Detall de Procediments

Ajudes destinades a la realització d'intercanvis entre joves europeus per a la realització de pràctiques professionals (sol·licitud d'acolliment per part de les empreses). Programa Eurodisea.
 • Què es pot sol·licitar?

  Nom del tràmit

  Ajudes destinades a la realització d'intercanvis entre joves europeus per a la realització de pràctiques professionals (sol·licitud d'acolliment per part de les empreses). Programa Eurodisea.

  Objecte del tràmit

  1. Ajudes destinades a la realització de pràctiques en empreses i entitats de la Comunitat Valenciana, per a joves europeus, d'edat compresa entre els 18 i 30 anys, de les regions adherides al programa Eurodisea, amb l'objectiu de proporcionar als participants un període de pràctiques professionals de qualitat a la Comunitat Valenciana.

  1. Les ajudes estan dirigides a subvencionar els contractes o convenis de pràctiques de les empreses amb els participants estrangers. Aquestes pràctiques tindran una duració entre dos i cinc mesos.

  Inici
 • Qui pot sol·licitar-ho?

  Interessats/Sol·licitants

  Empreses i entitats públiques i privades de la Comunitat Valenciana que estiguen legalment constituïdes i inscrites en els registres corresponents.

  Requeriments

  Les entitats i empreses que desitgen concórrer a les ajudes que es convoquen han de complir els requisits següents:

  - El centre de treball on el candidat exercisca la seua pràctica ha d'estar radicat a la Comunitat Valenciana i tindre un nombre d'empleats mínim de dues persones que facilite la interacció del jove i la qualitat de la pràctica.
  - Designar un supervisor que instruïsca, supervise i faça costat tècnicament al jove en el desenvolupament de la pràctica i oferir llocs les tasques dels quals estiguen ajustades al nivell de qualificació requerit segons la denominació del lloc.
  - Estar al corrent de les obligacions tributàries i amb la Seguretat Social, i de les obligacions per reintegrament de subvencions.
  - No estar incurs en cap prohibició segons els apartats 2 i 3 de l'art. 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de subvencions, per a obtindre la condició de beneficiari d'ajuda pública i, en particular, no ser deutor de la Generalitat d'obligacions per reintegrament de subvencions.
  - No ser beneficiari de cap ajuda ni subvenció de caràcter públic o privat en relació amb la pràctica oferida.

  Inici
 • Quantia de l'ajuda / Procediment de pagament

  - La quantia de la subvenció serà de 1.403 euros mensuals per contracte o conveni de pràctiques, a la qual s'incorporarà una aportació de l'empresa de 122 euros com a mínim cada mes, la qual cosa suposa que la subvenció cobreix el 92 % dels costos mínims que ha de sufragar l'empresa, i la suma d'aquestes dues quantitats s'ha de dedicar a sufragar la remuneració dels contractes o convenis de pràctiques, per tots els conceptes (inclòs IRPF i Seguretat Social).
  - Les ajudes podran estar cofinançades al 50 % pel Fons Social Europeu amb càrrec al POCV de l'FSE 2014-2020, i seran aplicables, si és el cas, les disposicions comunitàries d'aplicació directa i compliment obligat que regulen aquest fons estructural.
  - Aquestes ajudes són incompatibles amb qualsevol altra ajuda destinada a la mateixa finalitat.
  - La subvenció s'abonarà a partir de la presentació del contracte, juntament amb la comunicació d'aquest al servei públic d'ocupació i l'alta en la Seguretat Social o bé del conveni de pràctiques. Aquesta documentació s'ha d'aportar en el termini que establisca la resolució de concessió, en tot cas abans que transcórreguen 15 dies com a màxim des de la signatura del contracte o conveni esmentat.

  Inici
 • Quan s'ha de sol·licitar?

  Termini de presentació

  El termini de presentació de sol·licituds serà de 20 dies naturals comptats des de l'endemà al de la publicació de la convocatòria en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana nº 9403, de 17 març de 2021

  Inici
 • Què s'ha de presentar?

  La sol·licitud s'acompanyarà de la següent documentació:

  a) Documentació identificativa de l'entitat sol·licitant i acreditació de la vàlida constitució, estatuts i inscripció registral, així com la identificació de la persona que ostenta la seua representació legal.

  b) Targeta d'identificació fiscal.

  c) Acreditació del nombre de treballadors de l'empresa, bé mitjançant l'últim Rebut de Liquidació de Cotitzacions de la Tresoreria General de la Seguretat Social, bé mitjançant l'última Relació nominal de treballadors (tc2).

  d) Acreditació, mitjançant els corresponents certificats, d'estar al corrent en les obligacions tributàries, amb la Seguretat Social, en els termes establits en l'article 3, e) d'aquesta ordre. La validesa dels certificats haurà d'estendre's a la data de concessió i proposta de pagament de l'ajuda.
  A l'efecte d'aquesta acreditació, el formulari de sol·licitud de subvenció inclou la possibilitat que l'empresa o entitat no s'opose al fet que la Generalitat obtinga telemàticament l'acreditació del compliment de les obligacions tributàries, amb la Seguretat Social.

  e) Certificat de situació en el Cens d'Activitats Econòmiques de l'AEAT i, en el seu cas, Document acreditatiu de l'últim abonament de l'impost d'activitats econòmiques (IAE) https://www.agenciatributaria.gob.es/aeat.sede/procedimientoini/g309.shtml

  f) Dades de domiciliació bancària segons model normalitzat (Model de Domiciliació Bancària)

  g) Informe d'oferta, en model normalitzat, disponible en www.gva.es/eurodisea i degudament emplenat per a cada lloc sol·licitat per a cada flux. En el mateix s'assenyalaran detalladament les funcions, el perfil del candidat amb indicació de la formació requerida, que haurà de ser com a mínim de formació professional per a l'ocupació o equivalent, la identificació del supervisor assignat i altres condicions particulars, així com l'import brut mensual a percebre pel jove. El nombre màxim d'ofertes serà de 4 per flux i no es podran oferir llocs idèntics en un mateix flux.

  h) Declaració de minimis segons model normalitzat.

  En el cas que els documents esmentats en l'anterior apartat 1, lletres a) i b) estigueren en poder de l'administració, el sol·licitant podrà acollir-se al que s'estableix en l'apartat d) de l'article 53 de la llei 39/2015, sempre que es faça constar la data i l'òrgan o dependència en què van ser presentats i que no hagen transcorregut més de cinc anys des de la finalització del procediment al qual corresponguen.

  Impresos associats

  PROGRAMA EURODISEA. SOL·LICITUD DE SUBVENCIÓ. EMPRESES

  PROGRAMA EURODISEA. INFORME OFERTES

  MODEL DE DOMICILIACIÓ BANCÀRIA

  Inici
 • Com sol·licitar-ho?

  Passos

  - Presentació de la sol·licitud i la documentació requerida.

  - Quan la sol·licitud no reunisca els requisits assenyalats, o no es presente la documentació que resulte exigible, es requerirà l'interessat perquè, en el termini de deu dies, esmene la falta o presente els documents preceptius, amb la indicació que, si així no ho fa, es considerarà que ha desistit de la seua petició i s'arxivarà sense cap tràmit més.

  - En la concessió de les ajudes, es valorarà el grau d'interés de la pràctica laboral, les funcions i les tasques que es desenvoluparan, els objectius professionals, les condicions d'integració del jove, així com la recerca d'allotjament pròxim al centre de treball i el desplaçament.

  - Després de l'avaluació dels informes d'ofertes, la comissió de valoració elaborarà un informe en què s'ordenen aquestes ofertes segons la puntuació assignada.
  En cas d'ofertes amb la mateixa denominació del lloc i similars característiques que hagen obtingut la mateixa puntuació, a l'efecte de resoldre l'empat, es tindrà en compte la puntuació més alta obtinguda en cada un dels criteris d'avaluació, d'acord amb l'ordre en què apareixen. Si persistira l'empat, es tindrà en compte l'ordre cronològic del registre d'entrada de la sol·licitud.

  - Per a poder rebre candidatures, cal donar a conéixer les ofertes a les altres regions i als possibles candidats estrangers. Per a això, l'empresa o entitat crearà un perfil d'empresa en l'adreça d'Internet www.eurodyssee.eu i generarà les ofertes corresponents. Una vegada s'haja comprovat que aquestes ofertes són idèntiques a les presentades juntament amb la sol·licitud pel registre d'entrada, el Servei del FSE les validarà i publicarà en aquesta web en ordre cronològic segons el registre d'entrada.

  - El Servei del FSE, després de rebre les candidatures preseleccionades i enviades per les altres regions a través de la intranet de la pàgina web www.eurodysse.eu, comprovarà que són adequades als requeriments dels llocs oferits per les empreses i proposarà a l'empresa amb més puntuació un sol candidat, per a la qual cosa prioritzarà el que en el seu dossier de candidatura en aquesta web haja manifestat interés per aquesta oferta. En el cas que hi haja diversos candidats interessats en la mateixa oferta i s'haja comprovat que són adequats, es tindrà en compte l'ordre cronològic d'entrada en la web.

  - Una vegada proposat el candidat a l'empresa, aquesta, per a comprovar si el candidat s'ajusta totalment al lloc oferit, podrà verificar la seua qualificació, nivell d'idiomes i altres informacions mitjançant una entrevista telefònica o pels mitjans que considere oportuns abans de la seua acceptació provisional o rebuig, la qual cosa s'haurà de comunicar al Servei de l'FSE en un termini màxim de 3 dies des de la recepció de la candidatura. L'acceptació o el rebuig, que estarà condicionada a si compleix o no amb el perfil del lloc descrit per l'empresa en la web, inclourà la justificació dels motius.

  - La competència per a la concessió o denegació de les ajudes previstes en aquesta convocatòria correspon al conseller d'Hisenda i Model Econòmic que, en virtut de l'article 9 de la Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de règim jurídic del sector públic, delega en el director general de Finançament i Fons Europeus.

  - Les ajudes poden estar cofinançades pel Fons Social Europeu, cas en el qual són aplicables les disposicions comunitàries d'aplicació directa i compliment obligat que regulen aquest fons estructural.

  - La resolució de concessió de les ajudes fixarà expressament la seua quantia i, en cas que la resolució siga denegatòria, serà motivada.

  - El termini màxim per a tramitar i resoldre els expedients, a comptar de la finalització del termini de presentació de sol·licituds, serà de sis mesos per a les ofertes del primer flux i nou mesos per a les ofertes del segon flux.

  - Transcorregut el termini sense que haja recaigut cap resolució, s'entendrà desestimada la sol·licitud de concessió de l'ajuda per silenci administratiu en els termes previstos en l'article 24 de l'article 53 de la Llei 39/2015; i això, sense perjudici que subsistisca l'obligació legal de resoldre sobre la petició formulada.

  - La resolució es notificarà als interessats.

  Recursos que procedixen contra la resolució

  - Les resolucions esgoten la via administrativa i, contra aquestes, es podrà interposar un recurs contenciós administratiu davant del Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana, en el termini de dos mesos a comptar de la notificació de la resolució corresponent, sense perjudici de la possibilitat que els interessats en puguen interposar, si escau, qualsevol altre que estimen procedent.

  - Contra la desestimació per silenci administratiu, es podrà interposar contra l'acte presumpte un recurs idèntic, en el termini de 6 mesos a comptar des que haja finalitzat el termini per a dictar i notificar la resolució expressa.

  Inici
 • Com es tramita telemàticament?

  A través de l'enllaç corresponent:

  Tramitar amb certificat electrònic:

  https://www.tramita.gva.es/ctt-att-atr/asistente/iniciarTramite.html?tramite=DGM_GEN&version=3&login=c&idioma=va&idCatGuc=PR&idProcGuc=904

  Tramitació

  La presentació de les sol·licituds ha de ser telemàtica a través del tràmit general de la seu electrònica de la Generalitat (https://sede.gva.es ), des d'on es podrà accedir al tràmit de la Conselleria d'Hisenda i Model Econòmic https://www.gva.es/va/inicio/procedimientos?id_proc=904&version=amp.

  Per a fer-ho, la persona sol·licitant ha de disposar de signatura electrònica avançada, bé amb el certificat reconegut d'entitat (persones jurídiques), o bé amb el certificat reconegut per a ciutadans (persona física), els dos emesos per la seu electrònica de la Generalitat.

  (https://sede.gva.es/va/sede_certificados).

  IMPORTANT: Abans de començar la tramitació telemàtica, llegiu atentament tota la informació d'aquest tràmit, amb l'objecte de preparar la documentació que siga necessària per a la tramitació, ja que accedireu a una sol·licitud general, en la qual heu de detallar l'objecte de la vostra sol·licitud, omplir les dades generals i pujar tota la documentació. Per a això,
  cal tindre en compte que:

  1- Heu d'anotar-vos el nom d'aquest tràmit que esteu llegint.
  2- Heu de descarregar els formularis o les plantilles requerides, així com preparar qualssevol altres documents que siguen necessaris, omplir-los, signar-los, si escau, per les persones que, segons el tipus de document, siga procedent, i guardar-los en el vostre ordinador per a tindre'ls.
  3- Si escau, cal procedir al pagament telemàtic corresponent i guardar-vos el justificant de pagament.
  4- Una vegada preparada la documentació que es considere necessària, heu d'iniciar el tràmit telemàtic fent clic en la icona superior de "Tramitació telemàtica", que us portarà a identificar-vos mitjançant l'assistent de tramitació.

  PASSOS DE LA TRAMITACIÓ TELEMÀTICA:
  a) Heu d'omplir el formulari de dades generals.
  b) * Detalleu amb la màxima concreció possible la matèria objecte del tràmit.
  * Escriviu el nom del tràmit que s'ha anotat en el camp "SOL·LICITUD".
  * Especifiqueu la matèria objecte de la sol·licitud.
  * Indiqueu, igualment, l'àmbit geogràfic (serveis centrals, Castelló, València o Alacant).
  c) Annexeu els formularis i la documentació que prèviament us heu descarregat i heu omplit, inclòs el justificant del pagament de taxes, si escau.
  d) Feu clic sobre el botó "Registrar" (us facilitarà el número de registre, la data, el lloc i l'hora de presentació).
  e) Guardeu i imprimiu (si voleu) el justificant de registre.

  La vostra presentació telemàtica haurà finalitzat.

  Inici
 • Informació complementària

  De conformitat amb el que estableix l'article 1.2 de l'Ordre 16/2014, de 5 de setembre, la Generalitat té previst per a 2021 establir dos períodes d'arribada de joves estrangers a la nostra Comunitat. Les dates d'inici de cada període de pràctiques professionals seran previsiblement el mes de juny de 2021 i el mes de novembre de 2021.

  Obligacions

  - Acreditar el compliment dels requisits, les condicions i les dates que determine la resolució de concessió de l'ajuda, formalitzar el contracte o el conveni de pràctiques amb els joves per un període de fins a 5 mesos i abonar mensualment la retribució íntegra, independentment del moment en què es faça efectiu el pagament de la subvenció.

  - Presentar davant de l'òrgan gestor, a la finalització del contracte o el conveni de pràctiques, o, en tot cas, abans de la data que establisca el Servei de l'FSE, els documents originals acreditatius dels pagaments mensuals a la persona seleccionada (nòmines i transferències bancàries dels pagaments), els documents que acrediten els ingressos en l'Agència Tributària per les retencions fiscals que corresponguen (models 216 dels trimestres que corresponguen) i, quan es tracte de contracte laboral, els butlletins de cotització a la Seguretat Social (TC1 i TC2 dels mesos que corresponguen). També s'han d'aportar les fitxes d'avaluació sobre el desenvolupament de les accions subvencionables, segons el model facilitat pel Servei de l'FSE.

  - Mantindre un sistema de comptabilitat separat o un codi comptable identificatiu en relació amb totes les transaccions relacionades amb l'ajuda concedida i aportar documentació que ho evidencie, d'acord amb l'article 60.d del Reglament (CE) 1083/2006, i/o l'article 125.b del Reglament (UE) núm. 1303/2013, del Parlament Europeu i del Consell.

  - Sotmetre's a les accions de verificació i control financer que estableixen els articles 42 i 43, el Reglament (CE) núm. 1083/2006, del Consell, i/o l'article 125.4 del Reglament (UE) núm. 1303/2013, del Parlament Europeu i del Consell, així com amb el que estableix l'article 47.4.b del Decret legislatiu de 26 de juny de 1991, pel qual s'aprova el text refós de la Llei d'Hisenda Pública de la Generalitat Valenciana, i amb els articles 45 i 46 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, la qual serà aplicable en allò que no preveu la Llei d'Hisenda Pública de la Generalitat Valenciana.

  - El beneficiari estarà subjecte a les normes d'informació i publicitat que estableixen els reglaments dels fons comunitaris, així com la Llei 38/2003, general de subvencions. Per tant, la concessió de la subvenció implica l'acceptació de ser inclòs en una llista que es publicarà de manera electrònica o per qualsevol altre mitjà, en la qual figuraran els beneficiaris, l'operació finançada i l'import de l'ajuda.

  - Han de col·locar, en un lloc visible del lloc de treball que ocuparà el jove seleccionat, un cartell que indique que està cofinançat pel Fons Social Europeu amb càrrec al PO FSE de la Comunitat Valenciana del període que corresponga. Aquest cartell el proporcionarà el Servei de l'FSE.

  - Conservar els originals dels documents justificatius relacionats amb les despeses fins a tres anys a partir del tancament del programa operatiu o tres anys a partir de l'any en què haja tingut lloc el tancament parcial d'aquest, en compliment de l'article 90 del Reglament (CE) núm. 1083/2006, del Consell, i/o de l'article 140.1 del Reglament (UE) núm. 1303/2013, del Parlament Europeu i del Consell.

  - Informar el Servei de l'FSE de qualsevol incidència que tinga lloc durant la pràctica del jove i comunicar les baixes que es produïsquen.

  - Autoritzar el jove en pràctiques a acudir, dins de l'horari de la seua pràctica professional (no recuperable) i en dues ocasions (en les dates que s'assenyalen) al Servei de l'FSE per al seguiment de l'estada a la nostra Comunitat.

  Sancions

  L'incompliment de les obligacions, condicions i terminis establits en aquesta ordre i en la resolució de concessió, la variació de la finalitat de l'actuació, la falta d'acreditació d'aquesta o la suspensió del contracte o conveni de pràctiques abans de la seua finalització donarà lloc a la incoació, per l'òrgan competent, per a la concessió de les ajudes, del corresponent expedient, que podrà finalitzar, si és el cas, amb la revocació i/o la minoració de la subvenció concedida i l'obligació de reintegrar les quantitats percebudes indegudament i els interessos de demora des del moment del pagament de la subvenció. En la tramitació del procediment, es garantirà el dret de l'interessat a l'audiència.

  Inici
 • Fonts jurídiques i/o documentals

  Normativa

  - Ordre 15/2014, de 5 de setembre de 2014, de la Conselleria d'Hisenda i Administració Pública, per la qual es regula l'aplicació del Programa Eurodisea a la Comunitat Valenciana (DOCV núm. 7357, de 10/09/2014).
  - Orde 16/2014, de 5 de setembre, de la Conselleria d'Hisenda i Administració Pública, per la qual s'aproven les bases reguladores, es publica la línia pressupostària per al finançament de les ajudes convocades en el marc del Programa Eurodisea, de l'Assemblea de la Regions d'Europa i s'obri el termini de presentació de sol·licituds (DOCV núm. 7357, de 10/09/2014).
  - RESOLUCIÓ de 10 de març de 2021, de la Conselleria d'Hisenda i Model Econòmic, per la qual es convoquen les ajudes del Programa Eurodisea per a l'exercici 2021.

  Llista de normativa

  Vegeu l'Ordre 15/2014, de 5 de setembre de 2014.

  Vegeu l'Ordre 16/2014, de 5 de setembre.

  RESOLUCIÓ de 10 de març de 2021, de la Conselleria d'Hisenda i Model Econòmic, per la qual es convoquen les ajudes del Programa *Eurodisea per a l'exercici 2021

  Inici

 • La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.
  La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.