Detall de Procediment

Concessió del títol d'Agrupació de Defensa Sanitària (ADS)

Codi SIA: 211742
Codi GUC: 16608
Organisme: CONSELLERIA D'AGRICULTURA, DESENVOLUPAMENT RURAL, EMERGÈNCIA CLIMÀTICA I TRANSICIÓ ECOLÒGICA
Termini de sol·licitud: OBERT
 • Informació bàsica

 • Sol·licitud

 • Tramitació

 • Resolució

Mostrar tot

Ocultar tot

Informació bàsica

Objecte

La conselleria competent en matèria de ramaderia atorgarà la qualificació d'agrupació de defensa sanitària (ADS) als grups inicials de sanejament que executen el programa sanitari, i així es comprove pels serveis veterinaris oficials d'aquesta, i complisquen els requisits establits. NOTA: té la consideració d'agrupació de defensa sanitària (ADS) la lliure reunió de ramaders que exploten animals d'una mateixa espècie, o espècies afins, associats voluntàriament per a establir una sèrie d'accions comunes amb vista a la defensa sanitària dels seus bestiars.

Requisits

a) L'àmbit territorial de les associacions de defensa sanitària i el cens mínim per a agrupar-les serà: 1. L'àmbit territorial de les ADSG de remugants serà provincial i haurà d'integrar almenys el 20 % del cens d'una de les espècies per a la qual estan autoritzades en una de les comarques en la qual estiga implantada. 2. Per a la resta de les ADSG, l'àmbit territorial serà provincial i haurà d'integrar almenys el 20 % del cens de la la espècie per a la qual està autoritzada en una de les comarques en la qual estiga implantada. 3. En el cas de les espècies o orientacions productives el nombre d'explotacions a la Comunitat Valenciana de les quals no supere el nombre de 50, l'àmbit pot ser autonòmic, sempre que reunisquen almenys el 50 % del cens autonòmic per a l'espècie o orientació productiva que es tracte. 4. En el cas de l'espècie apícola, atenent les característiques de les seues explotacions, l'àmbit d'aquestes pot ser autonòmic, sempre que reunisquen almenys el 20 % del cens autonòmic per a aquesta espècie; en cas contrari, l'àmbit serà provincial, amb un cens mínim del 20 % del cens de l'espècie apícola en una de les comarques en la qual estiga implantada. b) Presentar, i ser aprovat per la Conselleria d'Agricultura i Pesca, un projecte de programa higienicosanitari que preveja el compliment no només de les actuacions sanitàries emanades de la Conselleria d'Agricultura i Pesca, sinó també la lluita contra les malalties que tinguen incidència en la comarca. c) Concertar amb un veterinari autoritzat per a l'exercici lliure de la professió que, amb caràcter permanent, dirigisca el programa higienicosanitari d'aquella. Aquest anotarà en la cartilla d'explotació ramadera les seues actuacions en cada una de les explotacions. Igualment, el veterinari responsable portarà un control del bestiar que entra i ix de cada explotació inclosa en l'agrupació de defensa sanitària. d) El veterinari responsable remetrà mensualment als serveis veterinaris oficials de la Conselleria d'Agricultura i Pesca el comunicat de les vacunacions efectuades i, amb caràcter semestral, enviarà un informe en el qual reflectirà el grau de compliment del programa sanitari, en relació al projecte presentat, que serà coincident, al final de cada any, amb una memòria de les incidències sanitàries esdevingudes en l'agrupació.

Interessats

Els grups inicials de sanejament (GSI) que reunisquen els requisits que s'indiquen a continuació.

Normativa del procediment

 • Ordre d'11 de maig de 1990, de la Conselleria d'Agricultura i Pesca, per la qual es regula la concessió del títol d'Agrupació de Defensa Sanitària en el territori de la Comunitat Valenciana. (DOCV núm. 1317, de 04/06/90)
 • Reial decret 842/2011, de 17 de juny, pel qual s'estableix la normativa bàsica de les agrupacions de defensa sanitària ramadera i es crea i regula el registre nacional d'aquestes (BOE núm. 168, de 14/7/11).
 • Ordre 12/2012, de la Conselleria d'Agricultura, Pesca, Alimentació i Aigua, per la qual es modifica l'Ordre d'11 de maig de 1990, de la Conselleria d'Agricultura i Pesca, per la qual es regula la concessió del títol d'Agrupació de Defensa Sanitària en el territori de la Comunitat Valenciana (DOCV núm. 6844 de 21/08/12).

Termini

Durant tot l'any

Documentació

- Sol·licitud - Còpia dels estatuts de funcionament de l'agrupació - Programa higienicosanitari signat per un llicenciat en Ciències Veterinàries, que preveja el compliment de les actuacions sanitàries establides per la Conselleria d'Agricultura, Pesca, Alimentació i Aigua, i també la lluita contra les malalties que tinguen incidència en la comarca d'actuació. - Compromís signat per un llicenciat en ciències veterinàries mitjançant el qual assumeix la direcció del programa higienicosanitari i que cada integrant de l'agrupació està obligat a complir. - Relació de ramaders que integren l'agrupació, en què es detallen el cens per espècie ramadera així com el municipi on se situe l'explotació.

Forma presentació

Presencial
- En els registres administratius dels òrgans administratius a què es dirigisquen, o davant de qualsevol que pertanga a l'Administració general de l'Estat, a qualsevol les comunitats autònomes, o a alguna de les entitats que formen l'Administració local si, en aquest últim cas, s'ha subscrit el conveni oportú, així com en les representacions diplomàtiques o oficines consulars d'Espanya en l'estranger. - També en qualsevol oficina de Correus. En aquest cas s'ha de presentar en sobre obert perquè es puga estampar el segell i la data en l'imprés de sol·licitud i en la còpia. - I, preferentment, en les oficines comarcals de la Conselleria d'Agricultura, Pesca, Alimentació i Aigua, així com en les seues direccions territorials següents:

On dirigir-se

 • REGISTRE DE LA DIRECCIÓ TERRITORIAL D'AGRICULTURA, DESENVOLUPAMENT RURAL, EMERGÈNCIA CLIMÀTICA I TRANSICIÓ ECOLÒGICA - ALACANT
 • C/ PROFESSOR MANUEL SALA, 2

  03003 - Alacant/Alicante

 • REGISTRE DE LA DIRECCIÓ TERRITORIAL D'AGRICULTURA, DESENVOLUPAMENT RURAL, EMERGÈNCIA CLIMÀTICA I TRANSICIÓ ECOLÒGICA - VALÈNCIA
 • C/ GREGORI GEA, 27

  46009 - València/Valencia

 • REGISTRE DE LA DIRECCIÓ TERRITORIAL D'AGRICULTURA, DESENVOLUPAMENT RURAL, EMERGÈNCIA CLIMÀTICA I TRANSICIÓ ECOLÒGICA - CASTELLÓ
 • AV. GERMANS BOU, 47

  12003 - Castelló/Castellón

Telemàtica
Com que els sol·licitants són persones jurídiques, en virtut de l'article 14.2 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, estan obligats a relacionar-se amb aquestes a través de mitjans electrònics, per la qual cosa, la presentació de sol·licituds ha de realitzar-se electrònicament a través de la seu electrònica de la Generalitat en l'URL següent: http://www.gva.es/va/proc16608. En cas que la sol·licitud es faça presencialment, es requerirà l'interessat perquè la presente de forma electrònica. A aquests efectes, es considerarà com a data de presentació de la sol·licitud aquella en la qual s'haja fet la presentació telemàtica. Per a accedir de forma telemàtica, la persona sol·licitant ha de disposar de sistemes de signatura electrònica reconeguda o qualificada i avançada basats en certificats electrònics reconeguts o qualificats de signatura electrònica expedits per prestadors inclosos en la llista de confiança de prestadors de serveis de certificació. Entre aquests, els certificats emesos per l'Autoritat de Certificació de la Comunitat Valenciana (https://sede.gva.es/va/sede_certificados). Els documents que s'annexen al tràmit telemàtic han d'estar signats electrònicament per les persones que, segons el tipus de document, siga procedent. Els tràmits que es realitzen a través de la seu electrònica de la Generalitat, però que no arriben a registrar-se, es poden recuperar en un moment posterior per a acabar la presentació telemàtica accedint a l'àrea personal de la Generalitat des de l'apartat "Com va això meu"-> "Sol·licituds en creació" (https://www.tramita.gva.es/cdc/login.html?idioma=va).

On consultar dubtes sobre el tràmit

òrgans de tramitació

Organismes

Obligacions

Les agrupacions de defensa sanitària queden obligades a complir les mesures sanitàries dictades i que es dicten per la conselleria competent en matèria de ramaderia.

Òrgans resolució

Organismes