Detall de Procediments

TECE - Sol·licitud d'admissió a EXAMEN TEÒRIC per a l'obtenció dels títols de: capità de iot, patró de iot, patró d'embarcacions de recreació, patró per a navegació bàsica.
 • Què es pot sol·licitar?

  Nom del tràmit

  TECE - Sol·licitud d'admissió a EXAMEN TEÒRIC per a l'obtenció dels títols de: capità de iot, patró de iot, patró d'embarcacions de recreació, patró per a navegació bàsica.

  Objecte del tràmit

  Obtenció dels diferents títols per al govern d'embarcacions recreatives.

  Inici
 • Qui pot sol·licitar-ho?

  Interessats/Sol·licitants

  En tot cas, el nombre i llista definitiva d'admesos a les proves estan condicionats per l'aforament que per a aquesta mena d'activitats puguen haver imposat les autoritats sanitàries durant la confecció d'aquestes, així com l'aforament permés pel titular de les instal·lacions on se celebraran les proves. Així mateix la matriculació serà perferentement VIA TELEMÀTICA.

  Requeriments

  Per a obtindre les atribucions bàsiques dels títols corresponents, les persones que superen els exàmens teòrics han d'acreditar la realització de les pràctiques bàsiques de seguretat i navegació, així com les de radiocomunicacions o cursos de radiooperador curt/llarg abast, que en cada cas corresponga, d'acord amb el que estableixen els annexos II, III i IV del Reial decret 875/2014, de 10 d'octubre, pel qual es regulen les titulacions nàutiques per al govern de les embarcacions de recreació, així com la resta de requisits establits en la norma esmentada. Per a obtindre atribucions complementàries dels títols, serà necessari superar les pràctiques a què es refereixen els annexos V o VI del Reial decret 875/2014, de 10 d'octubre pel qual es regulen les titulacions nàutiques per al govern d'embarcacions de recreació.

  Els aspirants han de tindre complits 18 anys en el moment en què es realitzen les proves per a l'obtenció dels títols, a excepció de les proves per a l'obtenció del títol de patró per a la navegació bàsica, en la qual podran presentar-se els menors d'edat que hagen complit 16 anys en el moment de realització de la prova i acrediten el consentiment per escrit dels seus pares o tutors, aquest consentiment s'acreditarà en el moment de sol·licitud del títol de patró per a la navegació bàsica.

  Els aspirants que no es presenten a les proves en el dia i hora assenyalats, excepte en els casos degudament justificats i lliurement apreciats pel tribunal, seran exclosos de la prova i perdran els drets d'examen.

  Per a l'examen teòric de patró de iot i capità de iot, s'ha d'estar en possessió del títol immediatament anterior. Aquesta acreditació es presentarà en el moment de realitzar la matrícula de l'examen.

  Per a l'examen de patró d'embarcacions de recreació complementari, s'ha d'estar en possessió del títol de patró per a la navegació bàsica o haver superat l'examen teòric de patró per a la navegació bàsica. Aquesta acreditació es produirà en el moment de realitzar la matrícula. En el cas d'aspirants que es troben aptes en l'examen teòric de patró per a la navegació bàsica, únicament s'admetran a la prova complementària de patró d'embarcacions de recreació, els qualificats aptes en les proves realitzades per l'administració de la Generalitat Valenciana quan no hagen transcorregut més de dues convocatòries des que es va obtindre aquesta qualificació d'apte. Una vegada transcorregudes aquestes dues convocatòries, si l'interessat vol presentar-se novament a la prova complementària de patró d'embarcacions de recreació, ha de sol·licitar el títol de patró per a la navegació bàsica.

  Inici
 • Taxes

  L'import actual de la taxa és:

  Patró d'embarcacions de recreació: 61,80 euros.
  Capità de iot: 103,00 euros.
  Patró de iot: 82,40 euros.
  Patró emb. de recreació complementari: 61,80 euros.
  Patró naveg. bàsica: 61,80 euros.

  BENEFICIS FISCALS EN FAMÍLIES NOMBROSES I EN FAMÍLIES MONOPARENTALS:
  a) Exempció total del pagament de les taxes, en famílies (nombroses o monoparentals) de categoria especial.
  b) Bonificació del 50 % de l'import de les taxes, en famílies (nombroses o monoparentals) de categoria general.

  Inici
 • Quan s'ha de sol·licitar?

  Termini de presentació

  El termini de presentació de sol·licituds s'iniciarà i finalitzarà segons el que s'indica per a cada convocatòria. (Vegeu exàmens i termini de matrícula en l'apartat "Informació complementària").

  Inici
 • On s'ha d'anar?

  Presencial

  De manera presencial:
  Els candidats també podran també formalitzar la seua inscripció de manera presencial presentant els documents de sol·licitud d'admissió a examen per a l'obtenció de títols per al govern d'embarcacions d'esbarjo, que estaran disponibles per al públic en les Oficines PROP i en la pàgina web esmentada anteriorment, de la Conselleria de Política Territorial, Obres Públiques i Mobilitat.

  Les sol·licituds per a prendre part en les convocatòries es podran presentar:
  Per a les persones físiques, en les dependències de l'oficina PROP CA9O, situada en el complex Administratiu 9 d'octubre, c/ Democràcia, núm. 77, 46018 (València); així com en les dependències d'aquesta Conselleria a Alacant: avinguda d'Aguilera, 1, 2a planta, 03007, Alacant.

  En els corresponents registres dels serveis centrals i territorials de les diferents Conselleries i oficines PROP de la Generalitat Valenciana.

  En les altres oficines públiques i pels sistemes a què es refereix la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques i 20 del Decret 191/2014 de 14 de novembre, del Consell, pel qual es regula l'atenció a la ciutadania, el registre d'entrada i eixida d'escrits i l'ordenació de les oficines de registre en l'Administració de la Generalitat.

  LA MATRICULACIÓ SERÀ PREFERENTMENT PER VIA TELEMATICA.

  Per internet

  A través de l'enllaç corresponent:

  Tramitar amb certificat electrònic:

  https://www.tramita.gva.es/ctt-att-atr/asistente/iniciarTramite.html?tramite=CIT-SOLTDDM&version=3&login=c&idioma=va&idCatGuc=PR&idProcGuc=927

  Inici
 • Què s'ha de presentar?

  Juntament amb les sol·licituds i dins dels terminis establits per a la presentació, els candidats han d'adjuntar en tots els casos:

  - Fotocòpia del document nacional d'identitat en vigor o, en cas de no ser espanyol, el NIE en vigor (ÚNICAMENT en el cas de NO autoritzar l'Administració per a comprovar les dades identificatives dels candidats).

  - Exemplar per a l'administració de l'imprés de pagament (model 046) d'accés a l'examen teòric per a l'obtenció de la titulació per al govern d'embarcacions de recreació, amb certificació mecànica o signatura autoritzada de l'entitat col·laboradora de l'ingrés de les quanties de la taxa corresponent als drets d'examen per a cada titulació, establides en els articles 297 i següents del text refós de la Llei de taxes de la Generalitat Valenciana, aprovat mitjançant el Decret legislatiu 1/2005, de 25 de febrer, del Consell de la Generalitat, i publicat en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana de data 22 de març de 2005, l'import actualitzat del qual es publicarà en la pàgina web de la Conselleria.

  - Els beneficiaris d'exempcions o bonificacions de taxa per família nombrosa han de presentar l'acreditació corresponent o bé l'autorització expressa a l'Administració per a comprovar aquesta situació.

  - En les proves de patró d'embarcacions de recreació complementàries, s'ha de presentar l'acreditació de posseir el títol de patró per a la navegació bàsica. En els supòsits de títols o aptes en patró per a la navegació bàsica atorgats per la Generalitat, no serà necessària l'acreditació, ja que ho comprovarà d'ofici el departament corresponent en efectuar la inscripció.

  - El pagament a l'entitat bancària no substituirà en cap cas el tràmit de presentació de la sol·licitud davant de l'Administració dins del termini i en la forma escaient prevista en aquestes bases.

  Impresos associats

  SOL·LICITUD D'EXAMEN TEÒRIC PER A L'OBTENCIÓ DE LES TITULACIONS PER AL GOVERN D'EMBARCACIONS DE RECREACIÓ

  Inici
 • Com sol·licitar-ho?

  Passos

  RESULTATS DELS EXÀMENS
  Finalitzats els exàmens, es publicaran tots els enunciats dels exàmens realitzats en la convocatòria en curs, així com les respostes, i, una vegada corregits, es publicaran les qualificacions provisionals. Les publicacions es faran en el tauler d'anuncis de les dependències de la Subdirecció General de Ports, Aeroports i Costes a Alacant, així com en la pàgina web de la Generalitat www.politicaterritorial.gva.es/web/actividades-nauticas, de la Conselleria de Política Territorial, Obres Públiques i Mobilitat.
  Els candidats examinats disposaran de 5 dies hàbils comptats a partir del dia en què es facen públiques les qualificacions provisionals de la convocatòria de la qual es tracte, per a sol·licitar la revisió del seu examen pel tribunal.
  Les reclamacions s'han de dirigir al president del tribunal i es podran presentar en els llocs indicats en la base 6.2 d'aquesta convocatòria. En la sol·licitud s'ha de fer constar el nom i els cognoms de la persona que ha realitzat l'examen, el seu DNI, adreça i número de telèfon, examen realitzat, i data de la convocatòria. Es desestimaran d'ofici les reclamacions que no complisquen amb aquests requisits.
  Contra els resultats de la revisió d'exàmens i al·legacions es podrà interposar un recurs d'alçada en el termini d'un mes, segons el que s'ha fixat en l'article 121 i següents de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, davant de la Secretària Autonòmica d'Obres Públiques, Transport i Mobilitat sostenible.
  Ateses i resoltes les revisions d'exàmens, el tribunal elaborarà les actes de qualificacions definitives.
  Els exàmens es conservaran durant el termini de 12 mesos comptats des de l'endemà de la data de la seua realització, transcorregut aquest termini es destruiran.


  SOL·LICITUD DE TARGETES D'IDENTITAT MARÍTIMA
  El termini establit per a les sol·licituds d'expedició de targetes d'identitat marítima és de 24 mesos des de la realització de l'examen teòric o realització de les pràctiques, per al tràmit de les quals s'ha de presentar la documentació següent.
  - Fotocòpia del document nacional d'identitat o, en cas de no ser espanyol, el NIE.
  Acreditació d'aptituds psicofísiques ajustada als criteris i al model establit en l'annex VIII del Reial decret 875/2014, de 10 d'octubre, pel qual es regulen les titulacions nàutiques per al govern d'embarcacions de recreació, publicat en el Boletín Oficial del Estado de data 11 d'octubre de 2014.
  No serà necessària aquesta acreditació si la persona interessada acredita haver-ho presentat, en l'àmbit de competències de l'Administració de la Generalitat Valenciana, dins del termini dels 2 anys anteriors amb una sol·licitud d'expedició d'alguna titulació nàutica de recreació.
  - Les persones que opten als títols de Patró de Iot i Capità de Iot han de presentar una fotocòpia acarada del títol o la targeta d'identitat marítima de la titulació immediatament anterior. Així mateix, si disposen de titulacions professionals o acadèmiques que puguen donar lloc a convalidació de pràctiques o cursos de formació, han de presentar fotocòpies acarades amb l'original.
  - Exemplar per a l'Administració de l'imprés de pagament (model 046. Concepte 9768) per a l'expedició dels títols per al govern d'embarcacions de recreació, amb certificació mecànica o signatura autoritzada de l'entitat col·laboradora de l'ingrés de les quanties de la taxa corresponent als drets d'examen per a cada titulació, establida en els articles 297 i següents del text refós de la Llei de taxes de la Generalitat Valenciana, aprovat mitjançant el Decret legislatiu 1/2005, de 25 de febrer, del Consell de la Generalitat, i publicat en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana de data 22 de març de 2005, segons el que s'estableix en la base quarta d'aquesta ordre.
  - Certificat original de les pràctiques bàsiques de seguretat i navegació, complementàries de navegació, pràctiques de vela, així com el certificat de pràctiques de radiocomunicacions o curs de radiooperador curt/llarg abast, expedits per una escola autoritzada segons el que estipula el Reial decret 875/2014, de 10 d'octubre, pel qual es regulen les titulacions nàutiques per al govern d'embarcacions de recreació.
  - Per a la sol·licitud del títol de patró per a la navegació bàsica per menors d'edat que hagen complit 16 anys s'ha d'adjuntar el consentiment per escrit dels seus pares o tutors.

  Recursos que procedixen contra la resolució

  RECURSOS
  Contra aquesta resolució, que no posa fi a la via administrativa, podrà interposar-se un recurs d'alçada en el termini d'un mes, segons el que s'ha fixat en l'article 121 i següents de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, davant de la Secretaria Autonòmica d'Obres Públiques, Transport i Mobilitat sostenible. Tot això, sense perjudici de la interposició de qualsevol altre recurs que s'estime convenient en defensa dels seus interessos.

  Inici
 • Com es tramita telemàticament?

  A través de l'enllaç corresponent:

  Tramitar amb certificat electrònic:

  https://www.tramita.gva.es/ctt-att-atr/asistente/iniciarTramite.html?tramite=CIT-SOLTDDM&version=3&login=c&idioma=va&idCatGuc=PR&idProcGuc=927

  Tramitació

  Fent clic en la icona superior "Tramitar amb Certificat" d'aquesta mateixa pàgina.

  Per a això, cal disposar de certificat electrònic reconegut per l'ACCV o DNI electrònic.

  També es pot tramitar utilitzant el sistema de CL@VE-PERMANENT de l'Estat. Amb aquest sistema d'autenticació i signatura, no cal disposar de certificat en el vostre equip ni usar Java o AUTOSIGNATURA. (Vegeu l'apartat "Enllaços" d'aquest tràmit)

  Els matriculats mitjançant el sistema telemàtic han d'aportar el dia de l'examen el justificant del registre telemàtic, així com la documentació acreditativa dels requisits per a participar en la convocatòria, que és la següent: original del DNI o, en cas de no tindre nacionalitat espanyola, el NIE. En cas de trobar-se en tramitació, a més, han de presentar el passaport. Original de la titulació de patró d'embarcacions de recreació (en el cas de candidats a l'examen de patró de iot), o de patró de iot (en el cas de candidats a l'examen de capità de iot). Autorització paterna o del tutor/a per a aspirants d'edat compresa entre els 16 i 18 anys (sense complir).

  Els beneficiaris d'exempcions de taxa per família nombrosa han de presentar l'acreditació corresponent.

  Els matriculats en les proves complementàries de patró d'embarcacions de recreació han de presentar l'acreditació d'estar en possessió del títol de patró per a la navegació bàsica.

  Els aspirants matriculats per aquest sistema que no presenten l'esmentada documentació el dia de l'examen no seran avaluats i perdran tots els drets a la convocatòria.

  Inici
 • Informació complementària

  Segons disposa l'RD 875/2014, de 10 d'octubre, pel qual es regulen les titulacions nàutiques per al govern de les embarcacions de recreació, en la disposició transitòria segona: Es reconeixeran les qualificacions obtingudes per les persones que hagen aprovat alguna de les assignatures que conformen la totalitat de la prova teòrica, segons el que estipula l'Ordre FOM 3200/2007, de 26 d'octubre, durant les tres convocatòries següents en les quals es realitzen prova de la titulació que es vol obtindre, comptades des de l'entrada en vigor d'aquest reial decret.

  Superat aquest termini, s'han de sotmetre de nou a la totalitat de la prova teòrica d'acord amb el que estableix l'RD 875/2014.

  Per tant, per a aquests casos, s'ha d'omplir la instància de sol·licitud 12271 "Sol·licitud d'examen teòric per a l'obtenció dels títols de Patró de Iot i Capità de Iot"

  HORARI I LLOC D'EXÀMENS
  - Els exàmens es faran durant les dates indicades més avall. Els horaris s'establiran en funció dels aspirants matriculats i la disponibilitat d'aules adequades.
  - Els horaris i el lloc d'examen seran els que anuncie el president del tribunal en el tauler d'anuncis de la Direcció General de Ports, Aeroports i Costes en:

  -València: situat en complex administratiu 9 d'octubre, torre 1.
  - Alacant situat a l'av. Aguilera, 1, 03007, Alacant.
  - Així com en la pàgina web de la Conselleria de Política Territorial, Obres Públiques i Mobilitat, amb almenys una setmana d'antelació a la data de realització de l'examen.


  DATES D'EXÀMENS DE 2021

  ALACANT
  18 de desembre de 2021 - MODIFICADA DATA D'EXAMEN
  Convocar la realització de les proves previstes inicialment per al dia 16 d'octubre de 2021 per al 18 de desembre 2021.
  - Patró d'embarcacions de recreació.
  - Patró d'embarcacions de recreació complementari. (Només per a titulats en patró de navegació bàsica o qualificats aptes en patró de navegació bàsica per la Generalitat Valenciana).
  - Patró per a navegació bàsica.
  Matrícula: des del 2 de desembre fins al 10 de desembre de 2021 (els dos inclusivament).


  CASTELLÓ

  17 de juliol de 2021.
  Patró d'embarcacions de recreació

  Matrícula: Des del 14 de juny fins al 20 de juny de 2021 (els dos inclusivament).


  VALÈNCIA

  22 i 23 de maig de 2021 - URGENT: MODIFICACIÓ DE DATES EXÀMENS
  Convocar la realització de les proves inicialment previstes per als dies 22 i 23 de maig de 2021, per al pròxim 5 i 6 de juny de 2021 (dissabte i diumenge, respectivament), en els termes següents:
  · Dissabte, 5 de juny de 2021: - Patró d'embarcacions de recreació.
  · Diumenge, 6 de juny de 2021: - Capità de iot - Patró de iot - Patró d'embarcacions de recreació complementari. (Només per a titulats en patró de navegació bàsica o qualificats aptes en patró de navegació bàsica per la Generalitat Valenciana). - Patró per a navegació bàsica.
  Matrícula: des del 28 d'abril fins al 12 de maig de 2021 (els dos inclusivament).


  27 i 28 de novembre de 2021.
  -Capità de iot
  -Patró de iot
  -Patró d'embarcacions de recreació
  -Patró d'embarcacions de recreació complementari. (Només per a titulats en patró de navegació bàsica o qualificats aptes en patró navegació bàsica per la Generalitat Valenciana).
  -Patró per a navegació bàsica

  Matrícula: Des del 25 d'octubre fins al 5 de novembre de 2021 (els dos inclusivament).

  * DESENVOLUPAMENT DE LES PROVES:
  El desenvolupament de les proves es regeix pel que estableix el Reial decret 875/2014, de 10 d'octubre, pel qual es regulen les titulacions nàutiques per al govern d'embarcacions de recreació, publicat en el Boletín Oficial del Estado de data 11 d'octubre de 2014.
  Amb la finalitat de poder entrar a les aules i fer l'examen, els aspirants s'han de presentar en el lloc de la realització de l'examen amb el següent:
  · Document original del DNI, NIE o passaport tot això en vigor, i no seran vàlids a aquest efecte els resguards de renovació. En qualsevol moment, el tribunal podrà requerir als aspirants l'acreditació de la seua personalitat mitjançant la presentació dels documents oficials identificatius anteriors. L'autoritat convocant, per si mateixa o a proposta del president del tribunal, pot requerir als efectes oportuns l'acreditació dels aspectes necessaris quan crega que hi ha inexactituds o falsedats en les quals haja pogut incórrer l'aspirant, que podrà ser exclòs de la convocatòria en qualsevol moment si no compleix els requisits.
  - Justificant bancari (model 046) de l'abonament de les taxes corresponents a la inscripció en la prova a la Generalitat Valenciana.
  - Eines d'escriptura: bolígraf, transportador nàutic, regle, escaire, cartabó i compàs. Així mateix, s'autoritza l'ús de calculadores científiques. S'autoritza l'ús de l'anuari de marees en els exàmens de patró d'embarcacions de recreació i patró de iot. No es permet l'accés a les aules d'examen amb calculadores programables, telèfons mòbils, agendes electròniques, ordinadors personals, rellotges intel·ligents "smartwatches" ni cap altre dispositiu electrònic.
  - Per als exàmens de Capità de Iot, han d'acudir proveïts de l'almanac nàutic de l'any en curs i, per a l'assignatura d'anglés, no es permetrà l'ús de diccionaris.
  - A la finalització de cada prova, s'entregaran tots els fulls que indique el personal col·laborador, incloent-hi, entre altres, els enunciats de preguntes, les cartes nàutiques, etc.
  - El personal col·laborador indicarà als participants on han de seure i pot requerir-los canviar d'ubicació durant la prova.
  - La contravenció d'aquestes normes o el fet de copiar en les proves podrà donar lloc a l'exclusió de l'examinand de totes les proves de la convocatòria en curs.

  * ESTRUCTURA DELS EXERCICIS I REQUERIMENTS PER A SUPERAR-LOS:
  Patró per a navegació bàsica.
  Resolució de 27 preguntes tipus test, de formulació independent entre si, amb 4 respostes alternatives, de les quals només una és vàlida. Per a ser considerat apte, cal resoldre correctament 17 preguntes en total, i és necessari, a més, un mínim de 5 encerts de les deu preguntes sobre reglament d'abordatges i un mínim de 3 encerts de les cinc preguntes d'abalisament. Les respostes errònies no n'invaliden una correcta. Durada de l'examen: 45 minuts.
  Patró d'embarcacions de recreació.
  Resolució de 45 preguntes tipus test, de formulació independent entre si, amb 4 respostes alternatives, de les quals només una és vàlida. Per a ser considerat apte, cal resoldre correctament 32 preguntes en total, per a la qual cosa és necessari, a més, un mínim de 2 encerts de les quatre preguntes de carta de navegació, un mínim de 5 encerts de les deu preguntes sobre reglaments d'abordatge, i un mínim de 3 encerts de les cinc preguntes sobre abalisament. Les respostes errònies no n'invaliden una correcta. Durada de l'examen: una hora i 30 minuts.
  Als candidats que no aconseguisquen superar la prova de patró d'embarcacions de recreació, però sí que ho facen d'acord amb les exigències que estableix el Reial decret 875/2014, de 10 d'octubre, del patró per a la navegació bàsica, se'ls reconeixerà la qualificació d'apte en patró per a la navegació bàsica, que és vàlid en l'àmbit exclusiu de la Generalitat Valenciana i es conservarà aquest aprovat durant un període màxim de dues convocatòries següents a l'efecte de realització de l'examen complementari de patró d'embarcacions de recreació.

  Patró d'embarcacions de recreació. Prova complementària.
  Resolució de 18 preguntes tipus test, de formulació independent entre si, amb 4 respostes alternatives, de les quals només una és vàlida. Per a ser considerat apte, cal resoldre correctament 15 preguntes en total, i és necessari, a més, un mínim de 2 encerts en les quatre preguntes de carta. Les respostes errònies no n'invaliden una correcta. Durada de l'examen: 45 minuts.
  Patró de iot.
  Resolució de 40 preguntes tipus test, de formulació independent entre si, amb 4 respostes alternatives, de les quals només una és vàlida. Les respostes errònies no n'invaliden una correcta. Durada de l'examen: 2 hores. Els exàmens es corregiran mitjançant un doble criteri de valoració:
  a) Globalment. Per a aconseguir l'aprovat, s'ha de respondre correctament un mínim de 28 preguntes i no es permet superar un màxim d'errors en les matèries següents:
  Teoria de navegació, màxim 5 errors permesos.
  Navegació carta, màxim 3 errors permesos.
  b) Per mòduls temàtics. Es podrà aconseguir l'aprovat per mòduls, sempre que se superen els criteris específics de les dues matèries que componen cada mòdul d'acord amb els criteris següents:
  Mòdul genèric (seguretat/meteorologia). Resolució de 20 preguntes tipus test, amb 4 respostes alternatives, de les quals només és una vàlida. De les 10 preguntes de seguretat en la mar, el nombre màxim d'errors permesos serà de 5. De les 10 preguntes de meteorologia, el nombre màxim d'errors permesos serà de 5.
  Mòdul de navegació (teoria navegació / carta navegació). Resolució de 20 preguntes tipus test, amb 4 respostes alternatives, de les quals només és una vàlida. De les 10 preguntes de teoria de navegació, el nombre màxim d'errors permesos serà de 5. De les 10 preguntes de carta de navegació, el nombre màxim d'errors permesos serà de 3.
  L'aprovat del mòdul només és vàlid en l'àmbit exclusiu de la Generalitat Valenciana i es conservarà durant les dues convocatòries següents a la de la realització de l'examen en la qual es va aprovar el mòdul.

  Capità de iot.
  Resolució de 40 preguntes tipus test, de formulació independent entre si, amb 4 respostes alternatives, de les quals només una és vàlida. Les respostes errònies no n'invaliden una correcta. Durada de l'examen: 2 hores i mitja. L'examen es corregirà mitjançant un doble criteri de valoració:
  a) Globalment. Per a aconseguir l'aprovat, s'ha de respondre correctament un mínim de 28 preguntes i no es permet superar un màxim d'errors en les matèries següents:
  Teoria de navegació, màxim 5 errors permesos.
  Càlculs de navegació, màxim 4 errors permesos.
  b) Per mòduls temàtics. Es podrà aconseguir l'aprovat per mòduls, sempre que se superen els criteris específics de les dues matèries que componen cada mòdul d'acord amb els criteris següents:
  Mòdul genèric (meteorologia/anglés). Resolució de 20 preguntes tipus test, amb 4 respostes alternatives, de les quals només és una vàlida. De les deu preguntes de meteorologia, el nombre màxim d'errors permesos serà de 5. De les deu preguntes d'anglés, el nombre màxim d'errors permesos serà de 5.
  Mòdul de navegació (teoria navegació / càlcul navegació). Resolució de 20 preguntes tipus test, amb 4 respostes alternatives, de les quals només és una vàlida. De les deu preguntes de teoria de navegació, el nombre màxim d'errors permesos serà de 5. De les deu preguntes de càlcul de navegació, el nombre màxim d'errors permesos serà de 4.
  L'aprovat del mòdul només és vàlid en l'àmbit exclusiu de la Generalitat Valenciana i es conservarà durant les dues convocatòries següents a la de la realització de l'examen en la qual es va aprovar el mòdul.

  * TRIBUNAL
  La directora general de Ports, Aeroports i Costes nomena com a Tribunal per a avaluar els exàmens esmentats els membres següents:
  Tribunal titular.
  Presidenta: Pilar Álvarez Montero.
  Secretària: M. Cristina Balaguer Rodríguez.
  Vocals:
  · Miguel Bru Sales.
  · Natacha Jaimovitch Pérez.
  · Héctor Menchén Fernández.
  Tribunal suplent
  President: Antonio García Benito.
  Secretari: Carmen Tornel Negrete.
  Vocals:
  · Paco Bayarri Cebrián.
  . Agustín Lloret Soler.
  . Emilio Antonio López Larrubia.
  Els membres dels tribunals i el personal auxiliar d'examen tindran dret a l'abonament de les indemnitzacions per assistències, d'acord amb el que preveu la normativa vigent.

  Enllaços

  Enllaç web: activitats nàutiques

  Escoles nàutiques

  CL@VE-PERMANENT

  Inici
 • Fonts jurídiques i/o documentals

  Normativa

  - Reial decret 875/2014, de 10 d'octubre, del Ministeri de Foment, que regula les titulacions nàutiques per al govern d'embarcacions de recreació (BOE núm. 247, d'11/10/2014).
  - Resolució d'11 de gener de 2021, de la Directora General de Ports, Auropuertos i Costas. per la qual s'aprova la convocatòria ordinària d'exàmens teòrics per a l'obtenció de títols nàutics per al govern d'embarcacions d'esbarjo per a l'any 2021. (DOGV núm. de ).
  - RESOLUCIÓ d'11 de gener de 2021, de la Direcció General de Ports, Aeroports i Costes, per la qual s'aprova la convocatòria ordinària d'exàmens teòrics per a l'obtenció
  de títols nàutics per al govern d'embarcacions recreatives per a l'any 2021 (DOGV núm. 9000, de 19/01/2021).
  - Resolució de 8 de març de 2021, de la Direcció General de Ports, Aeroports i Costes, per la qual es modifica la Resolució d'11 de gener de 2021, per la qual s'aprova la convocatòria ordinària d'exàmens teòrics per a l'obtenció de títols nàutics per al govern d'embarcacions d'esbarjo per a l'any 2021. (DOCV núm. 9040, de 12-03-2021)
  - Resolució de 25 de maig de 2021, de la Direcció General de Ports, Aeroports i Costes, per la qual es modifica la Resolució d'11 de gener de 2021, de la Direcció General de Ports, Aeroports i Costes, per la qual s'aprova la convocatòria ordinària d'exàmens teòrics per a l'obtenció de títols nàutics per al govern d'embarcacions d'esbarjo per a l'any 2021 (DOGV núm. 9096, de 31-05-2021)
  - RESOLUCIÓ de 15 de setembre de 2021, de la Direcció General de Ports, Aeroports i Costes, per la qual es modifica la Resolució d'11 de gener de 2021, per la qual
  s'aprova la convocatòria ordinària d'exàmens teòrics per a l'obtenció de títols nàutics per al govern d'embarcacions de recreació per a l'any 2021, modificada per Resolució de 8 de març de 2021 i Resolució de 25 de maig de 2021. (DOGV núm. 9179, de 22-09-2021)

  Llista de normativa

  Vegeu el Reial decret 875/2014, de 10 d'octubre.

  Vegeu la Resolució d'11 de gener de 2021.

  Vegeu la Resolució de 8 de març de 2021.

  Vegeu la Resolució de 25 de maig de 2021

  Vegeu Resolució de 15 de setembre de 2021

  Llistat de seguiment

  Consultes sobre últimes convocatòries

  Inici

 • La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.

  La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.