Autorització d'alienació de béns immobles patrimonials acordada per una entitat local

Presidència de la Generalitat

Codi SIA: 211711
|
Codi GVA: 16395
Descarregar informació
Termini obert
 • Què necessites saber
 • Què és
 • A qui va dirigit
 • Com es tramita
 • Tramitació
 • Sol·licitud
 • Resolució
 • Ajuda
 • Preguntes freqüents
 • Enllaços d'interés
 • Compartir en xarxes socials

A qui va dirigit

Administració
Persones interessades

Les entitats locals interessades

Requisits

- L'autorització se sol·licitarà quan el valor del bé/béns supere el 25 % dels recursos ordinaris del pressupost anual de la corporació local.

- L'alienació a títol onerós haurà de realitzar-se com a regla general, per subhasta. No obstant això, podrà utilitzar-se el concurs sempre que el preu no siga l'únic criteri determinant per a l'alienació (art. 188.1 LRLCV).

- L'òrgan competent podrà acordar l'alienació directa en els supòsits previstos en l'art. 188.2 LRLCV.

Com es tramita

Procés de tramitació
- Enviament de l'expedient d'alienació per l'entitat local. - Requeriment, si és el cas, d'informació complementària o esmena de les deficiències observades (art. 64 LBRL, art. 154.2 LRLCV i 71 LRJPAC). - Resolució del conseller competent en matèria d'administració local. - Notificació a...
Saber més
Òrgans de tramitació

Sol·licitud

Termini
Termini obert

Durant tot l'any

Documentació
- Certificat de l'acord adoptat per l'òrgan competent pel qual s'aprova l'alienació. - Plec de condicions que ha de regir l'alienació. - Valoració tècnica del bé/béns que s'alienaran (art. 112 i 118 del RBEL). - Certificació dels recursos ordinaris del pressupost anual vigent (art. 109.1 del...
Saber més
Forma de presentació
Telemàtica
1. Abans d'iniciar la tramitació electrònica es recomana consultar l'apartat de "documentació a presentar". 2. A continuació inicieu el tràmit telemàtic fent clic en la icona superior "Tramita amb certificat" d'aquesta mateixa pàgina, que us portarà al tràmit "Telemàtic general de Presidència...
Saber més

Resolució

Termini màxim
El procediment d'autorització tindrà una durada màxima de sis mesos. Si no hi ha una resolució expressa, el silenci tindrà caràcter negatiu (art. 191.2 LRLCV).
Observacions

Contra la resolució del conseller, que posa fi a la via administrativa, és possible la interposició pels interessats dels recursos següents: a) Directament, un recurs contenciós administratiu davant de la Sala Contenciosa Administrativa en el termini de 2 mesos comptats a partir de l'endemà de la...

Saber més
Òrgans resolució
PRESIDÈNCIA DE LA GENERALITAT (actual secretari autonòmic de presidència pd)