Detall de Procediments

Sol·licitud d'inscripció d'una unió de fet en el Registre Administratiu d'Unions de Fet de la Comunitat Valenciana (alta en el Registre Administratiu d'Unions de Fet de la Comunitat Valenciana).
 • Què es pot sol·licitar?

  Nom del tràmit

  Sol·licitud d'inscripció d'una unió de fet en el Registre Administratiu d'Unions de Fet de la Comunitat Valenciana (alta en el Registre Administratiu d'Unions de Fet de la Comunitat Valenciana).

  Objecte del tràmit

  La inscripció és la que té com a efecte la constitució d'una unió de fet formalitzada, amb les conseqüències previstes en la Llei 5/2012, de 15 d'octubre, de la Generalitat, d'Unions de Fet Formalitzades de la Comunitat Valenciana.
  Són unions de fet formalitzades les unions de les quals n'hi ha constància de l'existència, bé per declaració de voluntat dels seus integrants davant del funcionari encarregat del Registre Administratiu d'Unions de Fet de la Comunitat Valenciana que es plasma en la inscripció corresponent, o bé en un altre document públic (per exemple, document notarial) inscrit en el registre mencionat, sempre que es complisquen els requisits que determina la llei esmentada perquè se les considere com a tals.

  Aquesta inscripció té caràcter constitutiu i es produeix per mitjà d'una resolució de l'òrgan competent per a la gestió del registre esmentat.
  No es podrà pactar la constitució d'una unió de fet amb caràcter temporal o condicional.

  Inici
 • Qui pot sol·licitar-ho?

  Interessats/Sol·licitants

  El procediment s'inicia a instàncies de les persones que vulguen dur a terme la inscripció de la unió de fet formalitzada, sempre que, com a mínim, un dels integrants acredite que té la condició de persona veïna de qualsevol municipi de la Comunitat Valenciana per mitjà de la presentació de la sol·licitud corresponent, que han de subscriure els dos membres de la unió de fet, i s'ha d'acompanyar del certificat del padró municipal.

  Es pot inscriure la unió de fet formalitzada en el Registre Administratiu d'Unions de Fet de la Comunitat Valenciana sempre que, almenys, un dels seus membres tinga la condició de persona veïna de qualsevol municipi de la Comunitat Valenciana, la qual cosa s'ha d'acreditar per mitjà del certificat d'empadronament en qualsevol municipi de la Comunitat Valenciana. (Els volants d'empadronament no són assimilables als certificats, ja que no tenen el caràcter de document públic i fefaent per a provar la residència i el domicili al municipi corresponent).

  Inici
 • Quan s'ha de sol·licitar?

  Termini de presentació

  Durant tot l'any.

  Inici
 • On s'ha d'anar?

  Presencial

  La sol·licitud d'inscripció de la unió de fet formalitzada s'ha d'exposar per escrit, en un model normalitzat, i s'ha d'adreçar al Registre Administratiu d'Unions de Fet de la Comunitat Valenciana.

  La instància s'ha de presentar:

  a) En els registres dels òrgans administratius a què es dirigisquen.

  b) En els registres de qualsevol òrgan administratiu que pertanga a l'Administració general de l'Estat, a la de qualsevol administració de les comunitats autònomes, a la de qualsevol administració de les diputacions provincials, cabildos i consells insulars, a la dels ajuntaments dels municipis a què es refereix l'article 121 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases del règim local, o a la de la resta de les entitats que integren l'Administració local si, en aquest últim cas, s'ha subscrit el conveni oportú.

  c) En les oficines de Correus, en la forma que s'establisca reglamentàriament.

  d) En les representacions diplomàtiques o oficines consulars d'Espanya en l'estranger.

  e) En qualsevol altre que establisquen les disposicions vigents.


  I, preferentment, en la seu del Registre d'Unions de Fet de la Comunitat Valenciana:

  REGISTRE DE LA DIRECCIÓ TERRITORIAL DE JUSTÍCIA, INTERIOR I ADMINISTRACIÓ PÚBLICA - CASTELLÓ
  C/ MAJOR, 78Ver plano
  12001 Castelló de la Plana
  Tel: 012
  REGISTRE DE LA DIRECCIÓ TERRITORIAL DE JUSTÍCIA, INTERIOR I ADMINISTRACIÓ PÚBLICA - ALACANT
  RAMBLA MÉNDEZ NÚÑEZ, 41Ver plano
  03002 Alacant/Alicante
  Tel: 012
  REGISTRE GENERAL DE LA CONSELLERIA DE JUSTÍCIA, INTERIOR I ADMINISTRACIÓ PÚBLICA
  C/ DE LA DEMOCRÀCIA, 77. CIUTAT ADMTIVA. 9 D'OCTUBRE-EDIFICI AVer plano
  46018 València
  Tel: 012

  Per internet

  A través de l'enllaç corresponent:

  https://www.tramita.gva.es/ctt-att-atr/asistente/iniciarTramite.html?tramite=DGM_Z&version=1&login=c&idioma=va&idCatGuc=PR&idProcGuc=18496

  Inici
 • Què s'ha de presentar?

  Sol·licitud escrita (imprés normalitzat), dirigida al Registre Administratiu d'Unions de Fet de la Comunitat Valenciana.

  Aquest escrit ha de contindre una declaració responsable del fet que els membres de la unió de fet conviuen en una relació d'afectivitat anàloga a la conjugal, que no estan casats amb una altra persona, sense estar separats legalment d'ella mitjançant una sentència judicial, ni que mantenen una altra unió de fet formalitzada amb una altra persona, i que no tenen entre si una relació de parentiu en línia recta, per consanguinitat o adopció, o col·lateral, en els mateixos termes, fins al segon grau.

  La sol·licitud normalitzada s'ha d'acompanyar de la documentació següent:
  a) Si és el cas, acreditació de l'emancipació.
  b) Certificat del padró municipal que acredite que, almenys, un dels dos sol·licitants té la condició de veí en algun municipi de la Comunitat Valenciana.
  c) En cas algun dels membres de la unió de fet tinga alguna incapacitació, sentència d'incapacitació que el considera amb la capacitat per a constituir una unió de fet formalitzada.
  d) Certificat o fe d'estat civil (persona fadrina, viuda, separada judicial o divorciada), expedit pel Registre Civil o, si és el cas, per l'òrgan competent del país d'origen (en cas que tinga doble nacionalitat, el certificat haurà de ser expedit per l'òrgan competent del país amb la documentació del qual es pretenga inscriure), degudament legalitzat segons les normes internacionals. Si el document no està redactat en una de les llengües oficials de la Comunitat Valenciana, s'haurà de presentar aquest amb la seua traducció al castellà o valencià per un traductor/a oficial. Aquest certificat ha de tindre una antiguitat inferior sis mesos.
  e) Si és el cas, document públic (per exemple, document notarial) que reculla la declaració de voluntat dels integrants de la unió que acredite que consta l'existència d'una unió de fet formalitzada, sempre que reunisca els requisits que estableix la Llei 5/2012, de 15 d'octubre, de la Generalitat. Aquest document notarial substitueix la compareixença personal en el Registre d'Unions de Fet, i els interessats han d'aportar la resta de documents requerits, llevat que aquests s'aporten integrats en el mateix protocol notarial.


  NOTES: traducció de documents:
  - Ciutadans de la Unió Europea: la documentació ha d'haver sigut traduïda per un traductor oficial comunitari, al castellà o valencià, d'acord amb la normativa del Ministeri d'Assumptes Exteriors.
  - Ciutadans extracomunitaris: la documentació ha d'haver sigut traduïda per un traductor oficial, al castellà o valencià, d'acord amb la normativa del Ministeri d'Assumptes Exteriors, i legalitzada mitjançant la postil·la de l'Haia, o segons la normativa internacional per a documents oficials.

  Impresos associats

  SOL·LICITUD D'INSCRIPCIÓ (ALTA) EN EL REGISTRE D'UNIONS DE FET FORMALITZADES DE LA COMUNITAT VALENCIANA

  Inici

 • La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.

  La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.