Sol·licitud de premis per a la classificació i preparació en Jocs Olímpics i Paralímpics, i en Campionats del món i d'Europa per a l'any 2024

Vicepresidència Primera i Conselleria de Cultura i Esport

Codi SIA: 211776
|
Codi GVA: 16760
Descarregar informació
Temini tancat

Des de 11-04-2024

Fins 02-05-2024

 • Què necessites saber
 • Què és
 • A qui va dirigit
 • Com es tramita
 • Procediments relacionats
 • Formularis
 • Tramitació
 • Sol·licitud
 • Resolució
 • Ajuda
 • Preguntes freqüents
 • Enllaços d'interés
 • Compartir en xarxes socials

Què és

Què és i per a què servix

Els premis a esportistes objecte d'esta convocatòria tenen com a finalitat fer costat a les persones esportistes de la Comunitat Valenciana d'esport no professional com a ajuda en la seua classificació i preparació en campionats del món i d'Europa, previs als jocs olímpics i paralímpics per a l'any 2024.

 

Esta preparació inclou la participació en competicions classificatòries oficials prèvies.

Terminis
Sol·licitudTemini tancat
11-04-2024 al 02-05-2024

A qui va dirigit

Ciutadania
Persones interessades

Podran sol·licitar aquests premis les persones físiques que puguen obtindre la condició de beneficiàries per no concórrer cap de les circumstàncies que ho impedeixen, les quals es detallen en l'article 13.2 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, i que complisquen els...

Saber més
Requisits

a) Tindre nacionalitat espanyola, amb veïnatge administratiu en qualsevol municipi de la Comunitat Valenciana en el moment de la sol·licitud, excepte aquells esportistes inclosos en Centres Estatals de Tecnificació Esportiva o situació semblant, que hagen desenvolupat la seua carrera esportiva en la Comunitat Valenciana fins a eixe moment; esta situació l'acreditarà la seua federació esportiva.

 

b) Acreditar resultats esportius obtinguts des de l'1 de gener de 2022 fins a la data de finalització del termini de presentació de sol·licituds, en modalitats oficialment reconegudes, representant a Espanya en Jocs Olímpics, Jocs Paralímpics o en competicions oficials de Campionats del món i Campionats d'Europa, en el rang de resultats arreplegats en l'article 6 de les bases que regulen la convocatòria. Hauran d'acreditar seguir en actiu amb resultats en competicions oficials nacionals o internacionals o, mancant això, s'aportarà un certificat federatiu que justifique prou els motius, ja siguen per lesió o per una altra causa.

 

c) Estar en possessió de la corresponent llicència en vigor d'una federació esportiva de la Comunitat Valenciana. En cas de tindre llicència per un club d'una altra comunitat autònoma, per no existir en la Comunitat Valenciana un club en màxima categoria d'àmbit estatal, l'aportarà amb un informe favorable de la federació esportiva de la Comunitat Valenciana justificant esta situació.

 

d) No percebre ajuda, amb motiu de la seua activitat esportiva, de la Direcció General d'Esport de la Generalitat Valenciana o d'una altra comunitat autònoma durant l'any de la convocatòria, ni tindre ingressos derivats de la seua activitat esportiva, amb independència de la seua procedència, que superen els 60.000 euros durant l'any anterior a la convocatòria.

 

Les persones interessades hauran de complir estos requisits en el moment de finalització del termini de presentació de sol·licituds.

Com es tramita

Procés de tramitació

- Presentació de la sol·licitud i documentació requerida.

 

- Quan la sol·licitud no reunisca els requisits o falte algun document complementari dels quals s'exigeixen, es requerirà a la persona interessada perquè l'esmene en el termini de 10 dies, amb indicació que, si així no ho fera, se li tindrà per desistida de la seua petició, prèvia resolució dictada a aquest efecte.

 

- La Direcció General d'Esport podrà, en qualsevol moment de la tramitació de l'expedient, recaptar quantes informacions, aclariments o documents complementaris estime necessaris per al seu assessorament.

 

- Es constituirà una comissió tècnica d'avaluació encarregada de l'estudi i la valoració de les sol·licituds presentades.

 

- Una vegada formalitzats els actes d'instrucció corresponents, la comissió d'avaluació elevarà, a través de l'òrgan instructor, la proposta de concessió o denegació al director general d'Esport, que resoldrà sobre l'ajuda i determinarà la quantia d'aquesta.

 

- El director general d'Esport resoldrà la concessió o denegació de les sol·licituds presentades en el termini màxim de sis mesos des de la publicació de la convocatòria en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana. No obstant això, les sol·licituds sobre les quals no recaiga resolució expressa en aquest termini podran entendre's desestimades o denegades. La Direcció General d'Esport notificarà a les persones interessades, dins del mateix termini de sis mesos, la resolució de concessió o denegació de les sol·licituds presentades, amb la publicació de la resolució en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana.

Criteris de valoració

Els criteris de valoració estan establits en la base sisena de les bases reguladores de la convocatòria i són els següents:

 

a) Per classificació en proves i modalitats esportives incloses en els jocs olímpics i paralímpics:

1r. Haver participat i haver obtingut resultats en els jocs olímpics o paralímpics en l'última edició, entre 60 i 100 punts.

2n. Classificació en el campionat del món sènior, llocs 1 a 16, entre 60 i 100 punts.

3r. Classificació en campionat d'Europa, llocs 1 a 8, entre 40 i 60 punts.

4t. Classificació en campionat del món, inferior a sènior i majors de 18 anys, llocs 1 a 8, entre 20 i 40 punts.

5é. Classificació en campionat d'Europa, inferior a sènior i majors de 18 anys, llocs 1 a 4, fins a 20 punts.

 

b) Per classificació en altres proves i modalitats esportives oficials no incloses en l'apartat anterior.

1r. Classificació en campionat del món sènior, llocs 1 a 8, entre 40 i 60 punts.

2n. Classificació en campionat d'Europa, llocs 1 a 4, entre 20 i 40 punts.

3r. Classificació en campionat del món inferior a sènior i majors de 18 anys, llocs 1 a 4, entre 10 i 20 punts.

4t. Classificació en campionat d'Europa inferior a sènior i majors de 18 anys, llocs 1 a 4, fins a 10 punts.

Es podrà considerar en els dos casos el rànquing mundial o europeu a l'efecte de classificació, certificat per la federació esportiva.

 

Finalitzada la valoració, s'establirà un ordre de prelació entre les sol·licituds ordenades de més a menys puntuació, i es realitzarà entre aquestes la distribució econòmica corresponent, distribuint mòduls de subvenció proporcionalment a la puntuació des dels de més puntuació fins als de menys puntuació, fins a esgotar el crèdit pressupostari.

 

En cas de produir-se un empat, es valorarà per al desempat la puntuació més alta en la competició de màxim nivell.

 

Òrgans de tramitació

Sol·licitud

Termini
Temini tancat

El termini de presentació de sol·licituds serà de 15 dies hàbils a comptar des de l'endemà de la publicació de la convocatòria en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana (DOGV núm. 9825, de 10/04/2024).

 

L'incompliment d'este termini determinarà automàticament l'exclusió.

Documentació
L'imprés de sol·licitud haurà d'ajustar-se al model que figura com a annex I de la convocatòria i s'acompanyarà de la següent documentació: a) Fotocòpia del DNI, excepte aquells que autoritzen la seua comprovació a l'òrgan gestor i així ho indiquen en l'apartat E de la sol·licitud. b)...
Saber més
Forma de presentació
Presencial

La presentació de la sol·licitud es realitzarà segons el que es preveu en la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, i de manera preferent per mitjans electrònics, per a això s'accedirà a l'apartat de serveis en línia de la seu electrònica de la Generalitat, accessible a través d'https://sede.gva.es, i es buscarà en l'àrea d'ajudes, beques i subvencions el procediment corresponent a aquesta convocatòria o s'accedirà directament a través de l'adreça d'internet: https://www.gva.es/es/inicio/procedimientos?id_proc=16760. Se seleccionarà l'opció de tramitar amb certificat, s'emplenaran les dades del formulari genèric de sol·licitud i s'adjuntaran els documents indicats en l'apartat Documentació.

Per a poder accedir a aquest sistema telemàtic, la persona que el sol·licite podrà utilitzar qualsevol dels certificats admesos per la seu electrònica de la Generalitat, inclòs, entre altres, el certificat electrònic emés per l'Agència Valenciana de Certificació.

Si els documents a aportar amb la sol·licitud telemàtica no són documents electrònics, l'òrgan instructor podrà sol·licitar els originals per a verificar la seua autenticitat.

La sol·licitud de les presents ajudes suposarà la seua prioritat sobre unes altres que per la seua activitat esportiva tinga sol·licitades o concedides en la Direcció General d'Esport. La seua concessió suposarà el desistiment d'altres sol·licituds presentades de la persona interessada i pendents de resolució o la renúncia de les ja resoltes.

 

 

Resolució

Quantia i cobrament
Finalitzada la valoració, s'establirà un ordre de prelació entre les sol·licituds, ordenades de major a menor puntuació, i es realitzarà entre elles la distribució econòmica corresponent, distribuint mòduls de subvenció proporcionalment a la puntuació, des dels de major fins als de menor...
Saber més
Obligacions
Sense perjudici del que es disposa en la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, són obligacions de les persones beneficiàries d'aquests premis: a) Mantindre's en la situació que legitima la seua concessió i complir la finalitat de l'ajuda concedida. b) Acreditar el compliment...
Saber més
Observacions

Els recursos que procedeixen són els previstos en la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques (BOE núm. 236, de 02.10.2015).

Òrgans resolució