Convocatòria de 4 beques per a la realització de pràctiques professionals en la Direcció General Atenció a les Víctimes i Accés a la Justícia

Conselleria de Justícia i Interior

Codi SIA: 3114884
|
Codi GVA: 96426
Descarregar informació
Temini tancat

Des de 14-06-2024

Fins 28-06-2024

 • Què necessites saber
 • Què és
 • A qui va dirigit
 • Com es tramita
 • Tramitació
 • Sol·licitud
 • Resolució
 • Ajuda
 • Preguntes freqüents
 • Enllaços d'interés
 • Compartir en xarxes socials

Què és

Què és i per a què servix

Donar suport a la formació complementària, millora i especialització professional, posant en relació els coneixements adquirits i aquelles noves realitats o perspectives de futur que pogueren derivar-se de la gestió de les polítiques de la Generalitat en matèria d'assistència jurídica gratuïta,...

Saber més
Terminis
Sol·licitudTemini tancat
14-06-2024 al 28-06-2024

A qui va dirigit

Ciutadania
Administració
Persones interessades

Podran optar a les beques les persones que, a data de finalització del termini de presentació de sol·licituds, complisquen els requisits que determina l'article 2 de l'Ordre 11/2017.

Requisits

a) No ser major de 35 anys i tindre nacionalitat espanyola o la de qualsevol dels estats membres de la Unió Europea.

b) Estar en possessió de la titulació indicada per a cada especialitat sense que hagen transcorregut 5 anys des de la seua obtenció.

Especialitat    Titulació exigida

--------------  -------------------------

Dret              Grau en Dret

Criminologia  Grau en Criminologia

Sociologia      Grau en Sociologia

c) No haver gaudit de beques de pràctiques professionals en la Generalitat per un període igual o superior a 36 mesos.

d) No trobar-se incurses en les prohibicions per a obtindre la condició de persona beneficiària establides en l'article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions, la qual cosa s'acreditarà per mitjà de la declaració responsable inclosa en el model de sol·licitud, accessible en la seu electrònica de la Generalitat (https://sede.gva.es/es/).

e) No patir malaltia o discapacitat que impedisca el compliment de les obligacions inherents a la concessió i el normal desenvolupament de les pràctiques professionals, exceptuant el que està disposat en l'article 13, apartat 2, de l'Orde 11/2017 a l'efecte de dirimir possibles empats.

f) Disposar de cobertura sanitària.

g) Qualsevol altre requisit que s'establisca en la normativa aplicable.

 

Les persones que en el moment de publicar-se la corresponent convocatòria ja estiguen gaudint d'una beca de pràctiques professionals en la Generalitat, no podran optar a una nova beca, excepte en els següents casos:

a) Que es concórrega a la mateixa beca que ja s'està gaudint per haver sigut obtinguda en una convocatòria anterior, sempre que es complisca la resta dels requisits establits en la convocatòria.

b) Que resten menys de dos mesos per a la finalització de la beca que ja estan gaudint les persones sol·licitants, sempre que es complisca la resta dels requisits establits en la convocatòria.

Com es tramita

Procés de tramitació

1. La Comissió Avaluadora, dins dels 15 dies hàbils següents a la terminació del termini de presentació de sol·licituds, es reunirà amb la finalitat de valorar els mèrits presentats i elaborarà una relació de les persones aspirants admeses, ordenada de manera decreixent, d'acord amb la puntuació obtinguda en l'autobaremació, així com una relació dels aspirants exclosos i la causa de l'exclusió.

2. Seguidament es publicarà, en orde decreixent, el llistat provisional de puntuacions en la seu electrònica o portal institucional de la Generalitat en Internet (https://sede.gva.es/va/) i concedirà un termini de 10 dies hàbils per a presentar al·legacions.

3. Una vegada resoltes les al·legacions formulades, l'òrgan instructor elevarà, per a la seua publicació, el llistat definitiu, que contindrà la relació definitiva de la puntuació obtinguda per totes les persones aspirants, així com de les persones excloses, i el motiu de l'exclusió. En la mateixa publicació es determinarà les persones sol·licitants que hauran de presentar-se per a la realització de l'entrevista prevista en l'article 13 de l'Orde 11/2017, convocant-se a les persones aspirants que hagen obtingut les 15 millors puntuacions en cada especialitat, d'acord amb els criteris establits en el barem. La falta d'assistència per la persona candidata a esta entrevista serà causa d'exclusió del procés selectiu.

4. Les persones que passen a la fase de l'entrevista estaran obligades a aportar, el mateix dia en què siguen citats, la documentació acreditativa de tots els mèrits perquè puguen ser contrastats in situ. Si la documentació aportada no reunira els requisits exigibles o algun dels mèrits al·legats no poguera acreditar-se, es requerirà a la persona interessada perquè aportació o esmene la documentació.

5. L'entrevista tindrà, preferentment, caràcter presencial, podent-se realitzar per videoconferència o mitjans similars, en els casos en els quals la Comissió Avaluadora ho considere degudament justificat.

6. Realitzada l'entrevista i conclosa la selecció, es publicarà un llistat de puntuacions totals desglossant la puntuació dels mèrits, una vegada revisada la documentació presentada, i la puntuació obtinguda en la fase d'entrevista, concedint-se un termini de 10 dies hàbils per a formular al·legacions.

7. Finalitzat el procés selectiu i una vegada resoltes les al·legacions presentades, la Comissió Avaluadora, en el termini de 10 dies hàbils, elaborarà una proposta motivada de resolució de concessió que contindrà la relació de persones beneficiàries i una bossa de reserva per a cadascuna de les especialitats, constituïda per les persones aspirants que havent realitzat l'entrevista no resulten adjudicatàries de les beques, prioritzades per orde decreixent de puntuació, per a cobrir les vacants que pogueren produir-se durant el període de vigència d'aquelles.

8. Vista la proposta motivada de resolució formulada per la corresponent Comissió Avaluadora, l'òrgan competent per a resoldre dictarà la resolució de concessió.

 

Criteris de valoració

1. Els criteris que serviran de base per a atorgar les beques que es convoquen seran els següents amb la ponderació que estableix aquest article; el màxim de puntuació total que es pot obtindre serà de 35 punts, dels quals 28 punts corresponen a la puntuació màxima dels apartats A a E, i 7 punts corresponen a la puntuació màxima per l'apartat F, entrevista/prova:

 

A) Expedient acadèmic: fins a un màxim de 15 punts.

 

A.1) La puntuació assignada a l'expedient acadèmic coincidirà amb la nota mitjana ponderada i donarà lloc a una valoració entre 5 i 10 punts d'acord amb l'escala següent:

 

- Nota mitjana 5: 5 punts

- Nota mitjana 6: 6 punts

- Nota mitjana 7: 7 punts

- Nota mitjana 8: 8 punts

- Nota mitjana 9: 9 punts

- Nota mitjana 10: 10 punts

 

Quan la ponderació s'haja realitzat amb un sistema de puntuació de 0 a 4, s'aplicarà el que disposa l'article 5 del Reial decret 1125/2003, de 5 de setembre.

 

A.2) L'especialització acadèmica en matèries relacionades amb les corresponents convocatòries es valorarà entre 0 i 3 punts. Per especialització acadèmica s'entenen les assignatures relacionades amb la beca, sempre que no formen part dels estudis que han conduït a l'obtenció de la titulació exigida, i es valorarà amb un màxim de 0,20 punts per assignatura.

 

A.3) Altres títols acadèmics oficials, relacionats amb les matèries que siguen objecte de les beques convocades, que no constituïsquen un requisit per a la concessió de les beques convocades es valoraran amb un màxim de 3 punts, atenent l'escala següent:

 

- Doctor/a: 2 punts.

- Altres llicenciatures o graus: 1 punt.

- Diplomatures: 0,50 punts.

- Màster universitari oficial: 0,50 punts.

 

B) Coneixements de valencià: fins a un màxim de 2,5 punts.

 

B.1) Es puntuarà amb 0,20 punts cada nivell superat, d'acord amb el Marc Europeu Comú de Referència per a les Llengües, tenint en compte l'equivalència dels certificats expedits o homologats per la Junta Qualificadora de Coneixements de Valencià.

 

B.2) Les següents especialitats en coneixement de valencià es valoraran cada una amb 0,50 punts addicionals:

 

- Especialitat de Correcció de Textos: 0,50 punts.

- Especialitat en Llenguatge als Mitjans de Comunicació: 0,50 punts.

- Especialitat en Llenguatge Administratiu: 0,50 punts.

 

C) Coneixement d'idiomes de la Unió Europea: fins a un màxim de 3 punts.

 

C.1) Es valorarà cada nivell superat, d'acord amb el Marc Comú Europeu de Referència per a les Llengües, amb 0,20 punts.

 

Només es valoraran els títols expedits per les escoles oficials d'idiomes, universitats, ministeris o qualsevol organisme oficial acreditat. En el cas que el coneixement d'un idioma s'acredite per títol universitari i haja sigut valorat en l'apartat A.3 no es podrà computar també en aquest apartat.

 

Aquest apartat i el següent s'aplicaran de manera excloent, i s'optarà en cada convocatòria per algun dels dos, si és el cas.

 

C.2) En aquelles beques en què, per la seua naturalesa, el coneixement d'un idioma siga un element essencial i així s'acredite, es valorarà fins a 2 punts, d'acord amb el criteri establit en l'apartat B.1 del barem, si bé, respecte dels idiomes anglés i francés, únicament es computaran en aquest apartat els nivells superiors a l'intermedi de l'escola oficial d'idiomes (B1) o equivalent.

 

C.3) Altres idiomes cooficials de la Unió Europea: fins a un màxim d'1 punt.

 

Només es valoraran els títols expedits per les escoles oficials d'idiomes, universitats, ministeris o organismes oficials acreditats.

 

Es valorarà cada nivell superat amb 0,10 punts.

 

D) Coneixements addicionals: fins a un màxim de 6 punts.

 

D.1) Experiència professional relacionada directament amb l'objecte de la beca, fins a 2 punts, i es computarà 0,10 per cada mes complet treballat.

 

D.2) Cursos de formació relacionats amb l'objecte de la beca, fins a un màxim de 4 punts, atenent els criteris que s'exposen a continuació.

 

Es valoraran els cursos de formació i perfeccionament de durada igual o superior a 15 hores que hagen sigut cursats o impartits per la persona interessada, segons l'escala següent:

 

a) De 200 o més hores: 3,00 punts.

b) De 100 o més hores: 2,00 punts.

c) De 75 o més hores: 1,50 punts.

d) De 50 o més hores: 1,00 punts.

e) De 25 o més hores: 0,50 punts.

f) De 15 o més hores: 0,20 punts.

 

Els cursos als quals haja assistit la persona interessada, o que aquesta haja impartit, han de pertànyer a organismes oficials o centres de formació reconeguts, i es valoraran només una vegada, amb independència que s'haja cursat o impartit en successives edicions el mateix curs.

 

En cap cas es puntuaran en aquest subapartat ni en l'apartat C anterior els cursos de valencià i d'idiomes.

 

E) Altres mèrits: fins a un màxim d'1,50 punts.

 

Es concedirà fins a un màxim d'1,50 punts per als següents mèrits, sempre que no siguen requisit ni es troben inclosos en la resta d'apartats d'aquest article, i es troben degudament acreditats.

 

E.1) La publicació d'articles especialitzats en revistes de reconegut prestigi, d'àmbit autonòmic, nacional o internacional, així com de llibres monogràfics, es valorarà amb un màxim de 0,50 punts, sempre que es tracte d'articles o llibres relacionats amb l'objecte de les beques convocades, i es computarà de la manera següent:

 

- Llibres: 0,50 punts.

- Capítols de llibres: 0,25 punts.

- Articles: 0,10 punts.

E.2) El coneixement d'idiomes no comunitaris es valorarà amb un màxim de 0,50 punts, a raó de 0,10 punts per cada nivell superat.

A aquest efecte, únicament s'admetrà la seua acreditació per mitjà de títols expedits per l'escola oficial d'idiomes, universitats, ministeris o organismes oficials acreditats.

 

E.3) Els cursos de formació a què haja assistit o que haja impartit la persona interessada, que estiguen vinculats a les matèries que constitueixen l'objecte de les titulacions admeses per a concórrer a la convocatòria, així com aquells sobre coneixements d'aplicacions informàtiques d'anàlisi documental o de gestió de bases de dades, podran ser valorats amb un màxim de 0,50 punts, que es computaran de la manera següent:

 

- Cursos de 50 o més hores: 0,50 punts.

- Cursos de 25 o més hores: 0,25 punts.

- Cursos de 15 o més hores: 0,10 punts.

 

Els cursos als quals haja assistit la persona interessada, o que aquesta haja impartit, han de pertànyer a organismes oficials o centres de formació reconeguts, i es valoraran només una vegada, amb independència que s'haja cursat o impartit en successives edicions el mateix curs.

 

F) Entrevista/prova: fins a un màxim de 7 punts.

 

Les persones sol·licitants que hagen obtingut les 15 millors puntuacions seran convocades a una entrevista que versarà sobre la seua formació, la seua trajectòria acadèmica i professional i els seus coneixements sobre les matèries relacionades amb l'objecte de les beques a la concessió de les quals concorren.

 

L'entrevista podrà ser valorada amb un màxim de 7 punts i el resultat se sumarà a la puntuació obtinguda per cada aspirant en els apartats anteriors d'aquest barem, a fi d'obtindre, com a resultat, la puntuació final del procés de selecció.

 

La no presentació de la persona aspirant a l'entrevista/prova comportarà la seua exclusió de la convocatòria.

 

2. En cas d'empat, es resoldrà a favor de la persona que haja acreditat el reconeixement de l'òrgan competent de tindre una discapacitat, ser víctima de violència de gènere o d'accions terroristes, en el marc dels principis determinats en l'article 2 d'aquesta ordre i de conformitat amb la normativa vigent que siga aplicable en cada un d'aquests supòsits.

 

 

En els altres casos d'empat, així com quan aquest persistisca després d'aplicat l'apartat anterior, es considerarà primer al candidat o la candidata que tinga la puntuació obtinguda més alta, d'acord amb el que s'assenyala a continuació, i per aquest ordre:

a) En primer lloc, el candidat o la candidata que haja obtingut més puntuació en l'apartat relatiu a l'entrevista.

b) Si persisteix l'empat, qui haja obtingut més puntuació en l'apartat relatiu a l'expedient acadèmic.

c) Si persisteix l'empat, qui haja obtingut més puntuació en l'apartat relatiu als coneixements addicionals relacionats amb l'objecte de la beca.

d) Si persisteix l'empat, qui haja obtingut més puntuació en l'apartat relatiu a coneixements de valencià.

e) Si persisteix l'empat, qui haja obtingut més puntuació en l'apartat relatiu a coneixement d'idiomes de la Unió Europea.

f) Si persisteix l'empat, qui haja obtingut més puntuació en l'apartat relatiu a altres mèrits.

g) Si encara així persistira l'empat, es dirimirà per ordre alfabètic de cognoms i nom, i començarà per la lletra que resulte triada, segons el resultat del sorteig celebrat anualment en el qual es fixa l'ordre d'intervencions de les persones aspirants a les proves selectives.

Sol·licitud

Termini
Temini tancat

El termini de presentació de sol·licituds serà de 10 dies hàbils i començarà a comptar a partir de l'endemà de la publicació de la convocatòria en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana (nº 9870 de data 13 de juny de 2024), i finalitzarà el 28 de juny de 2024.

Documentació
- S'ha de presentar exclusivament per via electrònica una única sol·licitud i el currículum, en model normalitzat, que s'han d'omplir obligatòriament i íntegrament. De conformitat amb el que preveu l'article 8 de l'Ordre 11/2017, els que concórreguen a aquesta convocatòria no han de presentar, en...
Saber més
Forma de presentació
Telemàtica
- Per a presentar la sol·licitud electrònicament, la persona sol·licitant podrà utilitzar els certificats electrònics incorporats al document nacional d'identitat, els certificats electrònics reconeguts i aquells sistemes de firma electrònica avançada que s'admeten per l'Administració segons la...
Saber més

  Resolució

  Termini màxim
  1. La resolució de concessió es publicarà en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana, amb la indicació de la convocatòria, el programa i el crèdit pressupostari al qual s'imputen les beques atorgades, les persones beneficiàries, les quantitats concedides i la finalitat d'aquestes. 2. La...
  Saber més
  Quantia i cobrament
  Tant respecte de l'import inicial de la beca com en cas de pròrroga d'esta, la quantia procedent serà la que resulte aplicable d'acord amb la resolució a què es referix l'article 17.1 del Decret 132/2009, de 4 de setembre, del Consell, pel qual es regula la concessió de beques, que estiga vigent...
  Saber més
  Efecte silenci / Esgota via administrativa
  Desestimatori
  / Sí
  Recurs que procedeix contra la resolució
  Potestatiu de reposició / Contenciós-administratiu
  Observacions

  La resolució de concessió de les beques posarà fi a la via administrativa, i contra esta es podrà interposar, recurs potestatiu de reposició davant l'òrgan que la va dictar en el termini d'un mes a comptar des de l'endemà de la seua publicació, de conformitat amb el que s'establix en els articles...

  Saber més