Sol·licitud d'expedició de la llibreta d'activitats professionals subaquàtiques (busseig)

Conselleria d'Agricultura, Ramaderia i Pesca

Codi SIA: 210930
|
Codi GVA: 1466
Descarregar informació
Termini obert
 • Què necessites saber
 • Què és
 • A qui va dirigit
 • Com es tramita
 • Formularis
 • Tramitació
 • Sol·licitud
 • Resolució
 • Ajuda
 • Preguntes freqüents
 • Enllaços d'interés
 • Compartir en xarxes socials

Què és

Què és i per a què servix

Per a l'exercici de l'activitat professional, el bussejador ha d'estar en possessió de la llibreta d'activitats subaqüàtiques.

Terminis
Sol·licitudTermini obert
Observacions

* CERTIFICAT MÈDIC EN CAS DE BUSSEIG PROFESSIONAL El certificat mèdic, que s'ha d'aportar per a la tramitació de la llibreta d'activitats professionals subaqüàtiques i llicències de bussege esportiu, s'ha d'ajustar al que estableix l'article 25 de l'Ordre de 14 d'octubre de 1997, del Ministeri de...

Saber més

A qui va dirigit

Empreses
Persones interessades

Bussejadors professionals.

Requisits

Tindre la titulació professional de busseig necessària, en cada cas, per a l'exercici d'activitats de busseig.

Com es tramita

Procés de tramitació
- Presentació de la sol·licitud i la documentació requerida. - Posteriorment, es procedirà a la comprovació de la documentació presentada i, si és correcta, s'expedirà la llibreta d'activitats professionals subaqüàtiques, des dels serveis territorials.

Sol·licitud

Termini
Termini obert

Durant tot l'any.

Documentació
L'imprés normalitzat de sol·licitud ha d'anar acompanyat de la documentació següent: - Dues fotografies recents. - Resguard/comprovant de l'ingrés de taxes. - DNI, llevat que se subscriga l'autorització. - Títol de busseig professional o, en defecte d'aquest, certificat d'estudis conduents a la...
Saber més
Taxa o pagament

Taxes 2024: Model 046-9854 - Taxa per expedició del títol de Bussejador Professional Bàsic i de la llibreta d'activitats professionals subaqüàtiques Expedició o duplicat del títol de Bussejador Professional Bàsic: 11,00 euros Expedició o duplicat de la llibreta d'activitats professionals...

Saber més
Forma de presentació
Telemàtica
Les persones obligades a relacionar-se amb la Generalitat a través de mitjans electrònics, en els termes de l’article 14 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú, així com les persones sol·licitants que, sense estar-hi obligades, opten per aquesta via, presentaran la...
Saber més
Presencial

a) En les oficines d'assistència en matèria de registres (https://www.gva.es/va/inicio/atencion_ciudadano/buscadores/registros) b) En les oficines de Correus, en la forma que reglamentàriament s'establisca. c) En les representacions diplomàtiques o oficines consulars d'Espanya a l'estranger. e)...

Saber més

On dirigir-se

Resolució

Quantia i cobrament
- En el moment de sol·licitar l'expedició de la llibreta d'activitats professionals subaqüàtiques, s'efectuarà el pagament de la taxa establida en cada moment per la Llei de taxes de la Generalitat Valenciana.