Justificació de pagament per moduls de les ajudes per a la realització d'instal·lacions d'autoconsum amb fonts d'energia renovable, en el sector residencial amb o sense emmagatzematge

Conselleria de Medi Ambient, Aigua, Infraestructures i Territori

Codi SIA: 3108425
|
Codi GVA: 95626
Descarregar informació
Termini obert

Des de 09-05-2024

 • Què necessites saber
 • Què és
 • A qui va dirigit
 • Com es tramita
 • Procediments relacionats
 • Tramitació
 • Sol·licitud
 • Ajuda
 • Preguntes freqüents
 • Enllaços d'interés
 • Compartir en xarxes socials

Què és

Què és i per a què servix

Este tràmit servix per a presentar la justificació del pagament per mòduls per a les ajudes d'autoconsum del programa 4 a la Comunitat Valenciana.

 

Procedix, a fi d'aconseguir una major simplificació i eficàcia en la gestió de l'ajuda, incorporar la justificació per mòduls, una via de justificació més senzilla i simple per a aquelles instal·lacions d'autoconsum de fins a 10 kWp, amb o sense emmagatzematge, en el sector residencial el destinatari últim del qual de l'ajuda és una persona física que no exercix activitat econòmica, que és on es concentra el major nombre de sol·licituds registrades en el Programa 4 d'incentius a l'autoconsum, i que a més correspon a inversions de menor quantia i complexitat que les relacionades amb altres programes d'incentius a l'autoconsum previst en l'RD 477/2021, de 29 de juny. D'esta manera es dona agilitat i eficàcia al procediment de justificació de l'ajuda conduent al pagament, amb la finalitat d'aconseguir una major eficiència i simplificació administrativa, complint-se els requisits establits per l'article 76.1 del Reglament de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions, aprovat per Reial decret 887/2006, de 21 de juliol, i mantenint de la mateixa manera les garanties i controls necessaris sobre l'ús dels fons i compliment de les finalitats establides per a les ajudes, però introduint per al volum més nombrós de sol·licituds registrades, dins del sector residencial, la justificació per mòduls, així com ajustant el termini de justificació per a donar una major agilitat i impuls al procés de justificació i pagament.

 

Esta justificació més simplificada aplicarà a les següents actuacions:

Per a actuacions en el sector residencial d'instal·lacions fotovoltaiques d'autoconsum fins a 10 kWp, amb o sense emmagatzematge, el

destinatari últim del qual de l'ajuda siga una persona física que no realitza activitat econòmica ni està sotmesa als requisits i límits del Reglament (UE) 2023/2831 de la Comissió de 13 de desembre de 2023, i no s'haja sol·licitat l'ajuda addicional per desmantellament d'amiant

 

Terminis
Sol·licitudTermini obert
09-05-2024

A qui va dirigit

Ciutadania
Empreses
Administració
Persones interessades

Els beneficiaris, o els seus representants, de les instal·lacions a les quals se'ls haja concedit la subvenció i complisquen els següents requisits:

Esta tramitació simplificada només aplicarà en les següents actuacions:

- Instal·lacions d'autoconsum de fins a 10 kWp, amb o sense emmagatzematge, en el sector residencial

-en les quals els sol·licitants siguen persones físiques a les quals no els aplique Reglament (UE) 2023/2831 de la Comissió de 13 de desembre de 2023, (DOUE L 352 de 15.12.2023) relatiu a l'aplicació dels articles 107 i 108 del Tractat de Funcionament de la Unió Europea a les ajudes de minimis.

- i no s'haja sol·licitat l'ajuda addicional per desmantellament d'amiant.

Esta tramitació no estarà disponible per a la resta d'expedients que hauran de presentar el compte justificatiu tal com es detalla en l'apartat quinzé de la convocatòria.

Requisits

Abans realitzar este tràmit, s'ha de realitzar la presentació de la memòria tècnica simplificada per part del tècnic o empresa instal·ladora. Este tràmit previ està disponible en el següent enllaç:

https://www.gva.es/proc95625

 

 

Com es tramita

Procés de tramitació

Abans d'este tràmit haurà de realitzar-se el de Memòria Tècnica simplificada, en el següent enllaç:

https://www.gva.es/va/proc95625

Sol·licitud

Termini
Des de 09-05-2024

Esta sol·licitud de pagament per mòduls es podrà realitzar una vegada s'haja rebut la notificació de resolució de la concessió d'ajudes del programa 4 d'instal·lacions d'autoconsum, amb o sense emmagatzematge, per al sector residencial.

Prèviament s'haurà de presentar la memòria tècnica simplificada pel tràmit habilitat a este efecte.

El termini de sol·licitud de pagament és de 6 mesos des de l'endemà de la recepció de la notificació de la resolució de la concessió de l'ajuda.

Documentació
Si el tràmit no el realitza la persona interessada i el realitza una persona representant, esta haurà d'estar inscrita en el registre de representants de la *ACCV ja que es validarà amb anterioritat a la realització del tràmit
Forma de presentació
Telemàtica
1. Per a presentar esta sol·licitud mitjançant la tramitació telemàtica, la persona sol·licitant haurà de disposar de firma electrònica avançada: bé amb el certificat reconegut d'entitat (persones jurídiques), o bé amb el certificat reconegut per a ciutadans (persona física), compatible amb la...
Saber més
Presencial

Per motius d'eficàcia i eficiència es recomana la realització d'este tràmit preferentment per via

telemàtica.

En cas de presentació telemàtica, les sol·licituds han de firmar-se amb el certificat digital de la persona

física o jurídica que presenta la sol·licitud o, si és el cas, amb el certificat digital del seu representant.

Així mateix, els restants documents que s'adjunten, quan siga procedent, hauran d'anar firmats

electrònicament pels qui siguen competents per a això

Presencialment es presentaran preferentment en els registres dels òrgans administratius als quals

es dirigisquen, podent-se presentar també en qualsevol dels registres previstos en la legislació

reguladora del procediment administratiu comú.

 

Per a la presentació de manera presencial el formulari que ha d'emplenar és:

https://siac-front.gva.es/siac-front/public/descarga/es/f149417