Detall de Procediment

Sol·licitud de CANCEL·LACIÓ de les GARANTIES econòmiques (avals, etc) depositades per a tramitar els procediments d'accés i connexió a les xarxes de transport o distribució d'instal·lacions de PRODUCCIÓ d'energia elèctrica (eòlica, fotovoltaica, etc.). Energia.

Codi SIA: 211297
Codi GUC: 13625
Organisme: CONSELLERIA D'ECONOMIA SOSTENIBLE, SECTORS PRODUCTIUS, COMERÇ I TREBALL
Termini de sol·licitud: Termini obert
 • Informació bàsica

 • Sol·licitud

 • Tramitació

 • Resolució

Mostrar tot

Ocultar tot

Informació bàsica

Objecte

Sol·licitar la CANCEL·LACIÓ de les garanties econòmiques (avals, etc.) depositades per a tramitar els procediments d'accés i connexió a les xarxes de transport o distribució d'instal·lacions de producció d'energia elèctrica (eòlica, fotovoltaica, etc.), en virtut de l'article 23 del RD 1183/2020, de 29 de desembre, d'accés i connexió a les xarxes de transport i distribució d'energia, o dels articles 59bis o 66bis del Reial decret 1955/2000, d'1 de desembre, pel qual es regulen les activitats de transport, distribució, comercialització, subministrament i procediments d'autorització d'instal·lacions d'energia elèctrica. Aquest procediment NO resulta d'aplicació a les instal·lacions la garantia econòmica de les quals haja sigut depositada davant la Caixa General de Depòsits (per tractar-se d'instal·lacions de competència de l'Administració General de l'Estat), o davant els organismes corresponents d'altres comunitats autònomes.

Observacions

1. La INFORMACIÓ SOBRE EXPEDIENTS EN TRÀMIT s'oferirà ÚNICAMENT mitjançant CITA PRÈVIA amb el personal tècnic i/o administratiu del corresponent SERVEI TERRITORIAL competent en matèria D'ENERGIA, que es podrà sol·licitar a través de l'apartat "Cita prèvia" de la pàgina web de la conselleria competent en aquesta matèria (vegeu l'enllaç directe en l'apartat "Enllaços" d'aquest tràmit). 2. La garantia econòmica serà cancel·lada quan la persona sol·licitant obtinga l'autorització d'explotació DEFINITIVA de la instal·lació. 3. El desistiment en la construcció de la instal·lació, la caducitat dels procediments d'autorització administrativa de la instal·lació o l'incompliment dels terminis previstos en les autoritzacions preceptives, suposarà l'execució de la garantia. Això no obstant, es podrà exceptuar l'execució de la garantia depositada per la persona titular d'una instal·lació, si el desistiment en la construcció de la mateixa ve dau per circumstàncies impeditives que no foren ni directa, ni indirectament, imputables a aquesta persona i així fora sol·licitat per ella. 4. El desistiment en la construcció, la caducitat dels procediments d'autorització administrativa de la instal·lació o l'execució de la garantia, suposarà la pèrdua dels drets d'accés i connexió corresponents i serà comunicat a l'operador del sistema i gestor de la xarxa de distribució als efectes oportuns. 5. En cas de procedir a realitzar una substitució de garantia econòmica, pels supòsits recollits en la reglamentació, podrà sol·licitar la cancel·lació de la garantia ja substituïda una vegada finalitze el procediment de substitució i dispose de la resolució d'adequació de la nova garantia.

Interessats

La persona titular de la garantia econòmica la devolució de la qual se sol·licita, o la persona que li represente*. * Per a fer tràmits per via telemàtica davant de l'Administració de la Generalitat actuant en representació d'una altra persona (física o jurídica), aquesta s'ha d'inscriure prèviament en el REGISTRE DE REPRESENTANTS de l'ACCV, o bé en el REGISTRE ELECTRÒNIC D'APODERAMENTS de l'Administració general de l'Estat, la respectiva informació dels quals està disponible en l'apartat "Enllaços" d'aquest tràmit.

Normativa del procediment

 • Ordre de 14 de febrer de 1986, de la Conselleria d'Economia i Hisenda, per la qual es regula el procediment de constitució i devolució de fiances (DOGV núm. 350, de 07/03/1986).
 • Ordre de 16 de desembre de 1996, de la Conselleria d'Economia i Hisenda, per la qual es modifica la de 14 de febrer de 1986, per la qual es regula el procediment de constitució i devolució de fiances (DOGV núm. 2922, de 04/02/1997).
 • Real Decret 1955/2000, d'1 de desembre, pel qual es regulen les activitats de transport, distribució, comercialització, subministrament i procediments d'autorització d'instal·lacions d'energia elèctrica (BOE núm. 310, de 27/12/2000).
 • Llei 24/2013, de 26 de desembre, del Sector Elèctric (BOE núm. 310, de 27/12/2013).
 • Reial decret 1183/2020, de 29 de desembre, d'accés i connexió a les xarxes de transport i distribució d'energia elèctrica (BOE núm. 340, de 30/12/2020).
 • Vegeu Llei 24/2013, de 26 de desembre
 • Vegeu Ordre de 16 de desembre de 1996
 • Vegeu Reial decret 1183/2020, de 29 de desembre
 • Vegeu Ordre de 14 de febrer de 1986
 • Vegeu Reial Decret 1955/2000, de 1 de desembre

Termini

Durant tot l'any.

Documentació

A) INSTAL·LACIONS AMB AUTORITZACIÓ D'EXPLOTACIÓ DEFINITIVA, o bé AMB CERTIFICAT DE LA INSTAL·LACIÓ DE BAIXA TENSIÓ DILIGENCIAT, EN CAS DE NO REQUERIR AUTORITZACIÓ D'EXPLOTACIÓ En el cas d'aquestes instal·lacions ha de presentar-se la següent documentació: 1_Sol·licitud de cancel·lació de la garantia econòmica depositada, degudament emplenada i signada digitalment (segons model normalitzat disponible com a imprés associat a aquest tràmit, denominat SOCAVENE). 2_Carta de pagament/resguarde original de la garantia econòmica depositada, si no s'ha presentat amb anterioritat davant la Direcció general o el Servei Territorial competent, o bé justificant de la seua presentació davant un d'ells. * NOTA: El resguard/carta de pagament original (en cas de garantia depositada en metàl·lic, el document amb títol "Taló de Càrrec") ha de ser aportat a l'expedient a fi de poder tramitar el procediment. - En cas de tractar-se de garanties depositades electrònicament, és necessari aportar telemàticament el document per a verificar la seua originalitat. - Per a documents en paper, ha de realitzar-se la seua aportació física. No obstant això, en eixe cas les persones obligades a relacionar-se de manera electrònica amb l'Administració deuen primer realitzar una aportació telemàtica de la carta de pagament/resguarde, indicant que adjuntaran per registre el document original i, després d'això, han d'acudir a un registre físic on han de presentar tant el justificant de l'aportació telemàtica, com el document original. 3_Segons siga procedent: - Bé resolució d'autorització d'explotació definitiva de la instal·lació, dictada per l'òrgan competent en matèria d'energia (o, alternativament, indicació de l'expedient en què es va emetre aquesta resolució). - O bé certificat de la instal·lació de baixa tensió degudament diligenciat, en cas de no requerir autorització d'explotació (o, alternativament, indicació de l'expedient en què es va expedir aquest certificat). 4 - Si la garantia econòmica es va depositar en metàl·lic ha de presentar-se, a més, certificat de l'entitat financera relatiu al compte en el qual es sol·licita la devolució d'aquesta garantia. B) INSTAL·LACIONS SENSE AUTORITZACIÓ D'EXPLOTACIÓ DEFINITIVA, o bé SENSE CERTIFICAT DE LA INSTAL·LACIÓ DE BAIXA TENSIÓ DILIGENCIAT, EN CAS DE NO REQUERIR AUTORITZACIÓ D'EXPLOTACIÓ En el cas d'aquestes instal·lacions ha de presentar-se la següent documentació: 1_Sol·licitud de cancel·lació de la garantia econòmica depositada, degudament emplenada i signada digitalment (segons model normalitzat disponible com a imprés associat a aquest tràmit, denominat SOCAVENE). 2_Carta de pagament/resguarde original de la garantia econòmica depositada, si no s'ha presentat amb anterioritat davant la Direcció general o el Servei Territorial competent, o bé justificant de la seua presentació davant un d'ells, o resolució d'adequació de la garantia. * NOTA: El resguard/carta de pagament original (en cas de garantia depositada en metàl·lic, el document amb títol "Taló de Càrrec") ha de ser aportat a l'expedient a fi de poder tramitar el procediment. - En cas de tractar-se de garanties depositades electrònicament, és necessari aportar telemàticament el document per a verificar la seua originalitat. - Per a documents en paper, ha de realitzar-se la seua aportació física. No obstant això, en eixe cas les persones obligades a relacionar-se de manera electrònica amb l'Administració deuen primer realitzar una aportació telemàtica de la carta de pagament/resguarde, indicant que adjuntaran per registre el document original i, després d'això, han d'acudir a un registre físic on han de presentar tant el justificant de l'aportació telemàtica, com el document original. 3_Informe del gestor de la xarxa en el qual es denegue l'accés o la connexió, en el seu cas. 4_Informe del gestor de la xarxa en el qual s'indiquen les condicions d'accés o connexió que fan inviable la instal·lació projectada, o que justifique una potència menor a la de la garantia, en el seu cas. 5_Actes administratius previs que condicionen la viabilitat del projecte (declaració d'impacte ambiental, llicències, etc.), en el seu cas. 6_Escrit justificatiu de la inviabilitat de la instal·lació, en el seu cas. 7_Si la garantia econòmica es va depositar en metàl·lic ha de presentar-se, a més, certificat de l'entitat financera relatiu al compte en el qual es sol·licita la devolució d'aquesta garantia. 8_Resolució de desistiment de la sol·licitud d'autorització administrativa prèvia i de construcció de la instal·lació, en el seu cas (o, alternativament, indicació de l'expedient en què s'ha emés aquesta resolució). 9_Resolució d'autorització de substitució de la garantia i resolució d'adequació de la nova garantia que substitueix a la que es pretén cancel·lar, si escau. C) GARANTIES DEPOSITADES RESPECTE A LES QUE NO S'HA INICIAT CAP PROCEDIMENT En aquest cas ha de presentar-se la següent documentació: 1_Sol·licitud de cancel·lació de la garantia econòmica depositada, degudament emplenada i signada digitalment (segons model normalitzat disponible com a imprés associat a aquest tràmit, denominat SOCAVENE). 2_Carta de pagament/resguarde original de la garantia econòmica depositada, si no s'ha presentat amb anterioritat davant la Direcció general o el Servei Territorial competent, o bé justificant de la seua presentació davant un d'ells. * NOTA: El resguard/carta de pagament original (en cas de garantia depositada en metàl·lic, el document amb títol "Taló de Càrrec") ha de ser aportat a l'expedient a fi de poder tramitar el procediment. - En cas de tractar-se de garanties depositades electrònicament, és necessari aportar telemàticament el document per a verificar la seua originalitat. - Per a documents en paper, ha de realitzar-se la seua aportació física. No obstant això, en eixe cas les persones obligades a relacionar-se de manera electrònica amb l'Administració deuen primer realitzar una aportació telemàtica de la carta de pagament/resguarde, indicant que adjuntaran per registre el document original i, després d'això, han d'acudir a un registre físic on han de presentar tant el justificant de l'aportació telemàtica, com el document original. 3_Si la garantia econòmica es va depositar en metàl·lic ha de presentar-se, a més, certificat de l'entitat financera relatiu al compte en el qual es sol·licita la devolució d'aquesta garantia. 4_Escrit justificatiu de la inviabilitat de la instal·lació, en el seu cas.

Forma presentació

Presencial
* IMPORTANT: opció vàlida únicament per a persones físiques (article 14 Llei 39/2015, d'1 d'octubre) L'atenció presencial d'eixes persones físiques per a informació general i REGISTRE DE DOCUMENTACIÓ es realitza exclusivament MITJANÇANT CITA PRÈVIA (consulte la informació per a això en l'apartat "Enllaços"). a) En els registres dels òrgans administratius al fet que es dirigisquen. b) En els registres de qualsevol òrgan administratiu, que pertanga a l'Administració General de l'Estat, a la de qualsevol Administració de les Comunitats Autònomes, a la de qualsevol Administració de les Diputacions Provincials, Capítols i Consells Insulars, als Ajuntaments dels Municipis a què es refereix l'article 121 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les Bases del Règim Local, o a la de la resta de les entitats que integren l'Administració Local si, en aquest últim cas, s'haguera subscrit l'oportú conveni. c) En les oficines de Correus, en la forma que reglamentàriament s'establisca. d) En les representacions diplomàtiques o oficines consulars d'Espanya a l'estranger. e) En qualsevol altre que establisquen les disposicions vigents. I, preferentment, en:

On dirigir-se

Telemàtica
1. Les persones obligades a relacionar-se amb la Generalitat Valenciana a través de mitjans electrònics d'acord amb l'article 14 Llei 39/2015, així com les que no hi estiguen obligades però opten per aquesta via, hauran de presentar les seues sol·licituds i la resta de documentació MITJANÇANT EL TRÀMIT TELEMÀTIC l'enllaç directe al qual acaba d'indicar-se. 2. Per a eixa presentació telemàtica, la persona (física o jurídica) haurà de disposar d'un sistema de signatura electrònica reconeguda o qualificada i avançada basat en certificats electrònics reconeguts o qualificats de signatura electrònica que expedisquen els prestadors inclosos en la «Llista de confiança de prestadors de serveis de certificació». Entre aquests sistemes s'admeten: - El DNIe (DNI electrònic), els certificats emesos per l'FNMT (Fàbrica Nacional de Moneda i Timbre) i els certificats de persona jurídica, empleat públic o persona física emesos per l'ACCV (Autoritat Certificació C.Valenciana). - El sistema Clave-signatura de l'Estat només per a les persones físiques (per tant, queden excloses les persones jurídiques: empreses, ajuntaments, entitats). - I, en general, tots els acceptats per la Plataforma @firma Més informació en https://sede.gva.es/va/sede_certificados 3. Per a fer tràmits per via telemàtica davant de l'Administració de la Generalitat Valenciana actuant en representació d'una altra persona (física o jurídica), aquesta haurà d'inscriure prèviament eixa representació en el REGISTRE DE REPRESENTANTS de l'ACCV, o bé en el REGISTRE ELECTRÒNIC D'APODERAMENTS de l'Administració general de l'Estat la respectiva informació dels quals està disponible en l'apartat "Enllaços" d'aquest tràmit. Sense eixa inscripció prèvia, a més de no quedar acreditada la representació, no es rebrà res en la Carpeta Ciutadana de la persona presentadora. 4. Fent clic en l'enllaç directe indicat en "Com es tramita telemàticament?" o en l'enllaç "TRAMITAR AMB CERTIFICAT" (que figura en color roig a l'inici d'aquest tràmit), accedireu al tràmit telemàtic, que us permetrà omplir i signar digitalment el formulari web inicial, annexar la sol·licitud i la resta de documentació, omplides i signades digitalment, i fer-ne la presentació telemàtica, i obtindre el corresponent justificant de registre, que posteriorment estarà també disponible, amb el número d'expedient obert, en la seua Carpeta Ciutadana (vegeu 'Enllaços'). 5. Respecte a la DOCUMENTACIÓ A ANNEXAR: - És recomanable que reuniu tots els documents a annexar i els ompliu, signeu i guardeu electrònicament en el vostre ordinador, de manera que posteriorment pugueu incorporar-los en el pas corresponent del tràmit telemàtic. - IMPORTANT: tots els documents certificats o signats que es presenten telemàticament hauran d'enviar-se en format PDF i hauran d'incorporar les SIGNATURES DIGITALS de la/les persona/ones o entitat/s que el/s subscriga o subscriguen. - En aquest tràmit de la Guia Prop: * En l'apartat "Quina documentació s'ha de presentar?", hi ha la llista de documents que s'han de presentar. * I en l'apartat "Impresos associats" (a més d'en el tràmit telemàtic mateix) hi ha models normalitzats i omplibles de tots o alguns d'aquests documents. Si hi ha model normalitzat, el document ha de presentar-se en ell, i si no existeix, ha de ser creat o demanat per la persona sol·licitant per a poder-los adjuntar a la seua sol·licitud telemàtica. - En el tràmit telemàtic s'indica la grandària màxima permesa dels documents per annexar i els possibles formats o extensions (PDF, DOC, ODT, XLS, ODS, ZIP, etc.). Comproveu-ho abans d'annexar-los. 6. Disposeu de MÉS INFORMACIÓ sobre la tramitació telemàtica en: https://sede.gva.es/va/preguntes-frequents Si continua necessitant ajuda, comunique-ho a: - Per a consultes sobre el contingut del tràmit: sgem_se@gva.es - Per a incidències informàtiques: generalitat_en_red@gva.es

On consultar dubtes sobre el tràmit

Informació tramitació

1. Presentació (presencial o telemàticament, segons siga procedent) de la sol·licitud i de la restant documentació requerida en cada cas, davant la Direcció General o el Servei Territorial competent en matèria d'energia per a la instal·lació a la qual es fa referència. 2. Revisió de la sol·licitud i de la documentació presentades, després del que poden ocórrer dues coses: a) Si tot és correcte, la Direcció General o el Servei Territorial competent dictarà la Resolució de cancel·lació de la garantia econòmica depositada i la notificarà tant a la persona sol·licitant, com a l'Agència Tributària Valenciana (ATV) perquè es realitzen els tràmits pertinents per a la seua devolució. També es notificarà a l'operador del sistema i al gestor de xarxa corresponent, en el seu cas. b) Si NO tot és correcte, realitzarà un requeriment perquè s'esmene. * En els casos de tramitació telemàtica, l'esmena també haurà de realitzar-se per eixa via utilitzant el tràmit d'aquesta Guia Prop denominat "Aportació de documentació a un expedient obert en la direcció general competent en matèria d'INDÚSTRIA i/o ENERGIA i/o MINES de la Generalitat Valenciana (s'exclouen ajudes i expedients arxivats)". (Vegeu enllaç directe en l'apartat "Enllaços" del present tràmit). Després d'això: - Si la persona interessada aporta la documentació correcta, es procedeix segons s'ha descrit en el punt a) anterior. - Si la persona interessada NO aporta la documentació correcta, transcorregut el termini corresponent , la Direcció General o el Servei Territorial competent resol declarant-la desistida, sense menyscapte de l'inici del procediment d'execució de la garantia, si escau, i s'arxiva l'expedient. * NOTA: En cas que es desistisca de la construcció de la instal·lació després d'haver sol·licitat autorització administrativa prèvia i autorització de construcció davant l'òrgan competent en matèria d'energia, haurà de presentar-se prèviament el desistiment d'aquesta sol·licitud perquè puga demanar-se la cancel·lació/devolució de la garantia econòmica depositada, utilitzant per a això el ja citat tràmit d'aquesta Guia Prop denominat "Aportació de documentació a un expedient obert en la direcció general competent en matèria d'INDÚSTRIA i/o ENERGIA i/o MINES de la Generalitat Valenciana (s'exclouen ajudes i expedients arxivats)". (Vegeu enllaç directe en l'apartat "Enllaços" del present tràmit). La resolució de desistiment és prèvia a la resolució de cancel·lació/devolució de la garantia econòmica.

òrgans de tramitació

Organismes

Observacions

Contra la resolució expressa de l'òrgan competent podrà interposar-se recurs d'ALÇADA, en el termini d'un mes, davant l'òrgan superior jeràrquic del que la va dictar. Si no recau resolució expressa, el recurs d'alçada podrà interposar-se en qualsevol moment a partir de l'endemà a aquell en què, d'acord amb la seua normativa específica, es produïsquen els efectes del silenci administratiu.

Òrgans resolució

Organismes