Detall de Procediments

 • Què es pot sol·licitar?

  Nom del tràmit

  TECG - Registre d'Associacions de Protecció i Defensa dels Animals.

  Objecte del tràmit

  Es crea el Registre d'Associacions per a la Protecció dels Animals Col·laboradores amb la Conselleria d'Agricultura, Pesca, Alimentació i Aigua.

  Inici
 • Qui pot sol·licitar-ho?

  Requeriments

  - Estar legalment constituïdes i inscrites per l'òrgan competent en matèria d'associacions.
  - Tindre com a finalitat primordial la defensa i protecció dels animals.
  - Exercir activitats tendents a la defensa i protecció dels animals.

  Inici
 • Quan s'ha de sol·licitar?

  Termini de presentació

  Durant tot l'any

  Inici
 • On s'ha d'anar?

  Presencial

  - En els registres administratius dels òrgans administratius a què es dirigisquen, o davant de qualsevol òrgan administratiu que pertanga a l'Administració general de l'Estat, a la de qualsevol administració de les comunitats autònomes, o a la d'alguna de les entitats que formen l'Administració local si, en aquest últim cas, s'ha subscrit el conveni oportú, així com en les representacions diplomàtiques o oficines consulars d'Espanya en l'estranger.

  - També en qualsevol oficina de Correus. En aquest cas s'ha de presentar en sobre obert perquè es puga estampar el segell i la data en l'imprés de sol·licitud i en la còpia.

  - I, preferentment, a:

  REGISTRE DE LA DIRECCIÓ TERRITORIAL D'AGRICULTURA, DESENVOLUPAMENT RURAL, EMERGÈNCIA CLIMÀTICA I TRANSICIÓ ECOLÒGICA - ALACANT
  C/ PROFESSOR MANUEL SALA, 2Ver plano
  03003 Alacant/Alicante
  Tel: 012
  REGISTRE DE LA DIRECCIÓ TERRITORIAL D'AGRICULTURA, DESENVOLUPAMENT RURAL, EMERGÈNCIA CLIMÀTICA I TRANSICIÓ ECOLÒGICA - CASTELLÓ
  AV. GERMANS BOU, 47Ver plano
  12003 Castelló de la Plana
  Tel: 012
  REGISTRE DE LA DIRECCIÓ TERRITORIAL D'AGRICULTURA, DESENVOLUPAMENT RURAL, EMERGÈNCIA CLIMÀTICA I TRANSICIÓ ECOLÒGICA - VALÈNCIA
  C/ GREGORI GEA, 27Ver plano
  46009 València
  Tel: 012

  Per internet

  A través de l'enllaç corresponent:

  Tramitar amb certificat electrònic:

  https://www.tramita.gva.es/ctt-att-atr/asistente/iniciarTramite.html?tramite=DGM_GEN&version=3&login=c&idioma=va&idCatGuc=PR&idProcGuc=902

  Inici
 • Què s'ha de presentar?

  - Imprés de sol·licitud.
  - Certificat d'inscripció en el Registre d'Associacions emés per l'òrgan competent.
  - Còpia dels estatuts visada per l'òrgan competent.
  - Per a cada exercici o període, l'associació col·laboradora remetrà, per a la seua aprovació, el programa d'activitats que es desenvoluparan, amb la indicació del calendari.

  Impresos associats

  SOL·LICITUD DE REGISTRE D'ASSOCIACIONS DE PROTECCIÓ I DEFENSA DELS ANIMALS

  Inici
 • Com sol·licitar-ho? Inici
 • Com es tramita telemàticament?

  A través de l'enllaç corresponent:

  Tramitar amb certificat electrònic:

  https://www.tramita.gva.es/ctt-att-atr/asistente/iniciarTramite.html?tramite=DGM_GEN&version=3&login=c&idioma=va&idCatGuc=PR&idProcGuc=902

  Tramitació

  Com que els sol·licitants són persones jurídiques, en virtut de l'article 14.2 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, estan obligats a relacionar-se amb aquestes a través de mitjans electrònics, per la qual cosa, la presentació de sol·licituds ha de realitzar-se electrònicament a través de la seu electrònica de la Generalitat en l'URL següent: http://www.gva.es/va/proc902.

  En cas que la sol·licitud es faça presencialment, es requerirà l'interessat perquè la presente de forma electrònica.
  A aquests efectes, es considerarà com a data de presentació de la sol·licitud aquella en la qual s'haja fet la presentació telemàtica.

  Per a accedir de forma telemàtica, la persona sol·licitant ha de disposar de sistemes de signatura electrònica reconeguda o qualificada i avançada basats en certificats electrònics reconeguts o qualificats de signatura electrònica expedits per prestadors inclosos en la llista de confiança de prestadors de serveis de certificació. Entre aquests, els certificats emesos per l'Autoritat de Certificació de la Comunitat Valenciana (https://sede.gva.es/va/sede_certificados).

  Els documents que s'annexen al tràmit telemàtic han d'estar signats electrònicament per les persones que, segons el tipus de document, siga procedent.

  Els tràmits que es realitzen a través de la seu electrònica de la Generalitat, però que no arriben a registrar-se, es poden recuperar en un moment posterior per a acabar la presentació telemàtica accedint a l'àrea personal de la Generalitat des de l'apartat "Com va això meu"-> "Sol·licituds en creació" (https://www.tramita.gva.es/cdc/login.html?idioma=va).

  Inici
 • Informació complementària

  Sancions

  L'associació perdrà el reconeixement oficial:
  - Per revocació acordada per l'autoritat competent per a concedir-la en els casos d'incompliment sobrevingut de les condicions en les quals es va atorgar, i haver deixat de programar activitats durant dos anys consecutius.
  - Per dissolució de l'associació.
  - Per fusió.

  Enllaços

  Simulació de Tramitació Telemàtica a la Generalitat Valenciana (Cl@u-firma)

  Sistemes de Firma Electrònica admesos i / o utilitzats a la Seu

  Sistemes de verificació de Firmes

  Inici
 • Fonts jurídiques i/o documentals

  Normativa

  - Llei 4/1994, de 8 de juliol, de la Generalitat Valenciana, sobre protecció dels animals de companyia (DOGV núm. 2307, d'11/07/94).
  - Decret 158/1996, de 13 d'agost, del Govern Valencià, per la qual es desplega la Llei 4/1994, de la Generalitat Valenciana, de 8 de juliol, sobre protecció dels animals de companyia (DOGV núm. 2813, de 23/08/96).
  - Decret 83/2007, de 15 de juny, del Consell, de modificació del Decret 158/1996, de 13 d'agost, del Consell, pel qual es desplega la Llei 4/1994, de 8 de juliol, de la Generalitat, sobre protecció dels animals de companyia (DOCV núm. 5537, de 19/06/07).

  Inici

 • La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.

  La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.