• Estàs en:
 • Inici /
 • Detall de Procediments

Detall de Procediments

AMB EFECTES DES DE L'1 DE JUNY DE 2020, EL CÒMPUT DELS TERMINIS ADMINISTRATIUS QUE HAGEN SIGUT SUSPESOS ES REPRENDRÀ O ES REINICIARÀ, SI AIXÍ S'HA PREVIST EN UNA NORMA AMB RANG DE LLEI APROVADA DURANT LA VIGÈNCIA DE L'ESTAT D'ALARMA I LES PRÒRROGUES D'AQUEST, D'ACORD AMB L'ARTICLE 9 DEL REIAL DECRET 537/2020, DE 22 DE MAIG, PEL QUAL ES PRORROGA L'ESTAT D'ALARMA DECLARAT PEL REIAL DECRET 463/2020, DE 14 DE MARÇ.

EN MATÈRIA TRIBUTÀRIA, EL TERMINI PER A PRESENTAR AUTOLIQUIDACIONS DE TRIBUTS GESTIONATS PER L'AGÈNCIA TRIBUTÀRIA VALENCIANA (ATV) ES REGEIX PEL DECRET LLEI 1/2020 (DOGV NÚM. 8774, DE 30/3/2020) I LA CORRECCIÓ D'ERRORS D'AQUEST (DOGV NÚM. 8878 BIS, D'1/4/2020).

Subvencions a organitzacions no governamentals per al desenvolupament (ONGD), per al finançament de projectes i activitats d'educació per a la ciutadania global en l'àmbit de la Comunitat Valenciana.
 • Què es pot sol·licitar?

  Nom del tràmit

  Subvencions a organitzacions no governamentals per al desenvolupament (ONGD), per al finançament de projectes i activitats d'educació per a la ciutadania global en l'àmbit de la Comunitat Valenciana.

  Objecte del tràmit

  Convocar les subvencions, en règim de concurrència competitiva i amb càrrec al Pressupost de la Generalitat Valenciana de l'exercici 2020, per al finançament de despeses corrents de projectes i programes d'educació per a la ciutadania global a executar en l'àmbit de la Comunitat Valenciana.

  Les actuacions a subvencionar consistiran en projectes i programes en matèria d'educació per a la ciutadania global a executar en l'àmbit de la Comunitat Valenciana, que han de tindre com a finalitat fomentar una ciutadania valenciana crítica, participativa i activa, compromesa amb la construcció d'una societat global solidària, justa i equitativa mitjançant la consecució dels Objectius de Desenvolupament Sostenible, en alguna de les següents modalitats:

  a) Modalitat A: Projectes i programes d'educació per a la ciutadania global que es desenvolupen en i des de les institucions i centres educatius públics o sostinguts amb fons públics, dirigits a promoure en l'alumnat i en el conjunt de la comunitat educativa coneixements, valors i actituds capaços de generar una cultura de la solidaritat compromesa amb la lluita contra la pobresa i l'exclusió, així com amb el desenvolupament humà incloent, equitatiu i sostenible.

  b) Modalitat B: Projectes i programes d'educació per a la ciutadania global que es duguen a terme fora del sistema educatiu formal, amb una intencionalitat educativa i una planificació del procés d'ensenyament-aprenentatge, dirigits a facilitar aprenentatges que promoguen coneixements, valors i actituds capaces de generar una cultura de la solidaritat compromesa amb la lluita contra la pobresa i l'exclusió, així com a l'apropiació dels valors i objectius de l'Agenda 2030 per al Desenvolupament Sostenible entre grups particulars de la població valenciana. Les actuacions podran dirigir-se a grups i col·lectius específics de la societat civil valenciana i/o realitzar-se en aliança entre una ONGD i un o diversos municipis o altres entitats locals de la Comunitat Valenciana, amb la finalitat de reforçar les capacitats per a l'alineació de les polítiques públiques locals amb l'Agenda 2030 per al Desenvolupament Sostenible.

  c) Modalitat C: Projectes que contribuïsquen a la sensibilització de la societat valenciana en el seu conjunt, o de determinats sectors de la mateixa en particular, en el compromís ciutadà solidari per a la consecució dels Objectius de Desenvolupament Sostenible.

  Inici
 • Qui pot sol·licitar-ho?

  Interessats/Sol·licitants

  Podran beneficiar-se d'aquestes subvencions, les Organitzacions No Governamentals per al Desenvolupament (ONGD), individualment o en agrupació amb una altra o altres ONGDs, que complisquen els requisits.

  Requeriments

  REQUISITS DE LES ENTITATS BENEFICIÀRIES

  a) Els exigits en l'article 11 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions.
  b) Acreditar que disposen de capacitat financera i de gestió per a realitzar el projecte subvencionable.
  c) Estar inscrites en el Registre d'Agents de la Cooperació Internacional al Desenvolupament de la Comunitat Valenciana, mitjançant resolució de l'òrgan competent, abans de l'1 de gener de 2019.
  d) Tindre seu, domicili social o delegació permanent en la Comunitat Valenciana, inscrita en el Registre d'Agents de la Cooperació Internacional al Desenvolupament de la Comunitat Valenciana.
  e) Acreditar experiència en la realització, individualment o en agrupació amb altres ONGD, d'almenys quatre projectes executats d'educació per a la ciutadania global a Espanya, finançats per administracions públiques o per entitats privades, que financen projectes d'educació per a la ciutadania global. En el cas que s'aporte com a experiència projectes finançats solament per entitats privades, el finançament de cada projecte per part d'aquesta mena d'entitats ha de ser d'almenys 3.000 euros. S'exclouen els projectes finançats solament amb els fons propis de l'entitat sol·licitant.
  - Quan una sol·licitud es presente per una agrupació de ONGD, totes les ONGD que la integren tindran la consideració d'entitats beneficiàries, i hauran de complir els requisits exigits per aquesta convocatòria, excepte el requisit de l'experiència mínima que serà el corresponent a la suma d'experiència de tota l'agrupació.
  - No podran ser beneficiàries de subvencions, les entitats en les quals concórrega alguna de les circumstàncies previstes en l'article 13.2, de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions.
  - Una entitat no podrà ser beneficiària de subvenció, individualment o en agrupació amb una altra o unes altres ONGD, de subvencions a projectes i programes que suposen més del 10 per 100 del total de l'import previst en aquesta convocatòria. A les entitats beneficiàries en agrupació, a l'efecte d'aquest apartat, se'ls computarà l'import que s'hagen compromés a executar del projecte o programa. En el cas que a una entitat, una vegada realitzada la valoració dels projectes i programes, li corresponguera percebre imports superiors al que s'estableix en aquest apartat, se li minoraran, o en el seu cas, s'exclouran totalment les subvencions a percebre per aquesta entitat pels imports que siguen superiors, en el següent ordre:
  a) En primer lloc, per a no perjudicar drets de tercers, es reduiran imports del projecte o programa, presentat de manera individual per aqueixa entitat, que haja obtingut menor puntuació, i en cas de ser necessari realitzar més minoracions del següent o següents, individuals, per ordre superior de puntuació.
  b) En cas que una vegada aplicada la regla anterior, una entitat encara percebera imports superiors al que s'estableix en aquest apartat, es reduiran les subvencions del projecte o programa, presentat en agrupació en el qual participe aquesta entitat, que haja obtingut menor puntuació, i en cas de ser necessari realitzar més minoracions del següent o següents, en agrupació, per ordre superior de puntuació.


  REQUISITS DELS PROJECTES I PROGRAMES

  Els projectes i programes presentats a aquesta convocatòria hauran de complir els següents requisits:
  a) Adaptar-se als eixos, estratègies i objectius prioritaris establits en el Pla Director vigent de la Cooperació Valenciana.
  b) Adaptar-se a la consecució d'algun/s dels Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS), identificant clarament les metes dels ODS que persegueix.
  c) Obtindre la puntuació mínima de 60 punts sobre 100, dels criteris objectius de valoració recollits en l'article 17 de l'Ordre 3/2017.
  d) Ha de ser viables tècnicament i pressupostàriament. A l'efecte de la present convocatòria, no es considerarà que un projecte o programa és viable tècnicament i pressupostàriament si l'entitat avaluadora dels projectes i programes, en l'informe de valoració tècnica i pressupostària faça constar:
  · Justificació que en el seu pressupost validat hi haja minoració de la quantia a subvencionar sol·licitada inicialment en més d'un 20 per 100; bé perquè es minoren les despeses subvencionables d'acord amb el que estableix l'apartat 2 del Resolc Sisé de la convocatòria, o perquè s'han de minorar per a ajustar el percentatge de cofinançament.
  · Justificació que la minoració de despeses pot afectar de manera determinant als objectius i resultats del projecte o programa.

  La quantitat màxima d'actuacions dels quals podrà ser beneficiària cada entitat serà de tres projectes o programes, de manera individual, o en agrupació amb una altra o unes altres ONGD, ja siga com a entitat líder, o ja siga com a entitat agrupada, sempre que el contingut d'ells siga substancialment diferent. En cas que una entitat presentara, o participara com a entitat agrupada, en un nombre de projectes o programes superior als previstos com a màxims en aquest apartat, i li corresponguera ser beneficiària de subvenció per ells, serà/n exclòs/s el/els projecte/s o programa/s que excedisca/n del número màxim, d'acord amb els criteris seguits en l'apartat 4 a) i b) del resolc Cinqué de la convocatòria. En cada sol·licitud presentada només podrà haver-hi un projecte o programa.

  Inici
 • Quantia de l'ajuda / Procediment de pagament

  QUANTIA DE L'AJUDA I PERÍODE D'EXECUCIÓ

  1. Els projectes i programes podran rebre de la Generalitat subvenciones fins a un màxim del 80 per cent del cost total del projecte o programa, sempre que les disponibilitats pressupostàries ho permeten.

  2. L'import màxim de la subvenció, i el període màxim d'execució de les actuacions serà:

  a) En les modalitats A i B, es podran finançar projectes i programes:

  - En el cas de projectes, que hauran de tindre un període d'execució d'un màxim de 12 mesos, l'import màxim de subvenció serà de 50.000 euros, llevat que es presente per una agrupació d'entitats, i en aquest cas l'import màxim no serà superior a 60.000 euros.
  - En el cas de programes, que hauran de tindre un període d'execució d'entre 18 i 24 mesos, l'import màxim de subvenció serà de 100.000 euros, llevat que es presente per una agrupació d'entitats, i en aquest cas l'import màxim no serà superior a 120.000 euros.

  b) Per a la modalitat C es podran presentar projectes, que hauran de tindre un període d'execució d'un màxim de 12 mesos, l'import màxim de subvenció serà de 36.000 euros, llevat que es presente per una agrupació d'entitats, i en aquest cas l'import màxim no serà superior a 45.000 euros.


  PROCEDIMENT DE COBRAMENT

  Una vegada rebut el document d'acceptació de la subvenció concedida, es podrà tramitar el deslliurament del 100 per 100 de l'import de la subvenció concedida, mitjançant transferència bancària en el compte designat per l'entitat beneficiària en la seua sol·licitud.

  Inici
 • Quan s'ha de sol·licitar?

  Termini de presentació

  Les sol·licituds s'han de presentar en el termini d'un mes a comptar de l'endemà de la publicació de l'extracte de la convocatòria en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV núm. 8836, de 16.06.2020).

  L'incompliment de l'esmentat termini donarà lloc a l'exclusió de la convocatòria.

  DATA INICI PRESENTACIÓ: 17/06/2020
  DATA FI PRESENTACIÓ: 16/07/2020

  Inici
 • Què s'ha de presentar?

  DOCUMENTACIÓ PRECEPTIVA

  La sol·licitud haurà d'anar acompanyada de la següent documentació preceptiva:

  1. Annex de memòria econòmica o pressupost del projecte, que reflectirà les partides pressupostàries de despeses que podrà comprendre el projecte i haurà de presentar-se desglossat, resumit i per activitats. No es podran presentar despeses subvencionables que no tinguen cabuda en les partides pressupostàries previstes en aquesta memòria econòmica.

  2. Annexos a la memòria econòmica, on es relacionaran, si fa el cas, les aportacions en espècie, factures proforma, pressupostos professionals o peritatges sobre els costos. Així mateix, al costat d'aquest document s'aportarà acreditació documental de:

  a) El cofinançament del projecte o programa, incloent:
  - Les aportacions en espècie, adjuntant declaració responsable de la persona física o jurídica que aporte els locals juntament amb valoracions cadastrals o qualsevol altre document que corrobore la quantia de l'aportació valorada. I per a acreditar el valor del treball del personal voluntari es presentarà acord entre tots dos on es descriurà el treball prestat i quantificarà l'aportació, s'indicarà el nombre d'hores de treball, preu unitari, dates, lloc de les actuacions i la valorització total.
  - L'aportació financera dels projectes i programes, adjuntant si fa el cas:
  · Declaració responsable de l'entitat acreditativa dels fons aportats com a cofinançament, que acredite que es compleix amb les condicions de cofinançament de l'apartat 3. b) del resolc Sisé de la convocatòria, i en la qual es faça constar, si escau, que si no s'acredita cofinançament suficient o no s'accepta per l'òrgan instructor el cofinançament proposat serà l'entitat la que assumirà aquest cofinançament.
  · Certificacions acreditatives dels fons aportats procedents d'ajudes i subvencions, en les condicions descrites en l'apartat 3 del resolc Sisé de la convocatòria.
  · Certificacions acreditatives d'altres aportacions financeres procedents d'entitats públiques o privades.

  b) Factures proforma, pressupostos professionals o peritatges sobre els costos per unitat dels recursos a emprar, o altres documents probatoris, quan es tracte de despeses superiors a 2.500 euros, encara que siguen diferents conceptes de despesa, d'un mateix proveïdor, però de naturalesa homogènia. Aquests documents hauran de contemplar detalladament els treballs a realitzar, el nombre d'hores emprades, l'import dels treballs, la qualificació professional del personal i la data i el segell o signatura de l'empresa o professional que emet les factures.
  L'òrgan gestor podrà sol·licitar, quan considere necessari, factures proforma o pressupostos addicionals, o altres documents, que avalen els imports reflectits en el pressupost, als efectes que avalen la seua adequació a la despesa.

  3. Annex de personal, en el qual es relacionarà el personal del qual disposaran l'entitat sol·licitant, i si fa el cas, les entitats en agrupació, vinculat a l'execució del projecte.

  4. Annex de relació de projectes, en el qual s'han de relacionar tots els projectes aportats com a experiència de l'entitat sol·licitant, i si fa el cas, de les entitats en agrupació.

  5. Memòria de l'entitat sol·licitant, i si fa el cas també de les entitats que formen l'agrupació, que faça constar que reuneix les condicions de solvència i capacitat de gestió per a realitzar l'actuació objecte de la subvenció. Per a això, es podrà incloure, si fa el cas, documentació acreditativa de:

  a) Les actuacions realitzades durant l'últim any natural anterior a la convocatòria. En el cas que no fora exigible encara legalment la presentació de la memòria de l'últim exercici, haurà de presentar-se la de l'exercici anterior.
  b) Estat comptable i ingressos corresponents a l'exercici anterior a la convocatòria, incloent balanç de situació, compte de pèrdues i guanys i memòria econòmica de l'any anterior, o bé les últimes auditades, tot això subscrit per persona autoritzada segons els estatuts.
  c) Les fonts de finançament.

  6. Organigrama i delegacions en la Comunitat Valenciana de l'entitat sol·licitant i, si fa el cas, les entitats que formen l'agrupació, on constarà la composició dels òrgans de govern, administració i direcció de l'entitat, de la seu central i de la delegació a la Comunitat Valenciana; així com la relació dels càrrecs que integren aquests òrgans i règim de dedicació a les funcions de govern, administració i direcció de cadascun dels seus càrrecs de la seu central i de la delegació en la Comunitat Valenciana.

  7. Certificacions expedides per una administració pública, organisme oficial o entitat privada finançadora, que acredite fefaentment l'execució dels projectes aportats com a experiència, per les entitats sol·licitants (i, en el seu cas, les entitats en agrupació), i on conste: denominació del projecte o programa, lloc d'actuació, duració, data d'inici i de finalització i import de la subvenció concedida. No serà necessari presentar aquestes certificacions dels projectes subvencionats per la Generalitat Valenciana, relacionats en l'Annex de projectes, gestionats per l'òrgan directiu competent en matèria de cooperació al desenvolupament.

  8. Projecte detallat en el qual es concretarà l'activitat objecte de subvenció, que constarà dels següents documents:

  a) Projecte tècnic descriptiu, que haurà de contindre, almenys, informació detallada sobre el context d'intervenció, el diagnòstic i la justificació de l'actuació, la descripció de la població beneficiària, els objectius i resultats esperats, les activitats a realitzar i la seua calendarització, un estudi de la viabilitat de l'actuació, i la metodologia i instruments de seguiment i avaluació.

  b) Matriu de planificació del projecte, d'acord amb l'enfocament del Marc Lògic. En la tramitació telemàtica de la sol·licitud, i en la pàgina web de la Conselleria de Participació, Transparència, Cooperació i Qualitat Democràtica consta un model per a elaborar aquesta matriu.

  c) Programació didàctica, en la qual es descriuran, de manera integrada, els elements didàctics i metodològics de les activitats educatives contemplades en el projecte. Aquest document només haurà d'aportar-se en cas de presentació de sol·licituds de les modalitats A o B.

  9. En el cas de presentació de la sol·licitud per una agrupació d'entitats, hauran de presentar un acord subscrit entre les entitats que la componen, on conste, almenys, l'entitat responsable jurídicament davant la Generalitat Valenciana, que serà l'entitat líder i ostentarà la representació de l'agrupació, la identificació del representant legal, així com la voluntat de les parts de concórrer conjuntament a la convocatòria, el percentatge de participació de cada entitat en el projecte, els drets i obligacions de cada agent participant, l'import de subvenció a aplicar per cadascun d'ells, el sistema de gestió del pressupost i de resolució de conflictes, i haurà de citar-se expressament que cadascuna de les entitats assumeix la responsabilitat directa i solidària per la totalitat del projecte. Igualment constarà, expressament, el compromís de totes les entitats participants, de mantindre la unió temporal fins al termini de prescripció previst en els articles 39 i 65 de la LGS. Aquest document haurà d'estar signat digitalment per totes les entitats que formen l'agrupació. En la tramitació telemàtica de la sol·licitud, i en la pàgina web de la Conselleria de Transparència, Responsabilitat Social, Participació i Cooperació consta un model per a aportar aquest acord.

  10. En el cas que en el formulari de sol·licitud es desautoritze a la Conselleria de Participació, Transparència, Cooperació i Qualitat Democràtica, perquè aquesta obtinga de manera directa a través de certificats telemàtics, l'acreditació del compliment de les obligacions enfront de la Seguretat Social i tributàries enfront de l'Estat i la Generalitat, s'hauran d'aportar els certificats acreditatius d'aquestes circumstàncies. En el cas dels certificats acreditatius d'estar al corrent d'obligacions tributàries, han d'incloure l'acreditació d'aquesta circumstància referida a l'efecte de l'obtenció d'ajudes i subvencions. En aquest supòsit, i en el cas que el projecte es presente per una agrupació de ONGD, es presentaran els certificats de totes les entitats agrupades.

  11. La inscripció de les entitats sol·licitants, i en el seu cas, de les entitats agrupades, així com la seu, domicili social o delegació permanent en la Comunitat Valenciana, i l'acreditació de la representació de l'entitat sol·licitant en cas que fora necessari, serà comprovada d'ofici amb els dades que consten en el Registre d'Agents de la Cooperació Internacional al Desenvolupament de la Comunitat Valenciana. La modificació o actualització d'aquestes dades haurà de ser comunicada d'acord amb els articles 13 i 14 del Decret 19/2020, de 7 de febrer, del Consell, de regulació del Registre d'Agents de la Cooperació Internacional al Desenvolupament de la Comunitat Valenciana.

  12. Les entitats sol·licitants, podran estar exemptes de presentar els documents referits a la seua entitat, o si fa el cas, a les entitats en agrupació, requerits en els apartats 6 i 7 del resolc huité, d'aquesta convocatòria, si ja s'hagueren presentat en les subvencions de concurrència competitiva en matèria de cooperació al desenvolupament convocades en anys anteriors per aquesta conselleria, sempre que ho facen constar en el formulari de sol·licitud, indicant els documents i el número d'expedient en el qual van ser presentats.

  13. Les entitats sol·licitants, podran estar exemptes de presentar els documents referits a la seua entitat, o en el seu cas, a les entitats en agrupació, requerits en els apartats 5 del resolc huité, d'aquesta convocatòria, si en el termini de presentació de sol·licituds estigueren publicats en la seua pàgina web, sempre que ho facen constar en el formulari de sol·licitud, indicant els documents i la url de publicació.

  14. Els annexos citats en els apartats 1 a 4 del resolc huité, d'aquesta convocatòria estan a la disposició de les entitats sol·licitants en la Seu Electrònica de la Generalitat Valenciana en el procediment de sol·licitud de la subvenció, i en la web de la Conselleria de Participació, Transparència, Cooperació i Qualitat Democràtica, en les url http://www.cooperaciovalenciana.gva.es i http://transparencia.gva.es.

  15. La no aportació de la documentació prevista en els apartats 1 i 8 (annex de memòria econòmica o pressupost del projecte, i projecte detallat en el qual es concretarà l'activitat objecte de subvenció), en el termini de presentació de la sol·licitud inicial, determinarà l'exclusió de la convocatòria, sense ser possible la seua aportació en tràmit posterior.


  DOCUMENTACIÓ VALORATIVA

  1. L'entitat sol·licitant podrà adjuntar a la sol·licitud, la següent documentació valorativa:

  a) Resolució d'inscripció del Pla d'Igualtat de l'entitat sol·licitant (o d'alguna de les entitats agrupades) en el Registre de convenis i acords col·lectius de treball (REGCON), o Resolució de visat del Pla d'Igualtat emesa pel centre directiu de l'administració de la Generalitat amb competència en matèria de dona o organisme equivalent en una altra Comunitat Autònoma.
  b) Estratègia de Gènere i Desenvolupament de l'entitat sol·licitant, o d'alguna de les entitats agrupades.
  c) Pla de Voluntariat de l'entitat sol·licitant, o d'alguna de les entitats agrupades.
  d) Estratègia d'Educació per al Desenvolupament de l'entitat sol·licitant, o d'alguna de les entitats en agrupació.
  e) Acords de col·laboració o instruments de coordinació amb altres institucions competents i altres entitats o grups que treballen en l'àrea d'intervenció.
  f) Curriculum vitae de les persones vinculades al projecte, relacionades en l'annex de personal, que haurà de contindre, almenys, informació suficient sobre la identificació personal, l'experiència professional en educació per al desenvolupament o cooperació al desenvolupament i sobre la formació acadèmica general i específica en matèria de cooperació al desenvolupament o educació per al desenvolupament.
  g) Compromisos de participació, que acrediten la voluntat de treballar conjuntament en l'execució del projecte i en les quals es reflectisquen les actuacions i els termes de col·laboració de cada part.

  2. Les entitats sol·licitants, podran estar exemptes de presentar els documents referits a la seua entitat, o en el seu cas, a les entitats en agrupació, requerits en els apartats a), b), c) i d) d'aquest apartat, si ja s'hagueren presentat en les subvencions de concurrència competitiva en matèria de cooperació al desenvolupament convocades en els anys anteriors per aquesta conselleria, sempre que ho facen constar en el formulari de sol·licitud, indicant els documents i el número d'expedient en el qual van ser presentats.

  3. Les entitats sol·licitants, podran estar exemptes de presentar els documents referits a la seua entitat, o en el seu cas, a les entitats en agrupació, requerits en els apartats b), c) i d) d'aquest apartat, si en el termini de presentació de sol·licituds estigueren publicats en la seua pàgina web, sempre que ho facen constar en el formulari de sol·licitud, indicant els documents i la url de publicació.

  Impresos associats

  [ANNEX I] PRESSUPOST

  [ANNEX II] ANNEXOS A LA MEMÒRIA ECONÒMICA DE PROJECTES D'EDUCACIÓ PER A LA CIUTADANIA GLOBAL O SENSIBILITZACIÓ

  [ANNEX III] PERSONAL VINCULAT AL PROJECTE D'EDUCACIÓ PER A LA CIUTADANIA GLOBAL - SENSIBILITZACIÓ

  [ANNEX IV] RELACIÓ DE PROJECTES D'EDUCACIÓ PER A LA CIUTADANIA GLOBAL O SENSIBILITZACIÓ REALITZATS

  ACORD DE L'AGRUPACIÓ

  MATRIU DE PLANIFICACIÓ DEL PROJECTE

  MODEL DE DOMICILIACIÓ BANCÀRIA

  Inici
 • Com sol·licitar-ho?

  Passos

  1. Finalitzat el termini de presentació de sol·licituds, la llista de les entitats sol·licitants que hagen d'esmenar la sol·licitud o adjuntar els documents preceptius corregibles que no es van presentar amb la sol·licitud d'aquesta convocatòria, es publicarà en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana, i en la pàgina web de la Conselleria de Participació, Transparència, Cooperació i Qualitat Democràtica, en les url http://www.cooperaciovalenciana.gva.es i http://transparencia.gva.es, amb indicació que, si en el termini de 10 dies, no s'aportaren correctament, es considerarà que desisteixen de la seua sol·licitud, prèvia resolució per la qual es declararà el seu motiu d'exclusió.

  2. La proposta de resolució serà publicada en el tauler d'anuncis de la Conselleria de Participació, Transparència, Cooperació i Qualitat Democràtica, i en la seua pàgina web, en les url http://www.cooperaciovalenciana.gva.es i http://transparencia.gva.es, a l'efecte que les entitats interessades poden presentar al·legacions en el termini de 10 dies hàbils des de la publicació.

  3. La Resolució per la qual es concedisquen o deneguen les subvencions es publicarà en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana i en la pàgina web de la Conselleria de Participació, Transparència, Cooperació i Qualitat Democràtica, en les url http://www.cooperaciovalenciana.gva.es i http://transparencia.gva.es. En la publicació es farà constar almenys la relació de sol·licitants segons la baremació, la quantitat subvencionada, desglossada, en el seu cas, per capítol pressupostari, i el títol del projecte juntament amb la puntuació obtinguda.

  4. En la resolució es fixaran el termini i requisits d'acceptació de la subvenció i, en el seu cas, de la reformulació dels projectes. En defecte d'això s'estableix un termini de deu dies hàbils des de la publicació de la resolució en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana. En cas que l'acceptació o la reformulació no es produïsca en el termini previst, o no es tinguen en compte els requisits dels articles 40 i 41 de l'ordre de bases reguladores, així com si es produïra la renúncia a la subvenció per part de l'entitat beneficiària, la sol·licitud s'exclourà de la convocatòria, reunint-se de nou la Comissió de Valoració d'acord amb el que estableix l'article 37 de l'Ordre 3/2017.

  Recursos que procedixen contra la resolució

  Contra el que disposa la resolució de concessió de les subvencions, que posa fi a la via administrativa, es podrà interposar, potestativament, un recurs de reposició davant del mateix òrgan que ha dictat l'acte, en el termini d'un mes, comptat des de l'endemà de la seua publicació, de conformitat amb el que es preveu en els articles 123 i 124 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, o bé un recurs contenciós administratiu davant de la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana, en el termini de dos mesos, comptats des de l'endemà de la seua publicació, de conformitat amb el que s'estableix en els articles 10 i 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa. Tot això sense perjudici que s'utilitze qualsevol altra via que es considere oportuna.

  Inici
 • Com es tramita telemàticament?

  A través de l'enllaç corresponent:

  Tramitar amb certificat electrònic:

  https://www.tramita.gva.es/ctt-att-atr/asistente/iniciarTramite.html?tramite=SOL_EDU_CIU&version=1&login=c&idioma=va&idCatGuc=PR&idProcGuc=867

  Tramitació

  - Les entitats sol·licitants, atés que són persones jurídiques i, per tant, estan obligades a relacionar-se amb la Generalitat a través de mitjans electrònics, en els termes de l'article 14 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú, presentaran les sol·licituds exclusivament de manera telemàtica en la Seu Electrònica de la Generalitat Valenciana, accedint al cercador de tràmits i serveis en la url http://www.gva.es/va/inicio/atencion_ciudadano/buscadores/tramites_servicios.
  També es podrà accedir en la pàgina web de la Conselleria de Participació, Transparència, Cooperació i Qualitat Democràtica, en les url http://www.cooperaciovalenciana.gva.es i http://www.transparencia.gva.es.
  La presentació de la sol·licitud de manera diferent a la telemàtica prevista en aquest apartat determinarà l'exclusió de la convocatòria.
  - Per a poder realitzar la presentació telemàtica, l'entitat sol·licitant haurà de disposar d'un sistema de signatura electrònica, dels admesos en la Seu de la Generalitat, dels següents tipus:
  a) Certificat digital de persona jurídica o similar, que identifique convenientment a l'entitat sol·licitant.
  b) Certificat digital de la persona física, que conste inscrita com a representant de l'entitat sol·licitant en el Registre de Representants de la Generalitat Valenciana, per a tramitar aquest procediment.
  c) Excepcionalment, i per al supòsit que no es poguera presentar la sol·licitud de la manera prevista en algun dels dos supòsits anteriors, s'admetrà la presentació de la sol·licitud amb un certificat digital de la persona física que ostente la representació de l'entitat sol·licitant per a realitzar la tramitació d'aquest procediment, si s'acreditara documentalment aquesta representació davant el Registre d'Agents de Cooperació de la Comunitat Valenciana.
  - En el cas de sol·licituds presentades per una agrupació d'ONGD, la sol·licitud serà presentada per l'entitat sol·licitant designada com a líder, en representació de les entitats que componen l'agrupació.

  Inici
 • Informació complementària

  Criteris de valoració

  Consultar la informació d'aquest apartat en els annexos I i II de la Resolució de la convocatòria (DOGV núm. 8836, de 16/06/2020).

  Obligacions

  Les que estableix l'article 10 de l'Ordre 3/2017, de 31 de maig.

  Sancions

  En els supòsits previstos en l'article 37 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, i en l'article 69 de l'Orde 3/2017, de 31 de maig, de la Conselleria de Transparència, Responsabilitat Social, Participació i Cooperació, l'entitat beneficiària de la subvenció haurà de reintegrar a la Generalitat les quantitats corresponents.

  Inici
 • Fonts jurídiques i/o documentals

  Normativa

  - Llei 18/2017, de 14 de desembre, de la Generalitat, de cooperació i desenvolupament sostenible. (DOGV núm. 8191 de 15/12/2017)
  - Ordre 3/2017, de 31 de maig, per la qual s'estableixen les bases reguladores per a la concessió de subvencions en matèria de cooperació al desenvolupament (DOGV núm. 8054, de 02/06/17).
  - Resolucion de 16 de març de 2020, de la Conselleria de Participació, Transparència, Cooperació i Qualitat Democràtica, per la qual es convoquen, per a l'any 2020, subvencions a organitzacions no governamentals per al desenvolupament (ONGD), per al finançament de projectes i activitats d'educació per a la ciutadania global, així com els dirigits a la divulgació, promoció i defensa dels drets humans, en l'àmbit de la Comunitat Valenciana

  Llista de normativa

  Vegeu Llei 18/2017, de 14 de desembre

  Vegeu l'Ordre 3/2017, de 31 de maig

  Vegeu Resolució de 16 de març de 2020

  Llistat de seguiment

  Enllaç tràmit aportació documentació

  Inici

 • La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.

  La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.