• Estàs en:
 • Inici /
 • Detall de Procediments

Detall de Procediments

Ajudes destinades a la realització d'intercanvis entre jóvens europeus per a la realització de pràctiques professionals (Sol·licitud d'acollida per part de les empreses). Programa Eurodisea.
 • Què es pot sol·licitar?

  Nom del tràmit

  Ajudes destinades a la realització d'intercanvis entre jóvens europeus per a la realització de pràctiques professionals (Sol·licitud d'acollida per part de les empreses). Programa Eurodisea.

  Objecte del tràmit

  1. Ajudes destinades a la realització de pràctiques en empreses i entitats de la Comunitat Valenciana per a jóvens europeus d'edat compresa entre els 18 i els 30 anys de les regions adherides al programa Eurodisea, amb l'objectiu de proporcionar als participants un període de pràctiques professionals de qualitat a la Comunitat Valenciana.

  2. Les ajudes van dirigides a subvencionar els contractes o convenis de pràctiques de les empreses amb els participants estrangers. Estes pràctiques tindran una duració d'entre dos i cinc mesos.

  Inici
 • Qui pot sol·licitar-ho?

  Interessats/Sol·licitants

  Empreses i entitats públiques i privades de la Comunitat Valenciana que estiguen legalment constituïdes i inscrites en els registres corresponents.

  Requeriments

  Les entitats i empreses que desitgen concórrer a les ajudes que es convoquen hauran de complir els requisits següents:

  - El centre de treball on el candidat exercisca la seua pràctica haurà d'estar radicat a la Comunitad Valenciana i tindre un nombre d'empleats mínim de dos persones que facilite la interacció del jove i la qualitat de la pràctica.
  - Designar un supervisor que instruïsca, supervise i done suport tècnic al jove en el desenrotllament de la pràctica i oferir llocs les tasques del qual siguen ajustades al nivell de qualificació requerit segons la denominació del lloc.
  - Estar al corrent de les obligacions tributàries i amb la Seguretat Social i de les obligacions per reintegrament de subvencions.
  - No trobar-se incurs en cap prohibició d'acord amb els apartats 2 i 3 de l'art. 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions, per a obtindre la condició de beneficiari d'ajuda pública i, en particular, no ser deutor de la Generalitat d'obligacions per reintegrament de subvencions.
  - No ser beneficiari de cap ajuda o subvenció de caràcter públic o privat en relació amb la pràctica oferida.

  Inici
 • Quantia de l'ajuda / Procediment de pagament

  -La quantia de la subvenció serà de 1.403 euros mensuals per contracte o conveni de pràctiques, a la qual s'incorporarà una aportació de l'empresa de 122 euros com a mínim cada mes, la qual cosa suposa que la subvenció cobrix el 92 % dels costos mínims que ha de sufragar l'empresa, i s'haurà de dedicar la suma d'ambdós quantitats a sufragar la remuneració dels contractes o convenis de pràctiques, per tots els conceptes (inclòs IRPF i Seguretat Social).
  - Las ajudes podran estar cofinançades al 50 % pel Fons Social Europeu a càrrec del POCV del FSE 2014-2020, i s'aplicaran, si és el cas, les disposicions comunitàries d'aplicació directa i obligat compliment que regulen este fons estructural.
  -Estes ajudes són incompatibles amb qualsevol altra ajuda destinada a la mateixa finalitat.
  -La subvenció s'abonarà a partir de la presentació del contracte, junt amb la seua comunicació al Servici Públic d'Ocupació i l'alta en la Seguretat Social o bé del conveni de pràctiques. La dita documentació s'aportarà en el termini que establisca la resolució de concessió, en tot cas, abans de transcorreguts 15 dies com a màxim des de la firma de l'esmentat contracte o conveni.

  Inici
 • Quan s'ha de sol·licitar?

  Termini de presentació

  El termini de presentació de sol·licituds serà de 20 dies naturals comptats des de l'endemà de la publicació de la convocatòria en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana. (DOGV núm. 8482 de 08/02/2019).

  Des del dia 9 de febrer fins al dia 28 de febrer de 2019 (tots dos inclusivament)

  Inici
 • On s'ha d'anar?

  Presencial

  La presentació de les sol·licituds serà telemàtica a través del tràmit general de la Seu Electrònica de la Generalitat (https://sede.gva.es ), des d'on podrà accedir al tràmit de la Conselleria d'Hisenda i Model Econòmic 5 http://www.gva.es/es/inicio/procedimientos?id_proc=904&version=amp.
  Per a això, el sol·licitant haurà de disposar de signatura electrònica, bé amb el certificat reconegut d'entitat (persones jurídiques), o bé amb el certificat reconegut per a ciutadans (persona física), tots dos admesos per la seu electrònica de la Generalitat.

  Per internet

  A través de l'enllaç corresponent:

  Tramitar amb certificat electrònic:

  https://www.tramita.gva.es/ctt-att-atr/asistente/iniciarTramite.html?tramite=DGM_GEN&version=3&login=c&idioma=va&idCatGuc=PR&idProcGuc=904

  Inici
 • Què s'ha de presentar?

  La sol·licitud s'acompanyarà amb la documentació següent:

  a) Documentació identificativa de l'entitat sol·licitant i acreditació de la vàlida constitució, estatuts i inscripció registral, així com la identificació de la persona que ostenta la seua representació legal.

  b) Targeta d'identificació fiscal.

  c) Acreditació del nombre de treballadors de l'empresa, bé per mitjà de l'últim rebut de Liquidació de Cotitzacions de la Tresoreria General de la Seguretat Social, bé per mitjà de l'última Relació nominal de treballadors (tc2).

  d) Acreditació, per mitjà dels corresponents certificats, d'estar al corrent en les obligacions tributàries i amb la Seguretat Social, en els termes establits en l'article 3, e) d'esta orde. La validesa dels certificats haurà d'estendre's a la data de concessió i proposta de pagament de l'ajuda.
  Als efectes de la dita acreditació, el formulari de sol·licitud de subvenció inclou la possibilitat que l'empresa o entitat autoritze la Generalitat perquè esta obtinga telemàticament l'acreditació del compliment de les obligacions tributàries i amb la Seguretat Social

  e) Document acreditatiu de l'últim abonament de l'impost d'activitats econòmiques (IAE) o declaració responsable de la seua exempció o no subjecció, en model normalitzat (Declaració IAE)

  f) Dades de domiciliació bancària segons model normalitzat (Model de Domiciliació Bancària)

  g) Informe d'oferta, en model normalitzat, disponible en www.gva.es/eurodisea i degudament omplit per a cada lloc sol·licitat per a cada flux. S'hi assenyalaran detalladament les funcions, el perfil del candidat amb indicació de la formació requerida, que haurà de ser com a mínim de formació professional per a l'ocupació o equivalent, la identificació del supervisor assignat i la resta de condicions particulars, així com l'import brut mensual a percebre pel jove. El nombre màxim d'ofertes serà de 4 per flux i no es podran oferir llocs idèntics en un mateix flux.

  h) Declaració de minimis segons model normalitzat.

  En el cas que els documents mencionats en l'anterior apartat 1, lletres a) i b) estiguen en poder de l'Administració, el sol·licitant podrà acollir-se al que establix l'apartat d) de l'article 53 de la llei 39/2015, sempre que es faça constar la data i l'òrgan o dependència en què van ser presentats i que no hagen transcorregut més de cinc anys des de la finalització del procediment a què corresponguen.

  Impresos associats

  PROGRAMA EURODISEA. SOL·LICITUD DE SUBVENCIÓ. EMPRESES

  PROGRAMA EURODISEA. INFORME OFERTES

  DECLARACIO IAE

  [MINIMIS] DECLARACIÓ D'AJUDES MINIMIS

  MODEL DE DOMICILIACIÓ BANCÀRIA

  Inici
 • Com sol·licitar-ho?

  Passos

  - Presentació de la sol·licitud i documentació requerida.

  - Quan la sol·licitud no reunisca els requisits assenyalats, o no s'adjunte la documentació que resulte exigible, es requerirà l'interessat perquè en el termini de deu dies esmene la falta o adjunte els documents preceptius, amb indicació que, si així no ho fera, es considerarà que desistix de la seua petició, i s'arxivarà sense més tràmit.

  - En la concessió de les ajudes es valorarà el grau d'interés de la pràctica laboral, les funcions i tasques a desenrotllar, objectius professionals, condicions d'integració del jove, així com busca d'allotjament pròxim al centre de treball i desplaçament.

  - Després de l'avaluació dels informes d'ofertes, la Comissió de Valoració elaborarà un Informe ordenant les dites ofertes segons la puntuació assignada.
  En cas d'ofertes amb la mateixa denominació del lloc i semblants característiques que hagen obtingut la mateixa puntuació, als efectes de resoldre l'empat es tindrà en compte la major puntuació obtinguda en cada un dels criteris d'avaluació, conforme a l'orde en què apareixen. Si persistira l'empat es tindrà en compte l'orde cronològic del registre d'entrada de la sol·licitud.

  - Per a poder rebre candidatures, cal donar a conéixer les ofertes a les altres regions i als possibles candidats estrangers. Per a això l'empresa o entitat crearà un perfil d'empresa en l'adreça d'Internet www.eurodyssee.eu i generarà les ofertes corresponents. Una vegada s'haja comprovat que les dites ofertes són idèntiques a les presentades junt amb la sol·licitud pel registre d'entrada, seran validades i publicades pel Servici del FSE en la dita Web en orde cronològic segons el registre d'entrada.

  - El Servici del FSE, després de la recepció de les candidatures preseleccionades i enviades per les altres regions a través de la intranet de la pàgina web www.eurodysse.eu, comprovarà l'adequació de les mateixes als requeriments dels llocs oferits per les empreses i proposarà a l'empresa amb major puntuació un sol candidat, prioritzant aquell que en el seu dossier de candidatura en la dita Web haja manifestat interés per la dita oferta. En el cas que hi haja diversos candidats interessats en la mateixa oferta i s'haja comprovat que són adequats, es tindrà en compte l'orde cronològic d'entrada en la Web.

  - Una vegada proposat el candidat a l'empresa, esta, per a comprovar si el candidat s'ajusta totalment al lloc oferit, podrà verificar la seua qualificació, nivell d'idiomes, i altres informacions per mitjà d'entrevista telefònica o pels mitjans que considere oportuns abans de la seua acceptació provisional o rebuig, la qual cosa haurà de ser comunicat al Servici del FSE en un termini màxim de 3 dies des de la recepció de la candidatura. L'acceptació o el rebuig, que estarà condicionada a si complix o no amb el perfil del lloc descrit per l'empresa en la Web, inclourà justificació dels motius.

  - La competència per a la concessió o denegació de les ajudes previstes en esta convocatòria, correspon al conseller d'Hisenda i Model Econòmic qui, en virtut de l'article 9 de la Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de Règim Jurídic del Sector Públic delega en el director general de Finançament i Fons Europeus.

  - Les ajudes poden estar cofinançades pel Fons Social Europeu, I si és el cas, s'aplicaran les disposicions comunitàries d'aplicació directa i obligat compliment que regulen este fons estructural.

  - La resolució de concessió de les ajudes fixarà expressament la quantia i en el cas que la resolució siga denegatòria serà motivada.

  - El termini màxim per a tramitar i resoldre els expedients, a comptar de la finalització del termini de presentació de sol·licituds, serà de sis mesos per a les ofertes del primer flux i nou mesos per a les ofertes del segon flux.

  - Transcorregut el termini sense que haja recaigut una resolució, s'entendrà desestimada la sol·licitud de concessió de l'ajuda per silenci administratiu en els termes que preveu l'article 24 de l'article 53 de la llei 39/2015; i això sense perjuí que subsistisca l'obligació legal de resoldre sobre la petició formulada.

  - La resolució es notificarà als interessats.

  Recursos que procedixen contra la resolució

  - Les resolucions esgoten la via administrativa i contra elles es podrà interposar un recurs contenciós administratiu davant del Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana en el termini de dos mesos a comptar des de la notificació de la resolució corresponent sense perjuí de la possibilitat que els interessats puguen exercitar, si és el cas, qualsevol altre que estimen procedent .

  - Enfront de la desestimació per silenci administratiu es podrà interposar contra l'acte presumpte idèntic recurs en el termini de 6 mesos a comptar de que haja finalitzat el termini per a dictar i notificar la resolució expressa.

  Inici
 • Com es tramita telemàticament?

  A través de l'enllaç corresponent:

  Tramitar amb certificat electrònic:

  https://www.tramita.gva.es/ctt-att-atr/asistente/iniciarTramite.html?tramite=DGM_GEN&version=3&login=c&idioma=va&idCatGuc=PR&idProcGuc=904

  Tramitació

  Per a accedir de forma telemàtica, la persona sol·licitant ha de disposar de signatura electrònica avançada, bé amb el certificat reconegut d'entitat (persones jurídiques) o bé amb el certificat reconegut per a ciutadans (persona física), per a la qual cosa pot utilitzar qualsevol sistema de signatura electrònica admés per la seu electrònica de la Generalitat.

  (https://sede.gva.es/va/web/sede_electronica/sede_certificados).

  IMPORTANT: abans de començar amb la tramitació telemàtica, llegiu atentament tota la informació d'aquest tràmit, amb l'objecte de preparar la documentació que siga necessària per a la tramitació, ja que accedireu a una sol·licitud general, en el qual heu de detallar l'objecte de la vostra sol·licitud, omplir les dades generals i pujar tota la documentació. Per a això,
  cal tindre en compte que:

  1- Heu d'anotar-vos el nom d'aquest tràmit que esteu llegint.
  2- Heu de descarregar els formularis o les plantilles requerides, així com preparar qualssevol altres documents que siguen necessaris, omplir-los, signar-los, si escau, per les persones que, segons el tipus de document, siga procedent, i guardar-los en el vostre ordinador per a tindre'ls.
  3- Si escau, cal procedir al pagament telemàtic corresponent i guardar-vos el justificant de pagament.
  4- Una vegada preparada la documentació que es considere necessària, heu d'iniciar el tràmit telemàtic fent clic en la icona superior de "Tramitació telemàtica, que us portarà a identificar-vos mitjançant l'assistent de tramitació.

  PASSOS DE LA TRAMITACIÓ TELEMÀTICA:
  a) Heu d'omplir el formulari de dades generals.
  b) * Detalleu amb la màxima concreció possible la matèria objecte del tràmit.
  * Escriviu el nom del tràmit que s'ha anotat en el camp "SOL·LICITUD".
  * Especifiqueu la matèria objecte de la sol·licitud.
  * Indiqueu, igualment, l'àmbit geogràfic (serveis centrals, Castelló, València o Alacant).
  c) Annexeu els formularis i la documentació que prèviament us heu descarregat i heu omplit, inclòs el justificant del pagament de taxes, si escau.
  d) Feu clic sobre el botó "Registrar" (us facilitarà el número de registre, la data, el lloc i l'hora de presentació).
  e) Guardeu i imprimiu (si voleu) el justificant de registre.

  La vostra presentació telemàtica haurà finalitzat.

  Inici
 • Informació complementària

  De conformitat amb el que establix l'article 1.2 de l'Orde 16/2014, de 5 de setembre, la Generalitat té previst per a 2018 establir dos períodes d'arribada de jóvens estrangers a la nostra Comunitat. Les dates d'inici de cada període de pràctiques professionals seran previsiblement el mes de juny de 2018 i el mes de novembre de 2018.

  Obligacions

  - Acreditar el compliment dels requisits, les condicions i les dates que determine la resolució de concessió de l'ajuda, formalitzar el contracte o el conveni de pràctiques amb els jóvens per un període de fins a 5 mesos i abonar mensualment la retribució íntegra, independentment del moment en què es faça efectiu el pagament de la subvenció.

  - Presentar davant de l'òrgan gestor, a la finalització del contracte o el conveni de pràctiques o en tot cas abans de la data que establisca el Servici del FSE, els documents originals acreditatius dels pagaments mensuals a la persona seleccionada (nòmines i transferències bancàries dels pagaments), els documents que acrediten els ingressos en l'Agència Tributària per les retencions fiscals que corresponguen (models 216 dels trimestres que corresponguen) i, quan es tracte de contracte laboral, els butlletins de cotització a la Seguretat Social (TC1 i TC2 dels mesos que corresponguen). També aportarà les fitxes d'avaluació sobre el desenrotllament de les accions subvencionables segons el model facilitat pel Servici del FSE.

  - Mantindre un sistema de comptabilitat separat o un codi comptable identificatiu en relació amb totes les transaccions relacionades amb l'ajuda concedida i aportar documentació que ho evidencie, d'acord amb l'article 60, d) del Reglament (CE) 1083/2006, i/o l'article 125, b) del Reglament (UE) núm. 1303/2013 del Parlament Europeu i del Consell.

  - Sotmetre's a les accions de verificació i control financer que establixen els articles 42 i 43, el Reglament (CE) núm. 1083/2006 del Consell i/o l'article 125.4 del Reglament (UE) núm. 1303/2013 del Parlament Europeu i del Consell, així com amb el que establix l'article 47.4, b) del Decret Legislatiu, de 26 de juny de 1991, pel qual s'aprova el text refós de la Llei d'Hisenda Pública de la Generalitat Valenciana i amb els articles 45 i 46 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions, la qual serà aplicable en el que no preveu la Llei d'Hisenda Pública de la Generalitat Valenciana.

  - El beneficiari estarà subjecte a les normes d'informació i publicitat que establixen els reglaments dels fons comunitaris, així com la Llei 38/2003, General de Subvencions. Per tant, la concessió de la subvenció implica l'acceptació de ser inclòs en una llista que es publicarà de forma electrònica o per qualsevol altre mitjà, en la qual figuraran els beneficiaris, l'operació finançada i l'import de l'ajuda.

  - Hauran de col·locar, en un lloc visible del lloc de treball que ocuparà el jove seleccionat, un cartell on s'indique que està cofinançat pel Fons Social Europeu amb càrrec al PO FSE de la Comunitat Valenciana del període que corresponga. Este cartell el proporcionarà el Servici del FSE.

  - Conservar els originals dels documents justificatius relacionats amb els gastos fins a tres anys a partir del tancament del programa operatiu o tres anys a partir de l'any en què haja tingut lloc el tancament parcial d'este, en compliment amb l'article 90 del Reglament (CE) núm. 1083/2006 del Consell, i/o de l'article 140.1 del Reglament (UE) núm. 1303/2013 del Parlament Europeu i del Consell.

  - Informar el Servici del FSE de qualsevol incidència que tinga lloc durant la pràctica del jove i comunicar les baixes que es produïsquen.

  - Autoritzar el jove en pràctiques a acudir, dins de l'horari de la seua pràctica professional (no recuperable) i en dos ocasions (en les dates que s'assenyalen), al Servici del FSE per al seguiment de l'estada a la nostra Comunitat .

  Sancions

  L'incompliment de les obligacions, de les condicions i dels terminis establits en la present orde i en la resolució de concessió, la variació de la finalitat de l'actuació, la falta d'acreditació d'esta o la suspensió del contracte o conveni de pràctiques abans de la seua finalització donarà lloc a la incoació per l'òrgan competent per a la concessió de les ajudes del corresponent expedient, que podrà finalitzar, si és el cas, amb la revocació i/o la minoració de la subvenció concedida i l'obligació de reintegrar les quantitats percebudes indegudament i els interessos de demora des del moment del pagament de la subvenció. En la tramitació del procediment es garantirà el dret de l'interessat a l'audiència.

  Inici
 • Fonts jurídiques i/o documentals

  Normativa

  - Orde 15/2014, de 5 de setembre de 2014, de la Conselleria d'Hisenda i Administració Pública, per la qual es regula l'aplicació del Programa Eurodisea a la Comunitat Valenciana (DOCV núm. 7357, de 10/09/2014).
  - Orde 16/2014, de 5 de setembre, de la Conselleria d'Hisenda i Administració Pública, per la qual s'aproven les bases reguladores, es publica la línia pressupostària per al finançament de les ajudes convocades en el marc del Programa Eurodisea, de l'Assemblea de la Regions d'Europa i s'obri el termini de presentació de sol·licituds (DOCV núm. 7357, de 10/09/2014).
  - Orde 9/2015, de 18 de maig, de la Conselleria d'Hisenda i Administració Pública, per la qual es modifica l'Orde 16/2014, de 5 de setembre, per la qual s'aproven les bases reguladores del Programa Eurodisea (DOCV núm. 7533, de 26/05/2015).
  - RESOLUCIÓ de 5 de febrer de 2019, de la Conselleria d'Hisenda i Model Econòmic, per la qual es convoquen les ajudes del Programa Eurodissea per a l'exercici 2019.
  - l'Extracte de la Resolució de 5 de febrer de 2019, de la Conselleria d'Hisenda i Model Econòmic, per la qual es convoquen les ajudes del Programa Eurodissea per a l'exercici 2019.

  Llista de normativa

  Vegeu l'Orde 15/2014, de 5 de setembre de 2014

  Vegeu l'Ordre 16/2014, de 5 de setembre

  Vegeu l'Orde 9/2015, de 18 de maig de 2015

  Vegeu Resolució de 5 de febrer de 2019

  Vegeu Extracte de la Resolució de 5 de febrer de 2019.

  Inici

 • La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.

  La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.