Sol·licitud d'inscripció d'una unió de fet en el Registre d'Unions de fet Formalitzades de la Comunitat Valenciana (alta en el Registre d'unions de fet formalitzades de la Comunitat Valenciana)

Conselleria de Justícia i Interior

Codi SIA: 210798
|
Codi GVA: 917
Descarregar informació
Termini obert
 • Què necessites saber
 • Què és
 • A qui va dirigit
 • Com es tramita
 • Tramitació
 • Sol·licitud
 • Al·legació/Aportació
 • Resolució
 • Ajuda
 • Preguntes freqüents
 • Enllaços d'interés
 • Compartir en xarxes socials

Què és

Què és i per a què servix

La inscripció és la que té com a efecte la constitució d'una unió de fet formalitzada, amb les conseqüències que preveu la Llei 5/2012, de 15 d'octubre, de la Generalitat, d'unions de fet formalitzades de la Comunitat Valenciana. Són unions de fet formalitzades les unions de les quals hi ha...

Saber més
Terminis
Sol·licitudTermini obert
Al·legació/AportacióTermini obert

A qui va dirigit

Ciutadania
Persones interessades

El procediment s'inicia a instàncies de les persones que pretenguen la inscripció de la unió de fet formalitzada, que haurà de ser suscrita pels dos membres de la parella, acompanyada de la documentació acreditativa del compliment dels requisits per a constituir-se com a unió de fet. Per a...

Saber més

Com es tramita

Procés de tramitació
INSCRIPCIONS CONFORME A LA NOVA LLEI 5/2012, DE 15 D'OCTUBRE 1) Presentació de la sol·licitud i documentació addicional. El termini d'inscripció serà de tres mesos a partir de la data de recepció de la sol·licitud en el registre corresponent, sense perjudici que aquest termini puga quedar...
Saber més

Sol·licitud

Termini
Termini obert

Durant tot l'any.

Documentació
Sol·licitud escrita (imprés normalitzat), dirigida al Registre d'Unions de fet Formalitzades de la Comunitat Valenciana, a través del tràmit específic habilitat per a això, que s'explica en l'apartat de presentació. A la sol·licitud normalitzada s'acompanyarà la següent documentació: a) Els...
Saber més
Taxa o pagament

No subjecte a pagament de taxa.

Forma de presentació
Telemàtica
Telemàtica, quan es dispose de signatura digital: La tramitació telemàtica es realitza a través de l'enllaç "SOL·LICITUD Presentació autenticada" Per a presentar la sol·licitud de manera telemàtica, almenys un dels dos interessats, o el seu representant, si és el cas, ha de disposar de...
Saber més
Presencial

Presencial, quan no es dispose de signatura digital: Per a presentar la sol·licitud sense certificat digital, haurà d'emplenar la sol·licitud a través de l'enllaç "SOL·LICITUD Presentació no autenticada", imprimir-la, signar-la i presentar-la per registre d'entrada de la Generalitat. LA...

Saber més

Al·legació/Aportació

Termini
Termini obert
Descripció

APORTACIÓ DOCUMENTACIÓ Este tràmit permet l'aportació de documents a un expedient obert de Sol·licitud d'Inscripció en el Registre de Parelles de fet L'aportació pot ser: - A conseqüència d'un requeriment d'esmena o un altre tipus a petició de l'Administració. - A iniciativa de la persona...

Saber més
Documentació
La documentació requerida per l'òrgan instructor o la documentació necessària a iniciativa de la persona interessada.
Forma de presentació

Resolució

Observacions

Recurs d'alçada davant la Secretaria Autonòmica de Justícia, en el termini d'un mes comptat a partir de l'endemà d'aquell en què tinga lloc la notificació de l'acte. El recurs pot interposar-se davant l'òrgan que dicte l'acte o davant el competent per a resoldre'l (articles 121 i 122 de la Llei...

Saber més