EAUTOM 2024 Ajudes destinades al manteniment del treball autònom de dones

LABORA SERVEI VALENCIÀ D'OCUPACIÓ I FORMACIÓ

Codi SIA: 3057655
|
Codi GVA: 96285
Descarregar informació
Termini obert

Des de 08-05-2024

Fins 02-09-2024

 • Què necessites saber
 • Què és
 • A qui va dirigit
 • Com es tramita
 • Procediments relacionats
 • Formularis
 • Tramitació
 • Sol·licitud
 • Resolució
 • Ajuda
 • Preguntes freqüents
 • Enllaços d'interés
 • Compartir en xarxes socials

Què és

Què és i per a què servix

Esta convocatòria té per objecte concedir subvencions per a fomentar l'emprenedoria a través del programa de suport al manteniment del treball autònom de dones, pel qual s'atorga una subvenció per la contractació de persones desocupades que efectuen dones autònomes embarassades o en procés...

Saber més
Terminis
Sol·licitudTermini obert
08-05-2024 al 02-09-2024

A qui va dirigit

Ciutadania
Persones interessades

Podran ser beneficiàries d'estes ajudes les dones treballadores autònomes que en el moment de la contractació subvencionable es troben embarassats o en procés d'adopció.

 

Queden excloses les sòcies de societats mercantils, cooperatives, societats civils i societats laborals, així com les dones integrants de comunitats de béns i autònomes col·laboradores.

 

NO podran obtindre la condició de beneficiàries les dones en els qui concórrega alguna de les prohibicions previstes en els apartats 2 i 3 de l'article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions.

 

EXCLUSIONS:

 

Estes ajudes se sotmeten al règim de minimis, establit en el Reglament (UE) Núm. 2023/2831 de la Comissió, de 13 de desembre de 2023, relatiu a l'aplicació dels articles 107 i 108 del Tractat de Funcionament de la Unió Europea a les ajudes de minimis, publicat en el DOUE L-2023-81820 de 15 de desembre de 2023. Per este motiu, NO podran concedir-se a:

 

a) Empreses dedicades a la producció primària de productes de la pesca i de l'aqüicultura.

 

b) Empreses dedicades a la producció primària dels productes agrícoles (que figuren en la llista de l'annex I del Tractat).

 

c) Activitats relacionades amb l'exportació.

 

L'aplicació d'este règim suposa que l'import total de les ajudes de minimis concedides a una única empresa (s'entendrà per única empresa la definició establida en l'apartat 2 de l'article 2 del Reglament (UE) Núm. 2023/2831, de la Comissió) no excedirà de 300.000 euros durant qualsevol període de tres anys.

 

Les ajudes de minimis concedides conformement al Reglament (UE) Núm. 2023/2831, de la Comissió podran acumular-se amb les ajudes de minimis concedides conformement al Reglament (UE) Núm. 2023/2832 de la Comissió. Podran acumular-se amb ajudes de minimis concedides conformement al Reglament (UE) Núm. 1408/2023 de la Comissió i al Reglament (UE) de la Comissió Núm. 717/2014 fins al límit màxim establit en l'article 3.2 del Reglament (UE) Núm. 2023/2831 de la Comissió.

 

Les ajudes de minimis concedides en virtut del Reglament (UE) Núm. 2023/2831 no s'acumularan amb cap ajuda pública en relació amb les mateixes despeses subvencionables, si esta acumulació excedira de la intensitat d'ajuda o de l'import d'ajuda més elevat que corresponga fixat en les circumstàncies concretes de cada cas per un reglament d'exempció per categories o una decisió adoptats per la Comissió. Les ajudes de minimis que no es concedisquen per a costos subvencionables específics, ni puguen atribuir-se a costos subvencionables específics, podran acumular-se amb altres ajudes estatals concedides en virtut d'un reglament d'exempció per categories o d'una decisió adoptats per la Comissió.

 

A fi de comprovar que no se superen els límits de l'article 3.2 del Reglament (UE) Núm. 2023/2831, de la Comissió, LABORA consultarà la Base de dades Nacional de Subvencions, sense perjuí de requerir la presentació d'una declaració responsable sobre altres ajudes subjectes a qualsevol reglament de minimis rebudes pel beneficiari durant qualsevol període de tres anys, així com sobre altres ajudes rebudes per als mateixos costos.

Requisits

Per a poder concedir la subvenció a les persones sol·licitants es requerirà:

 

a) Que la contractació s'haja efectuat a partir de l'1 de gener de 2024 i sempre amb caràcter previ a la baixa maternal de la dona treballadora autònoma.

 

b) La persona contractada ha d'haver romàs en situació de desocupació mantenint la inscripció com a demandant d'ocupació en LABORA Servici Valencià d'Ocupació i Formació fins a la seua contractació. No s'entendrà complit este requisit si la inscripció es produïx el dia en què s'inicia la relació laboral.

 

c) La persona contractada no ha de mantindre amb la beneficiària una relació de parentiu per consanguinitat o afinitat fins al segon grau inclusiu, o el seu equivalent en el cas de les parelles de fet.

Com es tramita

Procés de tramitació
La instrucció correspondrà als servicis territorials competents en matèria d'Ocupació de LABORA Servici Valencià d'Ocupació i Formació. Examinades les sol·licituds, l'òrgan instructor emetrà informe on farà constar que les persones beneficiàries complixen tots els requisits necessaris per a la...
Saber més
Criteris de valoració
La concessió d'estes subvencions es tramitarà en règim de concurrència competitiva, per al que es tindrà en compte com a únic criteri el moment en què s'haja presentat la totalitat de la documentació exigida per la convocatòria. En cas que diferents expedients tingueren la mateixa data de...
Saber més
Observacions

La notificació de les resolucions i dels actes de tràmit es practicarà a través de la seu electrònica de la Generalitat (https://sede.gva.es), per al que el sol·licitant haurà de disposar de firma electrònica avançada, amb el certificat reconegut per a ciutadans (persona física). A tal fi es...

Saber més

Sol·licitud

Termini
Des de 08-05-2024 a 02-09-2024

El termini per a la presentació de sol·licituds s'iniciarà el dia 8 de maig de 2024 (endemà de la publicació de l'extracte de la resolució per la qual es convoquen estes ajudes) i hauran de presentar-se en el termini de dos mesos des de la contractació objecte de la subvenció, sense que en cap cas puguen presentar-se després del 2 de setembre de 2024.

En el cas que la contractació haguera tingut lloc abans de la publicació de l'extracte, el termini de dos mesos començarà a computar a partir del dia en què s'inicia el termini per a la presentació de sol·licituds.

Documentació
Les sol·licituds hauran d'acompanyar-se de la següent documentació: a) Dades de domiciliació bancària: En el cas que la sol·licitant siga una nova perceptora o desitge facilitar les dades d'un nou compte bancari, haurà de comunicar-la de manera telemàtica a través del procediment habilitat a...
Saber més
Forma de presentació
Telemàtica
La sol·licitud i la resta de documentació exigida es presentarà de manera telemàtica en la Seu electrònica de la Generalitat Valenciana a través del procediment habilitat a este efecte denominat "*EAUTOM 2024 Ajudes destinades al manteniment del treball autònom de dones". En la pàgina web de...
Saber més

Resolució

Termini màxim
El termini per a resoldre i notificar la resolució procedent serà de sis mesos comptats a partir de l'endemà de la presentació de la sol·licitud. Transcorregut este termini sense que s'haja dictat i notificat resolució expressa, es produirà el silenci administratiu i la sol·licitud podrà...
Saber més
Quantia i cobrament
L'import de la subvenció ascendix a: a) En el cas de contractes temporals a jornada completa d'almenys 3 mesos de duració: 1.500 euros. b) En el cas de contractes temporals a jornada completa d'almenys 6 mesos de duració: 3.500 euros. Estos imports s'incrementaran en 500 euros si es contracta...
Saber més
Efecte silenci / Esgota via administrativa
Desestimatori
/ Sí
Recurs que procedeix contra la resolució
Potestatiu de reposició
Obligacions
A més del que es disposa en l'article 14 de la Llei General de Subvencions, són obligacions de les persones beneficiàries: a) Formalitzar els contractes de treball per escrit, havent d'arreplegar en el seu clausulat la duració estimada expressada en mesos complets. b) Els contractes a jornada...
Saber més