Premis extraordinaris al rendiment acadèmic d'Educació Secundària Obligatòria de la Comunitat Valenciana.

Conselleria d'Educació, Universitats i Ocupació

Codi SIA: 211522
|
Codi GVA: 15415
Descarregar informació
Temini tancat
 • Què necessites saber
 • Què és
 • A qui va dirigit
 • Com es tramita
 • Tramitació
 • Sol·licitud
 • Resolució
 • Ajuda
 • Preguntes freqüents
 • Enllaços d'interés
 • Compartir en xarxes socials

Què és

Què és i per a què servix

Els centres docents podran atorgar la menció honorífica a l'alumnat que haja sigut proposat per a l'obtenció del títol de Graduat en Educació Secundària Obligatòria i l'esforç de la qual meresca ser reconegut donades les seues característiques personals o socials, així com els resultats obtinguts...

Saber més
Terminis
Sol·licitudTemini tancat
Observacions

* REQUISITS DELS CANDIDATS ALS PREMIS

Podrà optar als premis extraordinaris d'Educació Secundària Obligatòria al rendiment acadèmic l'alumnat que reunisca les condicions següents:

a) Haver cursat i superat durant el curs acadèmic el Quart curs d'Educació Secundària Obligatòria en un centre públic o privat de la Comunitat Valenciana.

b) Haver obtingut en Quart curs de l'Educació Secundària Obligatòria una nota mitjana igual o superior a 9,25 punts.

c) Haver sigut proposat per la direcció del centre, una vegada escoltat l'equip docent de cada grup de Quart curs de l'etapa, com a candidat o candidata a l'obtenció de Premi Extraordinari d'Educació Secundària Obligatòria.

 

* CARACTERÍSTIQUES DELS PREMIS EXTRAORDINARIS

1. L'alumnat que resulte premiat en l'etapa d'Educació Secundària Obligatòria rebrà un diploma a l'excel·lència en el rendiment acadèmic expedit per la conselleria competent en matèria d'Educació, i que serà entregat en un acte acadèmic organitzat a este efecte.

2. Amb caràcter general, es podran concedir fins a un màxim de 100 premis extraordinaris. Este nombre de premis es podrà superar en els termes establits en l'article 6.2 de la present orde.

3. Així mateix, l'obtenció del Premi Extraordinari d'Educació Secundària Obligatòria per part d'un alumne o alumna es consignarà en l'historial acadèmic i en l'expedient acadèmic d'este per mitjà d'una diligència específica.

Normativa
 • Ordre 58/2010 de 2 de juny de la Conselleria d'Educació, per la qual es regula la menció honorífica i la convocatòria dels premis extraordinaris al...
 • Resolució de 19 de gener de 2022, de la Direcció General d'Innovació Educativa i Ordenació, per la qual es modifica la Resolució d'1 d'octubre de...

A qui va dirigit

Administració
Persones interessades

Cada centre docent podrà proposar un màxim de tres candidats o candidates per a l'obtenció del Premi Extraordinari d'Educació Secundària Obligatòria.

Com es tramita

Procés de tramitació
- Presentació de la sol·licitud i documentació requerida. - Conclosa l'avaluació final ordinària, la direcció de cada centre docent, a proposta dels equips docents de Quart curs d'Educació Secundària Obligatòria i informat el Consell Escolar, confeccionarà la llista d'aquells alumnes que...
Saber més
Òrgans de tramitació

Sol·licitud

Termini
Temini tancat

- El termini per a què els centres docents remeten la documentació finalitzarà el 31 de juliol.

 

- Les sol·licituds fora de termini no seran tingudes en compte per a la concessió dels premis.

Documentació
Els centres realitzaran la seua sol·licitud a travès de la pàgina web: https://oficinavirtual.edu.gva.es/oficina_edu/index.jsp Per a aixó utilitzaran l'usuari i contrasenya d'acces a ÍTACA. En les següents pàgines web de la Conselleria d'Eduació, Cultura y Esport es troba disponible un manual...
Saber més
Forma de presentació
Telemàtica
Utilitzaran l'usuari i contrasenya d'accés a ÍTACA.

  Resolució

  Termini màxim
  La direcció general competent en matèria d'Ordenació i Centres Docents dictarà una resolució de concessió dels premis, que serà publicada en el Diari Oficial Comunitat Valenciana abans del 30 de novembre.
  Observacions

  Davant de dita resolució, que no posarà fi a la via administrativa, els interessats podran interposar recurs d'alçada davant de la Secretaria Autonòmica d'Educació.

  Òrgans resolució