Declaració responsable referent a l'activitat de blocs i conjunts d'habitatges d'ús turístic

Conselleria d'Innovació, Indústria, Comerç i Turisme

Codi SIA: 211417
|
Codi GVA: 14744
Descarregar informació
Termini obert
 • Què necessites saber
 • Què és
 • A qui va dirigit
 • Com es tramita
 • Procediments relacionats
 • Formularis
 • Tramitació
 • Sol·licitud
 • Esmena
 • Resolució
 • Ajuda
 • Preguntes freqüents
 • Enllaços d'interés
 • Compartir en xarxes socials

Què és

Què és i per a què servix

El procediment té per objecte posar en coneixement de l'administració turística qualsevol circumstància que afecte el desenvolupament de l'activitat de blocs o conjunts de vivendes d'ús turístic (inici o cessament de l'activitat i modificacions: canvi de classificació, capacitat, titularitat, denominació, període de funcionament o qualssevol altres).

Terminis
Sol·licitudTermini obert
EsmenaTermini obert
Observacions

Es denomina bloc d'apartaments turístics la totalitat d'un edifici o complex integrat per apartaments, vil·les, xalets, bungalous o similars que, amb instal·lacions o serveis comuns, siga destinat al trànsit turístic per una mateixa unitat d'explotació. Podran comercialitzar-se i utilitzar la denominació d'aparthotel els blocs que disposen de saló social, servei de bar-cafeteria i servei de recepció 24 hores.

 

Quan, sense arribar a la totalitat, una mateixa unitat d'explotació destine al trànsit turístic un agregat superior al cinquanta per cent de les unitats d'allotjament d'un edifici o complex, se'n podrà sol·licitar la classificació turística com a conjunt.

Els blocs i conjunts d'apartaments turístics es classificaran en les categories de superior, primera i estàndard.

 

La categoria que corresponga als blocs i conjunts d'apartaments turístics es determinarà en virtut del compliment dels requisits tècnics generals i els específics que s'integren en l'annex II del Decret 10/2021, de 22 de gener, del Consell, d'aprovació del Reglament regulador de l'allotjament turístic a la Comunitat Valenciana.

 

La classificació que corresponga a un bloc o conjunt d'apartaments turístics es condicionarà al compliment dels requisits tècnics generals i específics que estableix el Decret 10/2021, de 22 de gener, del Consell, d'aprovació del Reglament regulador de l'allotjament turístic a la Comunitat Valenciana

 

Els blocs i conjunts de fins a dotze apartaments situats en centres històrics que resulten de la rehabilitació d'edificis, amb canvi d'ús, i els blocs que, així mateix, resulten de la rehabilitació d'edificis i estiguen inclosos en el catàleg de béns i espais protegits en cada municipi i qualificats de protecció parcial, estaran exempts dels requisits següents:

a) Recepció-Consergeria

b) Terrasses

c) Sales audiovisuals

 

 

*ASSEGURANÇA DE RESPONSABILITAT CIVIL:

 

Els titulars de l'activitat d'allotjament turístic han de disposar d'una assegurança de responsabilitat civil o una altra garantia equivalent per a cobrir els danys i perjudicis que puguen provocar-se en el desenvolupament de l'activitat, atenent el nombre de places que gestionen:

1. La persona titular de l'allotjament turístic està obligada a contractar una pòlissa d'assegurança de responsabilitat civil que cobrisca els danys i perjudicis a la salut o a la integritat física de les persones usuàries de l'allotjament o de terceres persones que puguen ocasionar-se a conseqüència de l'activitat d'allotjament, així com els relatius a la seguretat financera.

2. La quantia mínima del capital assegurat es determinarà en funció de les places màximes admissibles en l'allotjament previst en la declaració responsable, i serà:

a) Fins a 25 places: 150.000 euros.

b) Fins a 50 places: 300.000 euros.

c) Fins a 100 places: 400.000 euros.

d) Fins a 200 places: 500.000 euros.

e) Fins a 300 places: 600.000 euros.

f) Fins a 500 places: 750.000 euros.

g) Fins a 700 places: 900.000 euros.

h) Fins a 1.000 places: 1.000.000 euros.

i) Fins a 1.500 places: 1.200.000 euros.

j) Fins a 5.000 places: 1.800.000 euros.

k) A partir de 5.000 places: 2.000.000 euros.

3. La suma màxima d'indemnització per anualitat i sinistre, així com les franquícies, si és el cas, i qualsevol altra condició, les fixaran de comú acord el titular de l'activitat i la companyia asseguradora.

4. La persona titular de l'allotjament turístic haurà de conservar en el seu poder, durant tot el desenvolupament de l'activitat, la justificació documental de la seua subscripció, a fi de posar-la a la disposició de l'administració turística competent, quan aquesta li la requerisca.

INFORMACIÓ DE DISTINTIUS

 

Excepte albergs turístics, pendent encara de desenvolupament, la informació la podeu trobar en:

http://www.turisme.gva.es/opencms/opencms/turisme/va/contents/tramitacion/distintivos_cv/distintivos_cv.html

A qui va dirigit

Ciutadania
Empreses
Persones interessades

Persones físiques o jurídiques, siguen o no les propietàries dels blocs o conjunts d'habitatges d'ús turístic, que es dediquen de manera habitual a la cessió de l'ús o gaudi d'aquests en l'àmbit de la Comunitat Valenciana.

Com es tramita

Procés de tramitació

1. El servei territorial de turisme de la província en la qual se situe l'allotjament, com a òrgan competent, atesa la declaració responsable efectuada per la persona interessada, classificarà turísticament l'establiment i l'inscriurà d'ofici en el Registre, en el grup, la modalitat, la categoria i l'especialitat indicades en la declaració responsable, llevat que s'hagen omés dades o no s'hagen aportat documents de caràcter essencial. Practicada la inscripció, es comunicarà al titular el número d'inscripció assignat.

2. Feta la declaració responsable d'inici d'activitat, aquesta haurà de començar de manera efectiva en el termini màxim de dos mesos. En cas contrari, aquella quedarà sense efecte i es procedirà, prèvia instrucció de l'oportú expedient en el qual es donarà audiència a la persona interessada, a la baixa i cancel·lació de la inscripció en el Registre.

3. Posteriorment, aquest òrgan podrà revisar:

a) Si, segons el que haja declarat la persona interessada, es disposa de la totalitat de la documentació a què es refereixen els articles anteriors i la seua validesa formal.

b) Si en l'establiment es compleixen els requisits generals i específics exigits per la norma per a exercir la classificació amb què ha quedat inscrit.

4. En el cas que no s'haja pogut practicar la inscripció per detectar-se l'omissió de dades o la no-aportació de documents de caràcter essencial, o si com a resultat de les comprovacions de l'apartat anterior s'observaren deficiències de qualsevol índole, se seguiran els tràmits procedents de conformitat amb el que s'estableix en la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administració comú de les administracions públiques, o la norma que la substituïsca.

5. La inexactitud, falsedat o omissió, de caràcter essencial, de qualsevol dada o informació que s'incorpore a una comunicació o declaració responsable, o la no-presentació de la documentació que, si escau, es requerisca per a acreditar el compliment del que s'ha declarat o comunicat, determinarà la impossibilitat de continuar l'exercici de l'activitat i la prestació del servei des del moment en què es tinga constància d'aquests fets, sense perjudici de les responsabilitats penals, civils o administratives que pertoquen.

Així mateix, la resolució administrativa que declare aquestes circumstàncies podrà determinar l'obligació de la persona interessada de restituir la situació jurídica al moment previ a l'exercici de l'activitat o del servei corresponent. Igualment, podrà determinar la impossibilitat d'instar un nou procediment amb el mateix objecte durant un període màxim de quatre anys.

 

La resolució d'aquesta mena de procediments administratius haurà de notificar-se en el termini màxim de sis mesos des de l'inici.

 

6. Fins que no transcórreguen tres mesos des de la notificació de la denegació o la cancel·lació i la baixa de la inscripció en el Registre, no podrà presentar-se una nova declaració d'inici d'activitat que, en tot cas, haurà d'anar acompanyada de la documentació que acredite el compliment dels requisits establits en la normativa vigent, i podrà ser objecte d'inspecció prèvia a la inscripció en el Registre.

 

7. La inscripció i, si és el cas, la classificació dels allotjaments turístics no suposà l'autorització d'altres instal·lacions i serveis existents en el seu recinte per als quals hi haja una normativa específica pròpia.

Sol·licitud

Termini
Termini obert

Durant tot l'any:

Inici: amb caràcter previ a l'inici de l'activitat.

Modificacions: una vegada realitzades les modificacions.

Tancament: quan es produïsca.

 

Una vegada efectuada la comunicació, l'establiment ha de començar la seua activitat, segons el que s'indica, en el termini màxim de dos mesos.

Documentació
IMPORTANT: recordeu signar electrònicament la vostra declaració responsable. Per a qualsevol mena de comunicació a l'Administració turística s'ha de presentar telemàticament, degudament omplit i signat electrònicament, el formulari de DECLARACIÓ RESPONSABLE REFERENT A L'ACTIVITAT DE BLOCS I...
Saber més
Forma de presentació
Telemàtica
La llista amb les persones o entitats interessades es farà, tant per a les persones físiques com jurídiques, per mitjans electrònics, d'acord amb el que preveu l'article 14.3 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, i article 21.2...
Saber més

Esmena

Termini
Termini obert

L'aportació de documentació es podrà realitzar en qualsevol moment del procediment anterior a la seua resolució, sempre que l'expedient no este arxivat. Si l'administració li haguera requerit documentació, esta s'aportarà en el termini que s'haja establit en el requeriment.

Descripció

Este tràmit referent a l'activitat de blocs i conjunts de vivendes d'ús turístic, permet l'aportació de documents a un expedient ja obert (no resolt ni arxivat), a través del següent enllaç: https://www.gva.es/es/inicio/procedimientos?id_proc=18340 L'aportació es pot realitzar per iniciativa de...

Saber més
Documentació
Quan la presentació de documentació es realitze per iniciativa de l'interessat, este aportarà els documents que considere pertinents. Si es tracta d'un requeriment de l'administració, s'aportaran els documents que se sol·liciten en este.

Resolució

Efecte silenci / Esgota via administrativa
Desestimatori
/ No
Recurs que procedeix contra la resolució
Alçada
Observacions

Els que preveu la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques (BOE núm. 236, de 02/10/2015).

Sancions
Serà aplicable el que disposa la Llei 15/2018, 7 de juny, de la Generalitat, de turisme, oci i hospitalitat de la Comunitat Valenciana, i el Decret 15/2020, de 31 de gener, del Consell, de disciplina turística a la Comunitat Valenciana.