Detall de Procediment

Sol·licitud de certificat (o duplicat) PROFESSIONAL acreditatiu per a la manipulació de gasos fluorats. Indústria.

Codi SIA: 211638
Codi GUC: 15990
Organisme: CONSELLERIA D'ECONOMIA SOSTENIBLE, SECTORS PRODUCTIUS, COMERÇ I TREBALL
Termini de sol·licitud: Termini obert
 • Informació bàsica

 • Sol·licitud

 • Tramitació

 • Resolució

Mostrar tot

Ocultar tot

Informació bàsica

Objecte

Procediment perquè els professionals puguen obtindre el certificat personal (o el duplicat) acreditatiu per a la manipulació de gasos fluorats. * Vegeu nota informativa sobre certificat professional de gasos fluorats en l'apartat "Enllaços" d'aquest tràmit. Tipus de certificats: 1. Manipulació d'equips amb sistemes frigorífics de qualsevol càrrega de refrigerants fluorats. 1g Manipulació d'equips de transport refrigerat de mercaderies de qualsevol càrrega de refrigerants fluorats. 2. Manipulació d'equips amb sistemes frigorífics de càrrega de refrigerant inferior a 3 kg de gasos fluorats. 2e. Manipulació d'equips de transport refrigerat de mercaderies que empren menys de 3 kg de refrigerants fluorats. 3. Manipulació de sistemes frigorífics que empren refrigerants fluorats destinats a confort tèrmic de persones instal·lades en vehicles. 4. Manipulació d'equips de protecció contra incendis que empren gasos fluorats com a agent extintor. 5. Manipulació de dissolvents que continguen gasos fluorats i equips que els empren. 6. Manipulació de commutadors elèctrics fixos que continguen gasos fluorats d'efecte d'hivernacle.

Observacions

1. La INFORMACIÓ SOBRE EXPEDIENTS EN TRÀMIT s'oferirà ÚNICAMENT mitjançant CITA PRÈVIA amb el personal tècnic i/o administratiu del corresponent SERVEI TERRITORIAL competent en matèria D'INDÚSTRIA, que es podrà sol·licitar a través de l'apartat "Cita prèvia" de la pàgina web de la Conselleria competent en eixa matèria (vegeu enllaç directe en l'apartat "Enllaços" d'aquest tràmit). 2. CURSOS I CENTRES FORMATIUS En aquest tràmit es disposa dels següents enllaços: - Una llista de cursos dels centres col·laboradors del SERVEF en les especialitats de gasos fluorats a Alacant, Castelló i València. - Una altra llista de centres formatius autoritzats per la Conselleria competent en matèria d'indústria a Alacant, Castelló i València (programes formatius 4, 6, 7 i 8).

Requisits

Per a fer tràmits per via telemàtica davant de l'Administració de la Generalitat actuant en representació d'una altra persona (física o jurídica), aquesta s'ha d'inscriure prèviament en el REGISTRE DE REPRESENTANTS de l'ACCV, o bé en el REGISTRE ELECTRÒNIC D'APODERAMENTS de l'Administració general de l'Estat, la respectiva informació dels quals està disponible en l'apartat "Enllaços" d'aquest tràmit.

Interessats

Els professionals (persones físiques) que instal·len, mantinguen, revisen, desmunten o manipulen gasos fluorats.

Normativa del procediment

 • Reial decret 115/2017, de 17 de febrer, pel qual es regula la comercialització i manipulació de gasos fluorats i equips basats en aquests, així com la certificació dels professionals que els utilitzen i pel qual s'estableixen els requisits tècnics per a les instal·lacions que desenvolupen activitats que emeten gasos fluorats (BOE núm. 42, de 18/02/2017).
 • Ordre TEC/544/2019, de 25 d'abril, per la qual es constitueix i regula el registre unificat sobre certificats i centres de formació de gasos fluorats (BOE núm. 116, de 15/05/2019).
 • Reglament (UE) núm. 517/2014 del Parlament Europeu i del Consell, de 16 d'abril de 2014, sobre els gasos fluorats d'efecte d'hivernacle i pel qual es deroga el Reglament (CE) núm. 842/2006 (DOUE núm. 150, de 20/05/2014).
 • Reglament d'execució (UE) 2015/2067, de la Comissió, de 17 de novembre de 2015, pel qual s'estableixen, de conformitat amb el Reglament (UE) núm. 517/2014, del Parlament Europeu i del Consell, els requisits mínims i les condicions de reconeixement mutu de la certificació de les persones físiques quant als aparells fixos de refrigeració, aparells fixos d'aire condicionat i bombes de calor fixes, i unitats de refrigeració de camions i remolcs frigorífics, que continguen gasos fluorats d'efecte d'hivernacle, i de la certificació de les empreses quant als aparells fixos de refrigeració, aparells fixos d'aire condicionat i bombes de calor fixes que continguen gasos fluorats d'efecte d'hivernacle (DOUE núm. 301, de 18/11/2015).
 • Reglament (CE) núm. 304/2008, de la Comissió, de 2 d'abril de 2008, pel qual s'estableixen, de conformitat amb el Reglament (CE) núm. 842/2006, del Parlament Europeu i del Consell, els requisits mínims i les condicions del reconeixement mutu de la certificació de les empreses i el personal quant als sistemes fixos de protecció contra incendis i els extintors que continguen determinats gasos fluorats d'efecte d'hivernacle (DOUE núm. 92, de 03/04/2008).
 • Informació pública als professionals certificats en matèria de gasos fluorats a la Comunitat Valenciana (DOGV núm. 8634, de 13/09/2019).
 • Orden 14/2022, de 5 de diciembre, de la Conselleria de Economía Sostenible, Sectores Productivos, Comercio i Trabajo por la que se establece la obligatoriedad de comunicaciones y notificaciones por medios electrónicos en determinados trámites y procedimientos en las materias de Industria, Energía y Minería. (DOGV nº 9492, de 19/12/2022)
 • Vegeu Ordre TEC/544/2019, de 25 d'abril
 • Vegeu el Reglament (CE) núm. 304/2008, de la Comissió.
 • Vegeu Informació pública als professionals certificats
 • Vegeu Ordre 14/2022, de 5 de desembre
 • Vegeu el Reglament (UE) núm. 517/2014, del Parlament Europeu i del Consell.
 • Vegeu el Reglament d'execució (UE) 2015/2067, de la Comissió.
 • Vegeu Reial decret 115/2017, de 17 de febrer

Termini

Durant tot l'any, encara que, en el cas d'un certificat nou, sempre amb caràcter previ a començar l'activitat que requereix la manipulació de gasos fluorats.

Documentació

1. PER A l'OBTENCIÓ D'UN CERTIFICAT NOU, les persones sol·licitants han de presentar (telemàticament ), la documentació següent: - Sol·licitud de certificat professional acreditatiu per a la manipulació de gasos fluorats, segons el model normalitzat disponible en el tràmit telemàtic i també com a imprés associat a aquest tràmit, denominat SOLGASFL. - Tots els documents que consten en l'imprés de sol·licitud, segons el tipus de certificat sol·licitat i la via d'obtenció d'aquest. - Justificant del pagament de la taxa corresponent. 2. PER A L'OBTENCIÓ DEL DUPLICAT DEL CERTIFICAT, les persones sol·licitants han de presentar (telemàticament ), la documentació següent: - Sol·licitud de DUPLICAT de certificat professional acreditatiu per a la manipulació de gasos fluorats, segons el model normalitzat disponible en el tràmit telemàtic i també com a imprés associat a aquest tràmit, denominat SOLGASFL. - Justificant del pagament de la taxa corresponent.

Forma presentació

Telemàtica
1. Les persones obligades a relacionar-se a través de mitjans electrònics d'acord amb l'article 14 de la Llei 39/2015, així com les que no hi estan obligades, però opten per aquesta via, han de presentar la seua sol·licitud telemàtica i la documentació annexa requerida MITJANÇANT EL TRÀMIT TELEMÀTIC, l'enllaç directe al qual s'acaba d'indicar. 2. Per a la presentació telemàtica, la persona sol·licitant (física o jurídica) ha de disposar d'un sistema de signatura electrònica reconeguda o qualificada i avançada basada en certificats electrònics reconeguts o qualificats de signatura electrònica expedits per prestadors inclosos en la llista de confiança de prestadors de serveis de certificació. Entre aquests sistemes, s'admeten: - El DNIe (DNI electrònic), els certificats emesos per l'FNMT (Fàbrica Nacional de Moneda i Timbre) i els certificats de persona jurídica, empleat públic o persona física emesos per l'ACCV (Autoritat de Certificació CV). - El sistema clave signatura de l'Estat, únicament per a les persones físiques (per tant, queden excloses les persones jurídiques: empreses, ajuntaments, entitats...). - I, en general, tots els acceptats per la Plataforma @firma Més informació en https://sede.gva.es/va/sede_certificados 3. Per a fer tràmits per via telemàtica davant de l'Administració de la Generalitat Valenciana actuant en representació d'una altra persona (física o jurídica), aquesta haurà d'inscriure prèviament aquesta representació en el REGISTRE DE REPRESENTANTS de l'ACCV, o bé en el REGISTRE ELECTRÒNIC D'APODERAMENTS de l'Administració general de l'Estat la respectiva informació dels quals està disponible en l'apartat "Enllaços". Sense eixa inscripció prèvia, a més de no quedar acreditada la representació, no es rebrà res en la Carpeta Ciutadana de la persona presentadora. 4. Fent clic en l'enllaç directe indicat en "Com es tramita telemàticament?" o en l'enllaç "TRAMITAR AMB CERTIFICAT" (de color roig a l'inici d'aquest tràmit), accedireu al tràmit telemàtic, que us permetrà omplir i signar digitalment el formulari web inicial, annexar la documentació que heu d'aportar (omplida i signada digitalment) i realitzar la presentació telemàtica de tot això, de manera que obtindreu el corresponent justificant de registre, que posteriorment estarà també disponible, amb el número d'expedient obert, en la seua Carpeta Ciutadana (vegeu 'Enllaços'). 5. Respecte a la DOCUMENTACIÓ A ANNEXAR: - És recomanable que reuniu tots els documents s'han d'annexar i els ompliu, signeu i guardeu electrònicament en el vostre ordinador, de manera que posteriorment pugueu incorporar-los en el pas corresponent del tràmit telemàtic. - IMPORTANT: tots els documents certificats o signats que es presenten telemàticament hauran d'enviar-se en format PDF i hauran d'incorporar les SIGNATURES DIGITALS de la/les persona/ones o entitat/s que el/s subscriga/guen. - En aquest tràmit de la Guia Prop: * En l'apartat "Quina documentació s'ha de presentar?", hi ha la llista de documents que s'han de presentar. * I en l'apartat "Impresos associats" (a més d'en el tràmit telemàtic mateix) hi ha models normalitzats i omplibles de tots o alguns d'aquests documents. Si hi ha model normalitzat, el document ha de presentar-se en ell, i si no existeix, ha de ser creat o demanat per la persona sol·licitant per a poder-los adjuntar a la seua sol·licitud telemàtica. - En el tràmit telemàtic s'indica la grandària màxima permesa dels documents per annexar i els possibles formats o extensions (PDF, DOC, ODT, XLS, ODS, ZIP, etc.). Comproveu-ho abans d'annexar-los. 6. Disposeu de MÉS INFORMACIÓ en: https://www.gva.es/va/web/administracion-online/faqs-servicis-en-linia Si continueu necessitant ajuda, notifiqueu-ho a: - Per a consultes sobre el contingut del tràmit: prop@gva.es - Per a incidències informàtiques: generalitat_en_red@gva.es

On consultar dubtes sobre el tràmit

Pagament

Taxes 2023: 4,52 - Certificat tècnic (per a nou certificat): 14,58 euros 4,10 - Expedició de duplicats de documents oficials (per a duplicat de certificat): 9,45 euros

Informació tramitació

A) SOL·LICITUD D'UN CERTIFICAT NOU 1. PRESENTACIÓ de la sol·licitud i de tota la documentació exigida (inclòs el justificant del pagament de la taxa), DE MANERA TELEMÀTICA 2. A continuació: 2.1. Si la sol·licitud i la documentació presentades són correctes i estan completes, el servei territorial competent emetrà el certificat de gasos fluorats, l'inscriurà en el Registre autonòmic de certificats expedits i el notificarà telemàticament a la persona sol·licitant. 2.2. Si la sol·licitud i/o la documentació NO són correctes o estan incompletes, es realitza un requeriment d'esmena a la persona interessada, en què s'indica la documentació no presentada o incorrecta que cal esmenar. * En els casos de tramitació telemàtica, l'esmena també s'haurà de fer per aquesta via, per a la qual cosa cal utilitzar el tràmit d'aquesta Guia Prop denominat "Aportació de documentació a un expedient obert en la direcció general competent en matèria d'INDÚSTRIA i/o ENERGIA i/o MINES de la Generalitat Valenciana (se n'exclouen ajudes i expedients arxivats)". (Vegeu l'enllaç directe en l'apartat "Enllaços" d'aquest tràmit) Després d'això: - Si la persona interessada aporta la documentació correcta, es procedeix segons s'ha descrit en el punt 2.1. - Si la persona interessada NO aporta la documentació correcta, transcorregut el termini corresponent, es resol amb la declaració que desisteix de la seua sol·licitud i s'arxiva l'expedient. 3. El servei territorial competent remetrà la informació del certificat expedit al Registre* unificat sobre certificats i centres de formació de gasos fluorats, que està adscrit al ministeri competent en matèria de medi ambient i té la condició de registre oficial de caràcter administratiu, declaratiu, informatiu i públic. * Accés a la versió de consulta pública d'aquest registre en l'apartat "Enllaços" d'aquest tràmit. B) SOL·LICITUD D'UN DUPLICAT DE CERTIFICAT: 1. Presentació de la sol·licitud de DUPLICAT de certificat i del justificant de pagament de la taxa, DE FORMA TELEMÀTICA 2. Si el que s'ha sol·licitat és correcte, el servei territorial competent emetrà el duplicat del certificat i el notificarà telemàticament a la persona sol·licitant.

òrgans de tramitació

Organismes

 • SERVEI TERRITORIAL D'INDÚSTRIA, ENERGIA I MINES - ALACANT
 • C/ CHURRUCA, 29

  03003 - Alacant/Alicante

 • SERVEI TERRITORIAL D'INDÚSTRIA, ENERGIA I MINES - CASTELLÓ
 • C/ CAVALLERS, 8

  12001 - Castelló/Castellón

 • SERVEI TERRITORIAL D'INDÚSTRIA, ENERGIA I MINES - VALÈNCIA
 • C/ GREGORI GEA, 27

  46009 - València/Valencia

Observacions

La resolució NO posa fi a la via administrativa i contra aquesta es pot interposar un recurs d'alçada davant de la direcció general competent en matèria de cooperatives, en el termini d'un mes a comptar de l'endemà de la notificació, si l'acte fora exprés, o en qualsevol moment a partir de l'endemà del dia en què es produïsquen els efectes del silenci administratiu, de conformitat amb la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

Òrgans resolució

Organismes

 • SERVEI TERRITORIAL D'INDÚSTRIA, ENERGIA I MINES - ALACANT
 • C/ CHURRUCA, 29

  03003 - Alacant/Alicante

 • SERVEI TERRITORIAL D'INDÚSTRIA, ENERGIA I MINES - CASTELLÓ
 • C/ CAVALLERS, 8

  12001 - Castelló/Castellón

 • SERVEI TERRITORIAL D'INDÚSTRIA, ENERGIA I MINES - VALÈNCIA
 • C/ GREGORI GEA, 27

  46009 - València/Valencia