ACCIONS FORMATIVES EN MATÈRIA DE LEGIONEL·LA (Cursos de Formació per al personal que realitza operacions de manteniment higienicosanitari en instal·lacions de risc de Legionel·losi): - Autorització d'entitats per a realitzar accions formatives en matèria de legionel·la - Modificació de l'autorització inicial - Comunicació d'accions formatives en matèria de legionel·la - Comunicació de l'informe final de les accions formatives realitzades - Comunicació d'accions formatives d'entitats formadores per reconeixement mutu de cursos (homologades en altres Comunitats Autònomes).

Conselleria de Sanitat

Codi SIA: 211320
|
Codi GVA: 13952
Descarregar informació
Termini obert
 • Què necessites saber
 • Què és
 • A qui va dirigit
 • Com es tramita
 • Procediments relacionats
 • Formularis
 • Tramitació
 • Sol·licitud
 • Resolució
 • Ajuda
 • Preguntes freqüents
 • Enllaços d'interés
 • Compartir en xarxes socials

Què és

Què és i per a què servix

- AUTORITZACIÓ PER A LA REALITZACIÓ D'ACCIONS FORMATIVES EN MATÈRIA DE LEGIONEL·LA EN LA COMUNITAT VALENCIANA: cursos de formació del personal que realitza tractaments higienicosanitaris en instal·lacions de risc de legionel·losi, nivells d'obtenció i renovació, en modalitat presencial i semipresencial.

- COMUNICACIÓ O INFORME FINAL DE LES ACCIONS FORMATIVES EN MATÈRIA DE LEGIONEL·LA EN LA COMUNITAT VALENCIANA, abans de l'inici i a la terminació d'aquestes.

- MODIFICACIÓ DE LES CONDICIONS D'AUTORITZACIÓ PER A REALITZAR ACCIONS FORMATIVES EN MATÈRIA DE LEGIONEL·LA EN LA COMUNITAT VALENCIANA.

- COMUNICACIÓ A la COMUNITAT VALENCIANA D'ACCIONS FORMATIVES EN MATÈRIA DE LEGIONEL·LA PER RECONEIXEMENT MUTU DE CURSOS d'entitats formadores autoritzades en altres comunitats autònomes

Terminis
Sol·licitudTermini obert
Observacions

GUIA DIRIGIDA A LES ENTITATS PER A la REALITZACIÓ D'ACCIONS FORMATIVES EN MATÈRIA DE LEGIONEL·LA EN LA COMUNITAT VALENCIANA (versió castellà i valencià) enllaç

 

Llistat d'entitats formadores en matèria de legionel·la autoritzades en la Comunitat Valenciana enllaç

Normativa
 • Real Decreto 865/2003, de 4 de julio, por el que se establecen los criterios higiénico-sanitarios para la prevención y control de la legionelosis.
 • Ley 8/2018, de 20 de abril, de la Generalitat, de modificación de la Ley 10/2014, de 29 de diciembre, de la Generalitat, de Salud de la Comunitat Valenciana.
 • Orde SCO/317/2003, de 7 de febrer, per la qual es regula el procediment per a l'homologació dels cursos de formació del personal que realitza les operacions de manteniment higienicosanitari de les instal·lacions objecte del Reial Decret 909/2001, de 27 de juliol (BOE núm. 44 de 20/2/03).
 • Resolució de 4 de juny del 2008 dels directors generals d'Investigació i Tecnologia Agroalimentària, de la Conselleria d'Agricultura, Pesca i Alimentació, i de Salut Pública, de la Conselleria de Sanitat, per la que es disposa la publicació de l'Acord del 30 d'abril del 2008, de la Comissió per...
 • Requisitos mínimos a exigir en las notificaciones de cursos de los Anexos del RD 830/2010 en modalidad teleformación publicada por el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad.

A qui va dirigit

Empreses
Persones interessades

La persona titular de l'empresa o el seu representant legal d'Universitats, Centres docents i Serveis Oficials.

Requisits

Les sol·licituds d'Autorització d'entitats, Modificació de les condicions de l'autorització inicial, Comunicació i informe final d'accions formatives en matèria de legionel·la, així com les sol·licituds de comunicació de Reconeixement d'accions formatives en matèria de legionel·la per entitats homologades en una altra Comunitat Autònoma s'ajustaran als models normalitzats acompanyats de la documentació que corresponga, i seran realitzades per les persones interessades o a través de qui els represente legalment.

 

Les sol·licituds es realitzaran conforme el que es disposa en l'Ordre SCO/317/2003, de 7 de febrer, per la qual es regula el procediment per a l'homologació dels cursos de formació de personal que realitza les operacions de manteniment higienicosanitari de les instal·lacions objecte del Reial decret 909/2001, de 27 de juliol, ratificat pel Reial decret 865/2003, de 4 de juliol, pel qual s'estableixen els criteris higienicosanitaris per a la prevenció i el control de la legionel·losi.

Com es tramita

Procés de tramitació

L'òrgan encarregat de la gestió és el Servei de Promoció de la Salut i Prevenció en l'Entorn Laboral.

Quan la sol·licitud no reunisca els requisits establits en aquesta ordre, es requerirà a la persona o entitat sol·licitant mitjançant escrit perquè, en el termini de 10 dies, esmene les deficiències o acompanye la documentació preceptiva. Si així no ho fera, d'acord amb el que es disposa en l'article 68 de la llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment administratiu comú de les Administracions Públiques, se li tindrà per desistit de la seua petició, prèvia resolució que haurà de ser dictada en els termes previstos en l'article 21 de la mateixa llei. D'igual forma es procedirà amb la comunicació dels serveis biocides que no estiguen inscrits en el ROESB, i pretenguen desenvolupar la seua activitat en la Comunitat Valenciana.

 

La inexactitud, falsedat o omissió, de caràcter essencial, de qualsevol dada o informació que s'incorpore a una declaració responsable o a una comunicació, o la no presentació davant l'Administració competent de la declaració responsable, la documentació que siga si escau requerida per a acreditar el compliment del declarat, o la comunicació, determinarà la impossibilitat de continuar amb l'exercici del dret o activitat afectada des del moment en què es tinga constància de tals fets, sense perjudici de les responsabilitats penals, civils o administratives al fet que pertocara.

 

Així mateix, la resolució de l'Administració Pública que declare tals circumstàncies podrà determinar l'obligació de l'interessat de restituir la situació jurídica al moment previ al reconeixement o a l'exercici del dret o a l'inici de l'activitat corresponent, així com la impossibilitat d'instar un nou procediment amb el mateix objecte durant un període de temps determinat per la llei, tot això conforme als termes establits en les normes sectorials d'aplicació.

 

Correspon a la persona titular de la direcció general competent en matèria de salut pública dictar les resolucions relatives a les autoritzacions de les entitats formadores en matèria de legionella, en el termini màxim de tres mesos dones de la data d'entrada de la sol·licitud en el registre.

 

La comunicació tindrà una validesa indefinida, llevat que, a petició de la persona o entitat titular, procedisca la seua modificació o cancel·lació.

Òrgans de tramitació
El Servei de Promoció de la Salut i Prevenció en l'Entorn Laboral.

Sol·licitud

Termini
Termini obert

Durant tot l'any

 

La sol·licitud d'autorització haurà de realitzar-se abans de l'inici de la seua activitat en la Comunitat Valenciana.

 

La comunicació de modificació de les dades que consten en l'autorització inicial, quant a personal (docent i responsable), lloc i instal·lacions on s'imparteixen les classes teòriques i pràctiques o altres canvis que puguen produir-se, haurà de realitzar-se amb antelació al fet que aquests es realitzen.

 

La comunicació inicial i l'informe final de les accions formatives es realitzaran abans de l'inici i a la finalització d'aquestes.

Documentació
1.- AUTORITZACIÓ per a realitzar accions formatives en matèria de legionella: Junt amb la SOL·LICITUD D'AUTORITZACIÓ PER A REALITZAR ACCIONS FORMATIVES EN MATÈRIA DE LEGIONELLA EN LA COMUNITAT VALENCIANA degudament omplida es remetrà la documentació següent: a) En cas de no estar inscrit en el...
Saber més
Taxa o pagament

Actualment no s'exigeix el pagament de taxes.

Forma de presentació
Telemàtica
1.- La presentació telemàtica de la sol·licitud i de la documentació requerida es realitzarà PER MITJÀ DEL CORRESPONENT TRÀMIT TELEMÀTIC, l'enllaç directe de la qual acaba d'indicar-se. Per a això hauran de disposar d'un sistema de firma electrònica reconeguda o qualificada i avançada basat en...
Saber més

Resolució

Observacions

Els previstos en la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques (BOE núm. 236, de 02/10/15)

Òrgans resolució
La Direcció General de Salut Pública i Addiccions de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública, Avinguda Catalunya, 21 (46020 - València)