten per esta via, presentaran les sol·licituds telemàticament a través de la seu electrònica de la Generalitat .

  1. Per a presentar aquesta sol·licitud per mitjà de la tramitació telemàtica, la persona sol·licitant ha de disposar de signatura electrònica avançada: bé amb el certificat reconegut d'entitat (persones jurídiques), o bé amb el certificat reconegut per a ciutadans (persona física), compatible amb la plataforma telemàtica de la Generalitat (hi ha més informació respecte dels certificats admesos en la seu electrònica de la Generalitat, en https://sede.gva.es/va/web/sede_electronica/sede_certificados).

  En el cas d'utilitzar un certificat digital de persona física actuant en representació d'una persona jurídica, s'haurà d'inscriure prèviament en el Registre de Representants davant de la Generalitat per a la realització de tràmits per via telemàtica, la informació de la qual està disponible:
  - En http://www.gva.es/es/inicio/procedimientos?id_proc=17168&version=amp
  - Y en http://www.accv.es/ciudadanos/registro-de-representantes/

  2. Si ja disposa d'un certificat digital podrà accedir a través de l'enllaç "Tramitar amb certificat" (que figura de color roig a l'inici d'aquest tràmit de la Guia PROP), accedireu al tràmit telemàtic, que us permetrà omplir el formulari web inicial, annexar la sol·licitud signada digitalment i fer la presentació telemàtica de tot això, de manera que obtindreu el justificant de registre corresponent.

  3. Respecte als documents que s'ha d'annexar:
  - En l'apartat "Impresos associats" (i en el mateix tràmit telemàtic) hi ha un model normalitzat amb buits per a omplir, que després d'omplir-lo S'HA DE SIGNAR DIGITALMENT. Per a fer-ho, l'autoritat certificadora de la Comunitat Valenciana ofereix un servei gratuït de signatura de documents PDF (aneu a http://www.accv.es per a obtindre més informació sobre aquest tema), tot i que hi ha més sistemes vàlids de signatura de documents PDF que podeu utilitzar.
  - És recomanable que, en primer lloc, ompliu, signeu i guardeu electrònicament la sol·licitud en el vostre ordinador, de manera que posteriorment la pugueu incorporar en el pas corresponent del tràmit telemàtic. No obstant això, també ho podreu fer en aquest mateix pas.

  4. Teniu més informació sobre la tramitació telemàtica en l'adreça següent:
  http://www.gva.es/va/inicio/atencion_ciudadano/at_ciud_faq/at_ciud_faq_tramitacion
  Reviseu la llista de preguntes freqüents detallades en l'adreça indicada per a veure si pot solucionar el seu problema. En el cas que continue necessitant ajuda, per favor notifique-ho a través d'un dels següents correus electrònics en funció del tipus de problema que es tracte:
  - Per a consultes sobre el contingut del tràmit: prop@gva.es
  - Per a incidències informàtiques: generalitat_en_red@gva.es

  Inici
 • Fonts jurídiques i/o documentals

  Normativa

  - Reial decret legislatiu 1/1995, de 24 de març, pel qual s'aprova el text refós de Llei de l'Estatut dels Treballadors (BOE núm. 75, de 29/03/1995).
  - Llei 9/1987, de 12 de juny, d'òrgans de representació, determinació de les condicions de treball i participació del personal al servei de les administracions públiques (BOE núm. 144, de 16/6/1987).
  - Llei 18/1994, de 30 de juny, per la qual es modifica la normativa d'eleccions als òrgans de representació del personal al servei de les administracions públiques de la Llei 9/1987, de 12 de juny, modificada per la Llei 7/1990, de 19 de juliol (BOE núm. 156, de 01/07/1994).
  - Nota: l'apartat catorze de l'article únic de la Llei 18/1994 dona una nova redacció a l'article 28 de la Llei 9/1987.
  - Reial decret 1844/1994, de 9 de de setembre, pel qual s'aprova el Reglament d'eleccions a òrgans de representació dels treballadors en l'empresa (BOE núm. 219, de 13/09/1994).
  - Reial decret 1846/1994, de 9 de setembre, pel qual s'aprova el Reglament d'eleccions a òrgans de representació del personal al servei de l'Administració general de l'Estat (BOE núm. 219, de 13/09/1994).
  - Decret 63/2018, de 18 de maig, d'indemnitzacions i compensacions pels procediments arbitrals d'impugnacions en matèria electoral a òrgans de representació laboral.

  Llista de normativa

  Vegeu el Reial decret legislatiu 1/1995, de 24 de març.

  Vegeu la Llei 18/1994, de 30 de juny (especialment l'apartat catorze del seu article únic).

  Vegeu el Reial decret 1844/1994, de 9 de setembre.

  Vegeu Reial Decret 1846/1994, de 9 de setembre

  Vegeu el Decret 63/2018, de 18 de maig, d'indemnitzacions i compensacions pels procediments arbitrals d'impugnacions en matèria electoral a òrgans de representació laboral.

  Inici

 • La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.

  La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.