Ajudes directes al sector apícola incloses en les mesures urgents en matèria agrària i d’aigües en resposta a la sequera i a l’agreujament de les condicions del sector primari derivat del conflicte bèl·lic a Ucraïna i de les condicions climatològiques, en el marc del Reial decret llei 4/2023, d’11 de maig

Conselleria d'Agricultura, Ramaderia i Pesca

Codi SIA: 3029744
|
Codi GVA: 94365
Descarregar informació
Temini tancat
 • Què necessites saber
 • Què és
 • A qui va dirigit
 • Com es tramita
 • Formularis
 • Tramitació
 • Sol·licitud
 • Al·legació/Aportació
 • Resolució
 • Ajuda
 • Preguntes freqüents
 • Enllaços d'interés
 • Compartir en xarxes socials

Què és

Què és i per a què servix

Es tracta d’una mesura extraordinària de suport al sector apícola destinada a compensar els titulars d’explotacions apícoles per la pèrdua d’ingressos derivada de la disminució de la producció a conseqüència de la falta de pol·linització i de l’increment dels ‘inputs’, consistent en un únic...

Saber més
Terminis
Sol·licitudTemini tancat
Al·legació/AportacióTermini obert
16-11-2023

A qui va dirigit

Ciutadania
Empreses
Persones interessades

Són beneficiaris d’aquesta ajuda:

- Titulars d'explotacions ramaderes del sector apícola.

Requisits

Ser apicultors transhumants i professionals, entesos com a tals aquells que:

a) Siguen titulars, en data d’1 de gener de 2023, d’explotacions inscrites en el Registre general d’explotacions ramaderes (REGA) amb el tipus d’explotació “transhumant” com a sistema productiu.

b) Les explotacions que tinguen un cens associat igual o superior a 150 bucs, segons la definició d’explotació professional establida per l’article 2.g del Reial decret 209/2002, de 22 de febrer, pel qual s’estableixen normes d’ordenació de les explotacions apícoles i que hagen fet la declaració censal obligatòria l’any 2022 d’acord amb el que preveu l’article 7.5 de l’esmentat reial decret.

Com es tramita

Procés de tramitació
La persona titular o representant de l’explotació ha de registrar la sol·licitud a través del formulari que apareix en el procediment telemàtic. Els subjectes no obligats a relacionar-se telemàticament podran també presentar la sol·licitud en la seua oficina comarcal.
Criteris de valoració
No n’hi ha, l'ajuda s'atorgarà a tots els que complisquen els requisits enunciats.

Sol·licitud

Termini
Temini tancat

El termini de presentació de les sol·licituds serà de 10 dies hàbils a comptar de l’endemà de la publicació de la resolució en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana. (DOGV núm. 9725/ 15.11.2023).

Documentació
En el cas de persones jurídiques, entitats sense personalitat jurídica i persones físiques que vulguen fer la sol·licitud per mitjans telemàtics: - Sol·licitud d'ajuda i pagament segons el model normalitzat omplida en tots els apartats i signada electrònicament per l'interessat o, si és el cas,...
Saber més
Forma de presentació
Telemàtica
Les persones obligades a relacionar-se amb la Generalitat a través de mitjans electrònics, en els termes de l’article 14 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú, així com les persones sol·licitants que, sense estar-hi obligades, opten per aquesta via, han de...
Saber més
  Presencial

  a) En les oficines d'assistència en matèria de registres (https://www.gva.es/va/inicio/atencion_ciudadano/buscadores/registros).

  b) En les oficines de Correus, en la forma que reglamentàriament s'establisca.

  c) En les representacions diplomàtiques o oficines consulars d'Espanya a l'estranger.

  d) En qualsevol altre que establisquen les disposicions vigents.

   

  I, preferentment, en les oficines comarcals agràries.

  Saber més

  Al·legació/Aportació

  Termini
  Des de 16-11-2023
  Forma de presentació
  Telemàtica
  Les persones obligades a relacionar-se amb la Generalitat a través de mitjans electrònics, en els termes de l’article 14 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú, així com les persones interessades que, sense estar-hi obligades, opten per aquesta via, han de presentar...
  Saber més
  Presencial
  a) En les oficines d'assistència en matèria de registres (https://www.gva.es/va/inicio/atencion_ciudadano/buscadores/registros). b) En les oficines de Correus, en la forma que reglamentàriament s'establisca. c) En les representacions diplomàtiques o oficines consulars d'Espanya a l'estranger. d)...
  Saber més

  Resolució

  Termini màxim
  El termini de resolució de concessió de l'ajuda serà de tres mesos des de la publicació de la convocatòria en el DOGV.
  Quantia i cobrament
  L’ajuda per beneficiari, segons la capacitat de l’explotació, serà la següent: - Per a explotacions que tinguen entre 150 i 450 bucs: 825 euros. - Per a explotacions que tinguen entre 451 i 1.000 bucs: 1.650 euros. - Per a explotacions que tinguen més de 1.001 bucs: 2.200 euros. A aquest efecte,...
  Saber més
  Efecte silenci / Esgota via administrativa
  Desestimatori
  / Sí
  Recurs que procedeix contra la resolució
  Potestatiu de reposició
  Observacions

  Contra la resolució de concessió, que posa fi a la via administrativa, es podrà interposar, potestativament, un recurs de reposició en el termini d’un mes comptat des que es publique en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana, d’acord amb el que disposen els articles 112, 123 i 124 de la...

  Saber més
  Sancions
  L'incompliment de les obligacions indicades en l'article 5.3 de la Resolució per la qual s'aproven les bases reguladores donarà lloc a l'exigència de les responsabilitats que corresponguen, d'acord amb la legislació vigent.