• Estàs en:
 • Inici /
 • Detall de Procediments

Detall de Procediments

TECE - Sol·licitud d'admissió a EXAMEN TEÒRIC per a l'obtenció dels títols de: Capità de Iot, Patró de Iot, Patró d'Embarcacions de Recreació, Patró per a Navegació Bàsica.
 • Què es pot sol·licitar?

  Nom del tràmit

  TECE - Sol·licitud d'admissió a EXAMEN TEÒRIC per a l'obtenció dels títols de: Capità de Iot, Patró de Iot, Patró d'Embarcacions de Recreació, Patró per a Navegació Bàsica.

  Objecte del tràmit

  Obtenció dels diferents títols per al govern d'embarcacions recreatives.

  Inici
 • Qui pot sol·licitar-ho?

  Interessats/Sol·licitants

  Les persones físiques interessades a obtindre el corresponent títol i que reunisquen els requisits que figuren a continuació:

  Requeriments

  Per a obtindre les atribucions bàsiques dels títols corresponents, les persones que superen els exàmens teòrics hauran d'acreditar la realització de les pràctiques bàsiques de seguretat i navegació, així com les de radiocomunicacions o cursos de ràdio operador curt/llarg abast, que en cada cas corresponga conforme s'estableix en els annexos II, III i IV del Reial decret 875/2014, de 10 d'octubre, pel qual es regulen les titulacions nàutiques per al govern de les embarcacions de recreació, així com la resta de requisits establits en l'esmentada norma. Per a obtindre atribucions complementàries dels títols, serà necessari superar les pràctiques a què es refereixen els annexos V o VI del Reial decret 875/2014, de 10 d'octubre, pel qual es regulen les titulacions nàutiques per al govern d'embarcacions de recreació.

  Els aspirants hauran de tindre complits 18 anys d'edat en el moment en què es realitzen les proves per a l'obtenció dels títols, a excepció de les proves per a l'obtenció del títol de Patró per a la Navegació Bàsica, a les quals podran presentar-se els menors d'edat que hagen complit 16 anys en el moment de realització de la prova i acrediten el consentiment per escrit dels seus pares o tutors. El dit consentiment s'acreditarà en el moment de sol·licitud del títol de Patró per a la Navegació Bàsica.

  Els aspirants que no es presenten a les proves en el dia i l'hora assenyalats, excepte en els casos degudament justificats i lliurement apreciats pel tribunal, seran exclosos de la prova i perdran els drets d'examen.

  Per a l'examen teòric de patró de iot i capità de iot, s'haurà d'estar en possessió del títol immediatament anterior. La dita acreditació es presentarà en el moment de realitzar la matricula de l'examen.

  Per a l'examen de patró d'embarcacions de recreació complementària, s'haurà d'estar en possessió del títol de Patró per a la Navegació Bàsica o caldrà haver superat l'examen teòric de patró per a la navegació bàsica. La dita acreditació es produirà en el moment de realitzar la matrícula. En el cas d'aspirants que es troben aptes en l'examen teòric de patró per a la navegació bàsica, únicament s'admetran a la prova complementària de patró d'embarcacions de recreació els qualificats aptes en les proves realitzades per l'Administració de la Generalitat, en el cas que no hagen transcorregut més de dues convocatòries des que es va obtindre la dita qualificació d'apte. Una vegada transcorregudes aquestes dues convocatòries, si la persona interessada vol presentar-se novament a la prova complementària de patró d'embarcacions de recreació haurà de sol·licitar el títol de Patró per a la Navegació Bàsica.

  Inici
 • Taxes

  Taxes 2019

  Patró d'embarcacions de recreació complet i complementari:
  Capità de iot: 103,00 euros
  Patró de iot: 82,40 euros
  Patró emb. de recreació: 61,80 euros
  Patró naveg. bàsica: 61,80 euros

  BENEFICIS FISCALS EN FAMÍLIES NOMBROSES I EN FAMÍLIES MONOPARENTALS:
  a) Exempció total del pagament de les taxes, en famílies (nombroses o monoparentals) de categoria especial.
  b) Bonificació del 50 % de l'import de les taxes, en famílies (nombroses o monoparentals) de categoria general.

  Enllaç relacionat amb el pagament de les taxes

  http://www.citma.gva.es/va/web/actividades-nauticas/inf-admin/tasas-naut/modelos-046-sara

  Inici
 • Quan s'ha de sol·licitar?

  Termini de presentació

  El termini de presentació de sol·licituds s'iniciarà i finalitzarà segons allò que s'ha indicat per a cada convocatòria. (Vegeu exàmens i termini de matrícula en l'apartat Informació complementària.)

  No s'admetrà cap sol·licitud presentada fora del termini establit.

  Inici
 • On s'ha d'anar?

  Presencial

  a) Als registres dels òrgans administratius a què es dirigisquen.

  b) Als registres de qualsevol òrgan administratiu, que pertanga a l'Administració General de l'Estat, a la de qualsevol administració de les comunitats autònomes, a la de qualsevol administració de les diputacions provincials, capítols i consells insulars, als ajuntaments dels municipis a què es refereix l'article 121 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases del règim local, o a la de la resta de les entitats que integren l'Administració local si, en aquest últim cas, s'haguera subscrit l'oportú conveni.

  c) A les oficines de Correus, en la forma que reglamentàriament s'establisca.

  d) A les representacions diplomàtiques o oficines consulars d'Espanya a l'estranger.

  e) En qualsevol altre lloc dels que establisquen les disposicions vigents.


  I, preferentment, a:

  REGISTRE DEL SERVEI TERRITORIAL DE TRANSPORTS - ALACANT
  AV. AGUILERA, 1Ver plano
  03007 Alacant/Alicante
  Tel: 012
  OFICINA PROP - CASTELLÓ, GERMANS BOU
  AV. GERMANS BOU, 47Ver plano
  12003 Castelló de la Plana
  Tel: 012
  REGISTRO DE LA OFICINA PROP - VALÈNCIA, GREGORIO GEA I
  C/ GREGORI GEA, 27Ver plano
  46009 València
  Tel: 012

  Per internet

  A través de l'enllaç corresponent:

  Tramitar amb certificat electrònic:

  https://www.tramita.gva.es/ctt-att-atr/asistente/iniciarTramite.html?tramite=CIT-SOLTDDM&version=3&login=c&idioma=va&idCatGuc=PR&idProcGuc=927

  Inici
 • Què s'ha de presentar?

  Juntament amb les sol·licituds i dins dels terminis establits per a la seua presentació, els candidats han d'adjuntar en tots els casos:

  - Fotocòpia del document nacional d'identitat en vigor o, en cas que no siga espanyol, el NIE en vigor (ÚNICAMENT en el cas de NO autoritzar a l'Administració per a comprovar les dades identificatives dels candidats).

  - Justificant del pagament de la taxa.

  - Els beneficiaris d'exempcions o bonificacions de taxa per família nombrosa presentaran l'acreditació corresponent o bé l'autorització expressa a l'administració per a comprovar la dita situació.

  - En les proves de patró d'embarcacions de recreació complementària, es presentarà l'acreditació de posseir el títol de Patró per a la Navegació Bàsica. En els supòsits de títols o aptes en patró per a la navegació bàsica atorgats per la Generalitat, no serà necessària l'acreditació, ja que es comprovarà d'ofici en efectuar la inscripció per part pel departament corresponent.

  El pagament a l'entitat bancària no substituirà en cap cas el tràmit de presentació de la sol·licitud davant de l'administració en temps i forma prevista en aquestes bases.

  Impresos associats

  SOL·LICITUD D'EXAMEN TEÒRIC PER A L'OBTENCIÓ DE LES TITULACIONS PER AL GOVERN D'EMBARCACIONS DE RECREACIÓ

  Inici
 • Com sol·licitar-ho?

  Passos

  RESULTATS DELS EXÀMENS
  1. Finalitzats els exàmens es publicarà la plantilla de resultats i una vegada corregits, les qualificacions provisionals. Les publicacions es realitzaran en el tauler d'anuncis de les dependències de la Subdirecció General de Ports, Aeroports i Costes a Alacant, així com en la pàgina web de la Generalitat http://www.habitatge.gva.es/va/web/actividades-nauticas/actividadesnauticas, de la Conselleria d'Habitatge, Obres Públiques i Vertebració del Territori.
  2. Els candidats examinats disposaran de 5 dies hàbils, comptadors a partir del dia en què es facen públiques les qualificacions provisionals de la convocatòria de la qual es tracte, per a sol·licitar la revisió de l'examen pel tribunal.
  3. Les reclamacions hauran de dirigir-se al president del tribunal i podran presentar-se en els llocs indicats en la base 3.2 de la present convocatòria. En la sol·licitud es farà constar el nom i cognoms de la persona que ha realitzat l'examen, el DNI, adreça i número de telèfon, examen realitzat i data de la convocatòria. Es desestimaran d'ofici les reclamacions que no complisquen aquests requisits.
  4. Contra els resultats de la revisió d'exàmens i al·legacions podrà interposar-se un recurs d'alçada en el termini d'un mes, d'acord amb el que estableix l'article 121 i següents de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, davant del secretari autonòmic d'Habitatge, Obres Públiques i Vertebració del Territori.
  5. Ateses i resoltes les al·legacions i revisions d'exàmens, el tribunal elaborarà les actes de qualificacions definitives.
  6. Els exàmens es conservaran durant el termini de 12 mesos comptats des de l'endemà de la data de la seua realització, transcorregut el dit termini seran destruïts.


  SOL·LICITUD DE TARGETES D'IDENTITAT MARÍTIMA
  El termini establit per a les sol·licituds d'expedició de targetes d'identitat marítima és de 24 mesos des de la realització de l'examen teòric, per al tràmit de les quals es presentarà la documentació següent.
  - Fotocòpia del document nacional d'identitat o, en cas que no siga espanyol, el NIE.
  - Acreditació d'aptitud psicofísica ajustada als criteris i el model establit en l'annex VIII del Reial decret 875/2014, de 10 d'octubre, pel qual es regulen les titulacions nàutiques per al govern d'embarcacions de recreació, publicat en el Butlletí Oficial de l'Estat de data 11 d'octubre de 2014.
  No serà necessària aquesta acreditació, si la persona interessada acredita haver-la presentada, en l'àmbit de competències de l'administració de la Generalitat Valenciana, dins del termini dels 2 anys anteriors amb una sol·licitud d'expedició d'alguna titulació nàutica de recreació.
  - Les persones que opten als títols de Patró de Iot i Capità de Iot hauran de presentar la fotocòpia confrontada del títol o la targeta d'identitat marítima de la titulació immediatament anterior. Així mateix, si disposen de titulacions professionals o acadèmiques que puguen donar lloc a convalidació de pràctiques o cursos de formació, hauran de presentar fotocòpies confrontades amb l'original.
  - Exemplar per a l'administració de l'imprés de pagament (model 046. Concepte 9768 i 9753 en cas de motos nàutiques) per a l'expedició dels títols per al govern d'embarcacions de recreació, amb certificació mecànica o firma autoritzada de l'entitat col·laboradora de l'ingrés de les quanties de la taxa corresponent als drets d'examen per a cada titulació, establida en els articles 297 i següents del text refós de la Llei de taxes de la Generalitat Valenciana, aprovat mitjançant el Decret legislatiu 1/2005, de 25 de febrer, del Consell de la Generalitat i publicat en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana de data 22 de març de 2005, segons el que estableix la base quarta d'aquesta ordre.
  - Certificat original de les pràctiques bàsiques de seguretat i navegació, complementàries de navegació, pràctiques de vela, així com el certificat de pràctiques de radiocomunicacions o el curs de ràdio operador curt/llarg abast, expedits per escola autoritzada d'acord amb allò que s'ha estipulat en el Reial decret 875/2014, de 10 d'octubre, pel qual es regulen les titulacions nàutiques per al govern d'embarcacions de recreació.
  - Per a la sol·licitud del títol de Patró per a la Navegació Bàsica per part de menors d'edat que hagen complit 16 anys, s'ha d'adjuntar el consentiment per escrit dels seus pares o tutors.

  Inici
 • Com es tramita telemàticament?

  A través de l'enllaç corresponent:

  Tramitar amb certificat electrònic:

  https://www.tramita.gva.es/ctt-att-atr/asistente/iniciarTramite.html?tramite=CIT-SOLTDDM&version=3&login=c&idioma=va&idCatGuc=PR&idProcGuc=927

  Tramitació

  Fent clic en la icona superior "Tramitar amb Certificat" d'aquesta mateixa pàgina.

  Per a això, heu de disposar de certificat electrònic reconegut per l'ACCV o DNI electrònic.

  També pot tramitar utilitzant el sistema de CL@VE-PERMANENT de l'Estat. Amb aquest sistema d'autenticació i signatura no necessita disposar de certificat en el seu equip ni usar Java o el programa AUTOFIRMA (vegeu l'apartat enllaços d'aquest tràmit).

  Els matriculats per mitjà del sistema telemàtic hauran d'aportar el dia de l'examen el justificant del registre telemàtic, així com la documentació acreditativa dels requisits per a participar en la convocatòria, que és la següent: original del DNI o, en cas de no tindre nacionalitat espanyola, el NIE; original de la titulació de Patró d'Embarcacions de Recreació (en el cas de candidats a l'examen de patró de iot), o de Patró de Iot (en el cas de candidats a l'examen de capità de iot); autorització paterna o del tutor/a per a aspirants d'edat compresa entre els 16 i 18 anys (sense complir).

  Els beneficiaris d'exempcions de taxa per família nombrosa han de presentar-ne l'acreditació corresponent.

  Els aspirants matriculats per aquest sistema que no presenten la documentació mencionada el dia de l'examen no seran avaluats i perdran tots els drets a la convocatòria.

  Inici
 • Informació complementària

  Segons disposa el RD 875/2014, de 10 d'octubre, pel qual es regulen les titulacions nàutiques per al govern de les embarcacions de recreació, en la seua disposició transitòria segona: Es reconeixen les qualificacions obtingudes per les persones que hagen aprovat alguna de les assignatures que conformen la totalitat de la prova teòrica, segons allò que s'ha estipulat en l'Ordre FOM 3200/2007, de 26 d'octubre, durant les tres convocatòries següents en què es realitze la prova de la titulació que es vol obtindre, comptades des de l'entrada en vigor d'aquest reial decret.

  Superat aquest termini, hauran de sotmetre's novament a la totalitat de la prova teòrica d'acord amb el que estableix el RD 875/2014.

  Per tant, per a aquests casos, s'haurà d'omplir la instància de sol·licitud 12271 "Sol·licitud d'examen teòric per a l'obtenció dels títols de Patró de Iot i Capità de Iot"

  * HORARI I LLOC D'EXÀMENS
  - Els exàmens es realitzaran durant divendres a la vesprada i dissabte al matí de les dates indicades més avall. Els horaris s'establiran en funció dels aspirants matriculats i la disponibilitat d'aules adequades.
  - Els horaris i el lloc d'examen seran els anunciats pel president del tribunal en el tauler d'anuncis de la Direcció General d'Obres Públiques, Transport i Mobilitat a Alacant, situada en l'av. Aguilera, 1, 03007, Alacant, així com en la pàgina web de la Conselleria d'Habitatge, Obres Públiques i Vertebració del Territori amb almenys una setmana d'antelació a la data de realització de l'examen.


  * DATES D'EXÀMENS DE 2019

  ALACANT
  23 de febrer 2019
  Patró d'embarcacions de recreació.
  Patró d'embarcacions de recreació complementària. (Només per a titulats en Patró de Navegació Bàsica o qualificats aptes en Patró Navegació Bàsica per la Generalitat).
  Patró per a navegació bàsica.
  Matrícula: des del 21 de gener fins al dia 1 de febrer 2019 (inclusivament).

  14 i 15 de juny 2019
  Capità de iot.
  Patró de iot.
  Patró d'embarcacions de recreació.
  Patró d'embarcacions de recreació complementària. (Només per a titulats en Patró de Navegació Bàsica o qualificats aptes en Patró Navegació Bàsica per la Generalitat).
  Patró per a navegació bàsica.
  Matrícula: des del 13 de maig fins al dia 24 de maig 2019 (inclusivament).

  CASTELLÓ
  28 de setembre 2019
  Patró d'embarcacions de recreació.
  Patró d'embarcacions de recreació complementària. (Només per a titulats en Patró de Navegació Bàsica o qualificats aptes en Patró Navegació Bàsica per la Generalitat).
  Patró per a navegació bàsica.
  Matrícula: des del 29 d'agost fins al dia 11 de setembre 2019 (inclusivament).

  VALÈNCIA
  12 i 13 d'abril 2019
  Capità de iot.
  Patró de iot.
  Patró d'embarcacions de recreació.
  Patró d'embarcacions de recreació complementària. (Només per a titulats en Patró de Navegació Bàsica o qualificats aptes en Patró Navegació Bàsica per la Generalitat).
  Patró per a navegació bàsica.
  Matrícula: des del 11 de març fins al dia 22 de marçl 2019 (inclusivament).

  29 i 30 novembre 2019
  Capità de iot.
  Patró de iot.
  Patró d'embarcacions de recreació.
  Patró d'embarcacions de recreació complementària. (Només per a titulats en Patró de Navegació Bàsica o qualificats aptes en Patró Navegació Bàsica per la Generalitat).
  Patró per a navegació bàsica.
  Matrícula des de 28 d'octubre fins al dia 8 de novembre 2019 (inclusivament).  * DESENVOLUPAMENT DE LES PROVES
  1.- El desenvolupament de les proves es regirà pel que estableix el Reial Decret 875/2014, de 10 d'octubre, per la qual es regulen les Titulacions Nàutiques per al Govern d'Embarcacions de Recreació, publicada en el Boletín Oficial del Estado de data 11 d'octubre de 2014, així com el Reial Decret 259/2002 de 8 de març, pel qual s'actualitzen les Mesures de seguretat en la Utilització de les Motos Nàutiques.
  2.- A fi de poder entrar en les aules i realitzar l'examen els aspirants hauran de presentar-se en el lloc de la realització de l'examen amb el següent:
  - Document original del DNI, NIE o passaport tot això en vigor, no sent vàlids a estos efectes els resguards de renovació. En qualsevol moment el tribunal podrà requerir als aspirants l'acreditació de la seua personalitat per mitjà de la presentació dels documents oficials identificatius anteriors. L'autoritat convocant, per si mateixa o a proposta del president/a del tribunal, pot requerir als efectes oportuns l'acreditació dels aspectes necessaris quan crega que hi ha inexactituds o falsedats en què haja pogut incórrer l'aspirant, podent ser exclòs de la convocatòria en qualsevol moment si no complix els requisits.
  - Justificant bancari (Model 046) de l'abonament de les taxes corresponents a la inscripció en la prova a la Generalitat Valenciana.
  - Estris d'escriptura: llapis del núm. 2, bolígraf i goma d'esborrar, transportador nàutic, regla, escaire, cartabó i compàs. Així mateix, s'autoritza l'ús de calculadores científiques. No es permet l'accés a les aules d'examen amb calculadores programables, telèfons mòbils, agendes electròniques, ordinadors personals, ni amb cap altre dispositiu electrònic.
  - Per als exàmens de capità de Iot, hauran d'acudir proveïts de l'almanac nàutic de l'any en curs. Així mateix, i per a l'assignatura d'anglès, no es permetrà l'ús de diccionaris.
  - A la finalització de cada prova, s'entregaran tots els fulls que indique el personal col·laborador, incloent entre altres els enunciats de preguntes, cartes nàutiques, etc.
  - El personal col·laborador indicarà els participants on s'han d'asseure i pot requerir-los a canviar d'ubicació durant la prova.
  - La contravenció d'aquestes normes o el fet de copiar en les proves podrà donar lloc a l'exclusió de l'examinand de totes les proves de la convocatòria en curs.

  * ESTRUCTURA DELS EXERCICIS I REQUERIMENTS PER A SUPERAR-LOS:
  1. Patró per a navegació bàsica.
  Resolució de 27 preguntes tipus test, de formulació independent entre si, amb 4 respostes alternatives de les quals només és una vàlida. Per a ser considerat apte, cal resoldre correctament 17 preguntes en total, i és necessari, a més, un mínim de 5 encerts de les deu preguntes sobre reglament d'abordatges i un mínim de 3 encerts de les cinc preguntes d'abalisament. Durada de l'examen 45 minuts.
  2. Patró d'embarcacions de recreació. Prova completa.
  Resolució de 45 preguntes tipus test, de formulació independent entre si, amb 4 respostes alternatives de les quals només és una vàlida. Per a ser considerat apte cal resoldre correctament 32 preguntes en total, i és necessari, a més, un mínim de 2 encerts de les quatre preguntes de carta de navegació, un mínim de 5 encerts de les deu preguntes sobre reglaments d'abordatge, un mínim de 3 encerts de les cinc preguntes sobre abalisament. Durada de l'examen 1 hora i 30 minuts.
  Als candidats que no aconseguisquen superar la prova de patró d'embarcacions de recreació, però sí que ho facen d'acord amb les exigències del patró per a la navegació bàsica, es reconeixerà la qualificació d'apte en patró per a la navegació bàsica, que serà vàlid en l'àmbit exclusiu de la Generalitat Valenciana i es conservarà aquest aprovat durant un període màxim de dues convocatòries següents als efectes de realització de l'examen complementari de patró d'embarcacions de recreació.
  3. Patró d'embarcacions de recreació. Prova complementària.
  Resolució de 18 preguntes tipus test, de formulació independent entre si, amb 4 respostes alternatives de les quals només és una vàlida. Per a ser considerat apte, cal resoldre correctament 15 preguntes en total, i és necessari, a més, un mínim de 2 encerts en les quatre preguntes de carta. Durada d'examen: 45 minuts.
  4. Patró de iot.
  Resolució de 40 preguntes tipus test, de formulació independent entre si, amb 4 respostes alternatives i únicament una és vàlida. Les respostes errònies no invaliden una resposta correcta. Durada de l'examen 2 hores. Els dos mòduls, genèric i de navegació, es realitzaran mitjançant una única crida. Els aspirants que únicament realitzen un mòdul podran abandonar l'aula una vegada transcorreguts 45 minuts i han d'entregar els fulls de resposta i els enunciats de l'examen al personal col·laborador. Els exàmens es corregiran mitjançant un doble criteri de valoració:
  a) Globalment. Per a aconseguir l'aprovat s'haurà de respondre correctament un mínim de 28 preguntes, i no es permet superar un màxim d'errors en les matèries següents:
  Teoria de navegació, màxim 5 errors permesos.
  Navegació carta, màxim 5 errors permesos.
  b) Per mòduls temàtics. Es podrà aconseguir l'aprovat per mòduls, sempre que se superen els criteris específics de les dues matèries que componen cada mòdul d'acord amb els criteris següents:
  Mòdul genèric (seguretat/meteorologia). Resolució de 20 preguntes tipus test, amb 4 respostes alternatives i únicament una és vàlida. De les 10 preguntes de seguretat en la mar, el nombre màxim d'errors permesos serà de 5. De les 10 preguntes de meteorologia, el nombre màxim d'errors permesos serà de 5.
  Mòdul de navegació (teoria navegació/carta navegació). Resolució de 20 preguntes tipus test, amb 4 respostes alternatives i únicament una és vàlida. De les 10 preguntes de teoria de navegació, el nombre màxim d'errors permesos serà de 5. De les 10 preguntes de carta de navegació, el nombre màxim d'errors permesos serà de 5.
  L'aprovat del mòdul només és vàlid en l'àmbit exclusiu de la Generalitat Valenciana i es conservarà durant les dues convocatòries següents a la de la realització de l'examen en la qual es va aprovar el mòdul.
  5. Capità de iot
  Resolució de 40 preguntes tipus test, de formulació independent entre si, amb 4 respostes alternatives i únicament una és vàlida. Les respostes errònies no invaliden una resposta correcta. Durada de l'examen 2 hores i mitja. Els dos mòduls, genèric i de navegació, es realitzaran mitjançant una única crida. Els aspirants que únicament realitzen un mòdul podran abandonar l'aula una vegada transcorreguts 45 minuts i han d'entregar els fulls de resposta i els enunciats de l'examen al personal col·laborador. L'examen es corregirà mitjançant un doble criteri de valoració:
  a) Globalment. Per a aconseguir l'aprovat s'haurà de respondre correctament un mínim de 28 preguntes, i no es permet superar un màxim d'errors en les matèries següents:
  Teoria de navegació, màxim 5 errors permesos.
  Càlculs de navegació, màxim 4 errors permesos.
  b) Per mòduls temàtics. Es podrà aconseguir l'aprovat per mòduls, sempre que se superen els criteris específics de les dues matèries que componen cada mòdul d'acord amb els següents criteris:
  Mòdul genèric (meteorologia/anglés). Resolució de 20 preguntes tipus test, amb 4 respostes alternatives i únicament una és vàlida. De les deu preguntes de meteorologia, el nombre màxim d'errors permesos serà de 5. De les deu preguntes d'ang?és, el nombre màxim d'errors permesos serà de 5.
  Mòdul de navegació (teoria navegació/càlcul navegació). Resolució de 20 preguntes tipus test, amb 4 respostes alternatives i únicament una és vàlida. De les deu preguntes de teoria de navegació, el nombre màxim d'errors permesos serà de 5. De les deu preguntes de càlcul de navegació, el nombre màxim d'errors permesos serà de 4.
  L'aprovat del mòdul només és vàlid en l'àmbit exclusiu de la Generalitat Valenciana i es conservarà durant les dues convocatòries següents a la de la realització de l'examen en la qual es va aprovar el mòdul.

  * TRIBUNAL
  La Consellera d'Habitatge, Obres Públiques i Vertebració del Territori nomena com a tribunal per a avaluar els exàmens esmentats els membres següents:

  Tribunal titular
  Presidenta: Pilar Álvarez Montero.
  Secretària: Concepción Morillas Barrio.
  Vocals:
  Miguel Bru Sales.
  Natacha Jaimovitch.
  Héctor Menchén Fernández
  Tribunal suplent
  President: Antonio Garcia Benito.
  Secretari: Emilio Antonio López Larrubia.
  Vocals:
  Paco Bayarri Cebrián.
  Agustín Lloret Soler.

  Els membres dels tribunals i el personal auxiliar d'examen tindran dret a l'abonament de les indemnitzacions per assistències, d'acord amb el que preveu la normativa vigent.

  Enllaços

  Enllaç web: activitats nàutiques

  Escoles nàutiques

  CL@VE-PERMANENT

  Inici
 • Fonts jurídiques i/o documentals

  Normativa

  - Reial decret 875/2014, de 10 d'octubre, del Ministeri de Foment, que regula les titulacions nàutiques per al govern d'embarcacions de recreació (BOE núm. 247, d'11/10/2014).
  - Resolució de 3 de desembre de 2018, de la Conselleria d'Habitatge, Obres Públiques i Vertebració del Territori, per la qual s'aprova la convocatòria ordinària d'exàmens teòrics per a l'obtenció de títols nàutics per al govern d'embarcacions de recreació per a l'any 2019 (DOGV núm. 8454 de 31.12.2018 ).

  Llista de normativa

  Vegeu el Reial decret 875/2014, de 10 d'octubre

  Vegeu la Resolució de 3 de decembre

  Llistat de seguiment

  Consultes sobre últimes convocatòries

  Inici

 • La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.

  La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.