• Estàs en:
 • Inici /
 • Detall de Procediments

Detall de Procediments

 • Què es pot sol·licitar?

  Nom del tràmit

  Sol·licitud de subvencions per a l'organització d'esdeveniments esportius especials que se celebren a la Comunitat Valenciana l'any 2019.

  Objecte del tràmit

  Les subvencions estan destinades a donar suport a l'organització i la realització d'esdeveniments esportius especials de caràcter internacional o nacional que se celebren a la Comunitat Valenciana l'any 2019.

  Excepcionalment, s'hi inclouen els esdeveniments celebrats al novembre i desembre de 2018, ja que la totalitat de la justificació no s'hauria pogut presentar en l'exercici anterior en tindre lloc l'esdeveniment a final d'any.

  Inici
 • Qui pot sol·licitar-ho?

  Interessats/Sol·licitants

  Les federacions i els clubs esportius, els ajuntaments, les entitats locals menors i els organismes autònoms municipals, l'activitat dels quals es desenvolupe dins de l'àmbit competencial de la Generalitat, i que reunisquen els requisits establits en la resolució de la convocatòria i en l'article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions (BOE núm. 276, de 18 de novembre).

  Inici
 • Quantia de l'ajuda / Procediment de pagament

  QUANTIA
  L'import total màxim fixat en la present convocatòria es distribuirà entre els beneficiaris d'acord amb els criteris de valoració. S'estableix, com a límit màxim de subvenció, el 30 % del pressupost d'ingressos i despeses presentat, o de la liquidació dels totals d'ingressos i despeses de l'any anterior a la convocatòria si es tracta d'un esdeveniment anual subvencionat l'any anterior, o fins al 50 % quan es tracte d'una federació esportiva, ampliable fins al 75 % quan la federació organitze esdeveniments que consten de successius circuits o fases coorganitzades, al seu torn, per clubs i entitats.

  PAGAMENT
  L'abonament de les subvencions es produirà a la finalització de l'esdeveniment esportiu, amb la justificació prèvia documental de les despeses corresponents a la celebració de l'activitat objecte de la subvenció concedida.

  TERMINIS DE JUSTIFICACIÓ:
  El termini de presentació de les justificacions conclourà l'1 de juliol de 2019 per als esdeveniments celebrats des de novembre de 2018 a abril de 2019, els dos inclosos, i el termini per a la resta d'esdeveniments subvencionats finalitzarà el 15 de novembre de 2019.

  Inici
 • Quan s'ha de sol·licitar?

  Termini de presentació

  El termini de presentació de sol·licituds s'iniciarà l'endemà de la publicació de la convocatòria en el DOGV núm. 8507, de 15/03/2019 i finalitzarà el 28 de març de 2019.

  L'incompliment d'aquest termini determinarà automàticament l'exclusió.

  Inici
 • Què s'ha de presentar?

  Les entitats interessades hi podran presentar un màxim de dues sol·licituds, excepte les federacions esportives que podran presentar-ne tres.

  A l'imprés de sol·licitud s'ha d'adjuntar la documentació següent:

  a) Informe de l'esdeveniment segons el model de l'annex II, que ha d'incloure com a mínim: la denominació de l'esdeveniment, el tipus de competició, les entitats que hi participen i el nombre de participants, els comités d'honor i organitzador, el calendari, les instal·lacions i el material publicitari (en el qual s'incloga el logotip de la Generalitat), o el compromís exprés d'inclusió.

  b) Pressupost d'ingressos i despeses segons l'annex III-1, en el qual figurarà el detall de totes les ajudes i subvencions sol·licitades i/o concedides per qualsevol administració o ens públic o privat i les despeses previstes per conceptes. En el cas d'haver-se realitzat l'esdeveniment abans de la finalització del termini de presentació de la sol·licitud, en lloc del pressupost es presentarà la liquidació de les despeses efectuades amb indicació dels ingressos percebuts i/o concedits, segons l'annex III-2.

  c) Informe de la federació autonòmica corresponent, segons el model que figura com a annex IV, en el qual s'expresse:
  - el seu reconeixement previ i la seua conformitat amb la celebració, amb la indicació, si escau, de si està confirmada o pendent la concessió d'organització de l'esdeveniment, a l'entitat sol·licitant.
  - Grau de participació, col·laboració o organització de la federació en la celebració de l'esdeveniment.
  - Caràcter nacional o internacional de l'esdeveniment. Reconeixement oficial com a Campionat d'Espanya i, en el cas de Campionat d'Europa o Mundial, amb el vistiplau de la Federació Espanyola.
  - Nivell tècnic i rang dels participants, i categories.

  d) Model de domiciliació bancària en què conste la titularitat del compte bancari en el qual es vulga rebre la subvenció sol·licitada, segons l'annex V de la convocatòria. No serà necessària l'aportació si ja s'ha presentat en una altra convocatòria de la Direcció General d'Esport; no obstant això, ha d'indicar-se en quina i el número de compte.

  e) Documentació acreditativa que es troben al corrent de les seues obligacions tributàries i amb la Seguretat Social, mitjançant una certificació vigent en el moment de finalització del termini de presentació de sol·licituds, de conformitat amb l'article 22 del Reial decret 887/2006, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei general de subvencions.
  D'acord amb el que disposa l'article 28 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, en absència d'oposició expressa per part de l'entitat interessada, l'òrgan gestor del procediment estarà autoritzat a obtindre directament l'acreditació del compliment de les obligacions tributàries, estatal i autonòmica, i amb la Seguretat Social.
  En cas que s'opose al fet que l'òrgan gestor obtinga directament aquesta informació, haurà de manifestar-ho expressament en la sol·licitud, i estarà obligada a aportar els documents corresponents.
  De conformitat amb el que estableix l'article 24 del RD 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, es podran substituir les certificacions per una declaració responsable (apartat E de la sol·licitud) en els casos següents:
  - Entitats beneficiàries les subvencions de les quals no superen en aquesta convocatòria l'import de 3.000 euros.
  - Entitats locals i organismes autònoms municipals.

  f) Declaració responsable de no estar incurs en les prohibicions per a obtindre la condició de beneficiari assenyalades en l'article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions. Aquesta declaració està inclosa en l'apartat E de la sol·licitud de subvenció.

  g) Declaració responsable del titular de l'entitat sol·licitant de complir amb les autoritzacions pertinents per a l'organització de l'esdeveniment i disposar de les assegurances de responsabilitat civil i d'assistència sanitària conforme al que estableix l'article 29 de la Llei 2/2011, de la Generalitat, de 22 de març, de l'esport i l'activitat física de la Comunitat Valenciana. Aquesta declaració està inclosa en l'apartat E de la sol·licitud de subvenció.

  Impresos associats

  [ANNEX I] SOL·LICITUD DE SUBVENCIONS PER A ESDEVENIMENTS ESPORTIUS ESPECIALS

  [ANNEX II] INFORME DE L'ESDEVENIMENT ESPORTIU

  [ANNEX III] PRESSUPOST DE L'ESDEVENIMENT ESPORTIU

  INFORME FEDERATIU

  MODEL DE DOMICILIACIÓ BANCÀRIA

  Inici
 • Com sol·licitar-ho?

  Passos

  - Presentació electrònica de la sol·licitud i la documentació requerida.

  - Si, després de la recepció de la sol·licitud i la documentació adjunta, s'observa que falten documents o dades essencials per a la resolució de l'expedient, la secció d'esports corresponent els reclamarà a l'entitat sol·licitant i li concedirà un termini de 10 dies perquè puga corregir la falta o aportar els documents preceptius amb la indicació que, si no ho fa, es considerarà que desisteix de la seua petició, després de dictar-se una resolució a aquest efecte.

  - Es constituirà una comissió tècnica d'avaluació formada per cinc membres designats pel director general d'Esport, encarregada de l'estudi i la valoració de les sol·licituds presentades.

  - Una vegada formalitzats els actes d'instrucció corresponents, la comissió tècnica d'avaluació elevarà la proposta de concessió o denegació al director general d'Esport, que resoldrà sobre l'ajuda i determinarà la quantia d'aquesta.

  - El director general d'Esport resoldrà la concessió o denegació de les sol·licituds presentades en el termini màxim de sis mesos, a comptar de la data de publicació de la convocatòria en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana. No obstant això, les sol·licituds sobre les quals no hi haja una resolució expressa en l'esmentat termini es consideraran denegades. La Direcció General d'Esport notificarà a les entitats interessades la resolució de concessió o denegació de les sol·licituds presentades dins del mateix termini de sis mesos, amb la publicació de la resolució en el Diari Oficial de Generalitat Valenciana.

  - Un esdeveniment només podrà tindre un únic beneficiari de subvenció. En el cas de duplicitat de sol·licitud, per més d'una entitat per a un mateix esdeveniment, s'haurà d'establir a qui dels sol·licitants correspon la responsabilitat principal quant a l'organització d'aquest, a la vista de la documentació presentada i els informes, si escau, del sol·licitant i la federació esportiva corresponent.

  - Els esdeveniments que, al seu torn, formen part d'un altre esdeveniment superior, com són les proves puntuables o classificatòries, no seran objecte de subvenció si l'esdeveniment superior és subvencionat.

  - Es podrà subcontractar l'organització de l'esdeveniment en un percentatge no superior al 50 % de les despeses assumides pel beneficiari de la subvenció.

  - En els casos en què l'entitat beneficiària de la subvenció no siga l'única organitzadora de l'esdeveniment, la liquidació serà de tot l'esdeveniment, i s'indicaran els ingressos segons la procedència i quina entitat els rep, i les despeses per conceptes i quina entitat els assumeix.

  - No es podran incloure despeses abonades a altres entitats que figuren com a organitzadores en la liquidació total de l'esdeveniment (factures entre organitzadors).

  Recursos que procedixen contra la resolució

  Els previstos en la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques (BOE núm. 236, de 2/10/15).

  Inici
 • Com es tramita telemàticament?

  A través del enllaç corresponent:

  Tramitar amb certificat electrònic:

  https://www.tramita.gva.es/ctt-att-atr/asistente/iniciarTramite.html?tramite=DGM_SUB&version=1&login=c&idioma=va&idCatGuc=PR&idProcGuc=929

  Inici
 • Informació complementària

  * ESDEVENIMENT ESPORTIU ESPECIAL
  Tindrà la consideració d'esdeveniment esportiu especial qualsevol esdeveniment esportiu, de caràcter extraordinari o anual, que acredite una gran rellevància, fonamentada en la seua repercussió social i l'alt nivell dels esportistes participants, l'objectiu principal del qual siga desenvolupar una competició esportiva oficial d'àmbit nacional o internacional, reconeguda per la federació esportiva corresponent, i que puga enquadrar-se en la classificació següent, excloses les lligues i les fases classificatòries d'aquestes:

  A. Campionats oficials del Món, d'Europa o d'Espanya, qualificats com a tals per les federacions esportives corresponents, que es classificaran com a:
  A1: Campionats del Món
  A2: Campionats d'Europa
  A3: Campionats d'Espanya (i Copes del Rei o la Reina)

  B. Altres competicions oficials d'àmbit internacional i nacional, de categoria sènior o absoluta, o la immediatament inferior, qualificades per la federació esportiva corresponent. Es consideraran en aquest nivell les d'esport autòcton qualificades per la federació autonòmica corresponent. Es classificaran com a:
  B1: Competicions d'àmbit internacional
  B2: Competicions d'àmbit nacional
  B3: Competicions d'esport autòcton

  Es consideraran dins de la classificació que els corresponga per àmbit dins de l'apartat B, les proves esportives de participació popular incloses en calendari federatiu.
  A l'efecte d'aquesta convocatòria es considera el caràcter anual de l'esdeveniment quan aquest s'ha celebrat durant els anys anteriors i ha sigut organitzat per la mateixa entitat, i es considera extraordinari si s'organitza ocasionalment l'any de la convocatòria o, si malgrat ser un esdeveniment anual, s'ha concedit la seua organització puntualment per a aquest any.

  Criteris de valoració

  La comissió valorarà els projectes d'esdeveniments en funció de la seua rellevància, i establirà un ordre de prelació entre els projectes presentats per mitjà de la seua comparació. Adjudicarà només aquells projectes que hagen obtingut major valoració fins a l'esgotament del crèdit pressupostari consignat a este efecte, segons els criteris que s'indiquen a continuació:

  1) Naturalesa i nivell de l'esdeveniment, valorat fins a un 60%, en funció de la qualificació oficial.
  Qualificació oficial, de caràcter extraordinari per a l'any de la convocatòria, per la federació internacional o espanyola com a campionats oficials del Món, d'Europa o d'Espanya, valorat fins a un 20%

  Participació de seleccions nacionals o territorials, equips representatius de clubs o de caràcter individual, valorat fins a un 10%.

  Fase de la competició a què es referix l'esdeveniment, fase final, fase de classificació o prova puntuable, valorat fins a un 10%.

  Categoria esportiva i edat. Els esdeveniments que fomenten la participació en categoria femenina, i els dirigits a categoria sénior o immediata inferior, segons allò que s'ha establit per a cada modalitat esportiva, valorat fins a un 5%.

  Classificació de la modalitat esportiva, en funció de la seua afiliació internacional o el seu reconeixement pel Comité Olímpic Internacional, valorat fins a un 5%.

  Caràcter de l'esdeveniment: anual o extraordinari, valorat fins a un 5%.

  Esdeveniments que incloguen proves i categories per a esportistes amb algun tipus de discapacitat o que afavorisquen la integració social, valorat fins a un 5%.

  2) Nombre d'esportistes participants de l'última edició finalitzada, o dels inscrits a esta en el cas de ser la primera edició de l'esdeveniment, que es valorarà fins al 20%

  3) Volum del pressupost global i viabilitat econòmica: equilibri i ordenació del pressupost d'ingressos i gastos, aportació de patrocinadors i altres entitats, que es valorarà fins al 20%

  Obligacions

  - Mantindre's en la situació que legitima la seua concessió i complir la finalitat de la subvenció concedida.
  - Acreditar el compliment dels requisits i condicions que determinen la concessió o gaudi de l'ajuda.
  - El sotmetiment a les actuacions de control financer que corresponen a la Intervenció General en relació amb les subvencions i ajudes concedides.
  - Comunicar a la Direcció General d'Esport l'obtenció de subvencions, ajudes, ingressos o recursos per a la mateixa finalitat, procedents d'altres administracions o ens públics o privats. Esta comunicació haurà d'efectuar-se tan prompte com es conega i, en tot cas, amb anterioritat a la justificació dels fons percebuts.
  - Acreditar que es troba al corrent en el compliment de les seues obligacions tributàries i davant de la Seguretat Social, només en el cas de no haver atorgat autorització expressa a l'administració valenciana, perquè obtinga directament les dades necessàries.
  - Disposar dels llibres comptables per a garantir l'adequat exercici de les facultats de comprovació i control.
  - Conservar els documents justificatius de l'aplicació dels fons percebuts, inclosos els documents electrònics, mentres puguen ser objecte de les actuacions de comprovació i control.
  - Fer constar expressament en tota informació o documentació pròpia de l'esdeveniment esportiu la col·laboració de la Generalitat.
  - Col·locar en les instal·lacions en lloc visible i durant la realització de l'esdeveniment, publicitat estàtica al·lusiva a la col·laboració de la Generalitat.
  - Realitzar i organitzar els esdeveniments esportius per als quals siga concedida la subvenció, i complir amb totes les autoritzacions pertinents, així com disposar de les assegurances exigibles i de l'assistència sanitària, que serà d'exclusiva responsabilitat de l'entitat. Així mateix seran del seu càrrec els mitjans humans i materials que es necessiten per al seu compliment, inclús el de les obligacions fiscals i de la Seguretat Social que se'n deriven.
  - Les entitats beneficiàries queden obligades a notificar a la Direcció General d'Esport qualsevol proposta de canvi o modificació de l'organització de l'esdeveniment i dels pressupostos presentats, en el moment que es produïsca.
  - Procedir al reintegrament dels fons percebuts en els supòsits previstos en l'article 22 de l'orde que aprova les bases reguladores d'estes subvencions.

  Inici
 • Fonts jurídiques i/o documentals

  Normativa

  - Ordre 55/2016, de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport, de 21 de setembre, per la qual s'aproven les bases reguladores per a la concessió de subvencions destinades a l'organització d'esdeveniments esportius especials a la Comunitat Valenciana (DOCV núm. 7881, de 26/09/2016).
  - Resolució d'11 de març de 2019, de la Direcció General d'Esport, per la qual es convoquen subvencions destinades a l'organització d'esdeveniments esportius especials a la Comunitat Valenciana per a l'any 2019. (DOGV núm. 8507, de 15/03/2019)

  Llista de normativa

  Vegeu l'Ordre 55/2016, de 21 de setembre

  Vegeu la Resolució d'11 de març de 2019 (convocatòria)

  Inici

 • La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.

  La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.