Comunicacions d'activitat dels centres de recollida de caça.

Conselleria d'Agricultura, Ramaderia i Pesca

Codi SIA: 3033412
|
Codi GVA: 94926
Descarregar informació
Termini obert

Des de 03-11-2023

 • Què necessites saber
 • Què és
 • A qui va dirigit
 • Com es tramita
 • Procediments relacionats
 • Formularis
 • Tramitació
 • Sol·licitud
 • Resolució
 • Ajuda
 • Preguntes freqüents
 • Enllaços d'interés
 • Compartir en xarxes socials

Què és

Què és i per a què servix

Declaració dels centres de recollida de caça, sobre dates d'activitat prevista i del resultat dels controls realitzats a les peces abatudes.

Terminis
Sol·licitudTermini obert
03-11-2023

A qui va dirigit

Ciutadania
Empreses
Persones interessades

Tot centre de recollida de caça que ha de comunicar la seua activitat prevista o el resultat dels controls realitzats.

Requisits

Tindre els registres de les autoritats de sanitat animal o medi ambient necessàries i haver presentat prèviament la declaració per a ser considerat centre de recollida de caça.

 

El responsable designat del centre de caça ha de disposar la formació i capacitació exigida, en matèries de patologia de la caça, producció i manipulació de la caça silvestre i riscos sanitaris i ambientals.

 

Com es tramita

Procés de tramitació
- Presentació de la declaració.

Sol·licitud

Termini
Des de 03-11-2023

Durant tot l'any.

Documentació
- Comunicacions emplenades, en model normalitzat, dirigida a la Direcció General de la Indústria i Cadena Agroalimentària, signada pel representant. - Comunicació del calendari d'activitat del centre de recollida de caça i altres dades. Per a ser valguda s'ha de presentar 10 dies hàbils previs a...
Saber més
Forma de presentació
Telemàtica
Les persones obligades a relacionar-se amb la Generalitat a través de mitjans electrònics, en els termes de l’article 14 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú, així com les persones sol·licitants que, sense estar-hi obligades, opten per aquesta via, han de...
Saber més
Presencial

a) En les oficines d'assistència en matèria de registres

(https://www.gva.es/es/inicio/atencion_ciudadano/buscadores/registros).

 

b) En les oficines de Correus, en la forma que reglamentàriament s'establisca.

 

c) En les representacions diplomàtiques o oficines consulars d'Espanya a l'estranger.

 

d) En qualsevol altre que establisquen les disposicions vigents.

 

I, preferentment, en:

 

Els registres de les Oficines Comarcals Agràries (https://agricultura.gva.es/es/web/oca/la-teua-oficina-comarcal-agraria)

Saber més

On dirigir-se

Resolució

Efecte silenci / Esgota via administrativa
Estimatori
/ Sí
Obligacions
Exercir l'activitat cinegètica en les dates i circumstàncies comunicades. Proveir el necessari perquè es complisquen les condicions higièniques i sanitàries imposades, a fi d'evitar riscos i perills per a la salut dels consumidors, l'aparició i difusió de malalties epizoòtiques i protecció del...
Saber més
Sancions
En cas d'incompliment del que es disposa, serà aplicable el règim d'infraccions i sancions aplicable d'acord amb el que s'estableix en la Llei 8/2003, de 24 d'abril, de Sanitat Animal, i en el Reial decret 1945/1983, de 22 de juny, pel qual es regulen les infraccions i sancions en matèria de...
Saber més