• Estàs en:
 • Inici /
 • Detall de Procediments

Detall de Procediments

 • Què es pot sol·licitar?

  Nom del tràmit

  Sol·licitud de reducció de l'horari general de tancament de locals públics.

  Objecte del tràmit

  Podrà sol·licitar-se la reducció de l'horari general de tancament de locals concrets que, per motius degudament acreditats, ocasionen molèsties als veïns del seu entorn físic.

  Inici
 • Quan s'ha de sol·licitar?

  Termini de presentació

  Durant tot l'any.

  Inici
 • On s'ha d'anar?

  Presencial

  a) Als registres dels òrgans administratius a què es dirigisquen.

  b) Als registres de qualsevol òrgan administratiu, que pertanga a l'Administració general de l'Estat, a la de qualsevol administració de les comunitats autònomes, a la de qualsevol administració de les diputacions provincials, capítols i consells insulars, als ajuntaments dels municipis a què es refereix l'article 121 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases del règim local, o a la de la resta de les entitats que integren l'Administració local si, en aquest últim cas, s'haguera subscrit el conveni oportú.

  c) A les oficines de Correus, en la forma que reglamentàriament s'establisca.

  d) A les representacions diplomàtiques o les oficines consulars d'Espanya a l'estranger.

  e) En qualsevol altre que establisquen les disposicions vigents.

  I, preferentment, en:


  * REGISTRE GENERAL DE LA DIRECCIÓ GENERAL DE L'AGÈNCIA DE SEGURETAT I RESPOSTA A LES EMERGÈNCIES.
  C/ DE LA DEMOCRÀCIA, 77, CIUTAT ADMINISTRATIVA 9 D'OCTUBRE - TORRE 4
  46018 - València
  Tel.: 012
  Fax: 961209090

  REGISTRE DE LA DIRECCIÓ TERRITORIAL DE JUSTICIA, ADMINISTRACIÓN PÚBLICA, REFORMAS DEMOCRÁTICAS Y LIBERTADES PÚBLICAS - CASTELLÓN
  C/ MAJOR, 78Ver plano
  12001 Castelló de la Plana
  Tel: 012
  REGISTRE DE LA DIRECCIÓ TERRITORIAL DE JUSTÍCIA, ADMINISTRACIÓ PÚBLICA, REFORMES DEMOCRÀTIQUES I LLIBERTATS PÚBLIQUES - ALACANT
  RAMBLA MÉNDEZ NÚÑEZ, 41Ver plano
  03002 Alacant/Alicante
  Tel: 012

  Per internet

  A través de l'enllaç corresponent:

  Tramitar amb certificat electrònic:

  https://www.tramita.gva.es/ctt-att-atr/asistente/iniciarTramite.html?tramite=DGM_GEN&version=3&login=c&idioma=va&idCatGuc=PR&idProcGuc=95

  Inici
 • Què s'ha de presentar?

  - Imprés de sol·licitud, segons model, on es faça constar:
  · Nom, cognoms, DNI, telèfon, fax, adreça electrònica i domicili a l'efecte de notificacions de l'interessat i, si és el cas, de la persona que el represente, així com el lloc, la data i la signatura de l'interessat.

  - En el cas de persones jurídiques, còpies confrontades de l'escriptura de constitució i del CIF de la societat, així com dels poders de representació atorgats per la referida mercantil, original i fotocòpia per a confrontar-los.

  Impresos associats

  [ANNEX XIV] SOL·LICITUD DE REDUCCIÓ D'HORARI DELS ESTABLIMENTS PÚBLICS, LOCALS D'ESPECTACLES I ACTIVITATS RECREATIVES

  Inici
 • Com sol·licitar-ho?

  Passos

  - La reducció de l'horari dels establiments públics a què es refereix la Llei 14/2010, de 3 de desembre, s'efectuarà per l'òrgan competent de la Generalitat amb caràcter supletori a la preferent actuació dels ajuntaments en aquest àmbit.

  - En aquest supòsit, en cas d'inacció de l'Ajuntament, i amb la sol·licitud prèvia per part de l'interessat, l'Administració de la Generalitat podrà tramitar el procediment de reducció d'horari. La sol·licitud haurà d'estar motivada. La Generalitat sol·licitarà informe a l'entitat local a l'efecte de demanar la informació procedent i els antecedents del cas. Així mateix, sol·licitarà els informes als quals es refereix l'article 160.2 del Reglament de desplegament de la llei d'espectacles valenciana.

  - Una vegada instruït el procediment resoldrà en el termini màxim de tres mesos, que computaran des de la presentació de la sol·licitud. La resolució indicarà el termini en què estarà vigent la dita reducció. La falta de resolució produirà els efectes indicats en l'article 44.2 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre.
  La resolució que resolga l'expedient de reducció d'horari es notificarà:
  a) Al titular o titulars dels espectacles, activitats o establiments l'horari del qual haja sigut modificat.
  b) Als que tinguen la condició d'interessats en el procediment.
  c) A l'ajuntament o ajuntaments afectats en els procediments iniciats per la Generalitat.
  d) A la Generalitat quan el procediment s'inicie per un ajuntament.
  e) A la Delegació del Govern o Subdelegació del Govern de la província en què es troben el o els establiments afectats.

  Recursos que procedixen contra la resolució

  Recurs potestatiu de reposició davant del director general de l'Agència de Seguretat i Resposta a les Emergències, en el termini d'un mes comptat a partir del dia següent a aquell en què tinga lloc la notificació de l'acte, en funció del que s'ha indicat en la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i procediment administratiu comú (BOE núm. 285, de 27 de novembre) i en el Decret 151/2015, de 18 de setembre, del Consell, pel qual s'aprova el Reglament orgànic i funcional de la Presidència de la Generalitat (DOCV núm. 7620, de 22 de setembre).

  Els previstos en la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i procediment administratiu comú i la resta de previstos en la normativa que siga aplicable.

  Inici
 • Com es tramita telemàticament?

  A través de l'enllaç corresponent:

  Tramitar amb certificat electrònic:

  https://www.tramita.gva.es/ctt-att-atr/asistente/iniciarTramite.html?tramite=DGM_GEN&version=3&login=c&idioma=va&idCatGuc=PR&idProcGuc=95

  Inici
 • Informació complementària

  Sancions

  Les previstes en la Llei 14/2010, de 3 de desembre, de la Generalitat, d'espectacles públics, activitats recreatives i establiments públics (DOCV núm. 6414, de 10/12/2010).

  Enllaços

  NOMENCLÀTOR D'ACTIVITATS MOLESTES, INSALUBRES, NOCIVES I PERILLOSES

  Inici
 • Fonts jurídiques i/o documentals

  Normativa

  - Decret 21/2017, de 22 de desembre, del president de la Generalitat, pel qual es regulen els horaris d'espectacles públics, activitats recreatives i establiments públics, per a l'any 2018 (DOGV núm. 8201, de 29/12/2017).
  - Decret 143/2015, d'11 de setembre, del Consell, pel qual s'aprova el Reglament de desplegament de la llei 14/2010, de 3 de desembre, de la Generalitat, d'espectacles públics, activitats recreatives i establiments públics (DOCV núm. 7615, de 15.09.2015).
  - Resolució de 22 de juliol de 2015, del director general de l'Agència de Seguretat i Resposta a les Emergències, de delegació de competències (DOCV núm. 7578, de 24 de juliol)
  - Orde 15/2014, de 16 de desembre, de la Conselleria de Governació i Justícia, per la qual es regulen els horaris d'espectacles públics, activitats recreatives i establiments públics, per a l'any 2015 (DOCV núm. 7429, de 23/12/14).
  - Llei 14/2010, de 3 de desembre, de la Generalitat, d'espectacles públics, activitats recreatives i establiments públics (DOCV núm. 6414, de 10/12/2010).
  - Resolució de 9 de maig de 2005, del director general de Qualitat Ambiental, relativa a la disposició transitòria primera del Decret 266/2004, de 3 de desembre, del Consell de la Generalitat, pel qual s'estableixen normes de prevenció i correcció de la contaminació acústica en relació amb activitats, instal·lacions, edificacions, obres i serveis (DOGV núm. 5.017, de 31/05/2005).
  - Decret 266/2004, de 3 de desembre, del Consell de la Generalitat, pel qual s'estableixen normes de prevenció i correcció de la contaminació acústica en relació amb activitats, instal·lacions, edificacions, obres i serveis (DOGV núm. 4901, de 13/12/2004).
  - Correcció d'errors del Decret 266/2004, de 3 de desembre, del Consell de la Generalitat, pel qual s'estableixen normes de prevenció i correcció de la contaminació acústica en relació amb activitats, instal·lacions, edificacions, obres i serveis (DOGV núm. 4962, de 09/03/2005).
  - Correcció d'errors del Decret 266/2004, de 3 de desembre, del Consell de la Generalitat, pel qual s'estableixen normes de prevenció i correcció de la contaminació acústica en relació amb activitats, instal·lacions, edificacions, obres i serveis (DOGV núm. 5023, de 08/06/2005).
  - Llei 7/2002, de 3 de desembre, de la Generalitat Valenciana, de protecció contra la contaminació acústica (DOGV núm. 4394, de 09/12/2002).

  Llista de normativa

  Vegeu la Llei 14/2010, de 3 de desembre

  Vegeu l'Ordre 15/2014, de 16 de desembre

  Vegeu el Decret 21/2017, de 22 de desembre

  Inici

 • La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.

  La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.