Declaració responsable per a ser considerat centre de recollida de caça a l'efecte de producció primària

Conselleria d'Agricultura, Ramaderia i Pesca

Codi SIA: 3032831
|
Codi GVA: 94686
Descarregar informació
Termini obert

Des de 31-10-2023

 • Què necessites saber
 • Què és
 • A qui va dirigit
 • Com es tramita
 • Procediments relacionats
 • Formularis
 • Tramitació
 • Sol·licitud
 • Resolució
 • Ajuda
 • Preguntes freqüents
 • Enllaços d'interés
 • Compartir en xarxes socials

Què és

Què és i per a què servix

Declaració responsable d'explotacions cinegètiques, espais cinegètics o naturals i localitzacions temporals de paranys de caça autoritzades pels responsables de medi ambient per a la seua consideració com a centres de recollida de caça, la qual cosa els permet poder comercialitzar les peces...

Saber més
Terminis
Sol·licitudTermini obert
31-10-2023

A qui va dirigit

Ciutadania
Empreses
Persones interessades

Tota persona física o jurídica que realitza la caça en espais cinegètics o naturals, que disposen de número de registre REGA o autoritzacions temporals de medi ambient, i volen comercialitzar la caça obtinguda en aquests per a consum humà.

Requisits

Han de disposar, com a espai cinegètic o natural, de número de registre d'explotacions ramaderes o d'autorització temporal per a la col·locació de paranys pels responsables de medi ambient.

Ha de disposar d'un responsable, amb la formació i capacitació exigida, en matèries de patologia de la caça, producció i manipulació de la caça silvestre i riscos sanitaris i ambientals.

 

Com es tramita

Procés de tramitació

- Presentació de la declaració.

- Una vegada facilitades les dades i realitzades les comprovacions oportunes, es procedirà a la consideració de l'explotació REGA comunicada o el/s parany/s temporal/s autoritzat/s per Medi Ambient com a CENTRE DE RECOLLIDA DE CAÇA, la qual cosa els permet poder incorporar els productes caçats al circuit de comercialització per a consum humà.

 

 

Sol·licitud

Termini
Des de 31-10-2023

Tot l'any.

 

Documentació
- Formulari normalitzat de declaració responsable, dirigit a la Direcció General de la Indústria i Cadena Agroalimentària, degudament signat per la persona sol·licitant, o, si és el cas, per la persona representant. - Documentació acreditativa de la identitat del sol·licitant i, si és el cas, del...
Saber més
Taxa o pagament

Taxes 2024:

En aplicació de l'art. 3.7-5 de la Llei 20/2017, de 28 desembre, de la Generalitat, de taxes.

Model 046-9792

Taxa per serveis administratius relatius a la ramaderia

4.3 Per a inscripció en altres registres zoosanitaris i expedició de llibre: 25,48 euros.

Forma de presentació
Telemàtica
Les persones obligades a relacionar-se amb la Generalitat amb mitjans electrònics, en els termes de l’article 14 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú, així com les persones sol·licitants que, sense estar-hi obligades, opten per esta via, han de presentar les...
Saber més
Presencial

a) En les oficines d’assistència en matèria de registres.

(https://www.gva.es/va/inicio/atencion_ciudadano/buscadores/registros).

b) En les oficines de Correus, en la forma que reglamentàriament s’establisca.

c) En les representacions diplomàtiques o oficines consulars d’Espanya en l’estranger.

d) En qualsevol altre que establisquen les disposicions vigents.

 

I, preferentment, en:

 

On dirigir-se

Resolució

Obligacions
- Exercir l'activitat cinegètica amb totes les autoritzacions administratives exigides per les diferents legislacions sectorials. - Proveir tot el que siga necessari perquè es complisquen les condicions higièniques i sanitàries imposades, a fi d'evitar riscos i perills per a la salut dels...
Saber més
Sancions
En cas d'incompliment del que es disposa, serà aplicable el règim d'infraccions i sancions aplicable d'acord amb el que estableix la Llei 8/2003, de 24 d'abril, de sanitat animal, i el Reial decret 1945/1983, de 22 de juny, pel qual es regulen les infraccions i sancions en matèria de defensa del...
Saber més