Detall de Procediment

Obtenció del certificat d'estar inscrit en el Registre Oficial de Contractistes i Empreses Classificades per empreses

Codi SIA: 211510
Codi GUC: 15334
Organisme: CONSELLERIA D'HISENDA I MODEL ECONÒMIC
Termini de sol·licitud: Termini obert
 • Informació bàsica

 • Sol·licitud

 • Tramitació

 • Resolució

Mostrar tot

Ocultar tot

Informació bàsica

Objecte

Obtenció del certificat d'estar inscrit en el Registre Oficial de Contractistes i Empreses Classificades per empreses.

Observacions

- Es podran generar còpies en suport paper amb codi segur de verificació . La còpia en suport paper amb codi segur de verificació serà el format únic d'impressió vàlida i eficaç per a la tramitació dels expedients de contractació en suport paper. Prema en l'enllaç 'Verificar Certificat' per a la comprovació del codi de verificació del Certificat.

Requisits

La identificació i autenticació es realitzarà per mitjà del certificat reconegut de ciutadà o certificat reconegut d'entitat de l'Autoritat Certificadora de la Comunitat Valenciana, segons els casos: - El certificat reconegut de ciutadà emés per l'ACCV quan siga un empresari persona física qui accedix. - El certificat reconegut d'entitat emés per l'ACCV quan qui accedix siga una empresa, persona jurídica.

Interessats

Les empreses inscrites podran ser usuàries del servici per a obtindre el certificat de les dades que consten inscrites d'elles en el Registre.

Normativa del procediment

 • Orde 17/2010, de 13 de maig, de la Conselleria d'Economia, Hisenda i Ocupació, per la qual s'establixen les condicions generals de l'intercanvi electrònic de dades en l'àmbit de la Conselleria (DOCV núm. 6270, de 19/05/10).
 • Resolució de 13 de maig del 2010, de la Subsecretaria de la Conselleria d'Economia, Hisenda i Ocupació, per la qual s'establixen les condicions generals i s'aprova el servici electrònic per a l'obtenció de certificats de dades inscrites en el Registre Oficial de Contractistes i Empreses Classificades de la Comunitat Valenciana (DOCV núm. 6270, de 19/05/10).
 • Vegeu Resolució de 13 de maig de 2010
 • Vegeu Ordre 17/2010, de 13 de maig

Termini

Durant tot l'any

Documentació

Este procediment es tramita exclusivament de forma telemàtica.

Forma presentació

Telemàtica
Per mitjà d'este tràmit s'obté el certificat d'inscripció en el Registre Oficial de Contractistes i Empreses Classificades de la Comunitat Valenciana en format electrònic firmat digitalment. Per a visualitzar este certificat haurà de tindre instal·lat el plug-in de l'Acrobat Reader 7.0 o superior. Per a realitzar qualsevol consulta sobre la tramitació del present servici pot utilitzar el Telèfon d'Informació 012 ., Per mitjà d'este tràmit s'obté el certificat d'inscripció en el Registre Oficial de Contractistes i Empreses Classificades de la Comunitat Valenciana en format electrònic firmat digitalment. Per a visualitzar este certificat haurà de tindre instal·lat el plug-in de l'Acrobat Reader 7.0 o superior. Per a realitzar qualsevol consulta sobre la tramitació del present servici pot utilitzar el Telèfon d'Informació 012 .

On consultar dubtes sobre el tràmit

Informació tramitació

- Presentació de la sol·licitud i documentació requerida. - En el cas que una sol·licitud d'inscripció o la documentació que l'acompanya no s'ajustaren al que disposen els articles anteriors, es requerirà a la persona interessada perquè, en un termini no superior a deu dies, esmene la deficiència o acompanye els documents preceptius, amb indicació que si així no ho fera, se li tindrà per desistit de la seua petició. - Correspondrà a la Secretaria de la Junta Superior de Contractació Administrativa, a través de les unitats administratives dependents d'esta, la tramitació de l'expedient d'inscripció, d'acord amb el que estableix la convocatòria i normes d'aplicació, i l'elaboració de la proposta d'acord que corresponga per al seu sotmetiment a l'aprovació de la Comissió de Classificació i Registres de la Junta Superior de Contractació Administrativa de la Generalitat Valenciana. - L'acord d'autorització o denegació de la inscripció en la Secció Segona del Registre es notificarà en el termini màxim de sis mesos des de la data en què es va sol·licitar o s'efecturarà la subsanació, mitjançant certificat d'aquest expedit per la Secretaria de la Junta Superior de Contractació Administrativa. Si transcorregut el dit termini no s'haguera notificat l'acord, es considerarà desestimada la sol·licitud.

òrgans de tramitació

Secretaria de la Junta Superior de Contractació Administrativa, mitjançant les unitats administratives que depenen d'aquesta.

Organismes

 • CONSELLERIA D'HISENDA I MODEL ECONÒMIC
 • C/ PALAU, 14

  46003 - València/Valencia

Obligacions

* VALIDESA DE LA INSCRIPCIÓ, OBLIGACIONS DELS EMPRESARIS INSCRITS I ACTUALITZACIÓ DE DADES. - La inscripció en el Registre tindrà validesa indefinida a partir de la data de la seua notificació. Les persones naturals o jurídiques inscrites vénen obligades a posar immediatament en coneixement del registre Oficial de Contractistes i Empreses Classificades de la Comunitat Valenciana qualsevol variació de les dades o documents aportats al registre inclòs el cessament d'activitat o dissolució de l'empresa, així com de presentar la declaració de vigència. - L'anotació en el Registre del canvi de secció, així com de les modificacions o actualitzacions de les dades o circumstàncies de l'empresa que consten en els documents a què es referixen els articles 5 i 16 de l'orde de convocatòria, i en especial, dels canvis en els apoderaments o en la classificació, no requerirà d'un nou procediment d'inscripció de l'empresa i serà acordada, a sol·licitud de l'interessat i prèvia acreditació de dits extrems, per la Secretaria de la Junta Superior de Contractació Administrativa. - Queden exceptuades del règim anterior totes aquelles circumstàncies modificatives de la personalitat jurídica, la titularitat o la capacitat d'obrar de la persona natural o jurídica titular, que requeriran d'un nou procediment d'inscripció i, si és el cas, de la cancel·lació de la inscripció original.

Termini màxim

- L'acord d'autorització o denegació de la inscripció en la Secció Segona del Registre es notificarà en el termini màxim de sis mesos des de la data en què es va presentar la sol·licitud o s'efectuara l'esmena, per mitjà de certificació expedida per la Secretaria de la Junta Superior de Contractació Administrativa. - Transcorregut el termini sense que es notifique cap acord, la sol·licitud es considerarà desestimada.

Observacions

Contra l'acord de la Comissió de Classificació i Registres podrà interposar-se per l'interessat recurs d'alçada davant del conseller d'economia hisenda i ocupació, de conformitat amb el que estableix la Llei 30/1992, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú modificada per la Llei 4/99, de 13 de gener.

Òrgans resolució

Els acords de classificació s'adoptaran per la Comissió de Classificació i Registres de la Junta Superior de Contractació.

Organismes

 • CONSELLERIA D'HISENDA I MODEL ECONÒMIC
 • C/ PALAU, 14

  46003 - València/Valencia

Quantia i cobrament

No es paguen taxes.