Detall de Procediment

Sol·licitud de subvencions per a l'organització d'esdeveniments esportius especials que es realitzen en la Comunitat Valenciana per a l'any 2023.

Codi SIA: 210802
Codi GUC: 929
Organisme: Vicepresidència Primera i Conselleria de Cultura i Esport
Termini de sol·licitud: TANCAT
(12-04-2023
05-05-2023)
  • Informació bàsica

  • Formularis

  • Sol·licitud

  • Tramitació

  • Resolució

Mostrar tot

Ocultar tot

Informació bàsica

Què és i per a què serveix?

Les subvencions estan destinades a donar suport a l'organització i realització d'esdeveniments esportius especials de caràcter internacional o nacional que es realitzen en la Comunitat Valenciana per a 2023. Excepcionalment, s'inclouen els esdeveniments celebrats al novembre i desembre de 2022, ja que la justificació íntegrament no haguera sigut possible presentar-se en l'exercici anterior en realitzar-se l'esdeveniment a final d'any.

Observacions

* ESDEVENIMENT ESPORTIU ESPECIAL Tindrà la consideració d'esdeveniment esportiu especial tot esdeveniment esportiu, de caràcter extraordinari o anual, que acredite una gran rellevància, fonamentada en la seua repercussió social i l'alt nivell dels esportistes participants, els objectius principals dels quals siguen els de desenvolupar una competició esportiva oficial d'àmbit nacional o internacional, reconeguda per la federació esportiva corresponent, i que puga enquadrar-se en la classificació següent, excloses les lligues i les seues fases classificatòries: A. Campionats oficials del Món, d'Europa o d'Espanya, qualificats com a tals per les federacions esportives corresponents, que es classificaran com: A1: Campionats del Món A2: Campionats d'Europa A3: Campionats d'Espanya (i Copes d'SM el Rei o la Reina) B. Altres competicions oficials d'àmbit internacional i nacional, de categoria sènior o absoluta, o la seua immediata inferior, qualificades per la federació esportiva corresponent. Es consideraran en aquest nivell les d'esport autòcton qualificades per la federació autonòmica corresponent. Es classificaran com: B1: Competicions d'àmbit internacional B2: Competicions d'àmbit nacional B3: Competicions d'esport autòcton Es consideraran dins de la classificació que els corresponga per àmbit dins de l'apartat B, les proves esportives de participació popular incloses en calendari federatiu. A l'efecte d'aquesta convocatòria es considera el caràcter anual de l'esdeveniment quan aquest s'ha celebrat durant els anys anteriors i ha sigut organitzat per la mateixa entitat. Es considera extraordinari si s'organitza ocasionalment l'any de la convocatòria o, si sent un esdeveniment anual, s'ha concedit la seua organització puntualment per a aqueix any.

Qui pot sol·licitar-ho?

Les federacions i els clubs esportius, els ajuntaments, les entitats locals menors i els organismes autònoms municipals, l'activitat dels quals en tots ells es desenvolupe dins de l'àmbit competencial de la Generalitat i que reunisquen els requisits establits en la resolució de la convocatòria i en l'article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions (BOE núm. 276, de 18 de novembre).

Termini

El termini de presentació serà de 15 dies hàbils a comptar des de l'endemà de la publicació en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana de la corresponent convocatòria. Des del dia 12 d'abril fins al 5 de maig tots dos inclusivament. (DOCV núm. 9571 de 11/04/2023) L'incompliment d'aquest termini determinarà automàticament l'exclusió.

Documentació

Les entitats interessades podran presentar un màxim de dues sol·licituds, excepte les federacions esportives que podran presentar tres. L'imprés de sol·licitud que figura com a annex I de la convocatòria, haurà d'anar acompanyat de la següent documentació: a) Informe de l'esdeveniment, segons model de l'annex II, que haurà d'incloure com a mínim: denominació de l'esdeveniment, tipus de competició, entitats participants i nombre de participants, comités (d'honor i organitzador), calendari, instal·lacions i material publicitari (en el qual s'incloga el logotip de la Generalitat o compromís exprés de la seua inclusió) b) Pressupost d'ingressos i despeses segons l'annex III-1, en el qual figurarà la relació de totes les ajudes i subvencions sol·licitades i/o concedides per qualsevol administració o ens públic o privat i les despeses previstes per conceptes. En el cas d'haver-se realitzat l'esdeveniment abans de la finalització del termini de presentació de la sol·licitud, en lloc del pressupost es presentarà la liquidació de les despeses efectivament realitzades amb indicació dels ingressos percebuts i/o concedits, segons l'annex III-2. c) Informe de la federació autonòmica corresponent, segons model que figura com a annex IV, on s'expresse: - El reconeixement previ i conformitat a la celebració de l'esdeveniment, amb indicació, en el seu cas, de si està confirmada o pendent la concessió d'organització de l'esdeveniment a l'entitat sol·licitant. - Grau de participació, col·laboració o organització de la federació en la realització de l'esdeveniment. - Caràcter nacional o internacional de l'esdeveniment. Reconeixement oficial com a Campionat d'Espanya i, en el cas de Campionat d'Europa o Mundial, amb el vistiplau de la Federació Espanyola. - Nivell tècnic i rang dels participants i categories. d) Dades de la domiciliació bancària, que està disponible en tràmit automatitzat en la seu electrònica de la Generalitat en l'adreça https://sede.gva.es/va/inicio/procedimientos?id_proc=22648, en compliment de la Resolució de 16 de juny de 2022, del conseller d'Hisenda i Model Econòmic, per la qual s'aprova la implementació del sistema informàtic *PROPER i es regulen les actuacions administratives automatitzades de la Intervenció de la Generalitat Valenciana segons el que es preveu en l'Ordre 2/2022, de la Conselleria d'Hisenda i Model Econòmic, que regula les actuacions o tràmits d'alta, modificació i baixa de les dades personals identificatives i bancaris de les persones físiques i jurídiques que es relacionen econòmicament amb la Generalitat. S'ha de presentar el justificant de la seua presentació. No obstant això, no serà necessari si s'ha *presentat en una altra convocatòria, però s'haurà d'indicar el número de compte bancària en el formulari de sol·licitud. e) Documentació acreditativa que es troben al corrent de les seues obligacions tributàries i davant la Seguretat Social, mitjançant certificació vigent en el moment de finalització del termini de presentació de sol·licituds, de conformitat amb l'article 22 del Reial decret 887/2006, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei General de Subvencions. D'acord amb el que es disposa en l'article 28 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, en absència d'oposició expressa per part de l'entitat interessada, l'òrgan gestor del procediment estarà autoritzat per a obtindre directament l'acreditació del compliment de les obligacions amb la Seguretat Social. En cas d'oposar-se al fet que l'òrgan gestor obtinga directament aquesta informació, haurà de manifestar-lo expressament en la sol·licitud, quedant obligada a aportar els documents corresponents. No obstant l'anterior, respecte a l'acreditació del compliment de les obligacions tributàries estatals i autonòmiques, d'acord amb el que es disposa en l'article 28.3 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, i en l'article 95.1 de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, general tributària, és necessària l'autorització expressa per part de l'entitat interessada perquè l'òrgan gestor del procediment puga obtindre directament l'acreditació del compliment de les esmentades obligacions tributàries. En aquest cas, si no es dona en la sol·licitud la corresponent autorització expressa perquè l'òrgan gestor obtinga directament aquesta informació, l'entitat interessada estarà obligada a aportar els documents acreditatius. De conformitat amb el que estableix l'article 24 del RD 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, es podran substituir les certificacions per una declaració responsable, apartat D de la sol·licitud, en els següents casos: - Entitats beneficiàries les subvencions de les quals no superen en aquesta convocatòria l'import de 3.000 euros. - Entitats locals i organismes autònoms municipals. f) Declaració responsable de no estar incurs en les prohibicions per a obtindre la condició d'entitat beneficiària assenyalades en l'article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions. Aquesta declaració està inclosa en l'apartat D de la sol·licitud de subvenció. g) Declaració responsable del titular de l'entitat sol·licitant, de complir amb les autoritzacions pertinents per a l'organització de l'esdeveniment i disposar de les assegurances de responsabilitat civil i d'assistència sanitària conforme al que s'estableix en l'article 29 de la Llei 2/2011, de 22 de març, de la Generalitat, de l'esport i l'activitat física de la Comunitat Valenciana. Aquesta declaració està inclosa en l'apartat D de la sol·licitud de subvenció. h) Declaració responsable del titular de l'entitat sol·licitant de conéixer l'obligació d'informar els possibles tercers les dades personals dels quals vaja a aportar durant el procediment administratiu vinculat al present formulari, de la comunicació d'aqueixes dades a la Conselleria i del seu tractament per part d'aquesta administració, conforme al que s'estableix en l'article 14 del Reglament General de Protecció de Dades. Aquesta declaració està inclosa en l'apartat D de la sol·licitud de subvenció

Presentació

Telemàtica

On consultar dubtes sobre el tràmit

Procés de tramitació

- Presentació electrònica de la sol·licitud i documentació requerida. - Si després de la recepció de la sol·licitud i la documentació adjunta s'observa que falten documents o dades essencials per a la resolució de l'expedient, la Secció d'Esports corresponent els reclamarà a l'entitat sol·licitant i li concedirà un termini de 10 dies perquè puga esmenar la falta o aportar els documents preceptius, amb la indicació que, si no ho fa així, es considerarà que ha desistit de la seua petició, després de dictar-se una resolució a aquest efecte. - Es constituirà una comissió tècnica d'avaluació formada per cinc membres, designats per la persona que ostente la Direcció General d'Esport, encarregada de l'estudi i valoració de les sol·licituds presentades. - Una vegada formalitzats els actes d'instrucció corresponents, la comissió tècnica d'avaluació elevarà la proposta de concessió o denegació a la persona que ostente la Direcció General d'esport, que resoldrà la concessió o denegació de les sol·licituds presentades, en el termini màxim de sis mesos a comptar des de la publicació de la convocatòria en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana. No obstant això, les sol·licituds sobre les quals no recaiga una resolució expressa en l'esmentat termini s'entendran denegades. La Direcció General d'Esport notificarà a les entitats interessades la resolució de concessió o denegació dins del mateix termini de sis mesos, amb la publicació de la resolució en el *Diari Oficial de Generalitat Valenciana. - Un esdeveniment només podrà tindre un únic beneficiari de subvenció. En el cas de duplicitat de sol·licitud per més d'una entitat per a un mateix esdeveniment, s'haurà d'establir a qui dels sol·licitants correspon la principal responsabilitat quant a l'organització d'aquest, a la vista de la documentació presentada i els informes, en el seu cas, del sol·licitant i de la federació esportiva corresponent. - Els esdeveniments que al seu torn formen part d'un altre esdeveniment superior, com són les proves puntuables o classificatòries, no seran objecte de subvenció si l'esdeveniment superior és subvencionat. - Es podrà subcontractar l'organització de l'esdeveniment en un percentatge no superior al 50% de les despeses assumides per l'entitat beneficiària de la subvenció. - En aquells casos en què l'entitat beneficiària de la subvenció no siga l'única organitzadora de l'esdeveniment la liquidació serà de tot l'esdeveniment, i s'indicaran els ingressos segons la procedència i quina entitat els rep i les despeses per conceptes i quina entitat els assumeix. - No es podran incloure despeses abonades a altres entitats que figuren com a organitzadores en la liquidació total de l'esdeveniment (factures entre organitzadors).

Observacions

Per a qualsevol dubte o aclariment hauran de posar-se en contacte amb: ALACANT – 965907666 o enviar un mail a dep.ali_dgd@gva.es CASTELLÓ – 964333807 o enviar un mail a dep.cas_dgd@gva.es VALÈNCIA – 961271317 o enviar un mail a dep.val_dgd@gva.es

Observacions

Recursos que procedeixen contra la resolució Els previstos en la Llei 39/2015, d'1 d'octubre del procediment administratiu comú de les administracions públiques (BOE núm. 236, de 2/10/15).

Quantia i cobrament

QUANTIA L'import total màxim fixat en la present convocatòria es distribuirà entre les entitats beneficiàries atesos els criteris de valoració. S'estableix com a límit màxim de subvenció el 30% del pressupost d'ingressos i despeses presentat, o de la liquidació dels totals d'ingressos i despeses de l'any anterior a la convocatòria si es tracta d'un esdeveniment anual subvencionat l'any anterior, o fins al 50% quan es tracte d'una federació esportiva, ampliable fins al 75% quan la federació organitze esdeveniments que consten de successius circuits o fases coorganitzades al seu torn per clubs i entitats. PAGAMENT L'abonament de les subvencions es produirà a la finalització de l'esdeveniment esportiu, amb la justificació prèvia documental de les despeses corresponents a la realització de l'activitat objecte de la subvenció concedida. TERMINIS DE JUSTIFICACIÓ: El termini de presentació de les justificacions conclourà el 15 de setembre de 2023 per als esdeveniments celebrats des de novembre de 2022 a juny de 2023, tots dos inclusivament, i el termini per a la resta d'esdeveniments subvencionats finalitzarà el 31 d'octubre de 2023.

Òrgans resolució

Esgota via administrativa