Oferiment per a la realització de: a) Acolliments familiars d'urgència, temporals i/o permanents, b) Delegacions de guarda d'estades, caps de setmana i vacances Tot això respecte de xiquetes, xiquets i adolescents del sistema de protecció de la Generalitat Valenciana, amb els qui no existeix vincle afectiu o de parentiu.

Vicepresidència Segona i Conselleria de Serveis Socials, Igualtat i Habitatge

Codi SIA: 210797
|
Codi GVA: 912
Descarregar informació
Termini obert
 • Què necessites saber
 • Què és
 • A qui va dirigit
 • Com es tramita
 • Formularis
 • Tramitació
 • Sol·licitud
 • Resolució
 • Ajuda
 • Preguntes freqüents
 • Enllaços d'interés
 • Compartir en xarxes socials

Què és

Què és i per a què servix

Tramitació del procediment relatiu a la declaració d'aptitud de les persones que s'ofereixen en qualitat de família acollidora educadora als efectes descrits en les lletres a) i b) de l'apartat anterior.

Terminis
Sol·licitudTermini obert

A qui va dirigit

Ciutadania
Persones interessades

Podran oferir-se per a acollir en qualitat de família educadora totes les persones majors d'edat residents en la Comunitat Valenciana.

Requisits

Generals:

 

· Ser major d'edat.

· Residir en el territori de la Comunitat Valenciana.

· En el cas de persones estrangeres comptar amb Autorització de Residència en vigor.

· Certificació negativa dels següents registres: Registre Central de delinqüents sexuals (tots els membres de la família majors de 14 anys) Registre Central per a la protecció de víctimes de violència domèstica i de gènere i Registre central de Mesures cautelars, requisitòries i sentències no fermes.

 

Acolliment familiar d'urgència, a més dels generals:

· Disponibilitat 24 hores al dia, 365 dies a l'any.

 

Acolliment familiar especialitzat, a més dels generals:

Grau 1:

· Qualificació amb formació superior: diplomatura, llicenciatura o grau universitari o altres graus formatius no universitaris que guarden relació amb l'àmbit sanitari, sociocomunitario o socioeducatiu.

· Formació específica i complementària relacionada amb les necessitats i circumstàncies especials dels xiquets, xiquetes i/o adolescents a acollir.

· Experiència pràctica mínima de 2 anys de dedicació a xiquetes, xiquets i/o adolescents amb perfil similar a aquelles per a l'acolliment de les quals s'ofereixen. A tals efectes, computarà el temps treballat.

 

Grau 2:

· La mateixa qualificació i formació específica que l'acolliment familiar especialitzat de grau 1.

· Experiència mínima de 2 anys en l'acompliment laboral en l'àmbit sanitari, sociocomunitario o socioeducatiu.

· 2 anys d'experiència en acolliment familiar en qualsevol modalitat o d'1 any si es tracta d'acolliment familiar especialitzat.

Com es tramita

Procés de tramitació
1.- Assistència obligatòria a una sessió informativa impartida per la Direcció Territorial d'Igualtat i Polítiques Inclusives. La inscripció es pot realitzar a través de l'enllaç inclòs en "Normativa/Seguiment". 2.- Presentació dels impresos normalitzats, emplenats i signats, d'oferiment i...
Saber més
Òrgans de tramitació
Servei amb competència en matèria d'acolliment familiar de les Direccions Territorials d'Igualtat i Polítiques Inclusives.

Sol·licitud

Termini
Termini obert

Tot l'any.

Documentació
a) Oferiment segons imprés normalitzat, degudament emplenat. Excepte oposició expressa, la presentació de la sol·licitud implicarà l'autorització de la persona o persones sol·licitants perquè l'òrgan gestor obtinga les dades de verificació de la identitat i de residència, i en aquest cas no...
Saber més
Forma de presentació
Telemàtica
Les sol·licituds es presentaran preferentment de manera telemàtica: https://www.gva.es/va/inicio/procedimientos?id_proc=18498&version=amp Per a accedir de manera telemàtica el sol·licitant haurà de disposar de signatura electrònica avançada, bé amb el certificat reconegut d'entitat (persones...
Saber més
Presencial

En els registres de les Direccions Territorials amb competència en matèria de protecció de persones menors d'edat de cada província, segons els casos:

Registre de la Direcció Territorial d'Igualtat i Polítiques Inclusives. Secció d'Acolliment familiar. Alacant.

C/Teatre 37, 03001-Alacant

Registre de la Direcció Territorial d'Igualtat i Polítiques Inclusives. Secció de Família i Adopcions. Castelló.

C/ Hnos Bou 81, 12003 Castelló.

Registre de la Direcció Territorial d'Igualtat i Polítiques Inclusives. Secció de Menors II. València.

Avda de l'Oest 36. València.

L'atenció presencial i registre de documents en la Direcció Territorial d'Igualtat i Polítiques Inclusives de València serà únicament mitjançant cita prèvia, que es pot sol·licitar a través del telèfon d'informació de la Generalitat 012 o a través d'Internet:https://www.gva.es/es/inicio/servicios_linea/citas_previas

 

No obstant això, les sol·licituds també es podran presentar:

-En qualsevol òrgan administratiu que pertanga a l'Administració Autonòmica Valenciana, de l'Estat, o a la d'alguna de les entitats que formen part de l'Administració Local si, en aquest últim cas, s'haguera subscrit l'oportú conveni, així com en les representacions diplomàtiques o oficines consulars d'Espanya a l'estranger.

-En qualsevol oficina de Correus. En aquest cas s'haurà de presentar en sobre obert perquè puga estampar el segell i la data en l'imprés de sol·licitud i en la còpia.

Saber més

Resolució

Termini màxim
El termini màxim per a resoldre i notificar serà de 6 mesos a comptar des de la data incoació d'ofici de l'expedient per a la valoració.
Quantia i cobrament
No té efecte econòmic de per si mateix, sense perjudici del dret a percebre una prestació econòmica per a la sustentació a la criança de la persona o persones menor/és d'edat acollida/s, prèvia sol·licitud i tramitació del corresponent procediment.
Observacions

Contra la resolució administrativa que acorde la declaració d'aptitud o no aptitud, segons els casos, pot formular-se oposició davant els tribunals civils en el termini de dos mesos des de la seua notificació, conforme al que es disposa en l'article 780.1 de la Llei d'enjudiciament civil. Així...

Saber més
Òrgans resolució
La persona titular de les direccions territorials d'igualtat i polítiques inclusives de la província competent per raó del territori.
Sancions
Seran motiu de Baixa Registral en el Registre de Famílies Acollidores: a) Variació de les circumstàncies personals o familiars tingudes en compte per a la declaració d'aptitud de les persones interessades com a família acollidora, prèvia valoració d'aquesta. b) Transcurs de dos anys sense que...
Saber més