• Estàs en:
 • Inici /
 • Detall de Procediments

Detall de Procediments

TECE - Sol·licitud d'admissió a EXAMEN TEÒRIC per a l'obtenció dels títols de: capità de iot, patró de iot, patró d'embarcacions de recreació, patró per a navegació bàsica.
 • Què es pot sol·licitar?

  Nom del tràmit

  TECE - Sol·licitud d'admissió a EXAMEN TEÒRIC per a l'obtenció dels títols de: capità de iot, patró de iot, patró d'embarcacions de recreació, patró per a navegació bàsica.

  Objecte del tràmit

  Obtenció dels diferents títols per al govern d'embarcacions recreatives.

  Inici
 • Qui pot sol·licitar-ho?

  Interessats/Sol·licitants

  Les persones físiques interessades a obtindre el corresponent títol i que reunisquen els requisits que figuren a continuació:

  Requeriments

  Per a obtindre les atribucions bàsiques dels títols corresponents, les persones que superen els exàmens teòrics han d'acreditar la realització de les pràctiques bàsiques de seguretat i navegació, així com les de radiocomunicacions o cursos de radiooperador curt/llarg abast, que en cada cas corresponga, d'acord amb el que estableixen els annexos II, III i IV del Reial decret 875/2014, de 10 d'octubre, pel qual es regulen les titulacions nàutiques per al govern de les embarcacions de recreació, així com la resta de requisits establits en la norma esmentada. Per a obtindre atribucions complementàries dels títols, serà necessari superar les pràctiques a què es refereixen els annexos V o VI del Reial decret 875/2014, de 10 d'octubre pel qual es regulen les titulacions nàutiques per al govern d'embarcacions de recreació.

  Els aspirants han de tindre complits 18 anys en el moment en què es realitzen les proves per a l'obtenció dels títols, a excepció de les proves per a l'obtenció del títol de patró per a la navegació bàsica, en la qual podran presentar-se els menors d'edat que hagen complit 16 anys en el moment de realització de la prova i acrediten el consentiment per escrit dels seus pares o tutors, aquest consentiment s'acreditarà en el moment de sol·licitud del títol de patró per a la navegació bàsica.

  Els aspirants que no es presenten a les proves en el dia i hora assenyalats, excepte en els casos degudament justificats i lliurement apreciats pel tribunal, seran exclosos de la prova i perdran els drets d'examen.

  Per a l'examen teòric de patró de iot i capità de iot, s'ha d'estar en possessió del títol immediatament anterior. Aquesta acreditació es presentarà en el moment de realitzar la matrícula de l'examen.

  Per a l'examen de patró d'embarcacions de recreació complementari, s'ha d'estar en possessió del títol de patró per a la navegació bàsica o haver superat l'examen teòric de patró per a la navegació bàsica. Aquesta acreditació es produirà en el moment de realitzar la matrícula. En el cas d'aspirants que es troben aptes en l'examen teòric de patró per a la navegació bàsica, únicament s'admetran a la prova complementària de patró d'embarcacions de recreació, els qualificats aptes en les proves realitzades per l'administració de la Generalitat Valenciana quan no hagen transcorregut més de dues convocatòries des que es va obtindre aquesta qualificació d'apte. Una vegada transcorregudes aquestes dues convocatòries, si l'interessat vol presentar-se novament a la prova complementària de patró d'embarcacions de recreació, ha de sol·licitar el títol de patró per a la navegació bàsica.

  Inici
 • Taxes

  L'import actual de la taxa és:

  Patró d'embarcacions de recreació complet i complementari:
  Capità de iot: 103,00 euros
  Patró de iot: 82,40 euros
  Patró emb. de recreació: 61,80 euros
  Patró naveg. bàsica: 61,80 euros

  BENEFICIS FISCALS EN FAMÍLIES NOMBROSES I EN FAMÍLIES MONOPARENTALS:
  a) Exempció total del pagament de les taxes, en famílies (nombroses o monoparentals) de categoria especial.
  b) Bonificació del 50 % de l'import de les taxes, en famílies (nombroses o monoparentals) de categoria general.

  Enllaç relacionat amb el pagament de les taxes

  http://www.citma.gva.es/va/web/actividades-nauticas/inf-admin/tasas-naut/modelos-046-sara

  Inici
 • Quan s'ha de sol·licitar?

  Termini de presentació

  El termini de presentació de sol·licituds s'iniciarà i finalitzarà segons el que s'indica per a cada convocatòria. (Vegeu exàmens i termini de matrícula en l'apartat "Informació complementària".)

  No s'admetrà cap sol·licitud presentada fora del termini establit.

  Inici
 • On s'ha d'anar?

  Presencial

  a) Als registres dels òrgans administratius a què es dirigisquen.

  b) Als registres de qualsevol òrgan administratiu, que pertanga a l'Administració General de l'Estat, a la de qualsevol administració de les comunitats autònomes, a la de qualsevol administració de les diputacions provincials, capítols i consells insulars, als ajuntaments dels municipis a què es refereix l'article 121 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases del règim local, o a la de la resta de les entitats que integren l'Administració local si, en aquest últim cas, s'haguera subscrit l'oportú conveni.

  c) A les oficines de Correus, en la forma que reglamentàriament s'establisca.

  d) A les representacions diplomàtiques o oficines consulars d'Espanya a l'estranger.

  e) En qualsevol altre lloc dels que establisquen les disposicions vigents.


  I, preferentment, a:

  OFICINA PROP - CASTELLÓ, GERMANS BOU
  AV. GERMANS BOU, 47Ver plano
  12003 Castelló de la Plana
  Tel: 012
  REGISTRE DE L'OFICINA PROP - VALÈNCIA PROP I
  C/ GREGORI GEA, 27Ver plano
  46009 València
  Tel: 012
  REGISTRE DEL SERVEI TERRITORIAL DE TRANSPORTS - ALACANT
  AV. AGUILERA, 1Ver plano
  03007 Alacant/Alicante
  Tel: 012

  Per internet

  A través de l'enllaç corresponent:

  Tramitar amb certificat electrònic:

  https://www.tramita.gva.es/ctt-att-atr/asistente/iniciarTramite.html?tramite=CIT-SOLTDDM&version=3&login=c&idioma=va&idCatGuc=PR&idProcGuc=927

  Inici
 • Què s'ha de presentar?

  Juntament amb les sol·licituds i dins dels terminis establits per a la presentació, els candidats han d'adjuntar en tots els casos:

  - Fotocòpia del document nacional d'identitat en vigor o, en cas de no ser espanyol, el NIE en vigor (ÚNICAMENT en el cas de NO autoritzar l'Administració per a comprovar les dades identificatives dels candidats).

  - Exemplar per a l'administració de l'imprés de pagament (model 046) d'accés a l'examen teòric per a l'obtenció de la titulació per al govern d'embarcacions de recreació, amb certificació mecànica o signatura autoritzada de l'entitat col·laboradora de l'ingrés de les quanties de la taxa corresponent als drets d'examen per a cada titulació, establides en els articles 297 i següents del text refós de la Llei de taxes de la Generalitat Valenciana, aprovat mitjançant el Decret legislatiu 1/2005, de 25 de febrer, del Consell de la Generalitat, i publicat en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana de data 22 de març de 2005, l'import actualitzat del qual es publicarà en la pàgina web de la Conselleria.

  - Els beneficiaris d'exempcions o bonificacions de taxa per família nombrosa han de presentar l'acreditació corresponent o bé l'autorització expressa a l'Administració per a comprovar aquesta situació.

  - En les proves de patró d'embarcacions de recreació complementàries, s'ha de presentar l'acreditació de posseir el títol de patró per a la navegació bàsica. En els supòsits de títols o aptes en patró per a la navegació bàsica atorgats per la Generalitat, no serà necessària l'acreditació, ja que ho comprovarà d'ofici el departament corresponent en efectuar la inscripció.

  - El pagament a l'entitat bancària no substituirà en cap cas el tràmit de presentació de la sol·licitud davant de l'Administració dins del termini i en la forma escaient prevista en aquestes bases.

  Impresos associats

  SOL·LICITUD D'EXAMEN TEÒRIC PER A L'OBTENCIÓ DE LES TITULACIONS PER AL GOVERN D'EMBARCACIONS DE RECREACIÓ

  Inici
 • Com sol·licitar-ho?

  Passos

  RESULTATS DELS EXÀMENS
  Finalitzats els exàmens, es publicaran tots els enunciats dels exàmens realitzats en la convocatòria en curs, així com les respostes, i, una vegada corregits, es publicaran les qualificacions provisionals. Les publicacions es realitzaran en el tauler d'anuncis de les dependències de la Subdirecció General de Ports, Aeroports i Costes a Alacant, així com en la pàgina web de la Generalitat www.politicaterritorial.gva.es/web/actividades-nauticas, de la Conselleria de Política Territorial, Obres Públiques i Mobilitat.
  10.2. Els candidats examinats disposaran de 5 dies hàbils comptats a partir del dia en què es facen públiques les qualificacions provisionals de la convocatòria de la qual es tracte, per a sol·licitar la revisió del seu examen pel tribunal.
  10.3. Les reclamacions s'han de dirigir al president del tribunal i es podran presentar en els llocs indicats en la base 3.2 d'aquesta convocatòria. En la sol·licitud s'ha de fer constar el nom i els cognoms de la persona que ha realitzat l'examen, el seu DNI, adreça i número de telèfon, examen realitzat, i data de la convocatòria. Es desestimaran d'ofici les reclamacions que no complisquen amb aquests requisits.
  10.4. Contra els resultats de la revisió d'exàmens i al·legacions es podrà interposar un recurs d'alçada en el termini d'un mes, segons el que s'ha fixat en l'article 121 i següents de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, davant de la Secretària Autonòmica d'Obres Públiques, Transport i Mobilitat sostenible.
  10.5. Ateses i resoltes les revisions d'exàmens, el tribunal elaborarà les actes de qualificacions definitives.
  10.6. Els exàmens es conservaran durant el termini de 12 mesos comptats des de l'endemà de la data de la seua realització, transcorregut aquest termini es destruiran.


  SOL·LICITUD DE TARGETES D'IDENTITAT MARÍTIMA
  El termini establit per a les sol·licituds d'expedició de targetes d'identitat marítima és de 24 mesos des de la realització de l'examen teòric o realització de les pràctiques, per al tràmit de les quals s'ha de presentar la documentació següent.
  - Fotocòpia del document nacional d'identitat o, en cas de no ser espanyol, el NIE.
  Acreditació d'aptituds psicofísiques ajustada als criteris i al model establit en l'annex VIII del Reial decret 875/2014, de 10 d'octubre, pel qual es regulen les titulacions nàutiques per al govern d'embarcacions de recreació, publicat en el Boletín Oficial del Estado de data 11 d'octubre de 2014.
  No serà necessària aquesta acreditació si la persona interessada acredita haver-ho presentat, en l'àmbit de competències de l'Administració de la Generalitat Valenciana, dins del termini dels 2 anys anteriors amb una sol·licitud d'expedició d'alguna titulació nàutica de recreació.
  - Les persones que opten als títols de Patró de Iot i Capità de Iot han de presentar una fotocòpia acarada del títol o la targeta d'identitat marítima de la titulació immediatament anterior. Així mateix, si disposen de titulacions professionals o acadèmiques que puguen donar lloc a convalidació de pràctiques o cursos de formació, han de presentar fotocòpies acarades amb l'original.
  - Exemplar per a l'Administració de l'imprés de pagament (model 046. Concepte 9768) per a l'expedició dels títols per al govern d'embarcacions de recreació, amb certificació mecànica o signatura autoritzada de l'entitat col·laboradora de l'ingrés de les quanties de la taxa corresponent als drets d'examen per a cada titulació, establida en els articles 297 i següents del text refós de la Llei de taxes de la Generalitat Valenciana, aprovat mitjançant el Decret legislatiu 1/2005, de 25 de febrer, del Consell de la Generalitat, i publicat en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana de data 22 de març de 2005, segons el que s'estableix en la base quarta d'aquesta ordre.
  - Certificat original de les pràctiques bàsiques de seguretat i navegació, complementàries de navegació, pràctiques de vela, així com el certificat de pràctiques de radiocomunicacions o curs de radiooperador curt/llarg abast, expedits per una escola autoritzada conforme a l'estipulat en el Reial decret 875/2014, de 10 d'octubre, pel qual es regulen les titulacions nàutiques per al govern d'embarcacions de recreació.
  - Per a la sol·licitud del títol de patró per a la navegació bàsica per menors d'edat que hagen complit 16 anys s'ha d'adjuntar el consentiment per escrit dels seus pares o tutors.

  Recursos que procedixen contra la resolució

  RECURSOS

  Contra la present resolució, que posa fi a la via administrativa, es podrà interposar un recurs potestatiu de reposició davant del conseller de Política Territorial, Obres Públiques i Mobilitat, en el termini d'un mes comptat des de l'endemà de la publicació en el DOGV, o es pot impugnar mitjançant la interposició d'un recurs contenciós administratiu, davant de la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana, en el termini de dos mesos a comptar de l'endemà de la data de la publicació en el DOGV, d'acord amb el que disposen els articles 123 i 124 de la Llei 39/2015, de 2 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, i 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa. Tot això, sense perjudici de la interposició de qualsevol altre recurs que s'estime convenient en defensa dels seus interessos.

  Inici
 • Com es tramita telemàticament?

  A través de l'enllaç corresponent:

  Tramitar amb certificat electrònic:

  https://www.tramita.gva.es/ctt-att-atr/asistente/iniciarTramite.html?tramite=CIT-SOLTDDM&version=3&login=c&idioma=va&idCatGuc=PR&idProcGuc=927

  Tramitació

  Fent clic en la icona superior "Tramitar amb Certificat" d'aquesta mateixa pàgina.

  Per a això, cal disposar de certificat electrònic reconegut per l'ACCV o DNI electrònic.

  També es pot tramitar utilitzant el sistema de CL@VE-PERMANENT de l'Estat. Amb aquest sistema d'autenticació i signatura, no cal disposar de certificat en el vostre equip ni usar Java o AUTOSIGNATURA. (Vegeu l'apartat "Enllaços" d'aquest tràmit)

  Els matriculats mitjançant el sistema telemàtic han d'aportar el dia de l'examen el justificant del registre telemàtic, així com la documentació acreditativa dels requisits per a participar en la convocatòria, que és la següent: original del DNI o, en cas de no tindre nacionalitat espanyola, el NIE. En cas de trobar-se en tramitació, a més, han de presentar el passaport. Original de la titulació de patró d'embarcacions de recreació (en el cas de candidats a l'examen de patró de iot), o de patró de iot (en el cas de candidats a l'examen de capità de iot). Autorització paterna o del tutor/a per a aspirants d'edat compresa entre els 16 i 18 anys (sense complir).

  Els beneficiaris d'exempcions de taxa per família nombrosa han de presentar l'acreditació corresponent.

  Els matriculats en les proves complementàries de patró d'embarcacions de recreació han de presentar l'acreditació d'estar en possessió del títol de patró per a la navegació bàsica.

  Els aspirants matriculats per aquest sistema que no presenten l'esmentada documentació el dia de l'examen no seran avaluats i perdran tots els drets a la convocatòria.

  Inici
 • Informació complementària

  Segons disposa l'RD 875/2014, de 10 d'octubre, pel qual es regulen les titulacions nàutiques per al govern de les embarcacions de recreació, en la disposició transitòria segona: Es reconeixeran les qualificacions obtingudes per les persones que hagen aprovat alguna de les assignatures que conformen la totalitat de la prova teòrica, segons el que estipula l'Ordre FOM 3200/2007, de 26 d'octubre, durant les tres convocatòries següents en les quals es realitzen prova de la titulació que es vol obtindre, comptades des de l'entrada en vigor d'aquest reial decret.

  Superat aquest termini, s'han de sotmetre de nou a la totalitat de la prova teòrica d'acord amb el que estableix l'RD 875/2014.

  Per tant, per a aquests casos, s'ha d'omplir la instància de sol·licitud 12271 "Sol·licitud d'examen teòric per a l'obtenció dels títols de Patró de Iot i Capità de Iot"

  * HORARI I LLOC D'EXÀMENS
  - Els exàmens es realitzaran durant el divendres vesprada i dissabte de matí de les dates que s'indiquen més avall. Els horaris s'establiran en funció dels aspirants matriculats i la disponibilitat d'aules adequades.
  - Els horaris i el lloc d'examen seran els anunciats pel president del tribunal en el tauler d'anuncis de la Direcció General de Ports, Aeroports i Costes a Alacant, situat a l'av. Aguilera, 1, 03007, Alacant, així com en la pàgina web de la Conselleria de Política Territorial, Obres Públiques i Mobilitat, amb almenys una setmana d'antelació a la data de realització de l'examen.


  * DATES D'EXÀMENS DE 2020

  ALACANT
  22 de febrer 2020
  Patró d'embarcacions de recreació
  Patró d'embarcacions de recreació complementari. (Només per a titulats en patró de navegació bàsica o qualificats aptes en patró de navegació bàsica per la Generalitat Valenciana).
  Patró per a navegació bàsica
  Matrícula: des del 27 de gener fins al dia 7 de febrer 2020 (inclusivament).
  12 i 13 de juny 2020
  Capità de iot
  Patró de iot
  Patró d'embarcacions de recreació
  Patró d'embarcacions de recreació complementari. (Només per a titulats en patró de navegació bàsica o qualificats aptes en patró navegació bàsica per la Generalitat Valenciana).
  Patró per a navegació bàsica
  Matrícula: des de l'11 de maig fins al dia 25 de maig 2020 (inclusivament).

  CASTELLÓ
  3 d'octubre 2020
  Patró d'embarcacions de recreació
  Patró d'embarcacions de recreació complementari. (Només per a titulats en patró de navegació bàsica o qualificats aptes en patró de navegació bàsica per la Generalitat Valenciana).
  Patró per a navegació bàsica
  Matrícula: des del 7 de setembre fins al dia 18 de setembre 2020 (inclusivament).

  VALÈNCIA
  3 i 4 d'abril 2020
  Capità de iot
  Patró de iot
  Patró d'embarcacions de recreació
  Patró d'embarcacions de recreació complementari. (Només per a titulats en patró de navegació bàsica o qualificats aptes en patró de navegació bàsica per la Generalitat Valenciana).
  Patró per a navegació bàsica
  Matrícula: des del 2 de març fins al dia 17 de març 2020 (inclusivament).
  27 i 28 de novembre 2020
  Capità de iot
  Patró de iot
  Patró d'embarcacions de recreació
  Patró d'embarcacions de recreació complementari. (Només per a titulats en patró de navegació bàsica o qualificats aptes en patró de navegació bàsica per la Generalitat Valenciana).
  Patró per a navegació bàsica.
  Matrícula: des del 26 d'octubre fins al dia 10 de novembre 2020 (inclusivament).

  * DESENVOLUPAMENT DE LES PROVES:
  El desenvolupament de les proves es regirà pel que estableix el Reial decret 875/2014, de 10 d'octubre, pel qual es regulen les titulacions nàutiques per al govern d'embarcacions de recreació, publicat en el Boletín Oficial del Estado de data 11 d'octubre de 2014.
  Amb la finalitat de poder entrar a les aules i realitzar l'examen, els aspirants han de presentar-se en el lloc de la realització de l'examen amb el següent:
  · Document original del DNI, NIE o passaport tot això en vigor, i no seran vàlids a aquest efecte els resguards de renovació. En qualsevol moment, el tribunal podrà requerir als aspirants l'acreditació de la seua personalitat mitjançant la presentació dels documents oficials identificatius anteriors. L'autoritat convocant, per si mateixa o a proposta del president del tribunal, pot requerir als efectes oportuns l'acreditació dels aspectes necessaris quan crega que hi ha inexactituds o falsedats en les quals haja pogut incórrer l'aspirant, que podrà ser exclòs de la convocatòria en qualsevol moment si no compleix els requisits.
  - Justificant bancari (model 046) de l'abonament de les taxes corresponents a la inscripció en la prova a la Generalitat Valenciana.
  - Eines d'escriptura: bolígraf, transportador nàutic, regla, escaire, cartabó i compàs. Així mateix, s'autoritza l'ús de calculadores científiques. S'autoritza l'ús de l'anuari de marees en els exàmens de patró d'embarcacions de recreació i patró de iot. No es permet l'accés a les aules d'examen amb calculadores programables, telèfons mòbils, agendes electròniques, ordinadors personals, rellotges intel·ligents "smartwaches" ni qualsevol altre dispositiu electrònic.
  - Per als exàmens de Capità de Iot, han d'acudir proveïts de l'almanac nàutic de l'any en curs i, per a l'assignatura d'anglés, no es permetrà l'ús de diccionaris.
  - A la finalització de cada prova, s'entregaran tots els fulls que indique el personal col·laborador, incloent-hi, entre altres, els enunciats de preguntes, les cartes nàutiques, etc.
  - El personal col·laborador indicarà als participants on han de seure i pot requerir-los canviar d'ubicació durant la prova.
  - La contravenció d'aquestes normes o el fet de copiar en les proves podrà donar lloc a l'exclusió de l'examinand de totes les proves de la convocatòria en curs.

  * ESTRUCTURA DELS EXERCICIS I REQUERIMENTS PER A SUPERAR-LOS:
  Patró per a navegació bàsica.
  Resolució de 27 preguntes tipus test, de formulació independent entre si, amb 4 respostes alternatives, de les quals només una és vàlida. Per a ser considerat apte, cal resoldre correctament 17 preguntes en total, i és necessari, a més, un mínim de 5 encerts de les deu preguntes sobre reglament d'abordatges i un mínim de 3 encerts de les cinc preguntes d'abalisament. Les respostes errònies no n'invaliden una correcta. Durada de l'examen: 45 minuts.
  Patró d'embarcacions de recreació.
  Resolució de 45 preguntes tipus test, de formulació independent entre si, amb 4 respostes alternatives, de les quals només una és vàlida. Per a ser considerat apte, cal resoldre correctament 32 preguntes en total, per a la qual cosa és necessari, a més, un mínim de 2 encerts de les quatre preguntes de carta de navegació, un mínim de 5 encerts de les deu preguntes sobre reglaments d'abordatge, i un mínim de 3 encerts de les cinc preguntes sobre abalisament. Les respostes errònies no n'invaliden una correcta. Durada de l'examen: una hora i 30 minuts.
  Als candidats que no aconseguisquen superar la prova de patró d'embarcacions de recreació, però sí que ho facen d'acord amb les exigències establides en el Reial decret 875/2014, de 10 d'octubre, del patró per a la navegació bàsica, es reconeixerà la qualificació d'apte en patró per a la navegació bàsica, que és vàlid en l'àmbit exclusiu de la Generalitat Valenciana i es conservarà aquest aprovat durant un període màxim de dues convocatòries següents a l'efecte de realització de l'examen complementari de patró d'embarcacions de recreació.
  Patró d'embarcacions de recreació. Prova complementària.
  Resolució de 18 preguntes tipus test, de formulació independent entre si, amb 4 respostes alternatives, de les quals només una és vàlida. Per a ser considerat apte, cal resoldre correctament 15 preguntes en total, i és necessari, a més, un mínim de 2 encerts en les quatre preguntes de carta. Les respostes errònies no n'invaliden una correcta. Durada de l'examen: 45 minuts.
  Patró de iot.
  Resolució de 40 preguntes tipus test, de formulació independent entre si, amb 4 respostes alternatives, de les quals només una és vàlida. Les respostes errònies no n'invaliden una correcta. Durada de l'examen: 2 hores. Els exàmens es corregiran mitjançant un doble criteri de valoració:
  a) Globalment. Per a aconseguir l'aprovat, s'ha de respondre correctament un mínim de 28 preguntes i no es permet superar un màxim d'errors en les matèries següents:
  Teoria de navegació, màxim 5 errors permesos.
  Navegació carta, màxim 3 errors permesos.
  b) Per mòduls temàtics. Es podrà aconseguir l'aprovat per mòduls, sempre que se superen els criteris específics de les dues matèries que componen cada mòdul d'acord amb els criteris següents:
  Mòdul genèric (seguretat/meteorologia). Resolució de 20 preguntes tipus test, amb 4 respostes alternatives, de les quals només és una vàlida. De les 10 preguntes de seguretat en la mar, el nombre màxim d'errors permesos serà de 5. De les 10 preguntes de meteorologia, el nombre màxim d'errors permesos serà de 5.
  Mòdul de navegació (teoria navegació/carta navegació). Resolució de 20 preguntes tipus test, amb 4 respostes alternatives, de les quals només és una vàlida. De les 10 preguntes de teoria de navegació, el nombre màxim d'errors permesos serà de 5. De les 10 preguntes de carta de navegació, el nombre màxim d'errors permesos serà de 3.
  L'aprovat del mòdul només és vàlid en l'àmbit exclusiu de la Generalitat Valenciana i es conservarà durant les dues convocatòries següents a la de la realització de l'examen en la qual es va aprovar el mòdul.

  Capità de iot.
  Resolució de 40 preguntes tipus test, de formulació independent entre si, amb 4 respostes alternatives, de les quals només una és vàlida. Les respostes errònies no n'invaliden una correcta. Durada de l'examen: 2 hores i mitja. L'examen es corregirà mitjançant un doble criteri de valoració:
  a) Globalment. Per a aconseguir l'aprovat, s'ha de respondre correctament un mínim de 28 preguntes i no es permet superar un màxim d'errors en les matèries següents:
  Teoria de navegació, màxim 5 errors permesos.
  Càlculs de navegació, màxim 4 errors permesos.
  b) Per mòduls temàtics. Es podrà aconseguir l'aprovat per mòduls, sempre que se superen els criteris específics de les dues matèries que componen cada mòdul d'acord amb els criteris següents:
  Mòdul genèric (meteorologia/anglés). Resolució de 20 preguntes tipus test, amb 4 respostes alternatives, de les quals només és una vàlida. De les deu preguntes de meteorologia, el nombre màxim d'errors permesos serà de 5. De les deu preguntes d'anglés, el nombre màxim d'errors permesos serà de 5.
  Mòdul de navegació (teoria navegació/càlcul navegació). Resolució de 20 preguntes tipus test, amb 4 respostes alternatives, de les quals només és una vàlida. De les deu preguntes de teoria de navegació, el nombre màxim d'errors permesos serà de 5. De les deu preguntes de càlcul de navegació, el nombre màxim d'errors permesos serà de 4.
  L'aprovat del mòdul només és vàlid en l'àmbit exclusiu de la Generalitat Valenciana i es conservarà durant les dues convocatòries següents a la de la realització de l'examen en la qual es va aprovar el mòdul.


  * TRIBUNAL
  El conseller de Política Territorial, Obres Públiques i Mobilitat nomena com a Tribunal per a avaluar els exàmens esmentats els membres següents:
  Tribunal titular.
  Presidenta Pilar Álvarez Montero.
  Secretaria: Concepción Morillas Barrio.
  Vocals:
  · Miguel Bru Sales
  · Natacha Jaimovitch Pérez
  · Héctor Menchén Fernández
  Tribunal suplent
  President: Antonio García Benito
  Secretari: Emilio Antonio López Larrubia
  Vocals:
  · Paco Bayarri Cebrián
  . Agustín Lloret Soler

  Els membres dels tribunals i el personal auxiliar d'examen tindran dret a l'abonament de les indemnitzacions per assistències, d'acord amb el que preveu la normativa vigent.

  Enllaços

  Enllaç web: activitats nàutiques

  Escoles nàutiques

  CL@VE-PERMANENT

  Inici
 • Fonts jurídiques i/o documentals

  Normativa

  - Reial decret 875/2014, de 10 d'octubre, del Ministeri de Foment, que regula les titulacions nàutiques per al govern d'embarcacions de recreació (BOE núm. 247, d'11/10/2014).
  - RESOLUCIÓ de 19 de novembre de 2019, de la Conselleria de Política Territorial, Obres Públiques i Mobilitat, per la qual s'aprova la convocatòria ordinària d'exàmens teòrics per a l'obtenció de títols nàutics per al govern d'embarcacions de recreació per a l'any 2020. (DOGV núm. 8697, de 13-12-19)

  Llista de normativa

  Vegeu el Reial decret 875/2014, de 10 d'octubre

  Vegeu la Resolució de 19 de novembre de 2019.

  Llistat de seguiment

  Consultes sobre últimes convocatòries

  Inici

 • La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.

  La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.