Aprovació en règim de monopoli d'activitats i servicis reservats a les entitats locals

Presidència de la Generalitat

Codi SIA: 211736
|
Codi GVA: 16569
Descarregar informació
Termini obert
 • Què necessites saber
 • Què és
 • A qui va dirigit
 • Com es tramita
 • Tramitació
 • Sol·licitud
 • Resolució
 • Ajuda
 • Preguntes freqüents
 • Enllaços d'interés
 • Compartir en xarxes socials

Què és

Què és i per a què servix

Aprovació per part del Consell de l'expedient de municipalització o provincialització per a la prestació d'un servei reservat per la llei, en règim de monopoli per una entitat local (art. 86.3 Llei 7/1985, de 2 d'abril, i 197 de la Llei 8/2010, de 23 de juny, de règim local de la Comunitat...

Saber més
Terminis
Sol·licitudTermini obert

A qui va dirigit

Administració
Persones interessades

Les entitats locals interessades

Requisits

- S'ha de tractar d'una activitat o servei expressament reservat per llei a les entitats locals.

- Requereix la tramitació d'un procediment en què s'acredite la conveniència i oportunitat de la iniciativa per als interessos locals.

Com es tramita

Procés de tramitació
- Remissió de l'expedient complet de municipalització o provincialització. - Requeriment, si s'escau, d'informació complementària o esmena de les deficiències observades (art. 64 LBRL, art. 154.2 LRLCV i 71 LRJPAC). - Acord d'aprovació per part del Consell. - Notificació a l'entitat local...
Saber més
Òrgans de tramitació

Sol·licitud

Termini
Termini obert

Durant tot l'any

Documentació
- Acord de designació de la comissió d'estudi per a l'elaboració de la memòria. - Memòria justificativa del projecte, comprensiva dels aspectes socials, jurídics, tècnics i financers de l'activitat, la forma de gestió, la previsió dels ingressos i el preu dels serveis oferits i els supòsits de...
Saber més
Forma de presentació
Telemàtica
1. Abans d'iniciar la tramitació electrònica es recomana consultar l'apartat de "documentació a presentar". 2. A continuació inicieu el tràmit telemàtic fent clic en la icona superior "Tramita amb certificat" d'aquesta mateixa pàgina, que us portarà al tràmit "Telemàtic general de Presidència...
Saber més

Resolució

Termini màxim
El procediment d'autorització tindrà una durada màxima de 6 mesos. Si no hi ha cap resolució expressa, el silenci tindrà caràcter negatiu (art. 191.2 LRLCV).
Observacions

Contra l'acord del Consell, que posa fi a la via administrativa, és possible la interposició per part dels interessats dels recursos següents: a) Directament, un recurs contenciós administratiu davant de la Sala Contenciosa Administrativa en el termini de 2 mesos comptats a partir de l'endemà de...

Saber més
Òrgans resolució
PRESIDÈNCIA DE LA GENERALITAT (actual secretari autonòmic de presidència, pd)