Adopció, modificació o rehabilitació d'estendards de les entitats locals.

Presidència de la Generalitat

Codi SIA: 210829
|
Codi GVA: 1049
Descarregar informació
Termini obert
 • Què necessites saber
 • Què és
 • A qui va dirigit
 • Com es tramita
 • Tramitació
 • Sol·licitud
 • Resolució
 • Ajuda
 • Preguntes freqüents
 • Enllaços d'interés
 • Compartir en xarxes socials

Què és

Què és i per a què servix

Autoritzar per part de l'òrgan competent de la Generalitat l'ús oficial dels entendards adoptats, modificats o rehabilitats per les entitats locals.

Terminis
Sol·licitudTermini obert
Observacions

ÚS DE L'ESTENDARD Podran fer ús de l'estendard únicament el president de les entitats locals territorials, en actes oficials, o la persona en qui delegue, dins del propi territori municipal o, si és el cas, provincial.

A qui va dirigit

Administració
Persones interessades

Les entitats locals interessades.

Com es tramita

Procés de tramitació
- Remissió de la documentació completa de l'expedient tramitat per l'entitat local. - Informe preceptiu del Consell Tècnic d'Heràldica i Vexil·lologia, que podrà, si és el cas, formular-hi objeccions. - Audiència de l'entitat local, si és el cas. - Resolució del director general competent en...
Saber més
Òrgans de tramitació
La Direcció General d'Administració Local examinarà que l'expedient reuneix els requisits establits reglamentàriament i sol·licitarà el dictamen preceptiu al Consell Tècnic d'Heràldica i Vexil·lologia.

Sol·licitud

Termini
Termini obert

Durant tot l'any.

Documentació
- Certificat de l'acord plenari de la corporació que aprove el símbol corresponent, per majoria absoluta del nombre legal de membres, que n'ha de contindre la descripció, així com les mesures i la tela utilitzada. - Dibuix projecte de l'estendard (en format jpg, bmp o png).
Forma de presentació
Telemàtica
1. Abans d'iniciar la tramitació electrònica es recomana consultar l'apartat de "documentació a presentar". 2. A continuació inicieu el tràmit telemàtic fent clic en la icona superior "Tramita amb certificat" d'aquesta mateixa pàgina, que us portarà al tràmit "Telemàtic general de Presidència...
Saber més

Resolució

Termini màxim
El termini màxim de resolució i notificació és de sis mesos. Si no n'hi ha cap resolució expressa, el silenci administratiu tindrà efectes positius.
Observacions

Contra la resolució del director general, que posa fi a la via administrativa, es podrà interposar: - Directament un recurs contenciós administratiu davant de la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana, en un termini de dos mesos a partir de...

Saber més
Òrgans resolució
Direcció general competent en matèria d'administració local.