Detall de Procediment

Programa Eurodisea. Subvencions destinades al finançament de convenis de pràctiques professionals amb participants estrangers (Sol·licitud d'acolliment per part d'empreses i entitats)

Codi SIA:: 210796
Codi GVA:: 904
Organisme: Conselleria d'Hisenda, Economia i Administració Pública
Termini de sol·licitud: TANCAT
(14-07-2023
02-08-2023)
  • Informació bàsica

  • Formularis

  • Sol·licitud

  • Tramitació

  • Resolució

Mostrar tot

Ocultar tot

Informació bàsica

Què és i per a què serveix?

Subvencions destinades a empreses i entitats de la Comunitat Valenciana, que tenen per finalitat el finançament de convenis de pràctiques professionals adequades al nivell d'estudis amb els participants estrangers, d'entre 18 i 30 anys, de les regions actives del Programa Eurodisea. La duració podrà ser de fins a 6 mesos

Observacions

Observacions

Per a la segona convocatòria de 2023, la data de començament del període de pràctiques serà, previsiblement, l'1 de novembre, amb una duració màxima de 6 mesos.

Requisits

Requisits

Les entitats i empreses que desitgen concórrer a les ajudes que es convoquen hauran de complir els següents requisits: a) Disposar d'un centre de treball on la persona candidata exercisca la seua pràctica, que haurà d'estar radicat en la Comunitat Valenciana. b) Tindre un nombre d'empleats mínim de dues persones que facilite la interacció de la persona jove i la qualitat de la pràctica. c) Designar un supervisor que instruïsca, supervise i faça costat tècnicament a la persona jove en el desenvolupament de la pràctica. d) Oferir llocs les tasques dels quals siguen ajustades al nivell de qualificació requerit segons la denominació del lloc. El nombre màxim d'ofertes serà de quatre per flux i no es podran oferir llocs idèntics en un mateix flux. e) No haver obtingut ajudes de minimis per import igual o superior a 200.000 euros en l'exercici fiscal corrent i en els dos anteriors a la sol·licitud (100.000 euros en el cas d'empreses del sector de transport per carretera), segons es disposa en l'article 3.2 del Reglament (UE) núm. 1407/2013. f) No estar incurs en cap prohibició per a obtindre la condició d'entitat beneficiària de subvencions públiques, conforme als apartats 2 i 3 de l'article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions. g) No ser entitat beneficiària d'ajudes o subvencions de caràcter públic o privat en relació amb la pràctica oferida. h) Disposar d'un Pla d'Igualtat aprovat, en el cas que li siga exigible a l'entitat sol·licitant, amb la finalitat de possibilitar l'efectivitat del dret constitucional d'igualtat de dones i homes, en compliment del que es disposa per l'article 4 de la Llei 9/2003, de 2 d'abril, de la Generalitat, d'igualtat entre dones i homes, i per l'article 14 de la Llei orgànica 3/2007, de 22 de març, per a la igualtat efectiva de dones i homes.

Qui pot sol·licitar-ho?

Qui pot sol·licitar-ho?

Empreses i entitats públiques i privades que estiguen legalment constituïdes i inscrites en els registres corresponents de la Comunitat Valenciana.

Dubtes sobre la tramitació

Dubtes sobre la tramitació

Dubtes del tràmit

Problemes informàtics

Termini

Termini

S'ha de realitzar una sol·licitud per cadascuna de les ofertes presentades amb un màxim de 4 ofertes, de conformitat amb el que s'estableix en l'article 3 de l'apartat d) de l'Ordre de bases. El termini de presentació de sol·licituds serà de 20 dies naturals comptats des de l'endemà de la publicació de la convocatòria en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana. (DOCV nº 9638, de 13.07.2023).

Formularis documentació

La sol·licitud s'acompanyarà de la següent documentació: a) Documentació identificativa de l'entitat sol·licitant, acreditació de la vàlida constitució, estatuts i inscripció registral, de la titularitat o dret d'ús del centre de treball, així com de la identificació de la persona que ostenta la seua representació legal . b) Acreditació del número d'identificació fiscal. c) Acreditació del nombre de treballadors de l'empresa, mitjançant document de la Tresoreria General de la Seguretat Social. d) Acreditació d'estar al corrent en les obligacions tributàries i amb la Seguretat Social. e) Acreditació de no haver obtingut ajudes de minimis per import igual o superior a 200.000 euros en l'exercici fiscal corrent i en els dos anteriors a la sol·licitud (100.000 euros en el cas d'empreses del sector de transport per carretera). f) Certificat de situació en el Cens d'Activitats Econòmiques de l'AEAT i, en el seu cas, document acreditatiu de l'últim abonament de l'impost d'activitats econòmiques (IAE) https://sede.agenciatributaria.gob.es/sede/procedimientoini/g309.shtml g) Informe d'oferta, en model normalitzat i degudament emplenat per a cada lloc sol·licitat per a cada flux. En el mateix s'assenyalaran detalladament les funcions, la identificació del supervisor designat i altres condicions particulars i requisits de la persona candidata, amb indicació de la formació requerida, que haurà de ser com a mínim de formació professional per a l'ocupació. h) En el cas d'empreses de cinquanta o més persones treballadores, Pla d'Igualtat aprovat i registrat de conformitat amb el Reial decret 901/2020, de 13 d'octubre, pel qual es regulen els plans d'igualtat i el seu registre i es modifica el Reial decret 713/2010, de 28 de maig, sobre registre i depòsit de convenis i acords col·lectius de treball. A l'efecte de l'acreditació del compliment de les obligacions recollides en els punts d i e, serà necessària l'autorització perquè l'Administració obtinga directament l'acreditació del compliment de les obligacions tributàries, de conformitat amb el que es disposa en el Decret 165/2010, de 8 d'octubre, del Consell, pel qual s'estableixen mesures de simplificació i de reducció de càrregues administratives en els procediments gestionats per l'administració de la Generalitat i el seu sector públic. Els qui no atorguen aquesta autorització hauran d'aportar les corresponents certificacions per a les obligacions recollides en el punt d i una declaració responsable sobre altres ajudes minimis (subjectes al Reglament (UE) núm. 1407/2013 o a altres reglaments de minimis). En el cas que els documents esmentats en l'anterior apartat, lletres a i b estigueren en poder de l'administració i no hagen variat, el sol·licitant podrà acollir-se al que s'estableix en l'article 28. 2 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques (d'ara en avant LPACAP), sempre que es faça constar la data i l'òrgan o dependència en què van ser presentats i que no hagen transcorregut més de cinc anys des de la finalització del procediment al qual corresponguen. Quan la sol·licitud no s'acompanye de la documentació que d'acord amb la mateixa resulte exigible, es requerirà als interessats perquè, en un termini de 10 dies, esmenen la falta o acompanyen els documents necessaris, amb indicació que, si no ho feren, se'ls tindrà per desistits de la seua petició, prèvia resolució de l'òrgan competent per a resoldre.

Procés de tramitació

Procés de tramitació

- Presentació de la sol·licitud i documentació requerida. - Quan la sol·licitud no s'acompanye de la documentació que d'acord amb la mateixa resulte exigible, es requerirà als interessats perquè, en un termini de 10 dies, esmenen la falta o acompanyen els documents necessaris, amb indicació que, si no ho feren, se'ls tindrà per desistits de la seua petició, prèvia resolució de l'òrgan competent per a resoldre. - En la concessió de les ajudes s'avaluarà l'oferta, les funcions i tasques a desenvolupar, objectius professionals, condicions d'integració de la persona jove, així com cerca d'allotjament adequat i condicions de desplaçament. - En cas d'ofertes amb la mateixa denominació del lloc i similars característiques que hagen obtingut la mateixa puntuació, a l'efecte de resoldre l'empat es tindrà en compte la major puntuació obtinguda en cadascun dels criteris d'avaluació, conforme a l'ordre en què apareixen. Si persistira l'empat es tindrà en compte l'ordre cronològic del registre d'entrada de la sol·licitud. - Després de l'avaluació dels informes d'ofertes, la comissió d'avaluació elaborarà un informe ordenant-les per puntuació assignada, després d'agrupar-les segons la denominació del lloc i similitud. -Per a poder rebre candidatures, és necessari donar a conéixer les ofertes a les altres regions i als possibles persones candidates estrangeres. Per a això l'empresa o entitat sol·licitant generarà les ofertes corresponents en la pàgina web https://eurodyssey.aer.eu/ en el termini màxim de 5 dies, a comptar des de l'endemà de la presentació de la sol·licitud de subvenció. Una vegada que des del Servei de Suport, Informació i Anàlisi de Programes i Projectes Europeus s'haja comprovat que el contingut de les mateixes ofertes és coherent amb el dels informes d'oferta aportats juntament amb la sol·licitud, aquestes seran validades i publicades en l'esmentada web, en el termini màxim de 5 dies, a comptar des de l'endemà de la generació de l'oferta en la web. - Després de la publicació de les ofertes, les persones gestores del programa *Eurodisea a les regions estrangeres valoraran l'adequació a priori de les persones candidates a aquestes ofertes. A continuació, enviaran al Servei de Suport, Informació i Anàlisi de Programes i Projectes Europeus, a través de la intranet de l'esmentada web, el dossier i CV de les candidatures. El termini màxim de recepció de candidatures finalitzarà 15 dies abans del començament del curs intensiu d'espanyol que es proporciona a les persones seleccionades, abans del començament de les pràctiques en les empreses i entitats. - L'òrgan instructor, a qui correspondrà la tramitació del procediment de selecció, serà el Servei de Suport, Informació i Anàlisi de Programes i Projectes Europeus, qui després de la recepció de les candidatures, preseleccionades i remeses per les altres regions a través del seu corresponent dossier en la intranet de la pàgina web https://eurodyssey.aer.eu/ , comprovarà l'adequació d'aquestes als requeriments de les ofertes i proposarà una sola candidatura a l'entitat l'oferta de la qual haja obtingut la major puntuació, d'entre aquelles per les quals la persona candidata haja manifestat interés. Aquest interés serà el reflectit en el seu dossier de candidatura o manifestat per correu electrònic al Servei de Suport, Informació i Anàlisi de Programes i Projectes Europeus. En el cas que diverses candidatures interessades en una oferta concreta siguen considerades a priori com a adequades a aquesta, es prioritzarà per ordre cronològic d'entrada de candidatures en la web. - L'entitat, en el procés de selecció, podrà comprovar si la persona candidata s'adequa totalment al lloc oferit, verificant la seua qualificació, nivell d'idiomes i altres capacitats mitjançant proves i entrevistes, que podran ser telefòniques o per videoconferència. Així mateix, la persona candidata podrà sol·licitar directament els aclariments sobre les tasques i condicions de la pràctica que pogueren determinar la seua decisió d'acceptació. - L'entitat comunicarà al Servei de Suport, Informació i Anàlisi de Programes i Projectes Europeus la decisió d'acceptació o no acceptació de la persona candidata en un termini màxim de tres dies, comptats des de l'endemà de la recepció de la candidatura proposada. En la case de no acceptació, la comunicació haurà d'incloure els motius, degudament concretats respecte del compliment de la persona candidata dels requisits descrits en l'oferta (formació, idiomes, capacitats tecnològiques i socials). Si els motius de no acceptació no estigueren degudament concretats, l'empresa només podrà rebre una altra proposta de candidatura si quedara disponible alguna adequada a la seua oferta. - La persona candidata comunicarà al Servei de Suport, Informació i Anàlisi de Programes i Projectes Europeus l'acceptació o no acceptació en el termini màxim de tres dies, a comptar des de l'endemà de l'última entrevista amb l'entitat. En el cas de no acceptació per raons de tipus personal, no imputables a l'entitat, aquesta podrà rebre una altra proposta de candidatura en els termes establits. - Finalment la comissió d'avaluació, a la vista de l'expedient, de l'informe d'avaluació de les ofertes, de les acceptacions de les entitats i de les persones candidates, efectuarà les propostes de resolucions de concessió de les subvencions i estendrà acta. - Elevades les propostes de resolucions, la persona titular de Conselleria competent en matèria de fons europeus o la persona titular de l'òrgan en qui delegue, dictarà les corresponents resolucions, que posaran fi a la via administrativa. - Les resolucions de concessió de subvenció es notificaran als interessats i haurà de fixar expressament la quantia de la subvenció concedida, així com el seu possible cofinançament pel Fons Social Europeu. - Les subvencions concedides seran publicades en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV) - El termini màxim per a resoldre i notificar, serà de sis mesos comptats a partir de la finalització del termini de presentació de sol·licituds de cada convocatòria. Transcorregut el termini sense que haja recaigut resolució expressa, la sol·licitud de concessió de la subvenció podrà entendre's desestimada per silenci administratiu en els termes previstos en l'article 24 de la *LPACAP, sense perjudici que subsistisca l'obligació legal de resoldre sobre la petició formulada.

Òrgans de tramitació

Òrgans de tramitació

Obligacions

Obligacions

Són obligacions de l'empresa o entitat beneficiària les establides en l'article 14 de la llei 38/2003, General de Subvencions, i en particular: - Formalitzar un conveni de pràctiques amb les persones joves estrangeres per un període de fins a 6 mesos i alta en la Seguretat Social. - Abonar la retribució íntegra al final de cada mes, en tot cas abans del dia 5 del mes següent, independentment del moment en què es faça efectiu el pagament de la subvenció. - Registrar diàriament la jornada, que haurà d'incloure l'horari concret d'inici i finalització de la jornada de pràctica de la persona participant. - Informar de qualsevol incidència que tinga lloc durant la pràctica de la persona participant en les pràctiques, comunicar les baixes que es produïsquen i complir amb les activitats de seguiment que establisca el Servei de Suport, Informació i Anàlisi de Programes i Projectes Europeus - En el cas que, per causes imputables a l'empresa, el conveni de pràctiques no es faça efectiu després de la notificació de la resolució de concessió o finalitze abans del que es preveu, l'empresa estarà obligada a indemnitzar a la persona jove en la quantia necessària per a costejar el retorn a la seua regió d'origen en vol regular, classe turista o altres mitjans. - Complir amb la reglamentació europea del Fons Social Europeu en el sotmetiment a les accions de verificació i control, informació i publicitat, sistemes de comptabilitat i conservació de documents justificatius, en la forma que determine la resolució de concessió de la subvenció.

Observacions

Observacions

Contra el que es disposa en la present resolució, que posa fi a la via administrativa, es podrà interposar potestativament recurs de reposició davant el mateix òrgan que ha dictat l'acte en el termini d'un mes, comptat des de l'endemà a la seua publicació, de conformitat amb el que es preveu en els articles 123 i 124 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, o bé recurs contenciós administratiu davant la Sala contenciosa administrativa del Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana, en el termini de dos mesos, comptats des de l'endemà a la seua publicació, de conformitat amb el que s'estableix en els articles 10 i 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa. Tot això sense perjudici que s'utilitze qualsevol altra via que es considere oportuna

Quantia i cobrament

Quantia i cobrament

-L'import de la subvenció serà de 1.230,50 euros mensuals per conveni de pràctiques, la qual cosa suposa el 92 per cent del cost total, que es dedicarà al finançament del conveni de pràctiques per tots els conceptes (inclosos IRPF i Seguretat Social). Sent la duració màxima del conveni de 6 mesos, la quantia màxima de la subvenció podrà aconseguir 7.383,00 euros. -L'entitat beneficiària incorporarà una aportació que, almenys, complete l'SMI en tot el període de duració del conveni de pràctiques. - Aquestes subvencions són incompatibles amb qualsevol altra subvenció destinada a la mateixa finalitat. - El pagament de la subvenció es realitzarà prèvia justificació per l'entitat beneficiària de la realització de l'activitat per a la qual es va concedir en els termes establits en l'Ordre de bases, de la justificació de les despeses en la part proporcional a la quantia de la subvenció justificada i després de la comprovació de l'aportat per la Direcció General competent en matèria de Fons Europeus. - El pagament s'efectuarà d'una sola vegada mitjançant transferència bancària al compte designat per l'entitat beneficiària en la seua sol·licitud, sent obligatori que el compte siga de titularitat d'aquesta entitat beneficiària. - Amb caràcter previ al pagament de la subvenció, l'entitat beneficiària haurà de trobar-se al corrent en el compliment de les seues obligacions tributàries i enfront de la Seguretat Social i no ser deutora per resolució de procediment de reintegrament.

Termini màxim

Termini màxim

El termini de presentació de sol·licituds serà de 20 dies naturals comptats des de l'endemà al de la publicació de la convocatòria en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana

Òrgans resolució

Òrgans resolució

Esgota via administrativa

Esgota via administrativa

Sancions

Sancions

L'incompliment de les obligacions, condicions i terminis establits en les bases i en la resolució de concessió, la variació de la finalitat de l'actuació, la falta d'acreditació d'aquesta, donarà lloc a la incoació, per l'òrgan competent per a la concessió de les subvencions, del corresponent expedient, que podrà finalitzar, en el seu cas, amb la revocació o la minoració de la subvenció concedida, de conformitat amb el principi de proporcionalitat i l'obligació de reintegrar les quantitats percebudes indegudament i els interessos de demora des del moment del pagament de la subvenció. En la tramitació del procediment es garantirà el dret de l'entitat beneficiària a l'audiència.