Detall de Procediment

Expedició dels títols acadèmics i professionals la gestió dels quals correspon a la Generalitat Valenciana: Educació Secundària, Formació Professional Bàsica, Batxiller, Cicles Formatius de Grau Mitjà i Superior, Ensenyaments Professionals de Música i Dansa, Artístiques i Esportives i Ensenyaments Artístics Superiors. I Certificat de Superació dels Ensenyaments d'Idiomes.

Codi SIA: 210836
Codi GUC: 1092
Organisme: CONSELLERIA D'EDUCACIÓ, CULTURA I ESPORT
Termini de sol·licitud: OBERT
 • Informació bàsica

 • Sol·licitud

 • Tramitació

 • Resolució

Mostrar tot

Ocultar tot

Informació bàsica

Objecte

Regular el procediment de sol·licitud, registre i expedició de títols acadèmics i professionals.

Observacions

* LLIURAMENT DELS TÍTOLS El centre haurà d'enviar una comunicació a la persona interessada en què indique que pot retirar el seu títol, bé personalment o bé a través d'una altra persona degudament acreditada i autoritzada amb este fi. La persona que retire el títol firmarà en el llibre de registre d'entrada de títols del centre. En el cas que residisca en una localitat diferent de la del centre, la persona interessada podrà sol·licitar, per escrit, la tramesa del títol a la direcció territorial competent en matèria d'educació, dependència de l'Administració educativa de l'Estat o d'altres comunitats autònomes o oficina consular més pròxima al seu lloc de residència. El títol s'enviarà junt amb un rebut de la seua recepció que, una vegada firmat per la persona interessada, haurà de tornar-se al centre que el va remetre.

Interessats

Alumnat que haja finalitzat els estudis corresponents a les ensenyances regulades per la Llei Orgànica 2/2006, de 3 de maig, d'Educació, així com les ensenyances regulades per la Llei Orgànica 1/1990, de 3 d'octubre, d'Ordenació General del Sistema Educatiu i les ensenyances esportives regulades pel Reial Decret 1913/1997, de 19 de desembre, en un centre docent de l'àmbit territorial de la Comunitat Valenciana.

Normativa del procediment

 • Reial Decret 2093/1983, de 28 de juliol, de la Presidència del Govern, sobre traspàs de funcions i servicis de l'Administració de l'Estat a la Comunitat Valenciana, en matèria d'educació (BOE núm. 212, de 6/8/83).
 • Reial Decret 733/1995, de 5 de maig, del Ministeri d'Educació i Ciència, sobre expedició de títols acadèmics i professionals corresponents a les ensenyances establides per la Llei Orgànica 1/1990, de 3 d'octubre, d'Ordenació General del Sistema Educatiu (BOE núm. 131, de 2/6/95).
 • Orde de 30 d'abril de 1996, del Ministeri d'Educació i Ciència, per la qual es despleguen els articles 4.3 i 5 del Reial Decret 733/1995, de 5 de maig, sobre expedició de títols acadèmics i professionals corresponents a les ensenyances establides per la Llei Orgànica 1/1990 de 3 d'octubre, d'Ordenació General del Sistema Educatiu (BOE núm. 112, de 8/5/96).
 • Reial Decret 1953/1996, de 23 d'agost, del Ministeri d'Administracions Públiques, sobre ampliació dels servicis de l'Administració de l'Estat traspassats a la Comunitat Valenciana (BOE núm. 231, de 24/9/96).
 • Decret 182/1997, de 3 de juny, del Govern Valencià, pel qual es crea el Registre de Títols Acadèmics i Professionals de la Comunitat Valenciana (DOGV núm. 3019, de 23/6/97).
 • Decret 152/1999, de 17 de setembre, del Govern Valencià, de modificació del Decret 182/1997, de 3 de juny, pel qual crea el Registre de Títols Acadèmics i Professionals de la Comunitat Valenciana (DOGV núm. 3591, de 27/09/99).
 • Reial Decret 1850/2009, de 4 de desembre, sobre expedició de títols acadèmics i professionals corresponents a les ensenyances establides per la Llei Orgànica 2/2006, de 3 de maig, d'Educació (BOE de 22 de desembre).
 • Correcció d'errors del Reial Decret 1850/2009, de 4 de desembre, sobre expedició de títols acadèmics i professionals corresponents a les ensenyances establides per la Llei Orgànica 2/2006, de 3 de maig, d'Educació (BOE de 23 de desembre).
 • Orde 85/2010, de 15 de novembre, de la Conselleria d'Educació, per la qual es regula el procediment per a l'expedició dels títols acadèmics i professionals la gestió del qual correspon a la Generalitat (DOCV núm. 6405, de 25/11/10).
 • DECRET 242/2019, de 25 d'octubre, d'establiment dels ensenyaments i del currículum d'idiomes de règim especial a la Comunitat Valenciana.(DOGV num 8672 de 7/11)
 • DECRET LLEI 2/2022, de 22 d'abril, del Consell, per a la reducció temporal de l'import de les taxes pròpies i preus públics de la Generalitat per a fer front a l'impacte de la inflació.
 • DECRET LLEI 7/2022, de 5 d'agost, del Consell, pel qual es modifiquen determinats preceptes de la Llei 8/2021, de 30 de desembre, de pressupostos de la Generalitat per a l'exercici 2022 i del Decret llei 2/2022, de 22 d'abril, del Consell, per a la reducció temporal de l'import de les taxes pròpies i preus públics de la Generalitat per a fer front a l'impacte de la inflació, en matèria d'educació

Termini

L'alumne sol·licitarà l'expedició del seu títol en qualsevol moment al llarg de l'any

Documentació

- Imprés de sol·licitud d'expedició del títol. - Pagament de taxes, si és el cas. * NOTA: L'expedició del títol original de graduat en Educació Secundària Obligatòria no està subjecta al pagament de taxes.

Forma presentació

Presencial
Les sol·licituds d'expedició de títols corresponents a ensenyances obligatòries i no obligatòries es presentaran en el centre docent de la Comunitat Valenciana en què haja cursat els estudis.

Pagament

Taxes 2022 Bonificació temporal de les taxes fins a la finalització del curs escolar 2022/2023. Decret Llei 2/2022, de 22 d'abril, del Consell, per a la reducció temporal de l'import de les taxes pròpies i preus públics de la Generalitat per a fer front a l'impacte de la inflació. Decret Llei 7/2022, de 5 d'agost, del Consell. 1- Títol de batxillerat 40,81 euros 2- Títol tècnic 18,89 euros 3- Títol de tècnic superior 46,50 euros 4- Títol superior d'art dramàtic (LOGSE) 115,71 euros 5- Títol de disseny (LOGSE) 56,40 euros 6- Títol professional de música (LOE), títol de tècnic en ensenyaments professionals de música en l'especialitat de ... (LOMQE) 19,63 euros 7- Títol professional de dansa, títol tècnic en ensenyaments professionals de dansa en l'especialitat de ... (LOMQE) 19,63 euros 8- Títol superior de dansa (LOGSE) 115,92 euros 9- Títol superior de música (LOGSE) 115,92 euros 10- Títol de conservació i restauració de béns culturals 56,40 euros 11- Títol superior de ceràmica (LOGSE) 56,40 euros 12- Títol de tècnic esportiu 18,97 euros 13- Títol de tècnic esportiu superior 46,50 euros 14- Titol de grau en ensenyaments artístics superiors (LOMLOE) 159,07

Informació tramitació

- Pagament de taxes i presentació de sol·licitud en el centre corresponent. - El centre serà el responsable de traslladar tota la documentació a la direcció territorial competent en matèria d'educació.

òrgans de tramitació

Organismes

 • DIRECCIÓ TERRITORIAL D'EDUCACIÓ, CULTURA I ESPORT - ALACANT
 • C/ CARRATALÀ, 47

  03007 - Alacant/Alicante

 • DIRECCIÓ TERRITORIAL D'EDUCACIÓ, CULTURA I ESPORT - VALÈNCIA
 • C/ GREGORI GEA, 14

  46009 - València/Valencia

 • DIRECCIÓ TERRITORIAL D'EDUCACIÓ, CULTURA I ESPORT - CASTELLÓ
 • AV. DEL MAR, 23

  12003 - Castelló/Castellón

 • SERVEI DE TÍTOLS, PROGRAMES DE GRATUÏTAT I AJUDES A L'ESTUDI
 • AV. CAMPANAR, 32

  46015 - València/Valencia

Observacions

Els previstos en la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques (BOE núm. 236, de 02/10/2015).

Òrgans resolució

Organismes