• Estàs en:
 • Inici /
 • Detall de Procediments

Detall de Procediments

TECG - Autorització d'estacions de servei. ESTACIONS DE SERVEI, definides com a tals en el Reglament per al subministrament i venda de gasolines i gasoils per a automoció, fora d'un àrea de servei.
 • Què es pot sol·licitar?

  Nom del tràmit

  TECG - Autorització d'estacions de servei.
  ESTACIONS DE SERVEI, definides com a tals en el Reglament per al subministrament i venda de gasolines i gasoils per a automoció, fora d'un àrea de servei.

  Objecte del tràmit

  Instal·lació d'estacions de servici.

  Inici
 • Qui pot sol·licitar-ho?

  Interessats/Sol·licitants

  Les persones físiques o jurídiques propietàries o titulars de qualsevol altre dret que comporte la possessió dels terrenys en què haja d'instal·lar-se l'estació de servici o titular d'un dret d'opció de compra sobre estos.

  Requeriments

  - Acreditar la personalitat de l'interessat, per mitjà de la indicació del nom i cognoms. Si es tractara de persones jurídiques hauran d'aportar, a més, els estatuts socials. Els qui actuen en representació de tercer hauran d'aportar poder suficient per a això.

  - Ser propietari o titular de qualsevol altre dret que comporte la possessió dels terrenys, per mitjà de document públic inscrit en el Registre de la Propietat, o l'autorització o concessió de l'entitat a qui corresponguen els terrenys, o la titularitat d'un dret d'opció de compra (d'entre 2 i 4 anys de termini d'exercici) recollit en document públic inscrit en el Registre de la Propietat.

  Inici
 • Quan s'ha de sol·licitar?

  Termini de presentació

  Durant tot l'any

  Inici
 • On s'ha d'anar?

  Presencial

  a) En els registres dels òrgans administratius a què es dirigisquen.

  b) En els registres de qualsevol òrgan administratiu, que pertanga a l'Administració General de l'Estat, a la de qualsevol administració de les comunitats autònomes, a la de qualsevol administració de les diputacions provincials, capítols i consells insulars, als ajuntaments dels municipis a què es refereix l'article 121 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les Bases del Règim Local, o a la de la resta de les entitats que integren l'Administració Local si, en aquest últim cas, s'haguera subscrit l'oportú conveni.

  c) En les oficines de Correus, en la forma que reglamentàriament s'establisca.

  d) En les representacions diplomàtiques o oficines consulars d'Espanya en l'estranger.

  e) En qualsevol altre que establisquen les disposicions vigents.


  I preferentment en:

  REGISTRE DE LA DIRECCIÓ TERRITORIAL D'HABITATGE, OBRES PÚBLIQUES I VERTEBRACIÓ DEL TERRITORI - CASTELLÓ
  AV. DEL MAR, 16Ver plano
  12003 Castelló de la Plana
  Tel: 012
  REGISTRE DEL SERVEI TERRITORIAL D'OBRES PÚBLIQUES - VALÈNCIA
  C/ GREGORI GEA, 27Ver plano
  46009 València
  Tel: 012
  REGISTRE DEL SERVEI TERRITORIAL D'OBRES PÚBLIQUES - ALACANT
  AV. AGUILERA, 1Ver plano
  03007 Alacant/Alicante
  Tel: 012

  Per internet

  A través de l'enllaç corresponent:

  Tramitar amb certificat electrònic:

  https://www.tramita.gva.es/ctt-att-atr/asistente/iniciarTramite.html?tramite=DGM_GEN&version=3&login=c&idioma=va&idCatGuc=PR&idProcGuc=98

  Inici
 • Què s'ha de presentar?

  * Per a l'informe previ d'idoneïtat:
  -Sol·licitud d'informe sobre la viabilitat dels accessos, plànol de situació i croquis de disposició de l'estació amb expressió d'accessos previstos.

  -Un projecte de construcció, subscrit per tècnic competent i visat pel col·legi professional corresponent.

  -Els documents que acrediten el compliment de les altres condicions tècniques i administratives que s'exigisquen per a la construcció de l'estació de servei i que justifiquen la conformitat de les construccions amb el planejament urbanístic o les autoritzacions urbanístiques exigides.

  * Per a l'autorització:
  La presentació de la sol·licitud comportarà l'autorització de la persona sol·licitant, excepte manifestació en contra, que la Conselleria d'Habitatge, Obres Públiques i Vertebració del Territori obtinga directament les dades relatives d'identificació personal, segons el que preveu l'article 28 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques. En cas de no autoritzar-se, s'haurà d'aportar:

  **DNI o document equivalent en cas d'estrangers

  -Acreditar la personalitat de la persona interessada, mitjançant la indicació del nom i cognoms. Si es tracta de persones jurídiques hauran d'aportar, a més, els estatuts socials. Els que actuen en representació de tercer hauran d'aportar poder suficient per a això.

  -Acreditar la propietat o titularitat de qualsevol altre dret que comporte la possessió dels terrenys, mitjançant document públic inscrit en el Registre de la Propietat, o l'autorització o concessió de l'entitat a qui corresponguen els terrenys, o la titularitat d'un dret d'opció de compra d'entre2 i 4 anys de termini d'exercici, arreplegat en document públic inscrit en el Registre de la Propietat.

  -Descripció d'obres i instal·lacions que es pretenguen realitzar.

  -Assenyalament exprés de la línia de domini públic de protecció en la finca.

  Impresos associats

  SOL·LICITUD D'AUTORITZACIÓ D'OBRES O INSTAL·LACIONS EN CARRETERES DE TITULARITAT DE LA GENERALITAT

  Inici
 • Com sol·licitar-ho?

  Passos

  - Informació pública de l'expedient administratiu, per un termini no inferior a 20 dies, que s'anunciarà en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana i en el tauler d'anuncis de l'ajuntament en el terme municipal del qual es pretenga instal·lar l'estació de servici.

  - Les sol·licituds s'informaran pel Servici corresponent.

  - La Direcció General d'Obres Públiques, Transport y Moviliat, resoldrà sobre la sol·licitud formulada, autoritzant, si és el cas, amb caràcter provisional i comunicant al peticionari les condicions perquè manifeste la seua acceptació en el termini de 15 dies, i en este cas s'atorgarà l'autorització definitiva. El termini per a resoldre serà de 6 mesos. El silenci administratiu serà negatiu.

  - Atorgada l'autorització definitiva el sol·licitant disposarà de 18 mesos per a presentar l'acta de conformitat de les obres.

  Recursos que procedixen contra la resolució

  Davant de la resolució definitiva es podrà interposar recurs d'alçada davant del secretari autonòmic d'Habitatge, Obres Públiques i Vertebració del Territori, i podrà presentar-lo davant d'este o davant del director general d'Obres Públiques en el termini d'un mes, si la resolució fóra expressa, o de tres mesos si no ho fóra, a partir de l'endemà a aquell en què es produïsquen els efectes del silenci administratiu.

  Inici
 • Com es tramita telemàticament?

  A través de l'enllaç corresponent:

  Tramitar amb certificat electrònic:

  https://www.tramita.gva.es/ctt-att-atr/asistente/iniciarTramite.html?tramite=DGM_GEN&version=3&login=c&idioma=va&idCatGuc=PR&idProcGuc=98

  Tramitació

  Punxant en la icona superior: "Tramitar amb certificado" d'esta mateixa pàgina.

  Per a això ha de disposar de certificat electrònic reconegut per l'ACCV o DNI electrònic.

  També pot tramitar utilitzant el sistema de CL@VE-PERMANENT de l'Estat. Amb aquest sistema d'autenticació i signatura no necessita disposar de certificat en el seu equip ni usar Java o el programa AUTOFIRMA (vegeu l'apartat enllaços d'aquest tràmit).

  Inici
 • Informació complementària

  Enllaços

  CL@VE-PERMANENT

  Inici
 • Fonts jurídiques i/o documentals

  Normativa

  - Llei 6/1991, de 27 de març, de la Generalitat Valenciana, de Carreteres de la Comunitat Valenciana (DOGV núm. 1516, de 05.04.1991).
  - Llei 25/1988, de 29 de juliol, de Carreteres (BOE núm. 182, de 30.07.1988).
  - Reial Decret 1812/1994, de 2 de setembre, Reglament General de Carreteres (BOE núm. 228, de 23.09.1994).
  - Decret 23/1995 , de 6 de febrer, del Govern Valencià, pel qual s'aprova el II Pla de Carreteres de la Comunitat Valenciana, i el Catàleg del sistema viari de la Comunitat Valenciana (DOGV núm. 2463, de 06.03.1995).
  - Orde Ministerial de 16 de desembre de 1997, per la qual es regulen els accessos a les carreteres de l'estat, vies de servici i la construcció d'instal·lacions de servicis de carreteres.
  - Normes, ordenances i reglaments vigents en la matèria.

  Llista de normativa

  Vegeu Decret 23/1995, de 6 de febrer.

  Vegeu la Llei 6/1991, de 27 de març.

  Inici

 • La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.

  La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.