Detall de Procediment

Sol·licitud de reconeixement de la titularitat compartida d'explotacions agràries a la Comunitat Valenciana.

Codi SIA: 211558
Codi GUC: 15602
Organisme: CONSELLERIA D'AGRICULTURA, DESENVOLUPAMENT RURAL, EMERGÈNCIA CLIMÀTICA I TRANSICIÓ ECOLÒGICA
Termini de sol·licitud: Termini obert
 • Informació bàsica

 • Sol·licitud

 • Tramitació

 • Resolució

Mostrar tot

Ocultar tot

Informació bàsica

Objecte

ALTA D'ENTITATS DE TITULARITAT COMPARTIDA L'objecte del tràmit és el reconeixement d'entitats de titularitat compartida d'explotacions agràries de la Comunitat Valenciana, la seua inscripció en el Registre d'Entitats de Titularitat Compartida creat a aquest efecte en la conselleria competent en matèries d'agricultura, pesca, alimentació i aigua, i la transmissió de la informació corresponent al registre estatal d'Entitats de Titularitat Compartida (RETICOM). MODIFICACIÓ / BAIXA En cas que es produïsquen variacions que puguen afectar el reconeixement de les entitats de titularitat compartida inscrites en el Registre, aquestes modificacions s'han de comunicar a l'òrgan competent. Així mateix, s'ha de comunicar l'extinció de les entitats quan es produïsca.

Requisits

- Els dos cotitulars han d'exercir l'activitat agrària i treballar en aquesta de manera directa i personal tal com està definit en la Llei 19/1995, de 4 de juliol. - Els dos cotitulars han d'estar d'alta en el règim especial de la Seguretat Social dels treballadors per compte propi o autònoms per la seua activitat agrària (RETA) o en el sistema especial per a treballadors per compte propi agraris (SETA). - Residir a la comarca on s'ubique l'explotació o a les comarques limítrofes.

Interessats

Cònjuges o persones lligades amb una relació d'anàloga afectivitat inscrites en el Registre d'Unions de Fet de la Comunitat Valenciana o qualsevol altre registre públic anàleg, que passen a tindre la cotitularitat d'una explotació agrària situada en la seua major part a la Comunitat Valenciana. La titularitat compartida de l'explotació no afecta el règim jurídic dels béns i drets que la conformen ni el règim jurídic matrimonial o pactes patrimonials de les parelles de fet.

Normativa del procediment

 • Llei 19/1995, de 4 de juliol, de modernització de les explotacions agràries.
 • Ordre 33/2010, de 5 d'octubre, de la Conselleria d'Agricultura, Pesca i Alimentació, per la qual es regula el procediment administratiu de reconeixement de la titularitat compartida d'explotacions agràries a la Comunitat Valenciana i es crea un fitxer de dades de caràcter personal per a la seua inscripció (DOCV núm. 6377, de 15/10/10).
 • Llei 35/2011, de 4 d'octubre, sobre titularitat compartida de les explotacions agràries.
 • Vegeu l'Ordre 33/2010, de 5 d'octubre.
 • Llei 35/2011, de 4 d'octubre, sobre titularitat compartida de les explotacions agràries.

Termini

Durant tot l'any.

Documentació

Amb caràcter general, juntament amb la sol·licitud de reconeixement de l'entitat de titularitat compartida, s'ha de presentar la documentació següent: a) Documentació acreditativa i identificativa de les persones sol·licitants i, si escau, del seu representant legal, si en la sol·licitud s'ha manifestat l'oposició al fet que l'Administració obtinga directament les seues dades d'identitat. b) NIF provisional assignat per l'Agència Tributària. c) Acord de voluntats per a la constitució d'una explotació agrària de titularitat compartida, signat pels dos cotitulars. d) En cas de relació matrimonial, certificat de matrimoni o certificat del Registre Civil. En el supòsit d'una altra relació d'anàloga afectivitat, el certificat del Registre d'Unions de Fet de la Comunitat Valenciana, d'acord amb la Llei 1/2001, o el d'un altre registre públic anàleg. e) Última declaració dels dos cotitulars de l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques (IRPF). f) Informe actualitzat de vida laboral expedit per la Tresoreria General de la Seguretat Social. g) Còpies de títols acadèmics de la branca agrària o de certificats de realització de cursos en matèria agrària. h) Acreditació de la titularitat de l'explotació agrària declarada en l'imprés de sol·licitud, mitjançant la corresponent declaració censal o el certificat cadastral i/o contractes d'arrendaments dels dos titulars, degudament liquidats de l'Impost sobre Transmissions Patrimonials i Actes Jurídics Documentats, i còpia del llibre de l'explotació ramadera dels dos titulars (si escau). En particular, en el cas de béns immobles i de drets reals sobre aquests, s'ha d'especificar la referència dels recintes i qualssevol altres dades que puguen resultar de la normativa vigent. No cal adjuntar la documentació que ja s'haja presentat amb anterioritat, i que conste en la conselleria competent en les matèries d'agricultura, pesca, alimentació i aigua, sempre que les seues dades no hagen variat i continuen vigents. i) Dades dels béns i drets que conformen l'explotació.

Forma presentació

Presencial
a) En els registres dels òrgans administratius a què es dirigisquen. b) En els registres de qualsevol òrgan administratiu que pertanga a l'Administració general de l'Estat, a la de qualsevol administració de les comunitats autònomes, a la de qualsevol administració de les diputacions provincials, cabildos i consells insulars, a la dels ajuntaments dels municipis a què es refereix l'article 121 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases del règim local, o a la de la resta de les entitats que integren l'Administració local si, en aquest últim cas, s'ha subscrit el conveni oportú. c) En les oficines de Correus, en la forma que s'establisca reglamentàriament. d) En les representacions diplomàtiques o oficines consulars d'Espanya en l'estranger. e) En qualsevol altre que establisquen les disposicions vigents. I, preferentment, en els registres que s'indiquen a continuació i en els de les oficines comarcals de la conselleria competent (http://www.gva.es/va/inicio/atencion_ciudadano/buscadores/registros).

On dirigir-se

 • REGISTRE DE LA DIRECCIÓ TERRITORIAL D'AGRICULTURA, DESENVOLUPAMENT RURAL, EMERGÈNCIA CLIMÀTICA I TRANSICIÓ ECOLÒGICA - ALACANT
 • C/ PROFESSOR MANUEL SALA, 2

  03003 - Alacant/Alicante

 • REGISTRE DE LA DIRECCIÓ TERRITORIAL D'AGRICULTURA, DESENVOLUPAMENT RURAL, EMERGÈNCIA CLIMÀTICA I TRANSICIÓ ECOLÒGICA - VALÈNCIA
 • C/ GREGORI GEA, 27

  46009 - València/Valencia

 • REGISTRE DE LA DIRECCIÓ TERRITORIAL D'AGRICULTURA, DESENVOLUPAMENT RURAL, EMERGÈNCIA CLIMÀTICA I TRANSICIÓ ECOLÒGICA - CASTELLÓ
 • AV. GERMANS BOU, 47

  12003 - Castelló/Castellón

 • REGISTRE GENERAL DE LA CONSELLERIA D'AGRICULTURA, DESENVOLUPAMENT RURAL, EMERGÈNCIA CLIMÀTICA I TRANSICIÓ ECOLÒGICA
Telemàtica
Les sol·licituds d'inscripció es poden presentar de forma presencial en els registres de les oficines comarcals i direccions territorials de la conselleria competent o directament en el Registre General d'aquesta Conselleria. De manera voluntària, també es poden presentar de forma telemàtica a través de la seu electrònica de la Generalitat en l'URL següent: http://www.gva.es/va/proc15602 Una vegada constituïda l'entitat de titularitat compartida, d'acord amb el que s'estableix en l'article 14 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú, cal relacionar-se amb la Generalitat a través de mitjans electrònics. Si una entitat obligada a relacionar-se amb la Generalitat a través de mitjans electrònics presenta una sol·licitud de forma presencial, se li requerirà que la presente de forma electrònica. A aquest efecte, es considerarà com a data de presentació de la sol·licitud aquella en la qual s'haja fet la presentació telemàtica. Per a poder accedir de forma telemàtica, la persona sol·licitant ha de disposar de sistemes de signatura electrònica reconeguda o qualificada i avançada basats en certificats electrònics reconeguts o qualificats de signatura electrònica expedits per prestadors inclosos en la llista de confiança de prestadors de serveis de certificació. Entre aquests, hi ha els certificats emesos per l'Autoritat de Certificació de la Comunitat Valenciana (https://sede.gva.es/va/sede_certificados), així com el sistema cl@ve signatura per a les persones físiques. Els documents que s'annexen al tràmit telemàtic han d'estar signats electrònicament per les persones que, segons el tipus de document, siga procedent. Els tràmits que es realitzen a través de la seu electrònica de la Generalitat, però que no arriben a registrar-se, es poden recuperar en un moment posterior per a acabar la presentació telemàtica accedint a l'àrea personal de la Generalitat des de l'apartat "Com va això meu"-> "Sol·licituds en creació" (https://www.tramita.gva.es/cdc/login.html?idioma=va).

On consultar dubtes sobre el tràmit

Informació tramitació

1. Sol·licitud NIF provisional (Agència Tributària) Documentació que cal aportar: - Sol·licitud del NIF Provisional a l'AEAT (model 036) - DNI original i còpia dels dos cònjuges - Acord de Voluntats signat pels dos titulars - Completar el model 036 amb el nom de l'entitat de titularitat compartida 2. Sol·licitud d'alta en la Seguretat Social * Alta en SETA (article 47. bis Reial decret 84/1996 Reglament d'afiliació) - Sol·licitud d'alta en el sistema especial per a treballadors per compte propi agraris (model TA.0521-7) - Còpia del DNI dels titulars de l'explotació agrària que formen l'ETC - Còpia del NIF provisional obtingut en Hisenda - Model 036 en declaració censal - Documentació que acredite la titularitat, d'almenys, una explotació agrària: -Agricultura: si està al seu nom, un rebut de contribució agrària. Si no ho està, cal aportar la documentació que acredite que explota les terres: el contracte d'arrendament o de cessió. -Ramaderia: documentació que acredite el tipus i la titularitat de l'explotació. - Declaració de l'IRPF de l'exercici anterior, llevat que la persona interessada no haja estat obligada a presentar-la o en els supòsits d'inclusió en SETA per inici d'activitat agrària. (En el seu lloc, cal presentar la declaració justificativa recollida en el model TA.0521-7) * Alta en RETA (article 46.5 Reial decret 84/1996 Reglament afiliació) - Sol·licitud d'alta en el règim especial de la Seguretat Social dels treballadors per compte propi o autònoms per la seua activitat agrària (model TA.0521) - Còpia del DNI - Model 036 d'alta en declaració censal - Documentació que acredite la resta de condicions i requisits, segons les circumstàncies que recaiguen en cada treballador 3. Sol·licitud de reconeixement i inscripció en el Registre d'Entitats de Titularitat Compartida d'explotacions agràries de la Comunitat valenciana S'ha de de presentar la sol·licitud d'alta de l'entitat de titularitat compartida degudament omplida, juntament amb la documentació indicada anteriorment. Si la sol·licitud no reuneix els requisits per a poder ser aprovada, no s'aporta la totalitat de la documentació sol·licitada o hi ha defectes en la documentació aportada, es requerirà els sol·licitants perquè en un termini de 10 dies hàbils, comptats a partir de l'endemà de la notificació, esmenen els defectes advertits o aporten els documents preceptius, amb la indicació que, si així no es fa, es considerarà que han desistit de la seua sol·licitud, amb la prèvia resolució, en els termes previstos en l'article 68 de la Llei 39/2015, del procediment administratiu comú de les administracions públiques. 4. Reconeixement i inscripció en el Registre d'Entitats de Titularitat Compartida d'explotacions agràries de la Comunitat valenciana Perquè la titularitat compartida de les explotacions agràries produïsca tots els seus efectes jurídics, és necessari que estiga inscrita en el Registre d'Entitats de Titularitat Compartida. Aquesta inscripció en el registre té caràcter constitutiu. Una vegada examinades les sol·licituds i la documentació aportada, es comprovarà el compliment dels requisits exigits per part del Servei d'Ajudes Estructurals, que elevarà la proposta de l'acord corresponent a la persona titular de la direcció general en matèria d'ajudes estructurals, en la qual es deleguen les competències per al reconeixement i la inscripció en el registre de les entitats de titularitat compartida corresponent. El termini màxim per a resoldre i notificar el reconeixement i la inscripció de la titularitat compartida serà de tres mesos comptats a partir de la data de presentació de la sol·licitud. Els efectes d'aquest reconeixement es retrotrauran al moment de la presentació de la sol·licitud de reconeixement. Transcorregut el termini indicat, sense que s'haja comunicat cap resolució expressa, les persones interessades podran entendre estimada la seua sol·licitud per silenci administratiu. - Els i les cotitulars queden obligats/ades a informar la direcció general competent de qualsevol canvi o variació de les dades facilitades dels dos titulars o de l'explotació, en un termini no superior a un mes des que es produïsquen. Així mateix, han de comunicar, si escau, l'extinció de l'entitat de titularitat compartida.

òrgans de tramitació

Organismes

Termini màxim

El termini màxim per a resoldre i notificar el reconeixement i la inscripció de la titularitat compartida serà de tres mesos comptats a partir de la data de presentació de la sol·licitud. Els efectes d'aquest reconeixement es retrotrauran al moment de la presentació de la sol·licitud de reconeixement. Transcorregut el termini indicat, sense que s'haja comunicat cap resolució expressa, les persones interessades podran entendre estimada la seua sol·licitud per silenci administratiu.

Observacions

Contra els actes administratius que posen fi a la via administrativa d'aquest procediment, es podrà interposar un recurs potestatiu de reposició davant de la persona titular de la Direcció de l'Agència Valenciana de Foment i Garantia Agrària, en el termini d'un mes a comptar des de l'endemà del dia en què tinga lloc la seua notificació, de conformitat amb el que disposen els articles 123 i 124 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, o bé un recurs contenciós administratiu davant dels jutjats contenciosos administratius de la Comunitat Valenciana, en el termini de dos mesos comptats des de l'endemà de la seua notificació, de conformitat amb el que preveu l'article 46 de la Llei reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa, de 13 de juliol de 1998, sense prejudici de la interposició de qualsevol altre recurs que s'estime procedent.

Òrgans resolució

Organismes

 • DIRECCIÓ GENERAL DE PRODUCCIÓ AGRÀRIA, RAMADERIA I PESCA
 • C/ AMADEU DE SAVOIA, 2

  46010 - València/Valencia